ABC podatki

Podatnicy korzystający z urządzeń geolokalizacyjnych dla systemu poboru opłat za przejazd drogami płatnymi, mają możliwość wydatki na nabycie, leasing lub najem oraz bieżącą obsługę tych urządzeń odliczyć od dochodu. Ulga nie obejmuje natomiast wydatków na przejazd autostradami lub drogami płatnymi.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonego na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych (PIT):

  • wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego (opłaty stałe - ponoszone okresowo w związku z działaniem urządzenia) ,
  • opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie zostały oddane do używania.
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online

Podatnik powinien kontrolować wartości opłacane na rzecz podmiotu zewnętrznego, jeśli chciałby ponosić wydatki inne niż wskazane powyżej (np. na ubezpieczenie urządzenia, na instalację urządzenia w pojeździe) nie będą stanowiły podstawy do zastosowania ulgi.

Ulga podlega odliczeniu stosowanym u podatników:

  • rozliczających się w działalności gospodarczej według zasad ogólnych (skalą podatkową, PIT-36),
  • rozliczających się w działalności gospodarczej liniowo (PIT-36L),
  • korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Odliczenie możliwe jest wyłącznie od przychodu z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, rozliczanych na podstawie pełnych ksiąg lub w formie uproszczonej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może natomiast odliczać ulgi od dochodów uzyskiwanych z innych tytułów niż z działalności gospodarczej. W efekcie z ulgi nie skorzysta osoba, która nie uzyska przychodu z działalności nawet, jeśli z innych tytułów uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu.

Ulgę odlicza się od przychodu, a zatem od kwoty bez odliczenia od niej kosztów uzyskania przychodów. W efekcie podatnik w deklaracji ma prawo zmniejszyć już wartość przychodu, a dopiero następnie - odliczyć koszty.

W uldze są uwzględniane wydatki i opłaty netto, tj. bez podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki i opłaty podlegają odliczeniu również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W podatku PIT odliczenie przysługuje od przychodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo od dochodu opodatkowanego według 19% stawki podatku albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulgi i odliczenia

Najlepszy i najprostszy sposób na nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Maksymalna kwota odliczenia e-TOLL

Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2022 roku co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.

Oznacza to, że poniesiony wydatek:

  • na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 300 zł uprawnia do jego odliczenia w całości,
  • na jedno urządzenie w kwocie 200 zł nie daję odliczenia 500 zł, lecz jedynie do wysokości wydatku, tj. 200 zł,
  • na jedno urządzenie do jednego pojazdu w kwocie 1000 zł uprawnia do odliczenia w kwocie 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

Limit jest iloczynem ilości urządzeń nabytych do zarejestrowanych w tym celu pojazdów. Dopuszczalne jest łączenie limitu z wielu urządzeń, tzn. jeśli jedno urządzenie będzie kosztowało 300 a drugie 600, to podatnik może odliczyć 900 zł. Dodatkowo może np. odliczyć 100 zł za obsługę tych urządzeń.

Limit nie wykorzystany nie przechodzi na kolejny rok, nie może być ani w całości ani w części przeniesiony na kolejne rozliczenia podatkowe.

Ulgi podatkowe w nowym Polskim Ładzie:

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-07-21

Opieka naprzemienna nie wyklucza samotnego wychowywania dzieci

Sam fakt, że w wyroku rozwodowym sąd przyznał obojgu rodzicom opiekę naprzemienną nad dziećmi, nie odbiera jeszcze możliwości rozliczenia podatkowego w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci temu z rodziców, które faktycznie dziecko wychowuje, czyli sprawuje nad nim ciągłą opiekę, stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny - wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

2023-07-21

Nagroda dla pracowników odchodzących na emeryturę jest oskładkowana

Pracodawca przyznaje pracownikom przechodzącym na emeryturę nagrodę w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej po zakończeniu pracy, doładowania punktów na platformie kafeteryjnej lub przedpłaconej karty podarunkowej - wyboru jednego z wariantów dokonuje pracownik.

2023-07-14

Wydatki na wyposażenie sprzedawanego mieszkania kosztem uzyskania przychodu

Wydatki poniesione na wyposażenie i umeblowanie lokalu mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy