Pobierz darmowy e-book - jak rozliczyć PIT-11?Pobierz darmowy e-book

Rozliczenie PIT 11 to pierwszy krok, żeby dostać nawet kilkaset złotych zwrotu nadpłaconego podatku. W żadnym wypadku nie wyrzucaj dokumentu, bo jeśli otrzymałeś PIT-11, to warto go wykorzystać i rozliczyć deklarację PIT. Formularz ten stanowi bowiem informację o dochodach, oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. 

Jeśli dostałeś kilka formularzy PIT 11 nie przejmuj się – wszystkie trafiają do tego samego formularza PIT. Nie wiesz jak rozliczyć PIT? W Programie e-pity® nie musisz znać się na prawie, kreator e-pity zada Ci klika pytań i wybierze odpowiedni dla Ciebie druk PIT. Po prostu zbierz je przed sobą, a dzięki Programowi e-pity przepiszesz wszystkie kwoty z tych informacji i zostaną one prawidłowo dodane do siebie i przeniesione do odpowiednich pól formularza.

Po uruchomieniu Programu e-pity, uruchom „KREATOR PIT” i podejmij decyzję o rodzaju rozliczenia (indywidualnie, z małżonkiem, z dzieckiem). W kolejnym kroku uzupełnij swoje dane – „Dane Podatnika” i przejdź do „Przychodów Podatnika”, wybierając ikonę „PIT-11”. Wzór informacji, który pojawi się wówczas na ekranie będzie taki sam, jaki dostałeś od pracodawcy. PIT-11 w programie wypełniasz dokładnie tymi samymi kwotami, które występują w polach PIT 11 od Twojego pracodawcy. Jeżeli otrzymałeś kilka informacji – wówczas czynność tę powtarzasz wielokrotnie – odrębnie dla każdego otrzymanego PIT-11. 

Nie wiesz co zrobić z PIT-11? Wypełnij w e-pity, to proste!
Nie musisz znać się na prawie. Przepisz dane z Twojego PIT-11 w Programie e-pity to bardzo proste wskazujemy Ci dokładnie nr każdego pola. Sprawdź wysokość Twojego PIT kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie i szybko swój PIT w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Możesz także skorzystać z usługi Twój e-PIT przygotowanej dla Ciebie, przez fiskusa. W tej sytuacji nie będzie trzeba ręcznie przepisywać ani wprowadzać żadnych danych – zostaną one automatycznie wczytane z Portalu Podatkowego, a Ty tylko sprawdzisz ich poprawność.

Po wykazaniu danych z PIT-11 program samodzielnie policzy kwoty przychodów, zaproponuje korzystanie z ulg i odliczeń, a także pozwoli otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

PIT 11 pochodzić może z wielu różnych źródeł – np. umowy o dzieło, umowy zlecenieumowy o pracę, diet radnego, funkcji w komisji wyborczej, a także z umów osoby do 26 r.ż., która nie musi płacić podatków (jest z nich zwolniona). Niezależnie od rodzaju zarobków, o ile tylko kwoty, które płatnik (zatrudniający, wypłacający wynagrodzenie) zgadzają się z tym, co otrzymałeś, musisz je przenieść do deklaracji PIT. Pominięcie niektórych pozycji PIT 11 jak również nierozliczenie podatku może spowodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji, w tym również karę pieniężną sięgającą nawet tysięcy złotych!

W PIT 11 zatrudniający wskazał wszystkie elementy minimum, jakie należy wykazać w deklaracji PIT. A zatem jeśli nie korzystasz z ulg i odliczeń, to przepisanie informacji z PIT 11 wystarczy, by wypełnić PIT i mieć obowiązki podatkowe z głowy.

Kto nie musi składać PIT 11?

Na druku PIT-11 nie trzeba dokumentować dochodów z umów (np. umów zlecenie i umów o dzieło) zawieranych przez płatnika z osobami innymi niż jego pracownicy, jeżeli wartość umowy nie przekracza 200 zł brutto (decyduje wartość pojedynczej umowy, a nie suma umów zawartych w ciągu roku z jedną osobą). Od takich dochodów płatnik pobiera zryczałtowany podatek i odprowadza go w imieniu podatnika do urzędu skarbowego. Podatnik nie musi już wykazywać takiego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pierwsza strona PIT 11 jest ci o tyle pomocna, że zawiera wszystkie dane personalne które należy wpisać w PIT 37.

Poz. 6 (część A) PIT 11 wskazuje się Urząd Skarbowy Tobie właściwy. Przepisujesz go do deklaracji PIT 36 lub PIT 37.

Poz. 11-27 (część C) przepisujesz do danych podatnika w deklaracji rocznej (część B PIT-36 i PIT-37). Jeżeli jest to PIT 11 małżonka, a rozliczasz się wspólnie – odpowiednio dane te wpisujesz jako dane małżonka w deklaracji rocznej.

Uwaga! Kolumna C części E (koszty uzyskania przychodów) w PIT 11 jest szczególnie istotna i powinieneś zwrócić na nią szczególną uwagę. Może się zdarzyć, że koszty na PIT 11 będą niższe niż te, które faktycznie Ci przysługują. Pracodawca może bowiem posiadać nieaktualne informacje o adresie zamieszkania pracownika, nie znać faktycznie ponoszonych przez pracownika kosztów, do których ten ostatni jest uprawniony lub błędnie rozliczać koszty autorskie lub inne kwoty obniżające. W przypadku różnic, pracownik może wpisać faktyczną wartość kosztów uzyskania – czyli taką, jaka mu prawnie przysługuje.

Kwotę kosztów ustalamy indywidualnie, w zależności od faktycznego przypadku.

Koszty uzyskania przychodów wynoszą:

 • 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W przypadku większej ilość stosunków prawnych (umów o pracę, służbowych itp.) koszty z każdego PIT 11 należy sumować (sumujemy pozycje oznaczone tymi samymi numerami, np. kwota z poz. 25 plus kwota z poz. 25…itd.). W programie e-pity sumowanie odbywa się automatycznie, tj,. program samodzielnie zadba o to, by przestrzegane były dopuszczalne prawem limity.

Poz. 35, 42, 63 dotyczą korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że jeśli chodzi o koszty z tytułu wykorzystywania i rozporządzania prawami (co jest regułą) koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Obowiązuje tu limit, zgodnie z którym koszty ze wszystkich powyższych tytułów w połączeniu z przychodami osób do 26 roku życia zwolnionymi z podatku nie mogą przekroczyć rocznie 85.528 zł. Program automatycznie przepisuje te kwoty do odpowiednich pozycji PIT 36 lub PIT 37.

Uwaga! Kwot kosztów ryczałtowych oraz autorskich nie należy sumować. Osobno wykazujemy kwoty z 50% kosztów, osobno koszty standardowe. Osobno należy również ujmować w deklaracji PIT koszty autorskie z umowy o pracę oraz z odrębnej umowy przekazującej prawa autorskie, czy wykonywania umowy o dzieło z przekazaniem lub rozporządzaniem tymi prawami.

Uwaga! Gdyby się okazało, że emerytura zagraniczna jest wypłacana bez pośrednictwa płatnika, np. banku, wówczas decydujące przy wykazaniu i opodatkowaniu będą przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czasami masz prawo odliczyć w takim przypadku podatek zapłacony od takich kwot za granicą (np. emerytury z USA), a czasami – musisz samodzielnie rozliczyć się z podatku wyłącznie w Polsce, bez prawa do obniżania podatku.

Poz. 69 dotyczy wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa), pobranych przez płatnika w danym roku. Powyższe składki ZUS to kwoty finansowane przez podatnika – pracownika. Jeśli weźmiemy umowę o pracę i spojrzymy na kwotę brutto, to składki, które wykazano w tych pozycjach obniżają kwotę, którą co miesiąc otrzymujemy jako wynagrodzenie. Nie odlicza się w PIT rocznym składek finansowanych dodatkowo przez płatnika, pracodawcę (np. składki na ubezpieczenie wypadkowe lub części składki emerytalnej lub rentowej, finansowanych przez płatnika). Te są składkami nie wpływającymi na kwotę brutto wynagrodzenia, zatem nie można ich odliczać.

Pamiętaj, że jeśli zatrudniony byłeś jako osoba do 26 roku życia na podstawie umowy o pracę, zlecenie - Twoje wynagrodzenie do wysokości 85.528 zł pozostanie zwolnione z podatku i zostanie wykazane w poz. 86-88. Jeśli Twoje wynagrodzenie przekroczyło ten limit lub nie skorzystasz z żadnego zwolnienia - wykazane będzie ono w części C informacji PIT 11 w odpowiednio w wierszu 2 i 6

Część F służy wykazaniu świadczeń i wynagrodzeń, od których płatnicy nie są obowiązani pobierać zaliczek na podatek. Jeżeli w tej części płatnik wskazał jakieś kwoty, to podatnik powinien zweryfikować, czy opłacał od nich zaliczki na podatek w trakcie roku. Jeśli nie - będzie zobowiązany zapłacić łącznie z deklaracją PIT podatek. Zawsze kwoty z części F trafiają do tzw. innych źródeł przychodów na deklaracji rocznej. 

Część G służy wykazaniu kwot, które są zwolnione z podatku. Z tytułu ich wypłat płatnik nie pobiera zaliczek na podatek - a podatnik nie musi tych kwot w ogóle ujmować w swoim rocznym PIT. W polu 83 wykazywane są stypendia - o wartości do 3800 zł. Jeśli wypłacane byłyby w kwocie wyższej, to nadwyżka powinna być przez płatnika opodatkowana i musi trafić do PIT do tzw. innych źródeł przychodów. Pozostałe przychody z części G (poz. 84 i 85) pozostają zwolnione z opodatkowania w całości - nie stosuje się żadnych limitów. W efekcie jeśli nawet wystąpi jakiś zapis z części G, to nie przepisuje się ich do rocznej deklaracji PIT. Z poz. 86-88 korzystają płatnicy rozliczający przychody osób do 26 r.ż. korzystający ze zwolnienia - tzn. zwolnione są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w danym roku kwoty 85 528 zł.

W niektórych przypadkach już na podstawie informacji przepisanych z PIT-11 możliwy jest zwrot podatku nadpłaconego w trakcie roku, który sięgać może nawet 3600 zł. Dzieje się tak ze względu na nierozliczaną przez niektórych płatników kwotę wolną od podatku, o którą można pomniejszyć podatek na etapie wypełniania rocznego PIT.

Dzięki Programowi e-pity® nie musisz znać się na podatkach, nie wiedzieć co to są przychody, koszty, zaliczka na podatek – a mimo to możesz samodzielnie wypełnić swoją deklarację PIT i otrzymać z tego tytułu zwrot.

Dodatkowo wysokość zwracanej kwoty możesz podwyższyć np. poprzez skorzystanie z ulgi na internet, dzieci, uczynione darowizny, rehabilitację oraz innych ulg i odliczeń podatkowych.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

Kwoty, dzięki którym zwrot będzie jeszcze wyższy rozliczasz w programie po wpisaniu do niego danych z Twoich PIT 11, w kolejnym kroku w opcji „kreator PIT” otrzymasz szereg pytań, dzięki którym skorzystasz ze wszystkich dozwolonych ulg i odliczeń.

Pracownikowi, zgodnie z ustawą o PIT, przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, które mają mu zrekompensować koszty dojazdów do pracy. Pracodawca uwzględnia te koszty (w podstawowej wysokości) przy wyliczaniu zaliczek na podatek i wykazuje je w informacji PIT 11. Jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o zamieszkiwaniu poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, płatnik będzie stosował podwyższone koszty uzyskania przychodów. Podwyższenie kosztów jest też możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, o ile pracodawca nie zwrócił tych kosztów pracownikowi.

Płatnicy PIT muszą przesłać informację o przychodach do urzędu skarbowego już do 31.01.2024 roku. Termin przekazania deklaracji PIT 11 pracownikom upływa 29.02.2024 roku (a więc do końca lutego 2024), jest to ostatni dzień przekazania druku osobiście lub nadania listu poleconego. Kiedy Ty otrzymasz druk PIT-11? Zależy to od organizacji firmy, może to już być nawet połowa stycznia 2024, ale formalnie np. przekazanie listem powinno dotrzeć do 7-8 marca 2024. Pamiętaj PIT-a warto złożyć jak najszybciej, by otrzymać szybki zwrot podatku.

Do kiedy składamy PIT? Sprawdź sporządzony przez Ministerstwo Finansów kalendarz podatnika i płatnika

Do kiedy PIT 11 dla pracowników?

Płatnik (a więc np. pracodawca lub zleceniodawca) ma obowiązek przekazać informację PIT 11 w formie elektronicznej do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy, oraz dostarczyć ją podatnikowi (a więc np. pracownikowi lub zleceniobiorcy) do końca lutego roku następującego po roku, którego informacja dotyczy. Nie otrzymanie PIT 11 w terminie nie zwalnia podatnika z obowiązku wypełnienia zeznania rocznego (np PIT 37) i uwzględnienia w nim dochodów, które powinny zostać wykazane w niedostarczonej mu informacji PIT 11.

Zdarza się, że płatnik z różnych przyczyn nie przekaże informacji PIT 11. W żaden sposób nie powinieneś wówczas liczyć na to, że informacja o Twoim wynagrodzeniu nie trafi do urzędu skarbowego. Zdarzyć się może, że wypłata niektórych świadczeń zmusza Cię do samodzielnego wypełnienia PIT, bez PIT 11 (np. emerytury zagraniczne uzyskiwane bezpośrednio z zagranicy, zarobki od zagranicznego pracodawcy).

Poza tym to nie Ty, lecz płatnik (pracodawca) powinien zapłacić zaliczkę na podatek, a Ty dzięki temu możesz liczyć na zwrot ze względu na ulgi i odliczenia. W efekcie, jeżeli wszelkie próby kontaktu z pracodawcą celem uzyskania PIT 11 zakończyły się fiaskiem, należy dokonać następujących działań:

 • ustalić samodzielnie wysokość swoich wynagrodzeń – na podstawie umowy pisemnej albo na podstawie faktycznych przelewów od pracodawcy,
 • zsumować kwoty wynagrodzeń z okresu całego roku,
 • ustalić przysługujące Ci koszty uzyskania oraz zaliczki na podatek, które pracodawca powinien był wpłacić na rzecz organu skarbowego oraz kwoty składek ZUS i zdrowotnych, które należało zapłacić od Twojego wynagrodzenia,
 • wpisać te hipotetyczne (możliwie jak najprecyzyjniej ustalone) kwoty wynagrodzeń w opcji „PIT-11” w programie e-pity (funkcja „Kreator PIT”),

Podatek PIT i ile zarobisz "na rękę" przy umowie o pracę, zlecenie i dzieło szybko wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń zawsze według aktualnych stawek i kosztów PIT.

Pamiętaj - jeśli jesteś osobą do 26 r. ż. i Twoje zarobki zwolnione są z podatku w związku z ulgą dla młodych osób - płatnik powinien wystawić Ci PIT 11 z uzyskanymi przez Ciebie przychodami - co najmniej z tą kwotą, która wpłynie na Twój roczny podatek.

Tak sporządzony formularz przekazać należy do urzędu skarbowego wraz z pismem wyjaśniającym, w którym należy wskazać, że płatnik nie realizował nałożonej na niego funkcji oraz że deklaracja roczna została sporządzona w oparciu o informacje ustalone samodzielnie.

Przykład takiego pisma:

Andrychowo, 20.04.2024 r.

Kazimierz Kowalski
Ul. Czerniejewska 12/11
62-222 Andrychowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego
 w Andrychowie
Znana 4
62-222 Andrychów

Wyjaśnienie w sprawie kwot wskazanych na deklaracji PIT-37 za 2023 r.

W związku z obowiązkiem przedłożenia zeznania podatkowego za 2023 r. informuję, że kwoty wskazane w deklaracji zostały przeze mnie ustalone na podstawie umowy o pracę z dnia 18.03.2023 r. (należność – 2768 zł brutto) oraz umowy zlecenie z dnia 2.12.2023 r. (należność 1500 zł netto miesięcznie). Płatnik, którym jest Dendrochron sp. z o.o. ul. Kaliska 2 62-222 Andrychów, NIP: 222-222-22-22, mimo wielokrotnych ponagleń, nie przedstawił mi informacji PIT-11 z tytułu żadnej z tych umów. Nie byłem również w stanie uzyskać od niego informacji co do wpłaty na rzecz organu skarbowego, pobranego ode mnie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty pobranych ode mnie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przedkładanej deklaracji uznaję, że wpłaty zaliczek na podatek oraz składek ubezpieczeniowych faktycznie miały miejsce i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi płatnik.

W związku z rozliczeniem informuję, że:

 • Moje wynagrodzenie miesięcznie wynosiło: 1300 zł z umowy zlecenie oraz 2600 zł z tytułu umowy o pracę,
 • z tytułu umowy zlecenie do rozliczenia przyjąłem 20% koszty uzyskania,
 • z tytułu umowy o pracę do rozliczenia przyjąłem podstawowe, ryczałtowe koszty (250 zł miesięcznie) dla pracowników miejscowych.

Jednocześnie proszę o dokonanie kontroli płatnika - Dendrochron sp. z o.o. ul. Kaliska 2 62-222 Andrychów, NIP: 222-222-22-22 – w przedmiocie wywiązywania się z nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków realizacji tej roli, zapłaty zaliczek na podatek oraz składek ubezpieczeniowych.

 Z wyrazami szacunku

Niezapłacony podatek przez płatnika a zwrot z PIT

Podatnik nie ponosi odpowiedzialności za zaliczkę na podatek, którą powinien pobrać płatnik (art. 26a ordynacji podatkowej). Jednak gdy płatnik nie pobierze zaliczki na podatek, a podatnik zapłaci zaniżony podatek wynikający z rozliczenia rocznego, wówczas nie ma podstawy wystąpienia o zwrot nadwyżki, do której poboru zobowiązany był płatnik (NSA 7.06.2022, sygn. akt II FSK 478/19).

Jak wpisać dane z PIT 11 do PIT 37 lub PIT 36?

Nie przepisuj bezmyślnie PIT 11 - zawsze warto sprawdzić, czy płatnik dobrze nas rozliczył! Po sprawdzeniu i upewnieniu się, że możesz zaufać płatnikowi – PIT 11 można w zasadzie przepisać do deklaracji rocznej.

Nie wiesz co zrobić z PIT-11? Wypełnij w e-pity, to proste!
Nie musisz znać się na prawie. Przepisz dane z Twojego PIT-11 w Programie e-pity to bardzo proste wskazujemy Ci dokładnie nr każdego pola. Sprawdź wysokość Twojego PIT kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie i szybko swój PIT w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Wystawione dla podatnika druki PIT-11 są mu udostępniane w usłudze Twój e-PIT, w zakładce Dokumenty źródłowe. Do usługi można się zalogować, podając numer PESEL i wskazane dane z zeznań podatkowych. Aby uzyskać dostęp nie tylko do usługi Twój e-PIT, ale do całego e-Urzędu Skarbowego, należy wybrać inną metodę logowania: z wykorzystaniem aplikacji mObywatel lub poprzez serwis gov.pl/web/login. W tej ostatniej opcji możliwe jest logowanie przez profil zaufany, z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej lub przy użyciu e-dowodu.

FAQ

PIT-11 jest formularzem dedykowanym do wykazania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów, składek pobranych na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Dokument ten może zawierać dane oparte o kilka różnych źródeł przychodów np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, działalność wykonywana społecznie czy też działalność wykonywana osobiście. PIT-11 jest, co do zasady, wystawiany przez płatnika składek, a dane w nim zawarte są niezbędne do poprawnego rozliczenia rocznego podatnika.

Wystawcy PIT-11 mają czas do 31 stycznia następnego roku po roku podatkowym, aby przygotować formularz i przesłać go do organów podatkowych. Do podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) formularz musi być dostarczony maksymalnie do końca lutego.

PIT-11 zawiera dane niezbędne do rozliczenia rocznego podatnika. W zależności od formy opodatkowania i źródła uzyskiwanych przychodów podatnik rocznie rozlicza się w oparciu o PIT-36 lub PIT-37. Dane zawarte w otrzymanym przez podatnika PIT-11 powinny zatem mieć swoje odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym tj. w PIT-36 lub PIT-37. Formularz PIT-11 nie stanowi sam w sobie rozliczenia rocznego podatnika, jednak jest podstawą do jego poprawnego wypełnienia.

Obowiązek terminowego sporządzenia i złożenia PIT-11 zarówno właściwym organom podatkowym, jak i podatnikom spoczywa na podmiocie, który jest płatnikiem np. w przypadku umowy o pracę będzie to pracodawca.

PIT-11 jest wystawiany przez płatnika (np. pracodawcę) i zawiera informację o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, dochodach, składkach pobranych na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkach na podatek dochodowy, które dotyczą podatnika (np. pracownika) w danym roku podatkowym. PIT-37 jest natomiast formularzem, który musi złożyć podatnik w celu rozliczenia wszystkich swoich przychodów w danym roku podatkowym. Zatem dane zawarte w PIT-11 są podstawą do rocznego rozliczenia podatnika. Do PIT-37 mogą być przeniesione dane z kilku PITów-11 jeśli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody od kilku płatników (pracodawców / zleceniodawców). Wówczas dane z PITów-11 są sumowane i wprowadzane do poszczególnych rubryk PIT-37.

PIT-11 powinien zostać nam dostarczony przez pracodawcę / zleceniodawcę, jednak można pobrać go również z rządowej strony Twój e-PIT. Formularz ten znajduje się w zakładce "Dokumenty źródłowe". Od 15 lutego 2024 roku w usłudze udostępniane są również wstępnie rozliczone zeznania roczne.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: