W 2023 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać?

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia

Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

W 2023 r. nie trzeba zatrudniającemu składać oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Zwolnienie podatkowe stosowane jest automatycznie, od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w 2023 r., chyba że pracownik przedstawiłby oświadczenie przeciwne, tzn., że nie chce korzystać z ulgi. Tylko w takim przypadku pracodawca pobierać będzie zaliczki na podatek. 

Zerowy PIT dla młodych oznacza w praktyce, że:

 1. Jeśli zarabiać będziemy 7127 zł brutto miesięcznie (12*7127 = 85.528 zł) – podatek nie wystąpi, limit jest jednak roczny, a zatem również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie podlegają pod podatek, o ile tylko łącznie nie przekroczono przychodu 85.528 zł.
 2. Limit zwolnienia to kwota przychodu, a zatem kwoty brutto. Oznacza to, że dochód wypłacany bez podatku (kwota "na rękę") będzie niższa niż 85.528 zł o ile osoba do 26 r.ż zobowiązana jest opłacać składki ubezpieczeniowe.

Przykład
Student zarobił 10.000 zł brutto w maju 2023 r. oraz 5000 zł brutto w kwietniu. Limit nie został przekroczony, całość wynagrodzenia zwolniona jest z podatku PIT.

 1. Do limitu liczone są wyłącznie wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia - oznacza to, że studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu,  
 2. W 2023 r. ulga przysługuje od całości przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji w tym roku. Praca może być zatem wykonywana jeszcze w 2022 r., ale jeśli wynagrodzenie wypłacono w 2023 r. - limit do ulgi liczy się już za 2023 r.,
 3. Dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe, liczy się kwota brutto wynagrodzenia, jaka jest wpisana w umowie o pracę (zlecenie),
 4. Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie, stażu uczniowskiego, praktyki absolwenckiej i zasiłku macierzyńskiego - w efekcie podatnik musi pilnować, aby limitu nie przekroczyć łącznie dla całości tych przychodów,
 5. Do limitu wliczane są jedynie wynagrodzenia z stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, stażu uczniowskiego, paktyki absolwenckiej i zasiłku macierzyńskiego; nie wliczają się do niego również kwoty zwolnione z podatku na podstawie innych przepisów.

Przykład
Osoba młoda uzyskuje wynagrodzenie z umowy zlecenie w Polsce – 50.000 zł. Jednocześnie jeździ ona w delegacje i z tego tytułu otrzymała w roku 40.000 zł diet i innych świadczeń. Cała kwota 50.000 zł pozostaje zwolniona z podatku.

 1. W przypadku wynagrodzeń z pracy najemnej za granicą – rozliczana jest cała wartość wynagrodzenia przy czym limit 85.528 zł może być stosowany do nadwyżki ponad kwotę brutto po odjęciu od niej 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Przykład
Uzyskano 90.000 zł z pracy w Holandii i 10.000 zł w Polsce. Opodatkowane będzie 100.000 - 30% diety – 85.528 zł.

 1. Składki ZUS i zdrowotne również będą modyfikowane – składek ZUS obliczonych od przychodu zwolnionego z podatku nie będzie można odliczać w kolejnych okresach od dochodu, a składek zdrowotnych obliczonych od tego przychodu – nie będzie można odliczać od podatku. W przypadku obliczania samej składki zdrowotnej w okresie korzystania ze zwolnienia może dojść do jej obniżenia. Gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie korzystał z tego zwolnienia, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Innymi słowy – gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna – to ta składka jest obniżana do zaliczki hipotetycznej. W efekcie podatnik zarabiający niewielkie kwoty nie zapłaci ani podatku, ani też wysokiej składki zdrowotnej – bo będzie ona dodatkowo obniżona.
 2. Łączenie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi, tzn. możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę. Oczywiście w stosunku do wynagrodzenia z umowy
 3. Jeśli podatnik będzie łączył wiele tytułów, to 50% kosztów autorskich nie zastosuje do żadnego z tych tytułów zatrudnienia

Przykład
Umowa o pracę rozliczana jest w ramach zerowego PIT dla młodych. Jednocześnie osoba ta posiada umowę o dzieło z wynagrodzeniem z tytułu przekazania praw autorskich. W stosunku do tej ostatniej kwoty nie ma możliwości korzystać z kosztów 50%, możliwe jest wyłącznie zastosowanie kosztów faktycznie poniesionych przez osobę młodą (czyli dokumentowanych dowodami księgowymi).

 1. Ulga dotyczy wyłącznie szeregu wynagrodzeń. Oznacza to, że opodatkowane (poza ulgą dla młodych) pozostaną np.:
  • Zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
  • Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
  • Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),
  • część stypendiów.
 2. W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 30.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.
 3. Limit zwolnienia przychodu o wartości 85.528 zł dotyczy łącznie świadczeń z tytułu: ulgi dla młodych, ulgi dla zmieniających rezydencję podatkową (na polską), ulgi dla rodziny 4+ oraz dla pracujących seniorów - wykorzystanie jej w określonym zakresie w ramach jednej kategorii przychodów zmniejsza jej wartość w stosunku do pozostałych przychodów.  
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

Korzystam z ulgi bez PIT dla młodych do 26 lat – a PIT roczny

Jeśli podatnik będzie uzyskiwał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to deklarację roczną składa - wskazując w niej łączną wartość zwolnionego z podatku przychodu. Jeśli podatnik nie zarabia na podstawie innych tytułów to nie robiąc nic - nie skorzysta z ulg, ale jego deklaracja zostanie rozliczona w usłudze Ministerstwa Finansów automatycznie, bez jego dodatkowych czynności.

Podatnik musi jednak skontrolować, czy przekroczony został limit ulgi dla młodych. Jeśli go przekroczył nadwyżka trafia do pozycji deklaracji przeznaczonych dla kwot podlegających opodatkowaniu. 

Natomiast płatnik wypełniając PIT-4R, PIT-11 – będzie musiał wskazywać całość wypłacanych wynagrodzeń – zarówno tych opodatkowanych, jak i zwolnionych z PIT w związku z zastosowaniem ulgi dla osób do 26 r. ż.

Zobacz przykłady rozliczeń wraz ze wzorem deklaracji PIT-37 ulgi dla młodych

Prawidłowość obliczenia kosztów uzyskania przychodów z umowy zlecenie i umowy o pracę u osób korzystających z ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) wymaga odpowiedniej kalkulacji. Będzie ona niezbędna szczególnie w sytuacji, gdy przychód osoby młodej przekroczył 85.528 zł i koszty można stosować do wynagrodzenia opodatkowanego.

Podstawą ustalenia kosztów podatkowych jest zasada, że kosztów nie można naliczać do dochodu zwolnionego z podatku (art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy). W art. 22 ust.3b dodano zapis, że w przypadku zastosowania zwolnienia podatkowego dla osób do 26 r.ż. (ulgi dla młodych) koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

W tym zakresie organy podatkowe pozwalają na naliczanie kwotowych lub ryczałtowych kosztów również za okres, gdy przysługiwało zwolnienie dla młodych i stosowanie tych kosztów w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychód z danego źródła - nieobjęty już zwolnieniem.  Ministerstwo Finansów w objaśnieniach wskazało następujący przykład: 

Podatnik jest zatrudniony na umowie o pracę w zakładzie pracy położonym w tej samej miejscowości, w której mieszka. Do końca maja uzyskuje przychody objęte ulgą dla młodych, a od czerwca (w związku z ukończeniem 26. roku życia) przychody podlegające opodatkowaniu.

Czy podatnikowi przysługują zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok (12 miesięcy), czy tylko za okres, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu?

Za cały rok, z tym, że ich wysokość nie może przekroczyć limitów określonych w art. 22 ust. 2 ustawy PIT oraz kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

Ulga dla młodych - a umowa o pracę i zlecenie jednocześnie, dwie umowy o pracę jednocześnie

Pojawia się również problem, do jakiego wynagrodzenia stosować ulgę dla młodych (do których przychodów stosować limit ulgi), jeśli umowy są realizowane jednocześnie.

Niezależnie od tego, czy płatnik w trakcie roku pobierał zaliczki czy przyjął oświadczenie o ich niepobieraniu, podatnik w deklaracji rocznej powinien postąpić jednakowo. Zwolnienie dotyczy wyłącznie kwoty do limitu przychodu 85.528 zł, a zatem każde wynagrodzenie przekraczające ten limit traktuje się jako opodatkowane. Aby zatem ustalić, do których wynagrodzeń stosować należy zwolnienie, potrzebne jest zestawienie dat, w których dochodziło do wypłaty wynagrodzenia. Za datę uzyskania przychodu uznaje się bowiem datę otrzymania lub postawienia do dyspozycji wynagrodzenia z umowy o pracę lub zlecenie. Koszty uzyskania przychodów stosuje się w aspekcie rocznym, a zatem, jeśli podatnik korzystał z ulgi, do wynagrodzeń pochodzących z późniejszego stosunku pracy (już opodatkowanego) również przysługują mu koszty za okres objęty pierwotnie ulgą dla młodych.  

UWAGA! Przypominamy, że broszura do PIT nie jest wiążącą wykładnią prawa, ostatecznie za poprawność złożonej deklaracji PIT, niezależnie od formy jej przekazania (w tym także za pośrednictwem platformy Twój e-PIT) pełną odpowiedzialność ponosi podatnik.

Należy zachować szczególną ostrożność przy obliczaniu składek ubezpieczeniowych odliczanych od dochodu u podatników, którzy będą w rozliczeniu korzystali ze zwolnienia podatkowego dla osób do ukończenia 26 r.ż. Składki naliczane od wynagrodzenia zwolnionego z podatku nie mogą bowiem obniżać dochodu za 2023 r. Należy zatem sprawdzić, czy własne rozliczenie przybiera następującą postać:

 1. Jeżeli podatnik zdecydował, by płatnik obliczał od jego wynagrodzenia zaliczki na podatek, to płatnik traktował naliczane składki ZUS i zdrowotne, jako wpływające na rozliczenie podatkowe (wpływały one na wysokość zaliczek na podatek w trakcie roku). Gdy podatnik zdecyduje się na koniec roku na skorzystanie z ulgi dla młodych, w deklaracji PIT podatnik może swoje wynagrodzenie potraktować jako zwolnione z podatku. W takim przypadku te wszystkie składki, które wpływały na obniżenie dochodu i podatku, nie mogą zmniejszać jego podatku rocznego; w efekcie składki te nie dadzą prawa do preferencji podatkowej (odliczeń).
 2. Jeżeli podatnik posiadał przychody przekraczające 85.528 zł i płatnik rozliczał zaliczki w trakcie roku, to korzystając w rozliczeniu rocznym z ulgi dla młodych jedynie część składek (ustalona proporcjonalnie do przychodu podlegającego opodatkowaniu w rocznym PIT), będzie obniżała dochód / podatek. Nie wszystkie zatem składki pierwotnie odliczane przez płatnika, będą ostatecznie wykorzystane w rozliczeniu podatkowym.

Ustalone przez płatnika w PIT-11 ujęcie składek jako związanych z przychodami opodatkowanymi albo zwolnionymi w deklaracji PIT może przyjąć zupełnie inną postać - stąd kwoty składek wykazywane na PIT-11 i na PIT-37/PIT-36 mogą się od siebie różnić.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT Zero - Program e-pity® 2023
Nie musisz znać się na PITach. Oblicz wygodnie Twojego PIT z ulgą dla młodych do 26 roku życia i zadbaj o szybki zwrot podatku :)
Po prostu oblicz Twój e-PIT Zero w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2023 online »

Wniosek o pobór zaliczek w 2023 na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia ulgi dla młodych

Płatnik zatrudniający w oparciu o umowy zlecenie lub pracę lub wypłacający świadczenie macierzyńskie, wynagrodzenie za praktykę absolwencką lub staż uczniowski, zobowiązany jest automatycznie zaniechać poboru zaliczek na podatek u osób do ukończenia 26 r.ż, u których przychód nie przekroczył 85.528 zł. Natomiast w przypadku, jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. 

Wniosek ten (PIT-2) składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Oznacza to jednocześnie, że po jego złożeniu do końca roku zatrudniony nie może złożyć wniosku przeciwnego, tzn. o ponowne stosowanie zwolnienia z podatku. Dopiero począwszy od kolejnego roku, podatnik będzie miał prawo zdecydować o stosowaniu zwolnienia przy poborze zaliczek przez płatnika.

Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na prawo do zwolnienia w rocznym rozliczeniu PIT, tzn osoba która wniosek złoży nadpłacone zaliczki otrzyma w związku z rocznym rozliczeniem podatku. 

druk wniosku online: Wniosek o pobór zaliczek na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia PIT-0

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: