Rok 2023 był mniej obfity jeśli chodzi o zmiany podatkowe w stosunku do okresów poprzednich. Nie oznacza to jednak, że nowelizacji podatkowych nie było w ogóle. Zmianie uległy nie tylko limity podatkowe, ale również szereg reguł, które wpływają na rozliczenie PIT za 2023 r.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zastosowanie PIT-2 - nowy jednolity wzór poboru zaliczek wprowadzanych jeszcze w 2022 r.

Wniosek PIT-2 stosowany od 2023 uwzględnia po raz pierwszy m.in. osobno rozliczaną część kwoty wolnej od podatku, stosowaną u 3 różnych płatników (3 różnych pracodawców). Przy obliczaniu zaliczek stosuje się zmniejszenia wynagrodzeń o kwotę wolną chyba, że podatnik złoży poprzez PIT-2 wniosek o rezygnację z zastosowania tej kwoty. Dopuszczalny jest również wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek w związku z niskim dochodem lub ze względu na dochód zwolniony z opodatkowania (np. ulga dla młodych, dla pracujących seniorów). Wszystkie te, ale również szereg innych oświadczeń pracowniczych zebranych jest na jednym formularzu PIT-2, który w latach wcześniejszych dotyczył wyłącznie jednego oświadczenia w sprawie kwoty zmniejszającej podatek.

Oświadczenia pracownika - w celach podatkowych PIT

Od 1 stycznia 2024 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2023 rok) stosować zatem należy co do zasady druki obowiązujące w wersji jak poniżej):

 • druk deklaracja PIT-2 – wersja nr 9 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym 2024),
 • druk deklaracja PIT-2A – wersja nr 8 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym 2024 lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczyna osiągać dochody danego rodzaju),
 • druk deklaracja PIT-2K - wersja 9 - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (termin: 30 kwietnia roku następującego po roku rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej),
 • druk deklaracja PIT-3 – wersja nr 8 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego PIT-36 (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczyna osiągać dochody danego rodzaju),
 • druk deklaracja PIT-4R – wersja nr 12 - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-6 – wersja nr 14 - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),
 • druk deklaracja PIT-8AR - wersja nr 12 - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (termin: koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-8C – wersja nr 11 - informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-11 – wersja nr 29 - informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-11K – wersja nr 25 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »
 • druk deklaracja PIT-R – wersja nr 21 - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja IFT/IFT-1R – wersja nr 16 - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (termin: do podatnika i do urzędu skarbowego - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – do dnia zaprzestania działalności; w przypadku wniosku podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku),
 • druk deklaracja PIT-16A – wersja nr 13 - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (termin: koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-19A – wersja nr 11 - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (termin: koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-28/PIT-28S – wersja nr 26 - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (termin: koniec lutego roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-28/B – wersja nr 20 - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (termin: koniec lutego roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-36/PIT-36S – wersja nr 31 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-36L/PIT-36LS – wersja nr 20 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - podatek liniowy 19% (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-37 – wersja nr 30 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-38 – wersja nr 16 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-39 – wersja nr 12 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/O – wersja nr 28 - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/D – wersja nr 31 - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/M – wersja nr 10 informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/MIT - wersja nr 2 - informacja o środkach trwałych oraz przychodach (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/B – wersja nr 21 - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/Z – wersja nr 11 - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/SE – wersja nr 4 - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
 • druk deklaracja PIT/ZG – wersja nr 8 - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/BR – wersja nr 7 - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/IP – wersja nr 5 - informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/PM – wersja nr 1 - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/DS – wersja nr 6 - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracji PIT-OP wersja 3 - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A), (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracji DSF-1 wersja 2 - deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej,
 • druk deklaracji PIT-DZ wersja 2 - informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+,
 • druk deklaracji PIT-CSR/PIT-CSRS wersja 1 - informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • druk deklaracji PIT-RB/PIT-RBS wersja 2 - Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację

Pozostałe aktualne deklaracje i e-deklaracje podatkowe 2023/2024

Wszystkie aktualne druki znajdziesz w bazie druki-formularze.pl programu fillUp.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: