Złóż korektę PIT w tym urzędzie skarbowym!

Załatw sprawę w urzędzie skarbowym z fillup!

Chcesz stworzyć JPK_VAT, wypełnić polecenie przelewu, zaktualizować dane podatnika? Wszystkie potrzebne formularze i dokumenty znajdziesz i wygodnie wypełnisz na fillup!

FAQ

Deklaracja PIT-37 i PIT-38 rozliczana jest obecnie automatycznie w ostatnim dniu przeznaczonym do terminowego złożenia rocznego rozliczenia podatkowego (30 kwietnia 2023 r.). Jeśli nie dojdzie do samodzielnej modyfikacji rozliczenia w usłudze Twój e-PIT lub podatnik sam w innej formie nie złoży deklaracji - to deklaracje przygotowane przez ministerstwo finansów są rocznymi zeznaniami podatkowymi. Nie trzeba zatem sprawdzać, czy PIT został rozliczony - warto natomiast sprawdzić, jaka jest kwota podatku do zwrotu lub zapłaty, aby prawidłowo spełnić obowiązki względem organu podatkowego. W przypadku, gdyby podatnik składał PIT-28 lub PIT-36, w których nie wykazuje prowadzenia działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, to te deklaracje nie są akceptowane automatycznie. W efekcie dopiero ich samodzielne złożenie będzie oznaczało dostarczenie deklaracji podatkowej.

Deklaracje roczne PIT należy adresować do organu podatkowego właściwego miejscowo dla podatnika. Organ ten należy wskazać zarówno w przypadku składania deklaracji w formie papierowej, jak i wysyłki jej elektronicznie na bramkę odbiorczą organu skarbowego.

Organ właściwy do wysyłki rocznego PIT ustala się według miejsca pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W efekcie jeśli posiadamy miejsce zamieszkania w RP - czyli miejsce, w którym przebywa się w celu stałego pobytu - to do tego urzędu wysyłamy deklarację. Miejsce zamieszkania nie musi być równoważne miejscu zameldowania.

Przy opodatkowaniu małżonków rozliczających się łącznie i mających różne miejsca zamieszkania PIT adresuje się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. A zatem adresować należy PIT według właściwości miejscowej tego małżonka, który składa zeznanie (główny podatnik wskazany w deklaracji).

Nierezydenci prowadzący w Polsce działalność rozliczają ją według miejsca prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Właściwych jest tu 16 urzędów skarbowych - zgodnie z województwami. W przypadku innego rodzaju przychodów nierezydentów, właściwość ustala się dla jednego z powyższych urzędów, przy czym ustala się je na podstawie miejsca zamieszkania lub adresu siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika albo miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika albo miejsca wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w żaden z powyższych sposobów.

Jeśli podatnicy w trakcie roku zmieniają właściwość organu podatkowego to rozliczają się w organie podatkowym właściwym według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP. Zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku nie wpływa na to, do którego organu adresuje się deklarację PIT.

Właściwości urzędu skarbowego nie trzeba wybierać, przypisywana jest ona ze względu na określone działania podatnika. Generalną zasadą jest, że podatnik przynależy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania , które oznacza miejsce przebywania w celu stałego pobytu. W przypadku podmiotów prawnych (np. spółek) decydującym jest miejsce siedziby.

Niezależnie od tego, że zmiana miejsca zamieszkania odbywa się automatycznie, podatnik obowiązany jest dokonać zmiany danych adresowych (ich aktualizacji). W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną mającą identyfikator podatkowy PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Nie ma zatem potrzeby również takiego adresu aktualizować w innych drukach. Warto jednak aktualizacji dokonać u płatnika - pracodawcy, aby ten wystawił i wysłał PIT-11, PIT-8C na właściwy adres. Pozostali podatnicy muszą aktualizować swoje dane - na drukach - w zależności do podmiotu służą temu CEiDG-1, NIP-2, NIP-7 lub ZAP-3.

Standardowym terminem zwrotu podatku dochodowego jest 45 dni od dnia złożenia deklaracji PIT. Taki termin to termin maksymalny w sytuacji wysyłki deklaracji elektronicznie (w dowolnej elektronicznej formie - poprzez program do rozliczeń podatkowych, w programie e-pity.pl, poprzez Twój e-PIT, e-deklaracje). Jeśli podatnik zdecyduje się wysyłać deklarację pocztą lub dostarczyć ją samodzielnie do urzędu skarbowego, termin na zwrot podatku, jaki posiada urząd skarbowy wydłuża się do maksymalnie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia deklaracji PIT. W przypadku korekt zeznań podatkowych, zwrot podatku wynikający ze złożonej deklaracji korygującej to 2 miesiące - i to niezależnie czy korekty dokona się elektronicznie czy papierowo. Powyższe dwa miesiące liczy się od dnia złożenia deklaracji korygującej, niemniej zwrot ten nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji, która następnie jest korygowana. W sytuacjach szczególnych zwrot nadpłaconego podatku może następować w terminie do 30 dni. Dotyczy to sytuacji, w których zwrot ten wynika z decyzji o stwierdzeniu nadpłaty lub ze stwierdzenia nieważności decyzji, zmiany lub uchylenia decyzji - co powoduje, że podatnik ma prawo do nadpłaty podatku.

Obszar działania poszczególnych urzędów skarbowych wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowe (Dz. U. 2017 r. poz. 393). Nie można zatem od razu stwierdzić, że podlega się pod dany urząd tylko dlatego, że jest on najbliżej położony.

Decydującym o wyborze urzędu jest miejsce zamieszkania, a w przypadku jego braku - miejsce pobytu. Natomiast jeżeli ustalone zostaną te kryteria - to właściwy urząd skarbowy sprawdzić należy telefonicznie lub na stronie biuletynu informacji publicznej (lub na stronie kas.gov.pl) tego urzędu. Właściwość obszaru działania:

  1. dyrektorów izb administracji skarbowej zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. naczelników urzędów skarbowych zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. naczelników urzędów celno-skarbowych zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Siedzibą dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest Bielsko-Biała.

Wynajem nieruchomości pozostaje opodatkowany. W efekcie należy z niego rozliczyć się przed właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Podatnik nie składa w takim przypadku deklaracji PIT do urzędów skarbowych właściwych miejscowo ze względu na położenie nieruchomości, lecz rozlicza najem łącznie z pozostałymi swoimi przychodami, według właściwości ogólnej organu podatkowego. Oznacza to, że wszelkie postępowania w stosunku do wynajmu nieruchomości prowadzi urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce pobytu podatnika, jeśli nie posiada on miejsca zamieszkania (a jeśli ma miejsce zamieszkania - to organem tym jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania).

Organ skarbowy może jednak przekazać wykonywanie czynności zarówno urzędnikom innych urzędów skarbowych, jak i jednostkom inspekcji skarbowej. W efekcie kontrolę podejmować może urzędnik z miejsca położenia nieruchomości.

Kontrola odbywa się na podstawie weryfikacji danych o najmie. W efekcie najczęstszymi informacjami są donosy lokatorów oraz sąsiadów oraz informacje z ogłoszeniami najmu z internetu, prasy, forów internetowych itp.

Kontrolujący ma prawo na podstawie upoważnienia m.in. do:

  • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego, żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
  • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
  • zabezpieczania zebranych dowodów;
  • przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób.

Podatnik prowadzący najem prywatnie nie musi natomiast przekazywać rejestru najmu (ewidencji najmu). Taka ewidencja nie jest obowiązkowa i przekazana może zostać wyłącznie celem ułatwienia kontrolującemu prowadzenie czynności.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: