Wersja nr 9 oświadczenia PIT-2 obowiązująca w 2023  i 2024 stanowi kompleksowy formularz dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument powinien być zastosowany przed rozliczeniem pierwszej zaliczki za danego zatrudnionego. Może być przekazany w chwili podpisywania umowy i dołączony do teczek pracowniczych. W przypadku zmiany stanu, który został dokumentem ustalony, osoba powinna ponownie złożyć dokument potwierdzający stan na moment jego złożenia.

PIT-2 nie jest formularzem obowiązkowym, oświadczenia mogą być składane również w innej, dowolnej formie przyjętej przez zakład pracy (zatrudniającego).Jeśli PIT-2 nie zawiera określonego rodzaju oświadczenia lub elementu ze składanych oświadczeń - dopuszczalne jest złożenie tych informacji w innej formie.

Nie musisz wypełniać PIT-2 na 2023 i 2024 r. ręcznie - zrób to w Programie e-pity online.

Nie wiesz jakie oświadczenie należy złożyć, tak by pracodawca pobierał niższe zaliczki na PIT od Twojego wynagrodzenia? Czytaj nasz poradnik i przygotuj Twój PIT-2.  Wypełnij Twój PIT-2 szybko i wygodnie w Programie e-pity teraz >

Zatrudniający uwzględnia oświadczenie PIT-2 najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzyma, a w przypadku PIT-2 przekazywanych do organów rentowych - najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym organ to oświadczenie otrzyma.

Jak wypełnić PIT-2? Rodzaje oświadczeń w PIT-2

W PIT-2 składane są następujące oświadczenia, które należy odpowiednio uzupełnić:

 • część C - oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek

Dzięki temu oświadczeniu podatek obniżysz o:

 • 100 zł miesięcznie - gdy zaznaczysz 1/36,
 • 150 zł miesięcznie - gdy zaznaczysz 1/24,
 • 300 zł miesięcznie - gdy zaznaczysz 1/12.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przy wypłacie świadczeń rentowych (od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego), ze świadczeń z FP i FGŚP oraz z tytułu wypłat przez komornika, jeśli nie zaznaczysz nic, to podmioty te powinny stosować zmniejszenie automatycznie w wartości 1/12 kwoty wolnej od podatku. U pozostałych płatników (zatrudniających) brak oświadczenia spowoduje, że zmniejszenie podatku nie zostanie zastosowane do pobranych zaliczek na podatek.

Oświadczenie składa się w sytuacji pracownika (umowa o pracę, pracę nakładczą, stosunek służbowy, społeczny stosunek pracy) oraz działalności wykonywanej osobiście (zlecenie, dzieło itp.).

Oświadczenie można złożyć nie więcej niż trzem zakładom pracy, w zależności od tego składa się wniosek o 1/12, 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej (1 zakład - 1/12; 2 zakłady - 1/24, 3 zakłady - 1/36 do każdego z nich). W przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego pracodawcy, można złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia do danego zakładu, jeżeli:

 • łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników (zakłady pracy) w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 2 zakłady pracy = 1/24 + 1/24, nie można natomiast w obu złożyć oświadczenia o pomniejszanie o 1/12) oraz
 • w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek (tj. 3.600 zł), w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

W przypadku uzyskiwania przez podatnika w danym miesiącu od tego samego płatnika przychodów z różnych tytułów zastosować należy do tych przychodów złożone oświadczenie (do każdego ze stosunków pracy może to zmniejszenie zastosować), przy czym łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w tym oświadczeniu.

 • część D - oświadczenie w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek płatnikowi, o którym mowa w art. 42e ustawy

Dotyczy wyłącznie wypłat dokonywanych przez organ egzekucyjny lub inny podmiot nie będący następcą prawnym. Oświadczenie obejmować wyłącznie dwie formy rozliczenia zaliczek, niemniej płatnik automatycznie ma obowiązek stosować zmniejszenie w wysokości 1/12 kwoty wolnej, bez tego oświadczenia.

Składa je wyłącznie organowi egzekucyjnemu wypłacającemu należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. W przypadku innego rodzaju świadczeń organ egzekucyjny nie zastosuje zmniejszenia o kwotę wolną.

 • część E - oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko)

Nie musisz wypełniać PIT-2 na 2023 i 2024 ręcznie - zrób to w Programie e-pity online.

Nie wiesz jakie oświadczenie należy złożyć, tak by pracodawca pobierał niższe zaliczki na PIT od Twojego wynagrodzenia? Czytaj nasz poradnik i przygotuj Twój PIT-2.  Wypełnij Twój PIT-2 szybko i wygodnie w Programie e-pity teraz >

Oświadczenie składane jest w sytuacji jeżeli podatnik decyduje się za dany rok opodatkować dochody wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 1. dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120.000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika - wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek; oznacza to, że zastosowana będzie jedynie 12% stawka podatku i dwukrotna kwota zmniejszająca czyli 2x 300 zł miesięcznie,
 2. dochody podatnika przekroczą kwotę 120.000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika; oznacza to, że stosuje się jedynie 12% stawkę podatku i podatnik ma prawo do zastosowania własnej kwoty zmniejszającej, czyli 300 zł.
 • część F - oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Oświadczenie pozwala na dodatkowe 50 zł miesięcznie odliczane od przychodu zatrudnionego.

Po złożeniu oświadczenia pracownicze ryczałtowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3.600 zł i nie mogą przekroczyć łącznie 5.400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

Warunkiem, aby złożyć oświadczenie pozostaje, by miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone było poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę, a także gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Dotyczą one wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów pokrewnych.

 • część G - oświadczenie w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy

W przypadku złożenia oświadczenia zakład pracy nie pobiera zaliczki do wartości 85.528 zł przychodu rocznie. Zwolnienia nie są stosowane przez zatrudniającego automatycznie, lecz wyłącznie po złożeniu oświadczenia w tym zakresie. W przypadku, gdy zatrudniony nie przekaże oświadczenia - uprawniony jest on do zwrotu nadpłaconej zaliczki na podatek w rozliczeniu rocznym.

Prawo do kilku spośród powyższych zwolnień powoduje, że płatnik zastosuje je wyłącznie jednorazowo, podatnik uprawniony jest wyłącznie do jednej kwoty zwolnionej 85.528 zł przychodu.

Po przekroczeniu 85.528 zł przychodu w ramach jednego zakładu pracy, zakład rozpoczyna pobierać zaliczkę na podatek. W sytuacji zatrudnienia w kilku miejscach, oświadczenie może być złożone każdemu z zakładów, przy czym każdy z nich może stosować limit niezależnie. Na zatrudnionym ciąży obowiązek poinformować zakład pracy o łącznym przychodzie przekraczającym limit zwolnienia.

 • część H - oświadczenie o niestosowaniu ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Zatrudniona osoba ma prawo wystąpić o pobranie od niej zaliczki na podatek nawet w przypadku, gdy uprawniona jest ona do zwolnienia z podatku ze względu na wiek (do 26 r. ż.). W takim przypadku zaliczki pobierane są jak u osoby, która ukończyła 26 r.ż. (zaliczka według skali), natomiast składki społeczne/zdrowotne jak u osoby do 26 r.ż.

 • część I - wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

Oświadczenie stosowane jest wyłącznie przez podatników posiadających prawo do rozporządzania / zbywania / dysponowania prawami autorskimi i pokrewnymi. Koszty w szeregu przypadków przysługują do limitu 120.000 zł rocznie, rezygnacja może dotyczyć wyłącznie jednego zakładu pracy lub wszystkich w stosunku do których koszty takie są stosowane. Rezygnacja ze stosowania kosztów nie ogranicza prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym.

 • część J - Wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym

Wniosek stosuje się, jeżeli przewiduje się, że uzyskane dochody (netto) podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali) nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30.000 zł. Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest podstawa przewidywań ze strony podatnika.

Nie musisz wypełniać PIT-2 na 2023 i 2024 r. ręcznie - zrób to w Programie e-pity online.

Nie wiesz jakie oświadczenie należy złożyć, tak by pracodawca pobierał niższe zaliczki na PIT od Twojego wynagrodzenia? Czytaj nasz poradnik i przygotuj Twój PIT-2.  Wypełnij Twój PIT-2 szybko i wygodnie w Programie e-pity teraz >

W przypadku uzyskania przez podatnika dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej przekraczających u tego płatnika w roku podatkowym kwotę 30.000 zł, płatnik oblicza zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek (1/12 z 3600 zł za każdy z miesięcy wypłaty wynagrodzenia).

Wniosek składa się zakładowi pracy, jak również płatnikowi z tytułu działalności wykonywanej osobiście (zlecenie, dzieło).

Deklarację druku PIT-2 wypełnisz także wygodnie w fillup >

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

2024-06-07

Opłata za najem miejsc parkingowych jest kosztem podatkowym

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.

2024-06-07

Od bonów otrzymanych zamiast posiłku profilaktycznego pracownik nie zapłaci podatku

Bony na zakup artykułów spożywczych, służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, wymaganego przepisami BHP nie są opodatkowane.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: