Kilka przydatnych informacji... o terminach i metodach złożenia Twojej deklaracji

By złożyć deklarację roczną, masz do wyboru:

 • wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru
 • skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów; usługa dostępna jest również wewnątrz programu e-pity (program jest kompatybilny z usługą Ministerstwa i można w nim wykonać wszystkie czynności, które dostępne są w usłudze Twój e-PIT,
 • wybrać się do okienka podawczego znajdującego się w Urzędzie Skarbowym,
 • skorzystać z jednej z form równorzędnych złożeniu podania w okienku podawczym:
  • nadać deklarację w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (wysłać w okienku pocztowym – uwaga: nie należy deklaracji wysyłać za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli);
  • złożyć w polskim urzędzie konsularnym;
  • złożyć w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku - dotyczy żołnierza lub członka załogi statku morskiego;
  • złożyć w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności;
  • złożyć w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej;

Przygotuj i wyślij wygodnie Twój PIT w Program e-pity 2023.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2023 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami oraz zwrotem podatku? Jak wysłać złożyć PIT? Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2023, wyślij PIT 2024 online licząc na szybszy zwrot podatku do 45 dni »

UWAGA: Bardzo istotnym jest, by zachować potwierdzenie przekazania takiej deklaracji do urzędu skarbowego. Będzie to bowiem dowód, że deklaracja faktycznie została złożona w danym dniu. O ile podatnik składa ją w terminie ustawowym (o czym niżej) – potwierdzenie będzie dowodem, że termin ten został faktycznie zachowany.

Składając deklarację w okienku podawczym warto przedstawić urzędnikowi kopię deklaracji rocznej – urzędnik potwierdzi na niej termin złożenia oryginału. Podobnie taki termin potwierdzi urzędnik konsularny, osoba upoważniona w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitana statku, administracji więziennej lub aresztu śledczego.
Wysyłka deklaracji za pośrednictwem poczty polskiej powinna odbywać się listem poleconym (nie trzeba wybierać potwierdzenia odbioru). Data wpisana na potwierdzeniu nadania jest dowodem złożenia deklaracji właśnie w tym dniu. W żadnym wypadku nie należy deklaracji podatkowej wysyłać listem zwykłym – nie wiemy wówczas ani czy deklaracja nie zostanie zagubiona, ani też nie mamy potwierdzenia jej wysłania.
Złożenie deklaracji przez Internet potwierdzane jest automatycznie przez wygenerowany przez system Ministerstwa Finansów kod, nazywany Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Poświadczenie należy zachować w razie kontroli.
Potwierdzenia dopełnienia terminu złożenia deklaracji są szczególnie istotne, gdy deklarację wysyłamy na ostatnią chwilę, a urząd – przed upływem wyznaczonej daty nie dostanie jeszcze pisma (np. wysyłka Pocztą listu trwa 4 dni). Wtedy potwierdzenie jest dowodem, że złożono deklarację w terminie. Natomiast potwierdzenie autentyczności wysyłanych e-deklaracji PIT następuje poprzez wpisanie 6 informacji dotyczących składającego zeznanie: numer NIP lub numer PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online »

Terminy rocznych rozliczeń - do kiedy składać/ wysyłać PIT

 • Do końca stycznia 2024 r. (w latach, gdy ostatni dzień stycznia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika PIT-4R; składać je należy wyłącznie elektronicznie,
 • Do końca stycznia  2024 r. (w latach, gdy ostatni dzień stycznia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika deklarację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu - PIT-11 za 2022 r. składać można do urzędu wyłącznie elektronicznie,
 • Do końca stycznia 2024 r. (w latach, gdy ostatni dzień stycznia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę – w następny dzień roboczy) – organy rentowe przekazują Urzędowi Skarbowemu oraz podatnikowi PIT-40A w wersji elektronicznej (nie można jej przesłać w innej formie). Jeżeli podatnik wcześniej zrezygnował z PIT-40A lub zadeklarował np. chęć korzystania z ulg lub rozliczania z małżonkiem – w terminie do końca stycznia organy rentowe przekazują do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika – PIT-11A,
 • Do końca lutego 2024 r. (w latach, gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę – w następny dzień roboczy) – płatnicy przesyłają podatnikowi informację PIT-11 o wysokości uzyskanego w danym roku przychodu,
 • Do końca kwietnia 2024 r. (w latach, gdy ostatni dzień lutego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę – w następny dzień roboczy) – podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – opłacają podatek wynikający z rocznej deklaracji,
 • Do końca kwietnia 2024 r.  (w latach, gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę – w następny dzień roboczy) – należy złożyć deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28i zapłacić podatek z nich wynikający.

Szczegółowy kalendarz podatnika i płatnika: do kiedy rozliczyć PIT za 2023 w 2024

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-23

Twórca rozliczy autorskie koszty podatkowe do pięciu lat wstecz

Pracownik, który w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, może skorygować roczne zeznania podatkowe.

2024-02-23

Powrót do Polski nie zawsze z ulgą podatkową

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.

2024-02-23

Po rozwiązaniu umowy zwrot PCC nie przysługuje

Rozwiązanie umowy dożywocia nie uprawnia do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy jej podpisaniu.

Wspieramy OPP