Deklarację podatkową składasz nie tylko w przypadku, gdy zarabiałeś cały rok w Polsce. Na podobnych warunkach rozliczyć się musisz również, gdy zarobiłeś pracując za granicą lub pracując w Polsce a otrzymując wynagrodzenie z zagranicy. Rozliczyć w Polsce musisz również co do zasady każde inne przychody uzyskane za granicą, niezależnie od miejsca ich uzyskania lub źródła pochodzenia.

Przed sporządzeniem deklaracji podatkowej PIT sprawdź koniecznie jakie zasady opodatkowania dotyczą państwa, z którego uzyskiwałeś przychód oraz jakie zasady dotyczą Ciebie, jako otrzymującego te wypłaty.  Zasady te mogą zdecydowanie zmieniać warunki wypełniania Twojego rocznego PIT-a:

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

UWAGA: Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2023 r. - nowe obowiązki konwencja MLI

Począwszy od 2019 r. dochodzi do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych uzyskujących przychody z pracy najemnej za granicą. Więcej informacji - zmiany zasad opodatkowania przychodów z zagranicy 2019, 2020,2021, 2022, 2023 - konwencja MLI.

zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia Kraje 
dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2019 r Austria Słowenia
dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. Wielka Brytania Irlandia Finlandia
Izrael
Japonia
Litwa
Nowa Zelandia Słowacja
dochody uzyskiwane w 2021 r. Norwegia
Belgia
Kanada
Dania
Portugalia
dochody uzyskiwane w 2022 r.  Jordania
Pakistan
Grecja

dochody uzyskiwane w 2023 r. Estonia
Hiszpania
Tajlandia
dochody uzyskiwane w 2024 r.   

Zanim rozliczysz PIT sprawdź, czy na pewno rozliczasz się w Polsce – ustal rezydencję podatkową

Jeśli wyjechałeś do pracy za granicę i przebywałeś w Polsce krócej niż 184 dni w roku to możliwe, że nie musisz rozliczać się z podatków w Polsce. O ile tracisz status polskiego rezydenta podatkowego, płacisz podatek jedynie z tytułu zarobków lub majątku osiągniętego z terytorium Polski. Pozostałych zarobków nie rozliczasz w Polsce.  Jesteś rezydentem polskim, gdy Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, a to oznacza, że:

 • posiadasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Nie musisz spełnić obu tych założeń łącznie. Wystarczy zatem, że przebywając za granicą prawie cały rok lub nawet cały rok, utrzymujesz tak dalece idące stałe związki z krajem, że uznać należy, że pozostaje on dla Ciebie centrum interesów osobistych i życiowych. Ma to miejsce przede wszystkim, gdy posiadasz w Polsce rodzinę, małżonkę lub dzieci, mieszkanie, stałe inwestycje (w tym w nieruchomości), bliskich znajomych,  z którymi łączą Cię stałe więzi, a także chęć powrotu do kraju i brak planów rozwoju swojej sytuacji . Wszystkie powyższe warunki łącznie dawać mogą obraz Twojej osoby, jako utrzymującej stały kontakt z krajem, zatem musisz spojrzeć na siebie przez pryzmat całości Twojej sytuacji, a w razie wątpliwości warto uzyskać interpretację Ministra Finansów.

Jeżeli okazałoby się, że nie spełniasz warunków rezydenta – będziesz rozliczany jedynie z własnych zarobków osiągniętych w Polsce, np. najmu nieruchomości, wynagrodzeń polskich, inwestycji. Jeżeli dochody takie otrzymujesz za pośrednictwem płatnika (np. polskiego pracodawcy) nie musisz sam rozliczać się w kraju. Otrzymasz jedynie dokument IFT-1, który Twój płatnik złoży w związku z pobraniem od Ciebie podatku w Polsce.

Jeżeli jednak samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika zarabiasz w Polsce – musisz sam rozliczyć się ze swoich przychodów osiągniętych w kraju. Składasz wówczas standardowy druk PIT do urzędu właściwego dla nierezydentów (ustala się go w zależności od tego, jaki rodzaj przychodów uzyskujesz).

Pamiętaj

Możesz rozliczyć się w Polsce wspólnie z małżonkiem nawet jeśli jesteś nierezydentem. Zasada taka dotyczy jednak wyłącznie:

 • małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wasze przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce muszą jednak wynieść łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu z danego roku podatkowego i być udokumentowane certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zarabiałem na umowę o pracę, zlecenie, dzieło za granicą

Pierwsze o czym powinieneś pamiętać pracując za granicą to zapłata zaliczki na podatek w Polsce. Dokonujesz jej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciłeś z pracy do kraju. Takiej samej zapłaty powinieneś dokonywać w trakcie czasowych przerw w pracy, w których powracałeś do Polski. Brak zaliczki spowoduje zaległość podatkową i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Zaliczkę obliczasz na podobnych zasadach, co podatek na koniec roku. Zaliczkę po prostu wpłacasz na konto urzędu skarbowego, nie musisz natomiast składać w trakcie roku żadnej deklaracji podatkowej z tym związanej.

Nie zapomnij

Po powrocie do Polski, do 20 dnia następnego miesiąca – wpłać zaliczkę na podatek dochodowy!

Deklarację podatkową składasz natomiast z końcem roku, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego. Pamiętaj, że nie złożysz w tym przypadku PIT-37, lecz inną deklarację (z reguły będzie to druk PIT-36, zakładając, że nie dokonałeś dodatkowych wyborów związanych np. z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą np. rozliczenia podatkiem liniowym – na PIT-36L lub ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – na PIT-28).

Pamiętaj

Oprócz deklaracji podatkowej zobowiązany jesteś złożyć załącznik PIT/ZG.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Metody unikania podwójnego opodatkowania

W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania przewidziana jest dla kraju w którym osiągnął przychody/dochody. Metody te są określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Rzeczpospolita Polska ma podpisane z poszczególnymi krajami. Rozróżnia się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie w ww. umowach - metodę wyłączenia z progresją i metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli Polska nie ma podpisanej umowy z danym krajem wówczas podatnik powinien opierać się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj!

W przypadku zarabiania dodatkowo w Polsce – np. już po wyjeździe zagranicznym, deklarację należy złożyć niezależnie od wartości zarobku w obu krajach. Ostatecznie może się okazać, że podatek w Polsce w ogóle nie wystąpi, nie zwolni Cię to jednak z obowiązku złożenia formularza podatkowego na koniec roku.

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją stosowana jest tylko wtedy, jeśli Polska z krajem, z którego uzyskujesz dochody, zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Może zdarzyć się sytuacja, że deklaracji podatkowej w ogóle nie musisz składać. Dotyczy to przypadku zarobków z krajów, dla których stosuje się zasadę zwolnienia z opodatkowania przychodów tam uzyskiwanych, podczas gdy w Polsce nie uzyskano dodatkowo żadnych zarobków rozliczanych podatkiem według skali 12 i 32%.

Umowa z zasadą zwolnienia z progresją pozwala na zaliczanie zarobku zagranicznego na poczet podstawy obliczenia podatku w Polsce wyłącznie celem ustalenia właściwej stawki podatkowej, którą stosuje się tylko do zarobków uzyskanych w kraju. Zagraniczne zarobki przyczyniają się zatem do ustalenia stawki podatku, ale tylko jeżeli dodatkowo zarabiało się w kraju. Zatem jeśli osiągnąłeś w dochody opodatkowane w Polsce lub chcesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem – masz obowiązek złożenia zeznania i rozliczenia także tych dochodów, które są objęte rozliczeniem według metody wyłączenia z progresją.

Wzór obliczenia podatku – wyłączenie z progresją

 • ustalamy łączny dochód:
  dochód osiągnięty w Polsce (A) + dochód osiągnięty za granicą (B) = łączny dochód (C)

 • od kwoty łącznego dochodu ( C ) obliczamy podatek według polskiej skali podatkowej (D)

 • następnie obliczamy stopę procentową na potrzeby metody wyłączenia z progresją:

  podatek według polskiej skali podatkowej (D) : łączny dochód ( C ) x 100 % = stopa procentowa przy metodzie wyłączenia z progresją (E)

 • finalnie ustalamy podatek do zapłacenia w Polsce:

  stopa procentowa przy metodzie wyłączenia z progresją (E) x dochód osiągnięty w Polsce (A) minus zaliczki pobrane w Polsce = podatek do zapłacenia w Polsce

Stawka podatkowa dotyczy wyłącznie zarobków opodatkowanych według skali – niemniej wszystkich opodatkowanych według skali, zarówno np. stosunku pracy w Polsce, jak i działalności gospodarczej czy sprzedaży ruchomości (rzeczy).

Przykład 1

Pani Ania osiągnęła w 2023 roku dochód w wysokości 20.000 zł pracując we Francji oraz 60.000 zł pracując na umowie o pracę w Polsce. Pani Ania posiada rezydencję podatkową w Polsce. Składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 10.000 zł (wartości podane w uproszczeniu). 

Łączny dochód z dochodów osiągniętych we Francji i w Polsce wynosi:
20.000 zł + 60.000 zł = 80.000 zł

Łączny dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne:
80.000 zł - 10.000 zł = 70.000 zł 

Podatek od łącznych dochodów według polskiej skali podatkowej
70.000 zł x 12% - 3600 zł = 4800 zł

Obliczenie stopy procentowej na potrzeby metody wyłączenia z progresją
4800 zł : 70.000 zł x 100% = 6,857143 % po zaokrągleniu 6,86%

Podatek do zapłacenia w Polsce od dochodów osiągniętych w Polsce z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne
6,86% x (60.000 zł - 10.000 zł) = 3430 zł

Pamiętaj

W przypadku zarabiania dodatkowo w Polsce – np. już po wyjeździe zagranicznym, deklarację należy złożyć niezależnie od wartości zarobku w obu krajach. Ostatecznie może się okazać, że podatek w Polsce w ogóle nie wystąpi, nie zwolni Cię to jednak z obowiązku złożenia formularza podatkowego na koniec roku.

Gdy zarabiałeś w kraju, z którym nie podpisano umowy z zastosowaniem zwolnienia z progresją, stosujesz zasadę w myśl której od podatku obliczonego w Polsce od całości zarobków odliczyć można podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć proporcjonalnie dochodu uzyskanego w obcym Państwie.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Gdy zarabiałeś w kraju, z którym nie podpisano umowy z zastosowaniem zwolnienia z progresją, stosujesz zasadę w myśl której od podatku obliczonego w Polsce od całości zarobków odliczyć można podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć proporcjonalnie dochodu uzyskanego w obcym Państwie.

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosujemy zarówno z krajem, z którego uzyskiwane są dochody a Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy, jak również z krajami, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce. Istotne jest jednak, że podatek zapłacony za granicą odliczamy od podatku należnego w Polsce. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości limitu podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. 

Wzór obliczenia podatku – proporcjonalne odliczenie:

Obliczasz kwotę odliczaną według następującego wzoru:

 • sumujemy dochody osiągnięte w Polsce i za granicą:
  dochód osiągnięty w Polsce (A) + dochód osiągnięty za granicą (B) = dochód łączny ( C )

 • od łącznego dochodu ( C ) obliczamy podatek według polskiej skali podatkowej ( D )
 • ustalamy limit podatku, który został zapłacony za granicą do odliczenia od podatku polskiego:
  podatek według polskiej skali podatkowej (D) x dochód uzyskany za granicą (B) : dochód łączny (C)  = limit podatku podlegający odliczeniu (E)
 • ustalamy podatek do zapłacenia w Polsce:

podatek według polskiej skali podatkowej ( D ) -  podatek zagraniczny podlegający odliczeniu od podatku polskiego*  minus zaliczki pobrane w Polsce

*podatek zagraniczny podlegający odliczeniu od podatku polskiego nie może być wyższy niż kwota limitu ( E) ustalona w pkt 3.

 

Przykład 2

Pani Magda osiągnęła w 2023 roku dochód w wysokości 20.000 zł pracując w Finlandii oraz 60.000 zł pracując na umowie o pracę w Polsce. Od dochodu osiągniętego za granicą został zapłacony podatek w wysokości 4000 zł. Pani Magda posiada rezydencję podatkową w Polsce. 

20.000 zł + 60.000 zł = 80.000 zł

 80.000 zł x 12% - 3600 zł = 6000 zł - podatek według polskiej skali podatkowej

6000 zł x 20.000 zł / 80.000 zł = 1500 zł - limit podatku do odliczenia

podatek do zapłacenia w Polsce:

6000 zł - 1500 zł = 4500 zł

Pamiętaj

Listę umów i zasady unikania opodatkowania znajdziesz tutaj: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania;jsessionid=83023D5C0DCFC67BAB96DB7DF818E4D6

Metoda proporcjonalnego odliczenia a ulga abolicyjna

Jeśli uzyskujesz dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, masz prawo do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. 

Aby dowiedzieć się jaka kwota ulgi abolicyjnej przysługuje Tobie, powinieneś porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki hipotetycznie zapłaciłbyś, gdyby do Twoich dochodów zagranicznych zastosowano metodę wyłączenia z progresją.

Odliczenie z tytułu ulgi abolicyjnej jest ograniczone do kwoty 1.360 zł. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki, których limit ten nie dotyczy. Są to dochody/przychody osiągane z następujących źródeł:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

- wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Dochody z zagranicy a zwolnienie przychodów z opodatkowania

Jeżeli całość przychodów podlega zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej, a nie uzyskałeś w Polsce dodatkowych przychodów - nie masz obowiązku składać deklaracji podatkowej ani załącznika PIT-ZG. Jeżeli jednak na terytorium Rzeczypospolitej uzyskałeś jakiekolwiek przychody podlegające opodatkowaniu – deklarację i załącznik musisz złożyć.

Dochody z zagranicy a ulgi zwalniające przychody z opodatkowania (ulga dla młodych, ulga dla seniorów, ulga dla rodziny 4+, ulga na powrót)

Ulgi zwalniające z opodatkowania przychody do wysokości 85.528 zł mają zastosowanie zarówno do przychodów osiągniętych w kraju, jak i za granicą. Sposób ujmowania ich w rozliczeniu rocznym zależy m.in. od metody unikania podwójnego opodatkowania, która jest przyjęta dla kraju z którego pochodzi nasz dochód. W przypadku

Z uwagi na konstrukcję poszczególnych ulg nie w każdym przypadku będziemy uwzględniać ulgę przy rozliczeniu rocznym. Przykładowo, ulga dla młodych przysługuje do dnia 26 urodzin. Jeśli zatem, osoba osiągnęła przychód za granicą po tym dniu, to nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi. Osoba, której przysługuje jedno z wymienionych wyżej zwolnień i osiągnęła dochody z zagranicy powinna dokładnie przeanalizować swoje przychody i uprawnienia do zwolnienia.

Dochody z zagranicy a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Zakres obowiązków podatkowych ciążących na obojgu małżonkach w związku z osiąganiem dochodów z zagranicy regulują stosowne postanowienia umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Metoda wyłączenia z progresją a wspólne rozliczenie małżonków

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód za granicą dla którego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją, to Polska wyłączy taki dochód od opodatkowania, ale przy obliczaniu podatku należnego od pozostałego dochodu tej osoby, może zastosować stawkę podatku, jaka byłaby właściwa, gdyby wyłączony dochód nie był wyłączony.

Powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku, gdy osoba uzyskuje tylko dochód z zagranicy, który jest zwolniony z opodatkowania w Polsce i chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem.

Zgodnie z art. 27 ust. 8, jeżeli podatnik poza dochodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągał również dochody z tytułu prowadzonej działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według obowiązującej skali podatkowej,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku, którą stosuje się do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatnik rozliczający się wspólnie z małżonkiem powinien wykazać swoje dochody osiągnięte poza granicami kraju. W takim przypadku do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy dodać dochody zwolnione od tego podatku i od połowy łącznych dochodów obliczyć podatek według skali podatkowej. Następnie od połowy łącznych dochodów ustalić stopę procentową. Ustaloną stopą procentową oblicza się podatek od połowy dochodu podlegającego opodatkowaniu i mnoży przez dwa. Tak ustalony podatek będzie podatkiem należnym za dany rok podatkowy.

Przykład 3

Pani Hania osiągnęła w Polsce w 2023 roku dochód w wysokości 50.000 zł. Jej mąż wyłącznie pracował w Niemczech i zarobił 60.000 zł.

Wyliczamy stopę procentową na potrzeby metody odliczenia z progresją. Od połowy łącznych dochodów małżonków (110.000 zł) liczymy podatek według skali podatkowej:

55.000 zł x 12% - 3600 = 3000 zł

Stopa procentowa iloraz podatku do połowy dochodów małżonków, pomnożony przez 100%

3000 zł / 55.000 x 100% = 5,454545 Stopę zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku tj. 5,45%

Następnie wyliczoną stopę stosuje się do połowy dochodu, który podlega opodatkowaniu:

25.000 zł x 5,45% = 1362,5 zł

Finalnie otrzymaną wartość mnożymy razy 2.
1362,5 zł x 2 = 2725 zł

Metoda proporcjonalnego odliczenia a wspólne rozliczenie małżonków

Jeśli jeden z małżonków osiąga dochody za granicami kraju, które rozlicza zgodnie z metodą  proporcjonalnego rozliczenia, możliwe jest w takim przypadku również rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Należy jednak pamiętać, że odliczając od podatku małżonków podatek zagraniczny i ulgę abolicyjną należy dokonać tego od wspólnego podatku małżonków, ale obliczeń dokonuje się wyłącznie dla jednego małżonka, który uzyskiwał dochody za granicą.

Przepis art. 27 ust. 9 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Trzeba jednak mieć na względzie, że takie odliczenie nie powinno przekroczyć części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

Przykład 4

Pani Ala osiągnęła w Polsce w 2023 roku dochód w wysokości 60.000 zł. Jej mąż wyłącznie pracował w Austrii i zarobił 50.000 zł.

Od połowy łącznych dochodów małżonków (110.000 zł) liczymy podatek według skali podatkowej:

55.000 zł x 12% - 3600 = 3000 zł

Następnie podatek obliczony powyżej mnożymy z dochodem osiągniętym za granicą i dzielimy przez połowę dochodu łącznego osiągniętego przez małżonków. 

3000 zł x 50.000 zł / 55.000 zł = 2727,27 zł  - limit podatku do odliczenia

(3000 zł x 2) -  2727,27 zł = 3272,73 co po zaokrągleniu daje 3273 zł podatku należnego we wspólnym rozliczeniu małżonków.

 

Deklaracja podatkowa i ujęcie zagranicznych zarobków

Jeśli zatrudniłeś się za granicą na podstawie umowy o pracę i musisz złożyć w Polsce formularz podatkowy, koniecznie uszykuj kilka dokumentów. Zgromadź przede wszystkim potwierdzenia, z których wynika w jakiej dacie uzyskałeś zapłatę od zagranicznego pracodawcy. Może to być potwierdzenie przekazane przez pracodawcę (Pay-roll), jak i  zestawienie transakcji bankowych, z których wynikają daty przelewów.

Daty otrzymania wynagrodzenia są istotne, by przeliczyć Twój zarobek na złotówki. W deklaracji rocznej wpiszesz je bowiem w walucie polskiej, a nie w walucie kraju wypłaty.

Pamiętaj

Przeliczenia kwot na złotówki dokonujesz po średnim kursie NBP ogłoszonego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty lub postawienia wynagrodzenia do Twojej dyspozycji. Przeliczenia musisz dokonać niezależnie dla każdej wypłaty.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Jeśli ustalisz wartość przychodu, warto pomyśleć o kosztach. Przysługują Ci przede wszystkim pracownicze koszty podatkowe.

Koszty uzyskania przychodów 2023
umowa o pracę, w tym nakładczą, stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy

Miesięcznie odliczam

Roczne 1 umowa

Rocznie więcej umów

250 zł

Max. 3000 zł

Max. 4500 zł

300 zł

Max. 3600 zł 

Max. 5400 zł

Pamiętaj

Jeżeli za granicą zarabiasz wykorzystując prawa autorskie lub pokrewne – przysługują ci również podwyższone koszty, 50% przychodu, po obniżeniu go o należne składki społeczne. Kwota kosztów nie może jednak przekroczyć 120.000 zł. Podobnie, w przypadku umów zlecenie i dzieło wykonywanych za granicą, możesz korzystać z kosztów 20%. Musisz jednak dokładnie znać umowę ze swoim pracodawcą – jeżeli w grę wchodzą wynagrodzenia za przekazanie Ci opłat licencyjnych a nie za korzystanie z własnych praw autorskich – zmianie ulegać może zastosowana zasada opodatkowania Twojego wynagrodzenia.

Dodatkowo, za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy za granicą przysługuje ci zwolnienie 30% wartości diety właściwej dla kraju, w którym ten stosunek pracy wykonujesz, za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy. Kwoty tej nie musisz przeliczać na złotówki – obniżasz wypłatę przed przeliczeniem o wartość 30% diet za ten okres.

Pamiętaj

Może pojawić się sytuacja, w której wypłata nastąpi przed zakończeniem okresu pracy lub nie będzie wskazana za jaki okres wypłaty się dokonuje. Odpowiedzi na pytanie za ile dni pracy należy w takim przypadku obliczyć łączną kwotę diety szukać należy w umowie o pracę lub porozumieniu co do kwoty wypłaty. Ostatecznością może być oświadczenie w sprawie wypłaty podpisane przez Ciebie i – o ile to możliwe – przez Twojego zagranicznego pracodawcę.

Diety nie odejmiesz, jeżeli wynagrodzenie uzyskujesz z Polski będąc jedynie w delegacji za granicą lub część twoich wynagrodzeń uzyskiwanych w czasie misji wojskowej lub pokojowej za granicą, w tym w charakterze obserwatora w misjach pokojowych.

Pamiętaj

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Oddelegowanie do pracy to co innego niż delegacja. Jeżeli wynagrodzenie będzie Ci wypłacał zagraniczny pracodawca masz prawo odliczać 30% diety. Kwota ta nie zostanie ujęta przez Twojego pracodawcę, musisz z niej korzystać samodzielnie, ustalając zaliczkę na podatek w kraju oraz składając roczne zeznanie podatkowe.

Zarobki za granicą nie ograniczają prawa do doliczania ulg i zwolnień w kraju. Przysługują Ci wszystkie ulgi podatkowe a dodatkowo masz prawo do stosowania ulgi abolicyjnej (z tytułu zarobków uzyskanych za granicą). Korzystasz z nich wypełniając załącznik PIT/O. Pamiętaj, że w rozliczeniu 2023 r. ulga ta uległa ograniczeniu co do zasady - do maksymalnej wartości 1360 zł.

Odliczeniu podlegają również składki ZUS oraz zagraniczne składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie odliczysz ich w przypadku, gdy korzystałeś z odliczania ich już za granicą lub naliczone są one od wynagrodzenia zwolnionego za granicą z opodatkowania.

Jak to jest z podatkiem, który muszę płacić za granicą?

Niezależnie od wewnętrznych przepisów podatkowych kraju, w którym pracujesz, masz zawsze prawo powołać się na przepisy umowy podatkowej między Polską a tym krajem. Pamiętaj, że standardowo zarobki z tytułu umów o pracę, zlecenie, dzieło i podobne, opodatkowywane są nie tylko w kraju Twojej rezydencji, ale również w kraju, w którym wykonujesz pracę. Dla Ciebie oznacza to, że Twój pracodawca zagraniczny obniży Twoje podatki o wartość podatku miejscowego, a na koniec roku będziesz mógł wystąpić o zwrot tej kwoty lub jej części, wypełniając zagraniczną deklarację podatkową. Są jednak przypadki, w których pracodawca zagraniczny nie musi pobierać od Ciebie zaliczki na podatek.  Podatek nie powinien być pobrany za granicą, jeżeli:

 • przebywasz za granicą przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku kalendarzowym,
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania ani siedziby w tym zagranicznym kraju,
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w tym kraju,
 • praca nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej.

Pracuję w Polsce – wynagrodzenie otrzymuję z zagranicy

Jeśli posiadasz zagranicznego pracodawcę, który nie ma siedziby w kraju i przelewa ci wynagrodzenia z zagranicznego rachunku na Twoje konto, sam musisz w kraju rozliczyć się z podatku. Ustal w takim przypadku jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do Twoich zarobków oraz czy Twój pracodawca pobiera od Ciebie zaliczki na podatek za granicą. W trakcie roku sam musisz w Polsce ustalać co miesiąc wysokość zaliczki na podatek i wpłacać ją na rachunek urzędu skarbowego. Zaliczkę obowiązany jesteś wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 12%. W zeznaniu rocznym stosujesz już standardowe stawki podatku, zależne od wysokości twoich rocznych zarobków.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Zwrot podatku z zagranicy

Często zdarza się, że masz prawo do zwrotu podatku z kraju, w którym pracowałeś. W takim przypadku zwrot ten musisz potraktować odpowiednio jako wcześniej odliczony podatek, który w takiej sytuacji został odliczony nienależnie (bo ostatecznie ten podatek został ci za granicą zwrócony). W takim przypadku otrzymana kwota zwrotu podatku to ten sam podatek, który wykorzystywałeś w Polskim PIT celem odliczenia go od dochodów uzyskiwanych za rok pracy wykonanej za granicą.

Jeśli podatnik odliczył zagraniczny podatek w rozliczeniu polskiego podatku PIT (  art. 27 ust. 9 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.) jest obowiązany zwrócona kwotę doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot (art. 27 ust. 9 i art. 45 ust. 3a u.p.d.o.f.). Otrzymany zwrot podatku doliczasz do podatku do zapłaty wykazanego w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ten zwrot otrzymałeś. 

Powyższa zasada obowiązuje w przypadku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia. W metodzie wyłączenia z progresją  dochody uzyskane za  granicami Polski są zwolnione z polskiego podatku, a co z tym związane zagraniczny podatek nie podlegał odliczeniu przy rozliczeniu polskiego podatku.

Wyprowadzka za granicę - zmiana rezydencji a podatek Exit Tax

Pamiętaj, że zmiana rezydencji i rezygnacja z opodatkowania w Polsce może zobowiązać Cię do zapłaty podatku od niezrealizowanego zysku. Oznacza to, że posiadany majątek, który przenosisz za granicę, opodatkujesz w związku z przeprowadzką - w Polsce. 

Wartość diet zagranicznych

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest część przychodów osób mających w Polsce miejsce zamieszkania, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Pamiętaj!

Rozliczając wartość kwot zwolnionych z opodatkowania: pomnóż ilość dni, przez których pozostajesz w stosunku pracy przez poniższą kwotę oraz przez wskaźnik 0,3. Otrzymaną wartość odejmij od wartości przychodu a pozostałą kwotę przelicz na złotówki.
 

Na podstawie rozporządzenia z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 22, poz. 2302) - obowiązują od 29 listopada 2022 r. 

Lp. Państwo Waluta Kwota diety 2023 r. 

1

Afganistan

EUR

47

2

Albania

EUR

41

3

Algieria

EUR

50

4

Andora

EUR 50

5

Angola

USD

61

6

Arabia Saudyjska

EUR

50

7

Argentyna

USD

50

8

Armenia

EUR

42

9

Australia

AUD

95

10

Austria

EUR

57

11

Azerbejdżan

EUR

43

12

Bangladesz

USD

50

13

Belgia

EUR

55

14

Białoruś

EUR

42

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

16

Brazylia

EUR

43

17

Bułgaria

EUR

40

18

Chile

USD

60

19

Chiny

EUR

55

20

Chorwacja

EUR

42

21

Cypr

EUR

43

22

Czechy

EUR

41

23

Dania

DKK

446

24

Egipt

USD

55

25

Ekwador

USD

44

26

Estonia

EUR

45

27

Etiopia

USD

55

28

Finlandia

EUR

53

29

Francja

EUR

55

30

Grecja

EUR

50

31

Gruzja

EUR

48

32

Hiszpania

EUR

50

33

Indie

EUR

42

34

Indonezja

EUR

41

35

Irak

USD

60

36

Iran

EUR

41

37

Irlandia

EUR

52

38

Islandia

EUR

56

39

Izrael

EUR

70

40

Japonia

JPY

7.532

41

Jemen

USD

48

42

Jordania

EUR

50

43

Kambodża

USD

45

44

Kanada

CAD

71

45

Katar

EUR

41

46

Kazachstan

EUR

45

47

Kenia

EUR

41

48

Kirgistan

USD

41

49

Kolumbia

USD

49

50

Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

51

Korea Południowa

EUR

46

52

Koreańska Republika

Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

53

Kostaryka

USD

50

54

Kuba

EUR

50

55

Kuwejt

EUR

39

56

Laos

USD

54

57

Liban

USD

57

58

Libia

EUR

52

59

Liechtenstein

CHF 88

60

Litwa

EUR

45

61

Luksemburg

EUR 55

62

Łotwa

EUR

57

63

Macedonia

EUR

43

64

Malezja

EUR

41

65

Malta

EUR

43

66

Maroko

EUR

41

67

Meksyk

USD

58

68

Mołdowa

EUR

45

69

Monako

EUR 55

70

Mongolia

EUR

45

71

Niderlandy

EUR

50

72

Niemcy

EUR

49

73

Nigeria

EUR

46

74

Norwegia

NOK

496

75

Nowa Zelandia

USD

58

76

Oman

EUR

40

77

Pakistan

EUR

38

78

Palestyńska Władza Narodowa

EUR 70 

79

Panama

USD

52

80

Peru

USD

50

81

Portugalia

EUR

49

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

83

Rosja

EUR

48

84

Rumunia

EUR

42

85

San Marino

 EUR 53

86

Senegal

EUR

44

87

Republika Serbii

i Republika Czarnogóry

EUR

40

88

Singapur

USD

56

89

Słowacja

EUR

47

90

Słowenia

EUR

45

91

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

- Nowy Jork

- Waszyngton 

USD 

59

92

Syria

USD

50

93

Szwajcaria

CHF

88

94

Szwecja

SEK

510

95

Tadżykistan

EUR

41

96

Tajlandia

USD

42

97

Tanzania

USD

53

98

Tunezja

EUR

37

99

Turcja

USD

53

100

Turkmenistan

EUR

47

101

Ukraina

EUR

41

102

Urugwaj

USD

50

103

Uzbekistan

EUR

41

104

Watykan

EUR

53

105

Wenezuela

USD

60

106

Węgry

EUR

44

107

Wielka Brytania

GBP

45

108

Wietnam

USD

53

109

Włochy

EUR

53

110

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

111

Zimbabwe

EUR

39

112

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

43

113

Państwa inne niż wymienione w lp.1-111

EUR

41

 Przy podróżach do:

- Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
- Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: