Stan prawny na 31.12.2021 r. Aktualizacja poradnika obejmująca regulacje Nowy Polski Ład na 2022 r. (rozliczenie PIT w 2023 r.) zostanie opublikowana w najbliższym okresie. W październiku znajdziesz tu także Program e-pity 2022, w którym będziesz mógł sprawdzić wstępnie Twój PIT 2023 z uwzględnieniem zmian prawnych na 2022 r.

Deklarację podatkową składasz nie tylko w przypadku, gdy zarabiałeś cały rok w Polsce. Na podobnych warunkach rozliczyć się musisz również, gdy zarobiłeś pracując za granicą lub pracując w Polsce a otrzymując wynagrodzenie z zagranicy. Rozliczyć w Polsce musisz również co do zasady każde inne przychody uzyskane za granicą, niezależnie od miejsca ich uzyskania lub źródła pochodzenia.

Przed sporządzeniem deklaracji podatkowej PIT sprawdź koniecznie jakie zasady opodatkowania dotyczą państwa, z którego uzyskiwałeś przychód oraz jakie zasady dotyczą Ciebie, jako otrzymującego te wypłaty.  Zasady te mogą zdecydowanie zmieniać warunki wypełniania Twojego rocznego PIT-a:

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2022.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online >>

UWAGA: Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2021 r. - nowe obowiązki konwencja MLI

Począwszy od 2019 r. dochodzi do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych uzyskujących przychody z pracy najemnej za granicą. Więcej informacji - zmiany zasad opodatkowania przychodów z zagranicy 2019, 2020,2021 - konwencja MLI.

zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia Kraje 
dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2019 r Austria Słowenia
dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. Wielka Brytania Irlandia Finlandia
Izrael
Japonia
Litwa
Nowa Zelandia Słowacja
dochody uzyskiwane w 2021 r. Indonezja
Czechy
Korea 
Kazachstan
Bośnia i Hercegowinia
Albania
Jordania
Egipt
Chile
Pakistan
Chorwacja

Zanim rozliczysz PIT sprawdź, czy na pewno rozliczasz się w Polsce – ustal rezydencję podatkową

Jeśli wyjechałeś do pracy za granicę i przebywałeś w Polsce krócej niż 184 dni w roku to możliwe, że nie musisz rozliczać się z podatków w Polsce. O ile tracisz status polskiego rezydenta podatkowego, płacisz podatek jedynie z tytułu zarobków lub majątku osiągniętego z terytorium Polski. Pozostałych zarobków nie rozliczasz w Polsce.  Jesteś rezydentem polskim, gdy Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, a to oznacza, że:

  • posiadasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Nie musisz spełnić obu tych założeń łącznie. Wystarczy zatem, że przebywając za granicą prawie cały rok lub nawet cały rok, utrzymujesz tak dalece idące stałe związki z krajem, że uznać należy, że pozostaje on dla Ciebie centrum interesów osobistych i życiowych. Ma to miejsce przede wszystkim, gdy posiadasz w Polsce rodzinę, małżonkę lub dzieci, mieszkanie, stałe inwestycje (w tym w nieruchomości), bliskich znajomych,  z którymi łączą Cię stałe więzi, a także chęć powrotu do kraju i brak planów rozwoju swojej sytuacji . Wszystkie powyższe warunki łącznie dawać mogą obraz Twojej osoby, jako utrzymującej stały kontakt z krajem, zatem musisz spojrzeć na siebie przez pryzmat całości Twojej sytuacji, a w razie wątpliwości warto uzyskać interpretację Ministra Finansów.

Jeżeli okazałoby się, że nie spełniasz warunków rezydenta – będziesz rozliczany jedynie z własnych zarobków osiągniętych w Polsce, np. najmu nieruchomości, wynagrodzeń polskich, inwestycji. Jeżeli dochody takie otrzymujesz za pośrednictwem płatnika (np. polskiego pracodawcy) nie musisz sam rozliczać się w kraju. Otrzymasz jedynie dokument IFT-1, który Twój płatnik złoży w związku z pobraniem od Ciebie podatku w Polsce.

Jeżeli jednak samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika zarabiasz w Polsce – musisz sam rozliczyć się ze swoich przychodów osiągniętych w kraju. Składasz wówczas standardowy druk PIT do urzędu właściwego dla nierezydentów (ustala się go w zależności od tego, jaki rodzaj przychodów uzyskujesz).

Pamiętaj

Możesz rozliczyć się w Polsce wspólnie z małżonkiem nawet jeśli jesteś nierezydentem. Zasada taka dotyczy jednak wyłącznie:

  • małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Wasze przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce muszą jednak wynieść łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu z danego roku podatkowego i być udokumentowane certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Zarabiałem na umowę o pracę, zlecenie, dzieło za granicą

Pierwsze o czym powinieneś pamiętać pracując za granicą to zapłata zaliczki na podatek w Polsce. Dokonujesz jej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciłeś z pracy do kraju. Takiej samej zapłaty powinieneś dokonywać w trakcie czasowych przerw w pracy, w których powracałeś do Polski. Brak zaliczki spowoduje zaległość podatkową i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Zaliczkę obliczasz na podobnych zasadach, co podatek na koniec roku. Zaliczkę po prostu wpłacasz na konto urzędu skarbowego, nie musisz natomiast składać w trakcie roku żadnej deklaracji podatkowej z tym związanej.

Nie zapomnij

Po powrocie do Polski, do 20 dnia następnego miesiąca – wpłać zaliczkę na podatek dochodowy!

Deklarację podatkową składasz natomiast z końcem roku, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego. Pamiętaj, że nie złożysz w tym przypadku PIT-37, lecz inną deklarację (z reguły będzie to druk PIT-36, zakładając, że nie dokonałeś dodatkowych wyborów związanych np. z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą np. rozliczenia podatkiem liniowym – na PIT-36L lub ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – na PIT-28).

Pamiętaj

Oprócz deklaracji podatkowej zobowiązany jesteś złożyć załącznik PIT/ZG.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Może zdarzyć się sytuacja, że deklaracji podatkowej w ogóle nie musisz składać. Dotyczy to przypadku zarobków z krajów, dla których stosuje się zasadę zwolnienia w Polsce z opodatkowania przychodów tam uzyskiwanych, a w kraju nie uzyskiwałeś dodatkowo żadnych zarobków rozliczanych podatkiem według skali 17 i 32%.

Umowa z zasadą zwolnienia z progresją pozwala na zaliczanie zarobku zagranicznego na poczet podstawy obliczenia podatku w Polsce wyłącznie celem ustalenia właściwej stawki podatkowej, którą stosuje się tylko do zarobków uzyskanych w kraju. Zagraniczne zarobki przyczyniają się zatem do ustalenia stawki podatku, ale tylko jeżeli dodatkowo zarabiało się w kraju.

Wzór obliczenia podatku – wyłączenie z progresją

Obliczasz zatem stawkę podatkową według wzoru:

Stawka podatkowa = (podatek obliczony od łącznych dochodów podatnika / łączna wartość dochodu podatnika) X 100%

Stawkę taką stosujesz jedynie do krajowych zarobków.

Stawka podatkowa dotyczy wyłącznie zarobków opodatkowanych według skali – niemniej wszystkich opodatkowanych według skali, zarówno np. stosunku pracy w Polsce, jak i działalności gospodarczej czy sprzedaży ruchomości (rzeczy).

Pamiętaj

W przypadku zarabiania dodatkowo w Polsce – np. już po wyjeździe zagranicznym, deklarację należy złożyć niezależnie od wartości zarobku w obu krajach. Ostatecznie może się okazać, że podatek w Polsce w ogóle nie wystąpi, nie zwolni Cię to jednak z obowiązku złożenia formularza podatkowego na koniec roku.

Gdy zarabiałeś w kraju, z którym nie podpisano umowy z zastosowaniem zwolnienia z progresją, stosujesz zasadę w myśl której od podatku obliczonego w Polsce od całości zarobków odliczyć można podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć proporcjonalnie dochodu uzyskanego w obcym Państwie.

Wzór obliczenia podatku – proporcjonalne odliczenie

Obliczasz zatem kwotę odliczaną według następującego wzoru:

Podatek zagraniczny podlegający odliczeniu = (podatek zapłacony za granicą X dochód uzyskany za granicą) / łączny dochód uzyskany w danym roku podatkowym.

Jeżeli Twoje zarobki pochodzą z kraju, w którym umowa międzynarodowa wskazuje na  proporcjonalne odliczenie podatku zagranicznego od podatku krajowego (np. zarobki z USA) lub posiadasz w Polsce zarobki uzyskiwane w tym samym roku, w którym zarabiałeś za granicą - musisz rozliczyć się w Polsce. W deklaracji ujmij polskie oraz zagraniczne źródła swoich wynagrodzeń.

Pamiętaj

Listę umów i zasady unikania opodatkowania znajdziesz tutaj: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania;jsessionid=83023D5C0DCFC67BAB96DB7DF818E4D6

Deklaracja podatkowa i ujęcie zagranicznych zarobków

Jeśli zatrudniłeś się za granicą na podstawie umowy o pracę i musisz złożyć w Polsce formularz podatkowy, koniecznie uszykuj kilka dokumentów. Zgromadź przede wszystkim potwierdzenia, z których wynika w jakiej dacie uzyskałeś zapłatę od zagranicznego pracodawcy. Może to być potwierdzenie przekazane przez pracodawcę (Pay-roll), jak i  zestawienie transakcji bankowych, z których wynikają daty przelewów.

Daty otrzymania wynagrodzenia są istotne, by przeliczyć Twój zarobek na złotówki. W deklaracji rocznej wpiszesz je bowiem w walucie polskiej, a nie w walucie kraju wypłaty.

Pamiętaj

Przeliczenia kwot na złotówki dokonujesz po średnim kursie NBP ogłoszonego w dniu poprzedzającym dzień wypłaty lub postawienia wynagrodzenia do Twojej dyspozycji. Przeliczenia musisz dokonać niezależnie dla każdej wypłaty.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Jeśli ustalisz wartość przychodu, warto pomyśleć o kosztach. Przysługują Ci przede wszystkim pracownicze koszty podatkowe.

Koszty uzyskania przychodów 2017
umowa o pracę, w tym nakładczą, stosunek służby, spółdzielczy stosunek pracy

 

Miesięcznie odliczam

Roczne 1 umowa

Rocznie więcej umów

Na miejscu

250 zł

Max. 3000 zł

Max. 4500 zł

dojeżdżam*

300 zł

Max. 3600 zł 

Max. 5400 zł

Pamiętaj

Jeżeli za granicą zarabiasz wykorzystując prawa autorskie lub pokrewne – przysługują ci również podwyższone koszty, 50% przychodu, po obniżeniu go o należne składki społeczne. Kwota kosztów nie może jednak przekroczyć 85.528 zł. Podobnie, w przypadku umów zlecenie i dzieło wykonywanych za granicą, możesz korzystać z kosztów 20%. Musisz jednak dokładnie znać umowę ze swoim pracodawcą – jeżeli w grę wchodzą wynagrodzenia za przekazanie Ci opłat licencyjnych a nie za korzystanie z własnych praw autorskich – zmianie ulegać może zastosowana zasada opodatkowania Twojego wynagrodzenia.

Dodatkowo, za każdy dzień pracy za granicą przysługuje ci zwolnienie 30% wartości diety właściwej dla kraju, w którym ten stosunek pracy wykonujesz, za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy. Kwoty tej nie musisz przeliczać na złotówki – obniżasz wypłatę przed przeliczeniem o wartość 30% diet za ten okres.

Pamiętaj

Może pojawić się sytuacja, w której wypłata nastąpi przed zakończeniem okresu pracy lub nie będzie wskazana za jaki okres wypłaty się dokonuje. Odpowiedzi na pytanie za ile dni pracy należy w takim przypadku obliczyć łączną kwotę diety szukać należy w umowie o pracę lub porozumieniu co do kwoty wypłaty. Ostatecznością może być oświadczenie w sprawie wypłaty podpisane przez Ciebie i – o ile to możliwe – przez Twojego zagranicznego pracodawcę.

Diety nie odejmiesz, jeżeli wynagrodzenie uzyskujesz z Polski będąc jedynie w delegacji za granicą lub część twoich wynagrodzeń uzyskiwanych w czasie misji wojskowej lub pokojowej za granicą, w tym w charakterze obserwatora w misjach pokojowych.

Pamiętaj

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Oddelegowanie do pracy to co innego niż delegacja. Jeżeli wynagrodzenie będzie Ci wypłacał zagraniczny pracodawca masz prawo odliczać 30% diety. Kwota ta nie zostanie ujęta przez Twojego pracodawcę, musisz z niej korzystać samodzielnie, ustalając zaliczkę na podatek w kraju oraz składając roczne zeznanie podatkowe.

Zarobki za granicą nie ograniczają prawa do doliczania ulg i zwolnień w kraju. Przysługują Ci wszystkie ulgi podatkowe a dodatkowo masz prawo do stosowania ulgi abolicyjnej (z tytułu zarobków uzyskanych za granicą). Korzystasz z nich wypełniając załącznik PIT/O. Pamiętaj, że w rozliczeniu 2021 r. ulga ta uległa ograniczeniu co do asady - do maksymalnej wartości 1360 zł.

Odliczeniu podlegają również składki ZUS oraz zagraniczne składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie odliczysz ich w przypadku, gdy korzystałeś z odliczania ich już za granicą lub naliczone są one od wynagrodzenia zwolnionego za granicą z opodatkowania.

Jak to jest z podatkiem, który muszę płacić za granicą?

Niezależnie od wewnętrznych przepisów podatkowych kraju, w którym pracujesz, masz zawsze prawo powołać się na przepisy umowy podatkowej między Polską a tym krajem. Pamiętaj, że standardowo zarobki z tytułu umów o pracę, zlecenie, dzieło i podobne, opodatkowywane są nie tylko w kraju Twojej rezydencji, ale również w kraju, w którym wykonujesz pracę. Dla Ciebie oznacza to, że Twój pracodawca zagraniczny obniży Twoje podatki o wartość podatku miejscowego, a na koniec roku będziesz mógł wystąpić o zwrot tej kwoty lub jej części, wypełniając zagraniczną deklarację podatkową. Są jednak przypadki, w których pracodawca zagraniczny nie musi pobierać od Ciebie zaliczki na podatek.  Podatek nie powinien być pobrany za granicą, jeżeli:

  • przebywasz za granicą przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku kalendarzowym,
  • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie posiada miejsca zamieszkania ani siedziby w tym zagranicznym kraju,
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w tym kraju,
  • praca nie stanowi przypadku wynajmowania siły roboczej.

Pracuję w Polsce – wynagrodzenie otrzymuję z zagranicy

Jeśli posiadasz zagranicznego pracodawcę, który nie ma siedziby w kraju i przelewa ci wynagrodzenia z zagranicznego rachunku na Twoje konto, sam musisz w kraju rozliczyć się z podatku. Ustal w takim przypadku jaka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do Twoich zarobków oraz czy Twój pracodawca pobiera od Ciebie zaliczki na podatek za granicą. W trakcie roku sam musisz w Polsce ustalać co miesiąc wysokość zaliczki na podatek i wpłacać ją na rachunek urzędu skarbowego. Zaliczkę obowiązany jesteś wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 17%. W zeznaniu rocznym stosujesz już standardowe stawki podatku, zależne od wysokości twoich rocznych zarobków.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Zwrot podatku z zagranicy

Często zdarza się, że masz prawo do zwrotu podatku z kraju, w którym pracowałeś. W takim przypadku zwrot ten musisz potraktować odpowiednio jako przychód pochodzący z obcego kraju. W takim przypadku otrzymana kwota zwrotu podatku to ten sam podatek,  który wykorzystywałeś w Polskim PIT celem odliczenia go od dochodów uzyskiwanych za rok pracy wykonanej za granicą.

Otrzymany zwrot podatku doliczasz do przychodów wykazanych w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ten zwrot otrzymałeś. W przypadku zwrotu podatku z kraju, z którego przychody były zwolnione w Polsce z opodatkowania, otrzymanego zwrotu nie musisz doliczać do innych swoich zarobków wykazanych w rocznym PIT.

Wyprowadzka za granicę - zmiana rezydencji a podatek Exit Tax

Pamiętaj, że zmiana rezydencji i rezygnacja z opodatkowania w Polsce może zobowiązać Cię do zapłaty podatku od niezrealizowanego zysku. Oznacza to, że posiadany majątek, który przenosisz za granicę, opodatkujesz w związku z przeprowadzką - w Polsce. 

Wartość diet zagranicznych

Pamiętaj

Rozliczając wartość kwot zwolnionych z opodatkowania: pomnóż ilość dni, przez których pozostajesz w stosunku pracy przez poniższą kwotę oraz przez wskaźnik 0,3. Otrzymaną wartość odejmij od wartości przychodu a pozostałą kwotę przelicz na złotówki.
 

Lp. Państwo Waluta Kwota diety

1

Afganistan

EUR

47

2

Albania

EUR

41

3

Algieria

EUR

50

4

Andora

jak w Hiszpanii

5

Angola

USD

61

6

Arabia Saudyjska

EUR

45

7

Argentyna

USD

50

8

Armenia

EUR

42

9

Australia

AUD

88

10

Austria

EUR

52

11

Azerbejdżan

EUR

43

12

Bangladesz

USD

50

13

Belgia

EUR

48

14

Białoruś

EUR

42

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

16

Brazylia

EUR

43

17

Bułgaria

EUR

40

18

Chile

USD

60

19

Chiny

EUR

55

20

Chorwacja

EUR

42

21

Cypr

EUR

43

22

Czechy

EUR

41

23

Dania

DKK

406

24

Egipt

USD

55

25

Ekwador

USD

44

26

Estonia

EUR

41

27

Etiopia

USD

55

28

Finlandia

EUR

48

29

Francja

EUR

50

30

Grecja

EUR

48

31

Gruzja

EUR

43

32

Hiszpania

EUR

50

33

Indie

EUR

38

34

Indonezja

EUR

41

35

Irak

USD

60

36

Iran

EUR

41

37

Irlandia

EUR

52

38

Islandia

EUR

56

39

Izrael

EUR

50

40

Japonia

JPY

7.532

41

Jemen

USD

48

42

Jordania

EUR

40

43

Kambodża

USD

45

44

Kanada

CAD

71

45

Katar

EUR

41

46

Kazachstan

EUR

41

47

Kenia

EUR

41

48

Kirgistan

USD

41

49

Kolumbia

USD

49

50

Kongo,

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

51

Korea Południowa

EUR

46

52

Koreańska Republika

Ludowo-Demokratyczna

EUR

48

53

Kostaryka

USD

50

54

Kuba

EUR

42

55

Kuwejt

EUR

39

56

Laos

USD

54

57

Liban

USD

57

58

Libia

EUR

52

59

Liechtenstein

jak w Szwajcarii

60

Litwa

EUR

39

61

Luksemburg

jak w Belgii

62

Łotwa

EUR

57

63

Macedonia

EUR

39

64

Malezja

EUR

41

65

Malta

EUR

43

66

Maroko

EUR

41

67

Meksyk

USD

53

68

Mołdowa

EUR

41

69

Monako

jak we Francji

70

Mongolia

EUR

45

71

Niderlandy

EUR

50

72

Niemcy

EUR

49

73

Nigeria

EUR

46

74

Norwegia

NOK

451

75

Nowa Zelandia

USD

58

76

Oman

EUR

40

77

Pakistan

EUR

38

78

Palestyńska Władza Narodowa

jak w Izraelu

79

Panama

USD

52

80

Peru

USD

50

81

Portugalia

EUR

49

82

Republika Południowej Afryki

USD

52

83

Rosja

EUR

48

84

Rumunia

EUR

38

85

San Marino

jak we Włoszech

86

Senegal

EUR

44

87

Republika Serbii

i Republika Czarnogóry

EUR

40

88

Singapur

USD

56

89

Słowacja

EUR

43

90

Słowenia

EUR

41

91

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

- Nowy Jork

- Waszyngton 

USD 

59

92

Syria

USD

50

93

Szwajcaria

CHF

88

94

Szwecja

SEK

459

95

Tadżykistan

EUR

41

96

Tajlandia

USD

42

97

Tanzania

USD

53

98

Tunezja

EUR

37

99

Turcja

USD

53

100

Turkmenistan

EUR

47

101

Ukraina

EUR

41

102

Urugwaj

USD

50

103

Uzbekistan

EUR

41

104

Wenezuela

USD

60

105

Węgry

EUR

44

106

Wielka Brytania

GBP

35

107

Wietnam

USD

53

108

Włochy

EUR

48

109

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

110

Zimbabwe

EUR

39

111

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

39

112

Państwa inne niż wymienione w lp.1-111

EUR

41

 Przy podróżach do:

- Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
- Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję