Włoski podatek z tytułu umów o pracę opiera się o kilkustopniową skalę podatkową. Podatek wynosi od 23% do 43% podatnicy korzystać mogą z szeregu ulg podatkowych. Polscy pracownicy mogą mieć obowiązek włoskie zarobki rozliczyć podwójnie – we Włoszech oraz w Polsce stosując dla uniknięcia podwójnego opodatkowania, zasadę zwolnienia. Spowoduje ona konieczność ustalenia szczególnej stawki podatku w stosunku do dochodów pochodzących z Polski.

Dochód roczny w euro Stawka podatku
od 0 do 15000 23%
od 15000,01 do 28000 3450 euro + 27% od nadwyżki ponad 15000 euro
od 28000,01 do 55000 6960 euro + 38% od nadwyżki ponad 28000 euro
od 55000,01 do 75000 17220 euro + 41% od nadwyżki ponad 55000 euro
powyżej 75000 25420 euro + 43% od nadwyżki ponad 75000 euro

Kwota wolna od podatku wynosi ok. 8000 euro. W przypadku samozatrudnienia kwota ta jest niższa – ok. 4500 euro. Możliwe jest korzystanie z szeregu ulg podatkowych:

 • wydatki na małżonka i dzieci na utrzymaniu – do 800 euro na małżonka i 800 w przypadku dzieci na utrzymaniu (małżonkiem i dzieckiem na utrzymaniu jest osoba, która nie przekroczyła dochodu ok. 3000 euro rocznie),
 • wydatki związane z leczeniem podatnika ponad kwotę ok 150 euro - 19% wydatku,
 • odsetki od kredytu na zakup mieszkania,
 • ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • koszty kształcenia średniego i wyższego oraz doskonalenia zawodowego,
 • wydatki na aktywność sportową dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie polskiego podatnika z wynagrodzeń uzyskanych za pracę we Włoszech obejmuje dwie deklaracje:

 • składaną przed włoskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych we Włoszech,
 • składaną przed polskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym we Włoszech).

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z pracy i stosunków podobnych (np. zlecenie) we Włoszech zastosuje zwolnienie z progresją. W takim przypadku polski fiskus zwolni dochód uzyskany we Włoszech z opodatkowania w Polsce. Oznacza to, że:

 • jeżeli w danym roku podatnik nie uzyskiwał żadnych zarobków w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej (12% podatek) – to nie ma obowiązku składać deklaracji PIT do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku, podatnik w Polsce po prostu nie rozlicza się z podatku a jedyne obowiązki spełnia w stosunku do zagranicznego organu skarbowego,
 • jeżeli podatnik uzyskuje w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej – zobowiązany jest wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Przy stosowaniu tej zasady do dochodu uzyskanego w Polsce zastosować należy szczególną stawkę podatku. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z Włoch) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i Włoch; wynik mnoży się przez 100);
 • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykład

Podatnik zarobił za granicą 90.000 zł, w Polsce 20.000 zł. Stopa podatkowa wynosi (22670,06/ 110.000)x 100 = 20,61%. Do kwoty 20.000 zł uzyskanych w Polsce zastosowanie znajduje podatek 20,61%.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). Kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote).

Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1-8. Podatek należy obliczyć z zastosowaniem stopy procentowej obliczonej przy użyciu metody zwolnienia z progresją”.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Istnieją kwoty, których nie należy brać pod uwagę w przypadku obliczania zarobków z Włoch. Kwoty zwolnione z opodatkowania w przypadku osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, to wartość kwoty odpowiadającej 30% diety wynoszącej dziennie 48 EUR (30% z 48 EUR = 14,4 EUR). Diety nie trzeba przeliczać na złotówki – odejmuje się je przed przeliczeniem wynagrodzenia na złote. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku umów zlecenia i dzieło.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Włoch, kwoty zwrotów rozlicza się w roku ich otrzymania. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Włoch, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: