Coraz więcej osób przyjeżdżających do Polski z Ukrainy podejmuje w Rzeczypospolitej pracę zarobkową i otrzymuje od polskich pracodawców wynagrodzenie. Od rodzaju umowy, miejsca pracy, miejsca zamieszkania w Polsce, a także okresu zatrudnienia zależą metody rozliczania takich wynagrodzeń i poboru podatku dochodowego (PIT).

Obywatel Ukrainy, który pracował w Polsce cały rok lub nawet część roku podlega polskiemu prawu podatkowemu. Zarobione pieniądze może być zobowiązany wykazać przed Polskim urzędem skarbowym, ukraińskim urzędem skarbowym lub obydwoma tymi organami.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity® 2022
Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Jakie dokumenty dostanę od pracodawcy do urzędu skarbowego?

Zatrudniający obywatela Ukrainy w Polsce podmiot może albo przekazać mu dokument IFT-1/IFT-1R albo PIT-11. Rodzaj dokumentu zależeć będzie od tego, jakiego rodzaju zarobki uzyskuje się w Polsce. Są to odpowiednio za wynagrodzenia uzyskane w 2022 roku:

  • IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
  • PIT-11 informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Zatrudniający (pracodawca) w Polsce posłuży się w stosunku do zatrudnionego obywatela Ukrainy i przygotuje dla niego, nie później niż do 28 lutego 2023 r. jeden z tych dokumentów - w zależności od:

  • rodzaju źródła przychodów zatrudnionego (czyli rodzaju umowy, jaką zawarto między obywatelem Ukrainy a polskim pracodawcą),
  • od tego, czy wypłaca on wynagrodzenie na rzecz polskiego rezydenta podatkowego czy też na rzecz obywatela Ukrainy nie posiadającego polskiej rezydencji podatkowej (obywatel Ukrainy dla celów podatkowych może być traktowany jako polski rezydent lub nierezydent podatkowy).

Jeśli zatrudniający zastosować ma zwolnienie z opodatkowania w Polsce zarobków rezydentów podatkowych Ukrainy, powinien również otrzymać od zatrudnionego certyfikat rezydencji. W przeciwnym wypadku stosuje on polską stawkę podatkową. 

Czy przed wyjazdem na Ukrainę powinienem dostać dokumenty do PIT?

Tak, ale wyłącznie w przypadku, jeśli upomnisz się u zatrudniającego o wystawienie takich dokumentów w związku z wyjazdem. Dotyczy to zarówno informacji PIT-11, jak i IFT-1/IFT-1R. Zatrudniający w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, lub urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imiennej informacji PIT lub IFT.

Wniosek do zatrudniającego może brzmieć następująco:

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania w Polsce

 

Dane zakładu pracy
Adres

Wniosek o przekazanie informacji podatkowej przed zakończeniem roku

Ze względu na zakończenie zatrudnienia w Państwa firmie w dniu xx.xx.xxxx i wyjazd z Polski uprzejmie proszę o przekazanie mi imiennej informacji podatkowej z tytułu zatrudniania mnie w Państwa firmie - w celu rozliczenia w prawidłowy sposób podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z wyrazami szacunku
Imię i nazwisko

Jeżeli natomiast pisemny wniosek do pracodawcy nie będzie przygotowany, to nie musi on przygotowywać informacji podatkowych w trakcie roku. Przygotuje on wówczas i wyśle na podany przez obywatela Ukrainy adres (polski lub ukraiński) do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Adres do wysyłki (zamieszkania) powinien być podany w związku z zatrudnieniem, a jeśli uległ on zmianie – pracownik powinien o tym powiadomić pracodawcę. Wysyłka PIT-11 lub IFT-1R może odbyć się również za zgodą pracownika – na adres e-mail podany przez niego polskiemu pracodawcy (najlepszym jest pisemne oświadczenie o akceptacji wysyłki elektronicznej informacji podatkowej ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej). Możliwe jest również udostępnienie tych informacji na platformie www.odbierz-pit.pl.

Jesteś pracodawcą - Płatnik PIT?

Nie wiesz jakie deklaracje musisz wystawić dla obcokrajowców w tym obywateli Ukrainy ?
Czytaj poradnik i przygotuj deklaracje PIT-11 i IFT-1 w Programie e-pity Płatnika


Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy