W przypadku, gdy obowiązkowe jest złożenie PIT-37, deklarację osoby z ukraińską rezydencją należy sporządzić nie później niż 30 kwietnia 2023 r. Brak polskiego numeru PESEL lub NIP identyfikującego podatnika zastępuje się podając na deklaracji w miejscu tych danych 10 cyfr „9”. Określając właściwy organ podatkowy na deklaracji PIT-37 dla nierezydenta podatkowego ustalić należy urząd skarbowy właściwy ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,
  2. miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,
  3.  miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.
Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity® 2023
Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online »

Poszczególne kwoty z PIT-11 z części E wpisać należy w części C deklaracji PIT-37 (poszczególne wiersze obu druków posiadają takie same nazwy i łatwo można przenieść kwoty do tej deklaracji). Program e-pity samodzielnie wypełnia w takim przypadku deklarację kwotami z informacji PIT-11 od pracodawcy.

Jeżeli obywatel Ukrainy posiada w Polsce rezydencję podatkową, wówczas wpisać należy urząd skarbowy właściwy we względu na miejsce pobytu osoby fizycznej, jeżeli nie ma ona miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (a jeśli ma miejsce zamieszkania – to właściwego ze względu na to miejsce zamieszkania).

W deklaracji podać można koszty podatkowe, ulgi i odliczenia, wskazać wszystkie dane z PIT-11 oraz inne kwoty przychodów a także przekazać można 1,5% podatku na rzecz polskiej organizacji pożytku publicznego (tak przekazana kwota na dobroczynność nie wpływa w żaden sposób na rozliczenie podatkowe, nie zmniejsza również zwrotu podatku, jaki obywatel Ukrainy może otrzymać).

Deklarację sporządzić można na komputerze, tablecie, telefonie i wysłać elektronicznie (możliwa jest również wysyłka jej przez Internet do urzędu skarbowego) albo wydrukować ją i wysłać pocztą lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego. W programie e-pity można przygotować deklarację i dostarczyć ją do urzędu w każdej z tych form (podpisując druk wysyłany elektronicznie należy:

  • u osób nie posiadających numeru NIP lub PESEL wpisać 10 razy cyfrę „9”,
  • u osób, które w poprzednim roku nie deklarowały żadnych zarobków – w polu kwota przychodu – wpisać należy kwotę „0 zł”.

Uwaga! 
Jeżeli oboje małżonkowie posługują się numerem 9999999999 to nie będą mogli wysłać e-deklaracji z wykorzystaniem weryfikacji kwotą przychodu z roku poprzedniego. W takiej sytuacji możliwe jest tylko zastosowanie kwalifikowanego e-podpisu lub złożenie PIT-a w wersji papierowej, pocztą lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Deklarację PIT obywatel Ukrainy musi sporządzić samodzielnie. Pracodawca nie może przygotować jej i wysłać z tytułu wynagrodzeń za rok 2023 - za pracownika.
Wyjazd na Ukrainę w trakcie roku nie ogranicza obowiązku rozliczenia się z podatku. Również w takim przypadku trzeba – nawet z terytorium Ukrainy – wypełnić i wysłać deklarację podatkową do polskiego urzędu skarbowego.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP