1. Najczęstszymi błędami popełnianym przez podatnika są błędy obliczeniowe dotyczące działań matematycznych, rachunkowych wykonywanych na rozliczeniu rocznym. Błędy rachunkowe polegają z reguły na tym, że podatnicy nie zaokrąglają lub nieprawidłowo zaokrąglają podstawy obliczenia podatku oraz kwoty podatku do zapłaty. Podobnie jeżeli podatnik przepisze z PIT-11 błędną kwotę lub wpisze ją w niewłaściwe pole, to kwotę podatku wykaże błędnie, a to skutkować może odpowiedzialnością skarbową. Obliczenia najlepiej wykonywać kilkakrotnie lub z pomocą programów rozliczających twoje PITy. Korzystając z programu zamieszczanego na  www.e-pity.pl wyeliminujesz błędy rachunkowe, ponieważ przepisujesz jedynie odpowiednie pola twojego PIT-11, PIT-8C lub dane dotyczące innych przychodów. Program dokona samodzielnie obliczeń i przeniesie dane do odpowiednich pól. Program prawidłowo zaokrągla wykazywane kwoty i oblicza podatek.
 2. Podatnicy korzystający z ulgi na dzieci w roku 2024 (zeznanie za 2023 r.) i korzystający w związku z tą ulgą ze zwrotu jej części, nie kontrolują wartości składek ZUS i zdrowotnych, których suma limituje kwotę wpisywaną w deklarację PIT-36 lub PIT-37 jako przysługująca do zwrotu. Jeżeli podatnik nie opłaca składek ZUS lub składek zdrowotnych, nie może składać wniosku o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi.
 3. Podatnicy korzystający z ulgi dla młodych do 26 r. ż. korzystają jednocześnie z rozliczenia jako samotnie wychowujący rodzice lub z ulgi prorodzinnej przy jednym dziecku. W obu przypadkach kwoty zwolnione z opodatkowania u osoby młodej stanowią przychód, który bierze się pod uwagę przy preferencjach podatkowych lub ulgach rodziców. 

  Chcesz rozliczyć PIT bez błędu? Sprawdź Program e-pity i zadbaj o zwrot.

  Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2023 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.? Nie chcesz popełnić błędów w PIT? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami oraz zwrotem podatku? Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni.Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2024 bez błędów i wyślij e-PIT 2024 online teraz >>

 4. Jeżeli nie podpiszesz swojej deklaracji to będzie to traktowane jako błąd formalny podlegający uzupełnieniu - ustawodawca uznaje za "deklaracje" formularze podatkowe składane przez podatników nawet jeżeli zawierają one braki formalne. Pamiętaj - zawsze podpisać się na deklaracji podatkowej. W praktyce często zdarza się bowiem, że urzędnicy, w ramach czynności sprawdzających informują podatnika o tym, że podpis ten musi złożyć i przedstawiają mu złożoną już deklarację do podpisania. Jeżeli brak nie zostanie uzupełniony – deklaracja nie wywołuje skutków prawnych.
 5. Jeżeli w rocznym PIT nie wypełnisz wszystkich pól (np. nie podasz numeru PESEL, danych identyfikacyjnych) możesz zostać wezwany przez Urząd w ramach czynności sprawdzających do uzupełnienia własnych danych. Deklaracja PIT będzie złożona w terminie, jeżeli niezbędne dane na wniosek urzędnika uzupełnisz (jest to częsta przyczyna kolejek w urzędach). Śpiesząc z pomocą program dostępny na www.e-pity.pl zadba o to, by deklaracja nie została wydrukowana z pominięciem pól niezbędnych do identyfikacji.
 6. Limit 760 zł wydatków na korzystanie z sieci Internet dotyczy odrębnie każdego z małżonków, jednak popełnią oni błąd, jeżeli na podstawie sumy wykazanej na fakturach (np. dokumenty za równe 760 zł) odliczenie zastosują podwójnie, odrębnie dla każdego z nich. Nie można zatem, posiadając łączne wydatki na Internet w kwocie 760 zł, odliczać ulgi od dochodu jednego małżonka i od dochodu drugiego małżonka lub podwajać wymiaru ulgi i od łącznych dochodów odliczać razem 1520 zł. Taka kwota odliczenia przysługuje wyłącznie, gdy posiada się prawidłowo wystawione faktury na wskazaną kwotę.

  Pan Jan posiada faktury na 760 zł. W zeznaniu małżonkowie stwierdzają – odliczenie przysługuje nam obojgu, skoro tak, to ja i zona mamy po 760 do odliczenia. Będzie to błąd. Wydatkujemy 760 – wspólnie mamy tylko 760 zł do odliczenia.
 7. Warto, by dokumenty potwierdzające wydatek za Internet wystawiane były na imię i nazwisko obojga małżonków. Organy podatkowe stoją bowiem na stanowisku, że odliczenia może dokonywać wyłącznie podmiot, na którego faktura jest wystawiona i który poniósł wydatek na użytkowanie sieci Internet. Ewentualny spór w tym zakresie może zakończyć się jednak pomyślnie dla podatnika (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08).

  Np. Pan Jan i Pani Janina, by w pełni i bezpiecznie korzystać z ulgi na Internet w 100%, powinni wydatkować rocznie kwotę 1520 zł, posiadać faktury na ich wspólne nazwisko, posiadać potwierdzenia zapłaty lub wskazane na fakturze sformułowanie, że płatności dokonano gotówką.
 8. Częstym błędem jest rozliczanie ryczałtowych kosztów uzyskania z tytułu umowy o pracę w podwyższonej wartości. Pamiętajmy – jeżeli pracownik przepracował choćby jeden dzień w danym miesiącu – należą mu się koszty z tytułu umowy o pracę za ten miesiąc w pełnej wysokości. Jeżeli pracownik wykonuje kilka umów o pracę w danym miesiącu, w każdej z nich koszty ustala się odrębnie, do każdej umowy o pracę przysługuje limit, przy czym rocznie i tak limit zostanie ustalony a kwota kosztów nie może przekroczyć rocznej wartości (w zależności od ilości stosunków o pracę oraz miejsca wykonywania). Podwyższony limit kosztów z umowy o pracę – w wartości faktycznie poniesionych wydatków, przysługuje tylko w sytuacji, gdy koszty te są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Koszty te muszą zostać udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
  Np. Pan Jan pracował w 2023 roku 3 miesiące i 5 dni na umowę o pracę. Koszty uzyskania przychodów z tego stosunku Pan Jan rozliczy tak, jak za pełne 4 miesiące.
 9. Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności i nie zarobił w danym roku ani złotówki lub uzyskał on wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania, to nie ma on obowiązku składać zeznania podatkowego, nawet jeżeli w latach poprzednich takie zeznanie składał i przychody osiągał.
 10. Jeżeli podatnik nie uzyskał od pracodawcy PIT-11, to i tak musi on wypełnić roczną deklarację podatkową. Podobnie, PIT-11 nie stanowi o tym, jakiej wysokości podatek powinien być opłacony. Podatnik sam odpowiada za prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej PIT - musi być ona wypełniona poprawnie. Otrzymany PIT-11 zawsze może zawierać jakiś błąd.
 11. Jeżeli podatnik nie uzyskał PIT-8C, to i tak musi on wykazać odpowiednie przychody w rocznej deklaracji podatkowej. Podobnie, PIT-8C nie stanowi o tym, jakiej wysokości podatek powinien być opłacony. Podatnik sam odpowiada za prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej PIT - musi być ona wypełniona poprawnie. Otrzymany PIT-8C zawsze może zawierać błąd. Rozliczenia powinno się dokonać osobiście, a nie przepisując jedynie pola z PIT-8C.
 12. Jeżeli podatnik dolicza dochody małoletnich dzieci – to składa PIT-36 nawet, jeśli uzyskuje wyłącznie przychody, które normalnie rozliczyłby na PIT-37. Podatnik nie doliczy jednak do własnych dochodów, tych dochodów dziecka, które pochodzą z pracy (rozumianej szeroko, zatem również ze zlecenia, dzieła itp.), stypendiów oraz przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.
  Pan Jan ma syna Karolka. Karol dostał od ojca rower, który sprzedał miesiąc po kupieniu go przez tatę. Przychód rozliczy Karolek Kowalski, a nie Jan – rower oddany został dziecku do swobodnego użytku. Karolek musi złożyć własne roczne zeznanie podatkowe PIT.
 13. Ulga prorodzinna przysługuje również za rok, w którym dziecko ukończyło odpowiednio 18 i 25 rok życia (dotyczy dzieci uczących się).
  W lipcu 2023 r. Karol Kowalski, student politechniki kończy 25 lat. Rok 2023 będzie ostatnim, w którym rodzicom przysługuje ulga prorodzinna – za miesiące do ukończenia 25 roku życia.
 14. Ulga prorodzinna przysługuje, jeżeli dziecko do 25 roku życia uczyło się we właściwej szkole tylko część danego roku, choćby jeden dzień.
  Karol Kowalski jest studentem politechniki i ma 23 lata i w lipcu 2023 r. kończy studia. Rodzicom w 2023 r. przysługuje ulga prorodzinna proporcjonalnie do miesięcy nauki dziecka.
 15. Rozliczenie PIT dokonane przez pracodawcę (po złożeniu wniosku na PIT-12) lub przez ZUS nie jest ostateczne. Jeżeli w następnym okresie podatnik stwierdzi, że jednak chce korzystać z ulg lub rozliczyć się inaczej (np. z małżonkiem), może złożyć rozliczenie roczne na odpowiednim druku PIT.
  ZUS rozliczył podatek za Panią Janinę. Przesłał jej pit-40A. Okazało się, że mąż Pani Janiny, Pan Jan zarobił tak dużo, że korzystne będzie rozliczenie się łącznie. Pani Janina nadal może rozliczyć się wspólnie z mężem – na odpowiedniej dla niej deklaracji PIT.
 16. Wspólne rozliczenie PIT możliwe jest w sytuacji, gdy zarobki uzyskuje tylko jeden z małżonków.
  Pan Jan pracuje, Pani Janina opiekuje się dziećmi w domu. Pan Jan zarobił 170 tys. zł. Rozliczy się łącznie z żoną, która nie uzyskała w tym roku przychodów i dzięki temu pozostanie w najniższym progu skali 12%.
 17. Niewykorzystana ulga prorodzinna nie przechodzi na rok następny. Kwota ulgi może być wykorzystana tylko w danym roku podatkowym.
  Pan Jan ma bardzo niskie przychody i rozlicza wiele ulg podatkowych. Podatek do zapłaty w danym roku wyniesie 1000 zł. W związku z wychowywaniem syna przysługuje mu ulga prorodzinna w kwocie 1112,04 zł. Odliczy on jednak tylko 1000 zł (podatek wyniesie 0 zł). Pozostała wartość ulgi przepada, podatnik nie wykorzysta jej w roku następnym.
 18. Ulga dla krwiodawców dotyczy zarówno podatników oddających krew, jak i osocze. Błędem będzie jednak przyjmowanie jednej kwoty odliczenia za krew i za osocze lub inne składniki krwi. Oddanie 1 l. krwi pozwala odliczyć 130 zł od dochodu. W przypadku innych składników - należy sprawdzić, jaka kwota odliczenia przysługuje (każdy składnik krwi pozwala na inne odliczenie).
 19. Rozliczenia rocznego z małżonkiem nie możesz wykonać w przypadku opłacania podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku tonażowego. Wyjątkowo wspólne zeznanie możliwe jest w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego. Błędem będzie również opodatkowanie wspólne, jeżeli małżonek osiąga część przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, a część na zasadach ogólnych. W tym przypadku również nie można opodatkować przychodów rozliczanych według skali łącznie z małżonkiem.
 20. Błędne jest przekonanie, że nowożeńcy nie mogą złożyć wspólnego zeznania podatkowego. Za pierwszy rok po ślubie rozliczenia można dokonywać wspólnie z małżonkiem, nawet jeśli ślub został zawarty 31 grudnia. Natomiast błędem będzie wspólne rozliczenie za rok podatkowy, w którym wspólność majątkowa małżeńska nie trwała od początku roku podatkowego lub też ustała w jego trakcie (np. w wyniku orzeczenia rozwodu).
 21. Wykonujący umowę o pracę lub zlecenie mogą część własnych umów zawierać korzystając z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli bowiem w ramach tych umów będą korzystać z praw autorskich – przysługują im koszty w podwyższonej wartości (50%).
 22. Polski rezydent podatkowy zarabiający za granicą często popełnia błędy w zakresie wykazywania dochodów zagranicznych. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie zarabia w Polsce (przychód w Polsce wyniesie 0 zł), a umowa z krajem obcym stanowi, że przychody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to podatnik nie musi ich wykazać w zeznaniu. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody w Polsce, a umowa z krajem obcym stanowi, że przychody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania, to podatnik musi te zagraniczne przychody wykazać na deklaracji, jeżeli są opodatkowane według skali (mogą wpływać bowiem na stopień skali podatkowej stosowany w stosunku do przychodów polskich). Jeżeli umowa z krajem, w którym podatnik zarobkował nie zwalnia przychodów z opodatkowania, to zawsze należy te dochody wykazać w polskiej deklaracji podatkowej i rozliczyć w Polsce.
 23. Jeżeli podatnik nabył grunt, a następnie wybudował na nim budynek, to do obliczenia 5 letniego okresu, po którym sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – decydującym jest data nabycia gruntu, a nie data wybudowania budynku (sprzedaż po 5 latach od końca roku, w którym nabyto grunt – nie będzie podlegała opodatkowaniu).
 24. Jeżeli sprzedajemy rzeczy ruchome z naszego majątku osobistego i jest to sprzedaż okazjonalna, to powinniśmy udowodnić, że sprzedaż nastąpiła po 6 miesiącach licząc od końca miesiąca ich nabycia. W innym przypadku rozpoznać należy przychód i odpowiednio koszt jego uzyskania w pit rocznym. Jeżeli koszt przekroczy wartość przychodu – to z tytułu sprzedaży nie zapłacimy podatku.
 25. Przychodów zwolnionych z opodatkowania w Rzeczypospolitej polskiej nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym nawet jeśli uzyskuje się inne przychody, opodatkowane.

  Chcesz rozliczyć PIT bez błędu? Sprawdź Program e-pity i zadbaj o zwrot.

  Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2023 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.? Nie chcesz popełnić błędów w PIT? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami oraz zwrotem podatku? Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2023 bez błędów i wyślij e-PIT 2024 online teraz >>

 26. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą i nie zarobił w danym roku ani złotówki, to musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. Nie może tłumaczyć się, że nie złożył zeznania, ponieważ nie osiągnął przychodu.
 27. Przedsiębiorca często nie wie, że jeżeli jego małżonek zamieszkujący z nim w gospodarstwie domowym pomaga mu przy prowadzeniu działalności gospodarczej, to powinien traktować go jako osobę współpracującą. Tym samym za koszty może uznać on wynagrodzenie takiej osoby, jeśli zostanie ona zatrudniona np. na podstawie umowy o pracę, jak również kosztami mogą być opłacane za współpracującego składki ZUS. Podobnie pracodawca może odliczać od własnego podatku opłacane za współpracującego składki na ubezpieczenie zdrowotne (obie składki obciążają bowiem w tym przypadku płatnika – przedsiębiorcę).
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: