Zatrudniona osoba przygotowuje swoją deklarację podatkową i wylicza ostateczną wartość podatku do zapłaty na podstawie danych z PIT-11 oraz kwot, w stosunku do których samodzielnie pozostaje płatnikiem podatku. W 2020 r. zatrudniający mogli przesuwać zarówno termin zapłaty składek ubezpieczeniowych za zatrudnione osoby, jak i zaliczek na podatek. mogli również wnioskować o umorzenie tych należności publicznoprawnych oraz otrzymywać wsparcie z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności. Spowodować to mogło określone konsekwencje i wątpliwości po stronie zatrudnionych wyliczających roczny podatek. 

Ujęcie przez płatnika składek i zaliczek zatrudnionych osób opłacanych w okresie stanu epidemii. Przygotowanie końcoworocznych informacji PIT-11, IFT-1, PIT-8C

Pracodawca przygotowując PIT-11 nie informuje pracownika o ostatecznych zasadach ulg w zapłacie składek na ubezpieczenie społeczne za tę osobę zatrudnioną. PIT-11 wystawiany jest na takich zasadach jak do tej pory. Pracodawca ujmuje na nim składki pobrane (czyli zarówno te, które pobrał i wpłacił do ZUS, jak i takie które pobrał, ale ich termin wpłaty uległ odroczeniu lub obowiązek ich zapłaty został usunięty - składki umorzono). 

jesteś pracodawcą - czytaj na platnik.e-pity.pl poradnik Płatnik PIT a ulgi COVID-19 >

W PIT-11 i PIT-8C, IFT-1R płatnik podaje kwoty zaliczek na podatek (podatku ryczałtowego) należnych za dany okres rozliczeniowy od wynagrodzeń zatrudnionych osób. Bez znaczenia pozostaje, czy płatnik kwoty te opłacił, czy zostały one umorzone czy też czy termin ich zapłaty został odroczony.

Nie wiesz co zrobić z PIT-11? Rozlicz w e-pity to proste :)

Nie musisz znać się na podatkach. Przepisz dane z Twojego PIT-11 w Programie e-pity to bardzo proste wskazujemy Ci dokładnie nr każdego pola. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie i szybko Twój ePIT w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

PIT pracownika lub zleceniobiorcy a odroczone składki ZUS opłacane za pracownika (zleceniobiorcę) przez zatrudniającego (widoczne na PIT-11) 

Przesunięcie terminu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej osoby nie zmienia i nie ogranicza prawa do tego, by osoby te odliczały je we własnym rozliczeniu podatkowym.

 W rocznej deklaracji podatkowej osoby zatrudnione, których zaliczki rozliczane są przez płatnika mają prawo odliczać składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika z ich wynagrodzenia. Oznacza to, że jeśli tylko wynagrodzenie za dany okres zostanie wypłacone, składki, w tej samej daty mogą zostać odliczane i podatnik nie musi przejmować się, czy płatnik wpłacił je czy też zostały one odroczone czy też umorzone. W deklaracji podatkowej nie ma on również obowiązku informować urzędu skarbowego o tym, czy jego składki są przez płatnika w jakikolwiek sposób ostatecznie opłacane. 

PIT pracownika lub zleceniobiorcy a odroczona zapłata zaliczek

Zatrudniony wypełniając deklarację podatkową roczną wykazuje wartość należnych składek, które zostały z jego wynagrodzenia brutto pobrane przez zatrudniającego. W efekcie ma prawo odliczyć w rocznym zeznaniu zaliczki na podatek, które wykazane zostały w informacji PIT-11 lub PIT-8C, a nie zostały faktycznie zapłacone przez zatrudniającego. Płatnik odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 ordynacji podatkowej). 

PIT-4R i PIT-8AR - deklaracje prawidłowej realizacji funkcji płatnika  

W PIT-4R oraz w PIT-8AR płatnik wypełniając poszczególne pola wprowadza zaliczki na podatek należne za dany okres. Nie będą to zatem kwoty faktycznie wpłacane ze względu na ich odroczenie lub umorzenie. W efekcie pola PIT-4R i PIT-8AR wypełniane są kwotami należnymi pierwotnie, takimi jakie bez żadnych form pomocy należałoby wpłacić do urzędu skarbowego. Organ skarbowy porównuje wartość wpłat płatnika z wartościami kwot należnych, zgodnie z deklaracją złożoną w PIt-4R lub PIT-8AR.

Z tak wypełnionej deklaracji rocznej płatnika w okresie korzystania z odroczenia lub umorzenia zaliczek na podatek za zatrudnione osoby (lub za osoby, w stosunku do których pełni on funkcję płatnika) wynikać będą różnice pomiędzy należnymi a wpłaconymi wartościami - powodujące z zasady powstanie kwoty odsetek za zwłokę.

Jednocześnie w związku z działaniami antykryzysowymi (covid) płatnik wypełnić musi pola uzasadnienia przyczyny różnicy pomiędzy kwotami wykazanymi (należnymi do zapłaty) a kwotami faktycznie zapłaconymi oraz wskazać powinien miesiące, w których korzystał z ulg podatkowych. W efekcie tych informacji nie wystąpi wezwanie do zapłaty odsetek za zwłokę od kwot należnych a niewpłaconych terminowo. Wypełnienie tych pól spowoduje wyjaśnienie różnic i wpłynie na brak odsetek lub niepodejmowanie czynności sprawdzających. 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

Otrzymywanie świadczenia postojowego pozostaje zwolnione z opodatkowania i składek ZUS. Jego wartość nie wpłynie na prawo do ulg podatkowych, limitów podatkowych. W efekcie kwoty postojowe otrzymywane w związku z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie) nie będą doliczane w PIT-11 od zleceniodawcy, nie będzie im również wystawiany osobny PIT-11A przez zakład ubezpieczeń społecznych.

W PIT rocznym nie należy ujmować również samodzielnie (bez otrzymanego PIT-11) wypłaconych świadczeń postojowych. 

Zleceniobiorca nie uwzględnia świadczenia postojowego w rocznej deklaracji podatkowej ani w ewidencjach podatkowych.

Zaliczki na podatek przedsiębiorcy (osoby samozatrudnionej) w rocznej deklaracji

W przypadku osób, które samodzielnie opłacają zaliczki na podatek w trakcie roku, odróżnić należy trzy pola deklaracji PIT. 

Po pierwsze, w części służącej do deklarowania kwot dochodów/strat z różnych źródeł podawać należy zaliczkę należną za dany rok. Podatnik musi zatem ustalić dokładną kwotę zaliczki, jaką faktycznie bez stosowania ulg (umorzenia, odroczenia płatności) powinien wpłacić na rzecz organu skarbowego. 

Po drugie, ta sama kwota trafia do pola należnych zaliczek w części “obliczenie zobowiązania podatkowego”.

Po trzecie, w polach poświęconych zaliczkom za poszczególne miesiące, wpisywać trzeba zaliczki należne, a więc te, które pierwotnie należało wpłacić za poszczególne miesiące, przed zastosowaniem ulg podatkowych.

W deklaracji nie wpisuje się natomiast zaliczek na podatek faktycznie zapłaconych. Jeśli doszło do umorzenia lub przesunięcia terminu płatności - podatnik musi wyjaśnić różnicę na podstawie uzyskanej decyzji odraczającej lub umarzającej zapłatę.

W efekcie osoba opłacająca zaliczki na podatek obniży zobowiązanie podatkowe roczne o zaliczki należne, a nie o faktycznie zapłacone. Powoduje to, że w polach należnych zaliczek podatkowych pojawią się wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w danym roku. Kwoty wykazywane w tych polach (zaliczki należne) u osób korzystających z:

  • odroczenia płatności zaliczek lub podatku w trakcie roku - będą się pokrywały kwotami z kwotami podatku (zaliczek) należnego za okres całego roku,
  • zwolnienia z opłacenia zaliczek (umorzenia ich), odroczenia ich zapłaty aż do terminów roku kolejnego - będą niższe od kwot wykazywanych w polach składek należnych.

Należy przypuszczać, że ostateczna wersja deklaracji PIT powinna posiadać rubryki pozwalające na wyjaśnienie nieścisłości w związku z korzystaniem z ulg ze względu na covid. 

Składki ubezpieczeniowe (ZUS) przedsiębiorcy (osoby samozatrudnionej) w rocznej deklaracji a covid

Inna sytuacjadotyczyć będzie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. 

Między składkami należnymi a składkami niezapłaconymi nie będzie istnieć rozbieżność (mniej zapłaconych niż należnych), gdyż odliczeniu od dochodu podlegają u przedsiębiorców wyłącznie składki zapłacone. Składki należne a niezapłacone, w tym nalezne lecz umorzone lub odroczone nie będą obniżać wartości dochodu lub nie będą mogły trafić do kosztów uzyskania przychodów. 

Nie można zatem w ewidencjach podatkowych lub w rozliczeniach poszczególnych okresów roku prowadzącego przedsiębiorstwo obniżyć przychodu podatkowego o należne - umorzone lub odroczone składki ubezpieczeniowe.

 składki ZUS - kalkulator >

Świadczenie postojowe

Otrzymywanie świadczenia postojowego przez przedsiębiorcę pozostaje zwolnione z opodatkowania i składek ZUS. Jego wartość nie wpłynie na prawo do ulg podatkowych, limitów podatkowych. W efekcie kwoty otrzymywane w związku prowadzoną działalnością gospodarczą nie będą doliczane do przychodów w podatkowej księdze, pełnych księgach lub ewidencjach ryczałtu. W PIT rocznym nie należy ujmować wypłaconych świadczeń postojowych. 

W efekcie przedsiębiorca nie uwzględnia świadczenia postojowego w rocznej deklaracji podatkowej ani w ewidencjach podatkowych. 

Umorzone pożyczki z PUP

Kwoty pożyczek - 5000 zł nie stanowią przychodu przedsiębiorców. Nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym i ujmować w prowadzonych ewidencjach podatkowych. W przypadku poszczególnych rodzajach świadczeń pracodawca powinien kontrolować konkretny rodzaj świadczenia, który może być w inny sposób rozliczany przed organami skarbowymi.

Czytaj także o odliczeniach w PIT 2021 - rozliczenie PIT za 2020 rok:  

Tarcza Antykryzysowa - zmiany podatki PIT, VAT, CIT i ZUS W związku z epidemią (COVID-19) koronawirus.

Wspierając firmy, przedsiębiorców i podatników w trudnych czasach pandemii (COVID-19), postanowiliśmy udostępnić nieodpłatnie w bazie deklaracji Programu e-pity oraz w programie fillup formularze związane z COVID-19 - spis:

Podatnicy muszą przygotować się na szereg zmian w przepisach podatkowych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii wprowadzonych w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus w ramach Tarczy Antykryzysowej - czytaj o najważniejszych zmianach przepisów w Tarczy Antykryzysowej >

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2022-07-12

Zmiany w CIT i PIT na 2023 - usunięcie ukrytej dywidendy, uporządkowanie zasad poboru zaliczek

W propozycjach zmian przepisów podatkowych na 2023 r. pojawiły się nowe rozwiązania, które modyfikują regulacje wprowadzane od 1 lipca Polskim Ładem 2.0

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję