ABC podatki
PIT-36 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT 36 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej ( 12% i 32%).

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, to co do zasady nie musisz się rozliczać z podatku. Jednak w przypadku tzw. kwot zwolnionych ze względu na wiek (do 26 r.ż.), zwolnienie dla rodzin 4+, dla przyszłych emerytów, dla powracających do kraju (zwolnienia do 85.528 zł przychodu rocznie), możesz być obowiązany złożyć deklarację PIT i wykazać również te przychody mimo tego, że nie płacisz od nich podatku.  

Jeśli uzyskujesz przychody jako osoba w wieku do 26 r. ż. z umowy o pracę lub zlecenie i ich wartość nie przekracza 120.000 zł to mimo że podatku nie płacisz - deklarację musisz złożyć. Może to być również PIT 36 jeśli masz nie tylko przychody z umowy o pracę lub zlecenie, ale też z innych tytułów, z których zaliczki opłacasz samodzielnie.

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, nie wybierzesz tej deklaracji.

Rozlicz swój PIT-36 od razu w Programie e-pity® 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 z działalności za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie PIT-36 w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Podatnicy prowadzący działalność gospodarcza na zasadach ogólnych – składają PIT 36 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku (wtorek). 

Jeżeli uzyskałeś wyłącznie dochody z zaliczkami pobranymi przez płatnika (np. z umowy o pracę czy zlecenie), nie wybierzesz tej deklaracji.

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika

Skorzystaj z naszego poradnika video i rozlicz łatwo i szybko swoją deklarację PIT 36 online.

Rozlicz swój PIT-36 od razu w Programie e-pity® 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 z działalności za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie PIT-36 w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Deklarację PIT 36 wybierzesz, jeżeli w roku, za który składasz zeznanie:

 1. prowadziłeś:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzystasz z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też jeżeli rozliczasz się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy),
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. uzyskałeś przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach lub liniowo - ale wyłącznie w ramach działalności gospodarczej,
  • ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje Ci informacji o wysokości Twoich dochodów (sam odpowiadasz w pełni za wyliczenie i zapłatę swoich podatków i zaliczek na podatek),
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowałeś u płatnika spoza terytorium kraju).

Jeżeli uzyskujesz poza przychodami opodatkowanymi według skali na zasadach powyższych również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT 36 – z tytułu działalności gospodarczej i PIT 28 – z tytułu najmu rozliczanego ryczałtem) – PIT-36 oraz deklarację właściwą dla innych rodzajów przychodów. Musisz jednak uważać:

 • jeżeli prowadzisz spółkę i Twój wspólnik rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, Ty również będziesz musiał rozliczać się w ramach spółki ryczałtem ewidencjonowanym, nie możesz zatem zastosować do opodatkowania dochodów ze spółki zasad ogólnych (PIT 36) lub podatku liniowego (PIT 36L) - wszyscy wspólnicy w ramach spółki rozliczają się ryczałtem, gdy podejmą decyzję o stosowaniu tej formy opodatkowania,
 • jeżeli prowadzisz spółkę i rozliczasz się w jej ramach w formie podatku liniowego, to z przychodów indywidualnych z działalności gospodarczej prowadzonej poza spółką nie możesz rozliczać się według skali, podobnie nie możesz prywatnie rozliczać się liniowo, a w spółce być opodatkowany na zasadach ogólnych – złożysz wyłącznie PIT 36L; opodatkowanie liniowe dotyczy bowiem wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takich wypadkach rozliczenie na PIT-36 będzie błędne.

Deklaracja PIT 36 jest właściwa, jeżeli osiągasz między innymi dochody wskazane powyżej, nawet w połączeniu z dochodami opodatkowanymi według skali, gdzie podatek odprowadził płatnik (np. pracodawca).

Podatnik składający PIT 36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT 36 również PIT 38 i PIT 28 w zależności od sytuacji.

Deklaracja PIT 36 jest dla Ciebie, jeżeli rozliczasz straty podatkowe z lat ubiegłych z jakiegokolwiek źródła opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Pamiętaj, że w przypadku podatników rozliczających się wspólnie, jeden z wyżej wymienionych warunków musi spełniać któryś z małżonków (lub oboje), by rozliczać się na deklaracji PIT 36.

Formularz PIT 36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Podobnie błędne jest składanie deklaracji łącznie, jeżeli chociaż do jednego z nich ma zastosowanie podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany (poza opodatkowaniem najmu prywatnego w formie ryczałtu ewidencjonowanego) lub podatek tonażowy.

Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym i będąc panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację albo osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności a w roku podatkowym sam wychowujesz dziecko oraz spełniasz warunki do rozliczenia się na tej deklaracji - możesz złożyć PIT 36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

 • małoletnie,
 • bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej (kwoty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego).

Jeżeli jesteś podatnikiem zobowiązanym doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, to nawet jeżeli bez tych dochodów wybrałbyś PIT 37, to i tak musisz rozliczać się poprzez deklarację PIT 36.

Przychody ze stosunku pracy z zagranicy na PIT 37 wyłącznie w przypadku gdy przychody te uzyskiwane są za pośrednictwem polskiego płatnika. Jeżeli wyjechałeś do zagranicznego pracodawcy i tam uzyskałeś zatrudnienie, czyli nie byłeś zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, złożysz już PIT 36.

Pamiętaj, jeżeli zlikwidowałeś działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w ciągu roku podatkowego, to zobowiązany jesteś złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36, a nie na formularzu PIT 37.

W zeznaniu nie wykazuje się m.in. przychodów (dochodów):

 • z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 • wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Jeśli podatnik zdecyduje się na wypełnianie PIT-36S i skreśli pozostałą część nazwy oznacza to, że deklarację wypełnia jako przedsiębiorstwo w spadku, a podpisujący deklarację – sprawuje zarząd sukcesyjny lub jest jedną z osób, które zarządzają podmiotem oznaczanym jako przedsiębiorstwo w spadku. PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą.

PIT-36S - spadek firmy, przedsiębiorstwa

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ma w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz – na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli spełniasz warunki do złożenia PIT 36 przedstawione powyżej - ta deklaracja jest dla Ciebie. Jeżeli jednak uzyskujesz np. wyłącznie przychody z tytułu umowy o pracę od polskiego płatnika, wybierzesz PIT 37

Inne źródła przychodów, dla których zaliczka na podatek była opłacana przez płatnika, ale również gdy płacił ją samodzielnie podatnik, rozliczane powinny być na PIT 37. Przychodów generowanych np. z tytułu umowy o pracy przy zbiorach w rolnictwie lub umowy aktywizacyjnej, nie rozlicza się już na PIT 36, lecz poprzez PIT 37.

Mimo, że w portalu podatkowym stworzonym przez Ministerstwo Finansów nie ma możliwości wypełniać PIT 36 na podstawie danych uzyskanych od płatników, to program e-pity posiada system wypełniania tej deklaracji danymi pobranymi z portalu podatkowego. Dopuszczalne jest zatem automatyczne wczytanie części danych od płatników i uzupełnienie ich innymi informacjami, jakie muszą się znaleźć w PIT 36. W naszym programie wypełnić można zatem PIT 36 na podstawie danych udostępnionych w usłudze Twój e-PIT za 2023 r.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT 37 z portalu podatki.gov.pl - uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia i spróbuj obniżyć swój podatek. Rozlicz PIT-36 i wyślij e-deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź, lub od razu rozlicz swój PIT online

Zeznanie roczne PIT-36 składają głównie podatnicy, którzy dochody z działalności gospodarczej rozliczają na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Nie przysługuje im prawo do odliczania zapłaconych składek zdrowotnych od podatku ani od dochodu, dlatego kwoty zapłaconych składek nie wpisuje się do druku zeznania rocznego. Tylko w sytuacji, gdy wyliczony podatek jest zbyt niski, by można było od niego odliczyć całą przysługującą ulgę na dzieci, podatnik wykazuje łączną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i składek zdrowotnych w sekcji “Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci” i może odzyskać część tych kwot w formie ulgi.

Kalkulator składek ZUS przedsiębiorców

Uwaga! Osoby, któe przekroczyły granicę II progu powinny również kontrolować, czy ich wynagrodzenia nie zostaną objęte dodatkowym podatkiem. Tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% podstawy jej ustalenia obejmuje osoby o dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł. 
Jeżeli Twoje dochody w 2023 roku przekroczyły 1 milion złotych koniecznie przeczytaj poradnik o daninie solidarnościowej, ponieważ do 30.04.2024 roku jesteś zobowiązany złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.  

FAQ

Rozliczenia rocznego dokonuje Pan w deklaracji PIT 36 i PIT-28. Z tytuł sprzedaży mieszkania (zakupionego po 2016 r.) dodatkowo złożyć należy PIT-39. Jeśli mieszkanie nabyto wcześniej tj. do 2017 włącznie, wówczas przychodu ze sprzedaży nie trzeba deklarować w przed urzędem skarbowym.

Będzie to zależne od formy wypłaty tej renty. Generalnie jako rezydent jest Pan zobowiązany do wyszczególnienia wszystkich przychodów, również tych zagranicznych. 

W takim przypadku składa Pani wyłącznie deklarację PIT-36, w której deklaruje Pani zarówno przychody z działalności, jak i z umowy o pracę. Tak, na deklaracji PIT-36 może Pani dokonać łącznego rozliczenia podatkowego z mężem (zakładam, że cały rok podatkowy jesteście Państwo małżeństwem i przez cały rok występuje między Wami ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej).

Tak, w takim przypadku nadal ma Pan obowiązek rozliczyć dochód w ramach zadeklarowanego źródła działalności gospodarczej i złożyć deklarację roczną – PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Tak, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zeznanie roczne na deklaracji PIT-36 należy złożyć w standardowym terminie (przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa). Należy ująć na nim wszelkie przychody, których obowiązek podatkowy przypadł w danym roku podatkowym, oraz odpowiednio koszty rozliczane w danym roku. Proszę pamiętać, że oprócz przychodów z działalności operacyjnej, w działalności mogą powstawać przychody finansowe (odsetki z rachunku) czy przychody ze zbycia środków trwałych. Takie przychody należy na bieżąco rozliczać w ramach działalności. Niemniej za okres objęcia zawieszeniem przedsiębiorca pozbawiony jest obowiązku wpłacania zaliczek na poczet prowadzonej działalności.

PIT-36 stanowi deklarację podatkową sporządzaną przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowują ją osoby, które zobowiązane są do rozliczenia samodzielnie bez pośrednictwa płatników zaliczki na podatek lub które opłacają samodzielnie podatek roczny z tytułu przychodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników.

PIT-36 wybrać należy zatem w sytuacji, gdy z końcem lutego płatnik nie musi sporządzać na naszą rzecz PIT-11 lub PIT-R, a podatnik uzyskał przychody, które musi wykazać przed organem podatkowym.

PIT-36 wybierają również podatnicy, którzy łączą wiele źródeł przychodów, z których niektóre rozliczane są przez płatnika, a inne bez jego pośrednictwa, rozliczają stratę z lat poprzednich, doliczają przychody małoletnich dzieci, albo odliczają podatek minimalny z tytułu przychodów z budynków wielkopowierzchniowych.

Deklaracja nie dotyczy przychodów:

 • wykazywanych na PIT-38 (dochody z giełdy, z kapitałów pieniężnych, zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część),
 • wykazywanych na PIT-39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości lub praw do nieruchomości),
 • wykazywanych na PIT-28 (działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem, najem i dzierżawa opodatkowane ryczałtem, przychody ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy),
 • PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniowo).

PIT-36 bardzo często kojarzy się z deklaracjami przedsiębiorców. Faktycznie - wypełniają ją przede wszystkim prowadzący działalność gospodarczą według skali podatkowej. Na PIT-36 rozlicza się również wielu innych podatników samodzielnie ustalający podatek i zaliczkę do zapłaty, np. dochody z pracy za granicą, działy specjalne produkcji rolnej, dochody niani.

PIT-36 należy złożyć w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Podatnicy, którzy w terminie nie przygotują i nie złożą deklaracji podlegają odpowiedzialności karnej skarbowej za czyn zabroniony i sankcję o wartości nie niższej niż 424,2 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę).

PIT-36 nie może być złożony poprzez usługę Ministerstwa Finansów Twój e-PIT automatycznie, z dniem 30 kwietnia, jeśli na deklaracji rozliczane są jakiekolwiek dochody, wykazywane samodzielnie, bez pośrednictwa płatników (np. w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku).

W efekcie w przypadku takich podatników, jedną z form przygotowania PIT-36 pozostaje akceptacja deklaracji w usłudze Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia, albo złożenie jej samodzielnie - po wypełnieniu w formie pisemnej.

Podatnik oczekujący na zwrot nadpłaconego podatku oczekiwać na ten zwrot powinien nie wcześniej niż od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. W tym dniu rozpoczyna biec termin, od którego organy podatkowe dokonują zwrotu nadpłaconego podatku. Na zwrot mają 45 dni w przypadku złożenia PIT-36 elektronicznie lub 3 miesiące - w przypadku przekazania deklaracji w tradycyjny, pisemny sposób. Samodzielne złożenie PIT-36 lub jego akceptacja przed 30 kwietnia w systemie Twój e-PIT pozwalają zatem przyspieszyć termin zwrotu podatku.

Jeśli podatnik złożył już deklarację, to zarówno przed, jak i po 30 kwietnia podatnik ma prawo dokonać jej korekty.

Deklaracja PIT-36 służy do przygotowania rocznego zestawienia przychodów, kosztów, dochodów wpłaconych zaliczek oraz wskazania w nim przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń.

Deklarację wypełnia się wartościami wskazanymi w informacjach PIT-11 lub PIT-R przekazanymi przez płatników oraz dodatkowo wartościami wynagrodzeń i przychodów, które uzyskiwane są bez pośrednictwa płatników.

Podatnicy, którzy rozliczają wyłącznie PIT-11 i PIT-R, swoje wynagrodzenia rozliczać powinni na PIT-37. Jedynie w szczególnych wypadkach złożą wówczas PIT-36 (np. gdy doliczają straty, rozliczają przychody z zagranicy oraz doliczają dochody małoletnich dzieci czy też wykazują podatek minimalny).

Poszczególne pola i części PIT-36 służą wykazaniu właściwych kwot przez podatnika. Wypełnić należy wyłącznie te pola, które są przeznaczone dla podatnika - pozostałe nie muszą być uzupełniane.

Po wypełnieniu kwot przychodów, kosztów, wpłaconych zaliczek oraz odliczeń od dochodu, podatnik musi na ich podstawie wylić podatek do zapłaty, którego wysokość ustala się według skali podatkowej. Wartość przychodów i kosztów z poszczególnych źródeł sumuje się i od tej wartości odlicza ulgi podatkowe, następnie oblicza podatek i kwotę zmniejszającą podatek, a od takiego wyniku odejmuje ulgi i odliczenia odliczane od podatku (np. ulgę na dziecko, abolicyjną).

PIT-36 zmusza też do często do skorzystania z szeregu załączników:

 • Załącznik PIT/B do PIT-36
 • Załącznik PIT/WZ ulga na złe długi
 • Załącznik PIT/O do PIT-36
 • Załącznik PIT/M do PIT-36
 • Załącznik PIT/ZG do PIT-36
 • Załącznik PIT/Z do PIT-36
 • Załącznik PIT/2K do PIT-36
 • Załącznik PIT/D do PIT-36
 • Załącznik PIT/DS do PIT-36
 • Załącznik PIT/BR do PIT-36
 • Załącznik PIT/TP do PIT-36
 • Załącznik PIT/IP do PIT-36
 • Załącznik PIT/PM do PIT-36
 • Załącznik PIT/NZI do PIT-36
 • Załącznik PIT/SE do PIT-36
 • Załącznik PIT/MIT do PIT-36

Wypełnieniu PIT-36 za każdym razem towarzyszyć musi złożenie podpisu pod deklaracją. W przypadku przygotowania deklaracji elektronicznie, podpis składany jest poprzez szereg danych autoryzujących podatnika lub poprzez skorzystanie z e-podpisu. W przypadku deklaracji składanej w formie pisemnej podatnik musi pamiętać, by ostatnią stronę deklaracji opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Deklaracja PIT-36 przygotowywana jest i składana przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z rocznym rozliczeniem PIT.

Deklarację składa osoba - podatnik, która w danym roku uzyskiwała przychody opodatkowane bez pośrednictwa płatnika, tzn. samodzielnie odpowiedzialna jest za obliczenie i zapłatę zaliczek w trakcie roku lub za zapłatę podatku rocznego bez konieczności opłacania zaliczek w trakcie roku.

PIT-36 składany jest w związku z następującymi źródłami przychodów:

 • działalność wykonywana osobiście
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na podstawie norm szacunkowych oraz na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • zarobki uzyskiwane z zagranicy,
 • przychody małoletnich doliczane do własnych przychodów,
 • wynagrodzenia z każdego tytułu w przypadku rozliczania straty z lat poprzednich,
 • rozliczenie podatku minimalnego z tytułu przychodów budynków wielkopowierzchniowych,
 • inne źródła przychodów, przy których podatek obliczany jest samodzielnie, a płatnik nie przekazuje podatnikowi informacji podatkowej do końca lutego o wysokości uzyskiwanych wynagrodzeń (przychodów i kosztów, zaliczce).

Osoby, które rozliczają inne źródła przychodów, zależności od ich rodzaju składają:

 • PIT-37 (jeśli rozliczane są wyłącznie przychody uzyskiwane za pośrednictwem płatnika lub uzyskane na podstawie rocznego zestawienia PIT-11 lub PIT-R),
 • PIT-38 (dochody z giełdy, z kapitałów pieniężnych, zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część),
 • PIT-39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości lub praw do nieruchomości),
 • PIT-28 (działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem, najem i dzierżawa opodatkowane ryczałtem, przychody ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy),
 • PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniowo).

PIT-36 może zostać przesłany do urzędu skarbowego za pośrednictwem internetu. Jest to znacznie korzystniejsza forma niż tradycyjne przygotowanie zeznania na papierze. Powoduje bowiem skrócenie czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku - ze standardowych 3 miesięcy, do maksymalnie 45 dni.

PIT-36 przez internet złożyć można za pomocą:

 • programu do rozliczeń rocznych (podpisem stają się dane autoryzujące lub e-podpis)
 • usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów (nie obejmuje on przychodów z działalności gospodarczej czy działów specjalnych produkcji rolnej),

Jeśli deklaracja ma być wykorzystana w systemie Twój e-pit, konieczne jest podanie szeregu danych do logowania się do usługi, następnie wysyłki przygotowanej deklaracji tj.:

 • PESEL (albo NIP),
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r.,
 • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r.,
 • kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zalogować można się się przez login.gov.pl lub aplikację mObywatel. Przez aplikację mObywatel logować można się również, jeśli podatnik nie pamięta powyższych danych identyfikujących podatnika.

W przypadku wysyłki PIT-36 bez użycia usługi Ministerstwa Finansów Twój e-PIT, konieczna jest wyłącznie część tych danych:

 • PESEL (albo NIP),
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 r.,
 • kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Korzystając z aplikacji e-pity kolejny rok, dane te pozostaną dla Ciebie dostępne na twoim komputerze i pojawią się automatycznie w trakcie wypełniania Twojej deklaracji. 

Jeśli podatnik nie posiada aplikacji mObywatel i nie pamięta danych z poprzednich lat, może skorzystać przy podpisywaniu deklaracji również z e-podpisu.

Zasiłek chorobowy jest elementem przychodu który może być wypłacany albo przez płatnika, albo przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych. Zależy to od tego, jaki jest tytuł wypłaty zasiłku (czy jest to umowa o pracę, czy też zlecenie lub działalność gospodarcza,czy też inna aktywność zawodowa podlegająca ubezpieczeniu) oraz po jakim czasie od momentu rozpoczęcia zwolnienia chorobowego realizowana jest wypłata (wówczas róznicowane jest świadczenia na wynagrodzenie chorobowe oraz na zasiłek chorobowy).

Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS potwierdzany jest informacją PIT-11A przesyłaną podatnikowi do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku. W deklaracji takie świadczenie wpisać należy w wiersz “inne źródła przychodów”.

Mimo, że zasiłek chorobowy wypłacany jest z tytułu pozostawania zatrudnionym albo wykonywania jakiejś konkretnej aktywności zawodowej, stanowi on osobne źródło, które powinno być wykazywane w polach “inne źródło przychodów”.

Ustawa o PIT w art. 20 wskazuje na cały szereg kwot, które wykazywane są w wierszu inne źródła. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż uzyskiwane z działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: