ABC podatki

Podatnicy mają prawo do nieopodatkowanej kwoty 85.528 zł pod warunkiem zmiany rezydencji podatkowej z zagranicznej - na polską. W zasadzie ulga nie przysługuje osobom nie mającym związków z Polska - jest to ulga na powrót - tzn. dla Polaków, którzy wyjechali, zmienili rezydencję podatkową, a obecnie chcą ponownie rozliczać podatki w Polsce (chcą ponownie być polskimi rezydentami podatkowymi). Brak wcześniejszych związków z Polską w zasadzie eliminuje prawo do korzystania ze zwolnienia. 

Prawo do zwolnienia wymaga spełnienia szeregu warunków i dotyczy wyłącznie przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, 
 2. umów zlecenie,
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej liniowo, na zasadach ogólnych (skalą podatkową) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

– w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Ulga przysługuje wyłącznie co do takich podatników, którzy miejsce zamieszkania przenieśli na terytorium RP od 2022 r., tj, również w 2023. Jeśli przeniesienie miejsca zamieszkania miało miejsce wcześniej, podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia podatkowego. 

Przykład

Podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski w 2023 r. 

W rozliczeniu rocznym podatnik w ogóle nie uznaje kwoty 85.528 zł jako podlegającej opodatkowaniu, nie stosuje do niej kosztów uzyskania przychodów, nie odlicza od niej także ulg podatkowych

Zmiana rezydencji podatkowej - wcześniejszy związek z Polską

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że: 

 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz 
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym: 
  1. trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
  2. okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
 3. podatnik: 
  1. posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub 
  2. miał miejsce zamieszkania: – nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz 
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz 
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przychody zwolnione z opodatkowania:

 • nie wpływają na inne limity podatkowe,
 • nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu przychodów do stosowania II progu podatkowego. 

Jednak w przypadku podatnika korzystającego z innych podstaw do zwolnienia z podatku PIT, suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152–154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że po zsumowaniu ulgi na powrót, ulgi dla osób do 26 r.ż., ulgi dla pracujących seniorów, dla rodzin 4+, ich suma nie może przekroczyć łącznie 85.528 zł.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: