ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Odliczenie realizowane jest na podstawie ustawy innej niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której w ustawie podatkowej występuje tylko odesłanie. Podstawą korzystania z ulgi jest art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989, nr 29, poz 154). Darowizny można dokonać zatem na rzecz Kościoła Katolickiego. Odpowiednio odliczenie możliwe jest w przypadku darowizn na cele charytatywno - opiekuńcze:

 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,
 • Kościoła Chrześcijan Baptystów,
 • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolickiego,
 • Kościoła Katolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
 • Kościoła Zielonoświątkowego.
Policz dokładnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze w Programie e-pity.
Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój PIT online

Podmioty obdarowane - dla kogo darowizna

Nie ma wskazanych podmiotów, które realizować mają cele charytatywno – opiekuńcze (są to jednak podmioty prawne Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych posiadających takie uprawnienia). Mogą to być zatem zarówno kościelne osoby prawne, jak i kościelne jednostki organizacyjne – wyodrębnione i realizujące własne zadania. Darowizna może być przekazana na ich rzecz pod warunkiem, że są one na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe i pozostają organizacyjnie wyodrębnione.

 Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

W szczególności podmiotami nieposiadającymi statusu kościelnych osób prawnych, na które darowizna można przekazywać darowiznę są:

 • kościelne wydawnictwa,
 • zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe,
 • zakłady charytatywno-opiekuńcze,
 • szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,

- nie posiadające osobowości prawnej, działające w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały.

Cele dokonywanych darowizn

Wskazanie celu charytatywno - opiekuńczego może być ogólne (wpisanie „darowizna na cele charytatywno - opiekuńcze”) lub szczegółowe („darowizna na działalność hospicjum”). W drugim przypadku istnieje jednak podstawa do kwestionowania danego celu. Urzędnik może bowiem stwierdzić, że dany cel nie jest celem charytatywno - opiekuńczym i wyłączyć prawo do odliczenia darowizny od dochodu. Ryzyko jest tym wyższe, jeżeli działalnością charytatywną zajmują się podmioty nie będące wyłącznie powołane w tym celu (np. darowizna na rzecz wydawnictwa katolickiego, które przeznaczy je na cele charytatywne).

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Niezbędne formalności, dokumenty dla darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów

 • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej jednostki (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny),
 • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny - w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny),
 • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (niezbędnego w chwili składania rocznego zeznania podatkowego) - w formie pokwitowania odbioru darowizny
 • umowa pisemna darowizny, dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany),
 • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Oprócz powyższych tradycyjnych dokumentów niezbędnym jest, by kościelna osoba prawna przedstawiła darczyńcy - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno - opiekuńczą.

A zatem: 

 • darowizna może być przeznaczona na wskazane cele w okresie do 2 lat
 • nie ma obowiązku, by już w roku, za który jest rozliczana – była spożytkowana na cele dobroczynności
 • sprawozdanie nie musi być sporządzane od razu, nie musi być również przez podatnika dołączane do rocznego zeznania podatkowego
 • organy podatkowe są upoważnione do kontroli, czy sprawozdanie istnieje, czy ma odpowiednią formę, a także czy darowizna faktycznie została przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła; informacje wynikające ze sprawozdania „winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości sprawozdaje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą zgodnie z przepisami prawa".
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Uwaga:

Stanowisko to odpowiada linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonej m. in. w wyrokach z dnia: 23 marca 2006 r., sygn. akt II FSK 1405/05 oraz 9 stycznia 2007 r., sygn. akt II FSK 34/06, NSA Sygnatura II FSK 559/06.

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, a nie okazali oni organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny był przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 324/05).

sprawdź także odliczenie darowizny w PIT na cele kultu religijnego - Kościół

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-10

Pobyt poza Polską nie zapewnia ulgi na powrót

Przebywanie przez kilka lat za granicą może nie wystarczyć, by uzyskać prawo do skorzystania z ulgi na powrót.

2024-05-10

Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Darowizna firmy między członkami najbliższej rodziny korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

2024-05-05

Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone za inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: