ABC podatki

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu i 
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu. 

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulga przysługuje wyłącznie podatnikom opodatkowanym według skali (PIT 36) oraz liniowo (PIT 36L). Nie jest stosowana przez rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.  

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Produkty objęte ulgą

Produkt określa się na podstawie przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem usług. Oznacza to szerokie rozumienie produktu - wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji. Problemem może być korzystanie z ulgi w celu wytworzenia półproduktu, ustawa o rachunkowości osobno mówi o produkcie, a osobno definiuje półprodukt. W efekcie jeśli produkcja próbna dotyczyć będzie jedynie wytworzenia półproduktu, to może się okazać, że ulga nie będzie przysługiwała.    

Przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo - konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. 

Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo - rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży. 

Koszty produkcji próbnej

W ramach ulgi nie można rozliczać innych wydatków ponoszonych na produkcję lub wprowadzenie na rynek poza wyraźnie wymienionymi poniżej. W efekcie ogólna kwalifikacja kosztów jako związanych pośrednio z tego rodzaju czynnościami nie jest wystarczająca - wydatek musi znaleźć się w grupie wskazanej szczegółowo poniżej.  

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się: 

 1. cenę nabycia (określoną w art. 22g ust. 3 ustawy o PIT) lub koszt wytworzenia  (określony w art. 22g ust. 4), fabrycznie nowych środków trwałych (ale nie będą nimi wartości niematerialne, jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie oprócz oprogramowania rozruchowego) - niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji 
  1. Wydatki na nabycie środków trwałych mogą być przez podatnika zaliczone do środków trwałych i dokonywane mogą być odpisy amortyzacyjne jak również dopuszczalne jest wprowadzenie ich do kosztów w ramach odpisów jednorazowych, przy tym:
  2. cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.
 2. koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. 
  1. Cenę nabycia oraz koszt wytworzenia, koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
  2. Wartość początkową środków trwałych wymagających montażu, powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż.
  3. Żadna forma nabycia używanych składników nie pozwala na korzystanie z ulgi. Dotyczy to zarówno jednorazowo nabywanego środka trwałego, jak i podzespołu. Natomiast ulga nie wskazuje, aby wyłączone było dalsze wykorzystywanie składników majątku w tym środków trwałych na etapie późniejszym, tj. po przeprowadzeniu produkcji próbnej nowego produktu. W efekcie stworzona próbna linia produkcyjna powinna być - po jej wykorzystaniu do produkcji próbnej - wykorzystywana do tradycyjnych czynności, w tym do procesu produkcyjnego. Ulga nie pozbawia takiego wykorzystania nabywanych składników majątku.  
 3. wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 22g ust. 17, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produkt, w tym zakresie jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3–9 i 11–15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji
 4. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu - zapis “wyłącznie” oznacza, że materiał i surowiec nie może być w żadnym stopniu wykorzystywany do innych celów niż produkcja próbna - o ile jest to taki sam materiał, który podmiot wykorzystuje w innego rodzaju produkcji. Jest to reguła inna niż w przypadku nabycia lub wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych - tu materiały i surowce muszą służyć wyłącznie do celu produkcji próbnej. 
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty: 

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia; 
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych. 

Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. 

Odliczenie przysługuje, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie i nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: