ABC podatki

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz rozliczają się według skali podatkowej (PIT-36) lub podatkiem liniowym (PIT-36L) mają możliwość odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę kosztów działalności badawczo – rozwojowej. Z odliczenia korzystać mogą również jednostki prowadzące pełne księgi podatkowe, które składają deklarację CIT-8.

Ulga na badanie i rozwój zastąpiła ulgę na nabycie nowych technologii. Podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia ulgi na nabycie nowych technologii, zachowują prawo do tych odliczeń po 31.12.2015 r. na dotychczasowych zasadach będąc jednocześnie uprawnionymi do korzystania z nowych odliczeń.

Policz dokładnie ulgę na badania i rozwój w Programie e-pity 2024
Nie musisz liczyć ulgi na badania i rozwój w PIT za 2024 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi na badania i rozwój oraz zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na badania i rozwój wylicz w Programie e-pity 2024 i wyślij Twój PIT 2023 online

Wydatków na badanie i rozwój, które można rozliczać to koszty ponoszone na działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Podstawą stosowania ulgi jest:

 • art. 26e-26g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.) oraz
 • art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Korzystać z odliczenia można zatem pod warunkiem, gdy:

 • poniesione zostały wydatki na:
  • badania naukowe lub,
  • prace rozwojowe,
 • prace podejmowane są w sposób systematyczny,
 • celem jest zwiększanie wiedzy oraz wykorzystania tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli zatem podatnik kilka lat systematycznie ponosi wydatki na badania lub rozwój, to z ulgi korzystać może w kolejnych latach, odliczenia dokonując w deklaracjach podatkowych składanych za każdy rok.

Strata osiągnięta w danym roku podatkowym lub dochód niższy od kwoty odliczeń nie powodują utraty prawa do ulgi. Odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Dodatkowo podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (a u mikro, małych i średnich przedsiębiorców - również w roku kolejnym po tym roku) poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, zamiast odliczenia ulgi w latach kolejnych, zwrot ulgi - tj. przysługuje kwota stanowiąca:

 • 12% nieodliczonej ulgi B+R - w przypadku podatnika opodatkowanego według skali podatkowej albo
 • 19% nieodliczonej ulgi B+R - w przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym.

Kwoty zwrócone podatnikowi powodują utratę prawa do ulgi w części zwracanej. W efekcie podatnik oblicza faktyczną kwotę odliczenia według następującej zasady:

przychody – koszty uzyskania przychodów = dochód (podstawa opodatkowania) – inne ulgi podatkowe odliczane od podstawy opodatkowania - kwota ulgi badanie-rozwój + kwota otrzymanych zwrotów kosztów kwalifikowanych = podstawa obliczenia podatku.

Ewidencja kosztów oraz ujęcie w deklaracjach podatkowych

W deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L wykazać należy łączną wartość ulgi. Odliczenie możliwe jest jednak pod warunkiem odpowiedniego ewidencjonowania ulgi w ewidencji w trakcie roku podatkowego. Zatem podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Zmusza to podatników do stosowania od początku 2016 r. (lub od początku roku podatkowego, za który chcą z ulgi korzystać) ewidencji według nowych wzorów, określonych przepisami prawa.

Ulga B+R – rodzaje działalności pozwalającej na odliczenie

Ulga dopuszczalna jest wyłącznie na badania naukowe oraz prace rozwojowe, a w ramach tych rodzajów wydatków – odliczenie obejmuje wyłącznie określone koszty. Nie można przy tym odliczyć całości poniesionego wydatku, a jedynie określoną jego część (określony jego procent).

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie może skorzystać podatnik, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową – działalność – wydatki pozwalające na odliczenie podatkowe
Badania naukowe – podstawowe oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne
powyższe wydatki podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Badania naukowe – stosowane prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce
Badania naukowe – przemysłowe  badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych
Badania rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń

Przykładami badań rozwojowych, które można rozliczać w ramach ulgi na działalność badawczo – rozwojową są:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Ulga na B+R – rodzaje wydatków oraz wartość odliczenia

Przy ustaleniu kwoty, którą odliczyć można od podstawy opodatkowania, podatnik sumuje wyłącznie ściśle określone wydatki, a w PIT-O dołączanym do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L wprowadza wyłącznie określoną ich część.

Rodzaje wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi B+R
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 200% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. należności (szeroko rozumiane kwoty z danego stosunku prawnego, a nie tylko wynagrodzenie podstawowe) z tytułów o pracę i umów pokrewnych (np. pracę nakładczą, telepracę itp.), oraz składki ZUS z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ale odliczeniu nie podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne), w części finansowanej przez płatnika składek (emerytalne (połowa z 19,52 podstawy ustalenia; rentowe (6% podstawy jej ustalenia; wypadkowe – 2,45% podstawy jej ustalenia), jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

należności z tytułu umów zlecenie, dzieło oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (związek tych towarów musi być bezpośredni, a zatem musza być one wykorzystywane typowo w działalności kwalifikowanej); nabyte materiały i surowce nie muszą zostać ostatecznie zużyte w procesie badawczo – rozwojowym; 

nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem rozliczającym ulgę na badanie i rozwój,

nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; nie może to być jednak wartość odpowiadająca odpisom amortyzacyjnym samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością; podatnik sam ustala wartość odpisów, tzn. nie musi to być wyłącznie wartość ustalona według metody liniowej, ale również odpis jednorazowy, przyspieszony, czyli przyjęty według szybszych metod amortyzacji, niż metoda liniowa.
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego i będącego mikro, małym lub średnim podatnikiem, 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu centrum badawczo - rozwojowego lub też 100% - w przypadku posiadających status, ale należących do duzych podatników. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
200% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz centrum badawczo-rozwojowego będącego innym rodzajem przedsiębiorcy (większym niż średni) oraz 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu. dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wszelkie koszty podlegają odliczeniu jedynie w przypadku, gdy nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. finansowanie dotacją, z funduszy rządowych itp).

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-23

Pomoc fiskusa przedsiębiorcom z Marywilskiej

Pożar hali handlowej przy ul. Marywilskiej w Warszawie dotknął tysiące przedsiębiorców, którzy prowadzili tam sklepy lub punkty usługowe.

2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: