ABC podatki

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Z ulgi nie mogą korzystać opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. 

W efekcie podatnik ma prawo ponoszone wydatki:

 • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyć je ponownie od podstawy opodatkowania.

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, a zatem od dochodu po obniżeniu o innego rodzaju ulgi podatkowe. Nie ma jednak zastrzeżenia, że odliczenia można dokonać wyłącznie od dochodu związanego z działalnością gospodarczą (a zatem prowadząc działalność można ponieść tego rodzaju wydatki, osiągnąć niski dochód lub stratę z działalności gospodarczej i jednocześnie wykazując przychody z innego tytułu opodatkowanego liniowo lub według skali - odliczenia dokonać od łącznej podstawy opodatkowania z obu tytułów). 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Ze względu na to, że ulga odliczana jest od dochodu, realna wartość korzyści podatkowej (czyli tyle ile faktycznie zostanie w kieszeni podatnika) to 12% poniesionego wydatku (dla opodatkowanego według skali 32% jeśli był on w II progu tej skali), 19% dla opodatkowanego według podatku liniowego lub tyle, jaką stawkę ryczałtu on stosuje - w przypadku rozliczających się na PIT 28 z ryczałtu. 

Produkty, które mogą być objęte działaniami marketingowymi

Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika. Oznacza to przede wszystkim, że produktem nie może być usługa (nie jest rzeczą). Wydaje się również, że rzeczą nie może być wartość niematerialna i prawna (np. program komputerowy, strona internetowa, utwór w rozumieniu prawa autorskiego). 

Tak krótka definicja produktu sugeruje, że wytworzenie produktu powinno być definiowane bardzo szeroko - tzn. każde stworzenie produktu z innych produktów lub przy wykorzystaniu własnych umiejętności lub usług obcych. Nie ma możliwości skorzystać z ulgi na produkty, które nie są wytworzone samodzielnie przez podatnika. Problemem może być wytworzenie z udziałem podmiotów trzecich - tu bowiem pojawia się problem, czy produkt stworzony bez własnego udziału i jedynie w oparciu o outsourcing innych podmiotów, jest produktem wytworzonym przez podatnika. Podobnie pojawia się problem z granicą w przypadku produktu, dla którego nabyte zostały prawa majątkowe do stworzonych dla niego elementów. 

Koszty wytworzenia muszą być poniesione w celu zwiększenia przychodów, zatem ulga nie obejmuje wydatków na wytworzenie, ale na zwiększenie przychodów z wytwarzania. Jeśli produkt jest wytworzony, kontynuacja jego promocji nie może być objęta ulgą. 

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów to odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym z wytwórcą tego produktu. 

Zwiększenie przychodów jako warunek korzystania z ulgi

Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub 
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub 
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. 

Przepis wyraźnie wskazuje, że okres dwóch lat to lata licząc od roku poniesienia kosztów (a nie jak w innych przepisach prawa - od roku bezpośrednio następującego po danym roku), stąd już ten rok należy brać pod uwagę przy ustalaniu podwyższonych przychodów. 

Przykład

Podatnik korzysta z ulgi w 2023 r., poniósł koszty promocji w 2023 r. Przychody muszą być zwiększone za lata 2023 i 2024. W roku 2023 przychody muszą być wyższe na dzień 31 grudnia 2023 r. od przychodów wykazywanych z tego tytułu na 31 grudnia 2022, w przypadku przychodów z 2024 r. przychody ustalone na  31 grudnia 2024 r. muszą być wyższe od przychodów z 31 grudnia 2022 r. (tj. z roku poprzedzającego rok poniesienia kosztów).    

Gdy warunek określony na okres 2 lat przyjęty przez podatnika nie zostanie spełniony, to należy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej. 

Uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dokumentacja oraz rodzaje wydatków uprawniające do ulgi

Ulga dokumentowana musi być w sposób taki sam jak w przypadku kosztów uzyskania przychodów, przy czym dodatkowo należy za każdym razem wykazać związek między wydatkiem a zwiększeniem przychodów (wydatki poniżej). 

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty: 

 • uczestnictwa w targach poniesione na: 
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika; 
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów; 
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów; 
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych; 
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom. 
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych dotyczących specjalnej strefu ekonomicznej lub osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. 

Koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Natomiast jeżeli podatnik zmarł przed upływem okresu korzystania z ulgi, nieodliczoną jej wartość odlicza przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli kwoty tej zmarły podatnik nie wykazał w zeznaniu dotychczas składanym. Nieodliczoną kwotę przedsiębiorstwo w spadku odlicza w okresie, w jakim prawo to przysługiwało zmarłemu podatnikowi.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: