Koszty – pracownik miejscowy 2023

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  Miesięczny roczny - dla całego 2023 roku
Jedna umowa 250 zł Nie mogą przekroczyć 3000 zł
Wiele umów 4500 zł
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Program e-pity 2023 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2024.

Nie wiesz jak zmiana kosztów uzyskania, skali podatkowej i kwoty wolnej w PIT 2024 wpłyną na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? Wylicz PIT online od razu w Programie e-pity 2023, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach e-PIT 2024.

Koszty 2023 – pracownik zamiejscowy*

ryczałt dotyczący stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  Miesięczny roczny - dla całego 2023 roku
Jedna umowa 300 zł   3600 zł
Wiele umów 5400 zł*
*pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę oraz nie dochodzi do zwrócenia mu wydatków za dojazd
Podwyższenie kosztów możliwe na podstawie imiennych biletów okresowych na przejazdy do pracy koleją, autobusem, promem lub środkami komunikacji miejskiej, przy czym pracodawca nie dokonał zwrotu tych kosztów.

Powyższe koszty uzyskania przychodów za 2023 rok mogą być w trakcie roku modyfikowane. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2 o spełnieniu warunku dotyczącego położenia miejsca zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy - płatnik oblicza zaliczki, stosując podwyższone koszty uzyskania przychodów. Bez złożenia oświadczenia pracownikowi pobierane będą podstawowe koszty ryczałtowe (pierwsza tabela), natomiast nadal będzie miał prawo do kosztów podwyższonych jeśli wykaże je w rocznej deklaracji PIT.

W przypadku kosztów autorskich, płatnik - pracodawca pobiera koszty 50%, ale jeśli podatnik złoży płatnikowi wniosek o rezygnację ze stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów płatnik oblicza zaliczki, nie stosując tych kosztów.

Powyższe koszty uzyskania przychodu obowiązują również w związku ze zmianami na 2023 r.

Kwota wolna od podatku w PIT obowiązująca w 2023 roku »
Skala podatkowa obowiązująca w 2023 roku podatkowym »
Wynagrodzenie i podatek zgodnie z Polskim Ładem wyliczysz w kalkulatorze wynagrodzeń
Sprawdź w kalkulatorze B2B jaką formę opodatkowania wybrać - działalność gospodarcza »
Kalkulator ryczałt w roku 2023 z nowymi składkami zdrowotnymi ZUS »
Korzystałeś ze zbyt wysokoch kosztów? Oblicz odsetki za zwłokę

W 2023 r. należy kontrolować limit kosztów autorskich łączonych z zastosowaniem zwolnień podatkowych. Poza dotychczas obowiązującym limitem kosztów autorskich, obowiązuje dodatkowy nowy limit kosztów. Nie mogą one przekroczyć:

 • łącznie z tytułu art. 22 ust. 9 pkt 1-3 (tj. wszelkie wynagrodzenia autorskie) -  wartości I przedziału skali - tj. w 2023 r. maksymalnie wynoszą 120.000 zł (art. 22 ust. 9 a ustawy o PIT),
 • łącznie z tytułu kosztów autorskich oraz zwolnień podatkowych - ich wartość nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty I przedziału skali podatkowej, tj. w 2023 r. ich maksymalna wartość to 120.000 zł (art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT), tj. określając wartość 120.000 zł sumować należy koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1–3, oraz przychody zwolnione od podatku na podstawie
  • art. 21 ust. 1 pkt 148 lit. a (zwolnienie dla osób do 26 r. ż.),
  • art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a (zwolnienie dla powracających - zmieniających rezydencję),
  • art. 21 ust. 1 pkt 153 lit. a (dla rodzin z 4+ dzieci) oraz
  • art. 21 ust. 1 pkt 154 (zwolnienie dla osób pracujących wieku 60+ / 65+) w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy.

Koszty – autorskie 2023

Niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie dotyczą przedsiębiorców
Stawka* Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia Łącznie
50% z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, liczone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód (wyłącznie w zakresie branż i zawodów uprawnionych do rozliczania kosztów autorskich 50%) Suma kosztów po dodaniu do nich przychodów podatnika zwolnionych na podstawie ulgi dla młodych - ze wszystkich tych tytułów nie może przekroczyć 85528 zł
50% z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – liczone od uzyskanego przychodu
50% z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - od uzyskanego przychodu
0% Nadwyżka ponad kwotę kosztów 85528 zł – o ile wynikają z umów rozliczanych 50% kosztami uzyskania przychodów  
*w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online »

UWAGA! Koszty uzyskania, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

 • gdy podatnicy sumują koszty ryczałtowe z wielu umów (wielu PIT-11) i zastosowanie znajduje górny limit kosztów - należy sprawdzić, czy został on określony prawidłowo i sumowe koszty z wielu informacji są właściwie ujęte w PIT-37,
 • gdy podatnicy posiadają na deklaracji podatkowej PIT-11 rozliczenia kosztów ryczałtowych oraz procentowych - należy sprawdzić, czy są one prawidłowo przenoszone do PIT-37 i czy ustalony został górny limit odliczenia kosztów,
 • gdy podatnikom przysługują koszty 20% i 50% - czy zostały one ujęte w PIT-37, czy też uwzględniono wyłącznie koszty podstawowe,
 • gdy podatnicy korzystają z kosztów autorskich - czy zachowany jest górny limit 85.528 zł tych kosztów.  

Dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT

Koszty – ustalane procentowo – stawka 20% przychodu*

Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia Podstawa
przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych; Art. 13
ust 2 PIT
przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi; Art. 13
ust. 4 PIT
przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (poza działalnością gospodarczą) i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej**, Art. 13
ust 6 PIT
przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej**; Art. 13
ust 8 PIT
Umowy aktywizacyjne – przychody zaliczane do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uzyskanych na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło Art. 22
ust. 9 pkt
6 PIT
*Koszty obliczane od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;
** nie dotyczy przychodów w ramach umów menedżerskich i podobnych
w przypadku ponoszenia kosztów wyższych niż na podstawie wskazanej stawki, podatnik powinien posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Koszty – umowy menedżerskie, organy spółek, obowiązki społeczne i obywatelskie

Rodzaj przychodów, podstawa ustalenia 1 umowa Więcej umów
Osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek. 250 zł
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł,
4500 zł
Osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych; 250 zł
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł,
4500 zł
Na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej 250 zł
miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł,
4500 zł
*nie ma możliwości podwyższenia kosztów, nawet jeśli faktycznie ponoszone są powyżej kwoty ryczałtu

Czytaj także: autorskie koszty uzyskania przychodu

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: