Wynagrodzenie z przekazaniem praw autorskich w 2019, korzystanie z praw w 2018

Wynagrodzenie, z którego wynika zapłata za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r. i 2019 r. obniżane będzie o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Jeśli osoba korzystająca z podwyższonych 50% kosztów, to po przekroczeniu limitów na 2018 r. koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania. Istnieją również dziedziny aktywności zawodowej, w których podwyższone koszty w ogólne nie przysługują.   

Program e-pity 2018 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2017 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2019 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2018, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019 >>

UWAGA! Koszty uzyskania, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

 • gdy podatnicy sumują koszty ryczałtowe z wielu umów (wielu PIT-11) i zastosowanie znajduje górny limit kosztów - nalezy sprawdzić, czy został on okreslony prawidłowo i sumowe koszty z wielu informacji są właściwie ujęte w PIT-37,
 • gdy podatnicy posiadają na deklaracji podatkowej PIT-11 rozliczenia kosztów ryczałtowych oraz procentowych - nalezy sprawdzic, czy są one prawidłowo przenoszone do PIT-37 i czy ustlony został górny limit odliczenia kosztów,
 • gdy podatnikom przysługują koszty 20% i 50% - czy zostały one ujęte w PIT-37 czy też uwzględniono wyłącznie koszty podstawowe,
 • gdy podatnicy korzystają z kosztów autorskich - czy zachowany jest górny limit 85.528 zł tych kosztów.  

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Podwyższone podatkowe koszty uzyskania przychodów - tzw. koszty procentowe (ustalane od wysokości dochodu) w 2018 i 2019 r. przysługują z tytułu:

 • „przychodów z przeniesienia praw wynalazcze” – czyli koszty przysługujące z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów z licencji do wynalazków” – czyli przysługujące z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów uyskanych z prac autorskich w ramach listy zawodów uprawnionych” – przysługujące z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, jednak dotyczy to wyłącznie następujących branż lub rodzajów działalności:

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości
  audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej; 
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci
  tłumaczenia; 
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Uwaga
Powyższe branże i zawody (pkt 3 wyliczenia) rozliczają koszty 50% w przypadku, gdy umowy nie są zawierane przez korzystających z praw autorskich i pokrewnych w ramach samozatrudnienia (np. działalność gospodarcza). Natomiast korzystanie z praw dotyczyć może wszelkiego rodzaju umów zawieranych z zatrudniającym poza działalnością gospodarczą – o ile nie jest to umowa obejmująca wyłącznie prace twórcze to powinna stanowić zgodnie z ustaleniami stron, w jakim stopniu wynagrodzenie obejmuje wykorzystywanie i rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.

Jeżeli podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe od zastosowanego limitu 50%, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Mój zawód nie znalazł się na liście uprawnionych do 50% kosztów - jakie koszty uzyskania?

Jeśli zawód nie mieści się na liście profesji uprawnionych do 50% kosztów autorskich, wówczas do wynagrodzenia, jak i ewentualnego przekazania praw autorskich (rozporządzania prawami) do utworów nie można stosować podwyższonych kosztów. O ile wynagrodzenie pochodzić będzie zatem:

 • z umowy o pracę – zastosować należy pracownicze koszty podatkowe,
 • z umowy zlecenie, dzieło i umów do których stosuje się przepisy o tych umowach – zastosować można co do zasady 20% koszty uzyskania związane z tego rodzaju umowami, przy czym jeśli ponosi się koszty w wartości wyższej – można udowadniać ich poniesienie na podstawie posiadanych dokumentów,
 • wyłącznie z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi (np. umowa licencji, umowa o udostępnienie wizerunku, umowa sprzedaży praw autorskich majątkowych, umowa o niekorzystanie z autorskich praw osobistych), gdzie wynagrodzenie nie wynika z umów o pracę, dzieło, zlecenie czy umów podobnych – kosztów zastosować nie należy w ogóle.

Limity wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50% kosztami uzyskania przychodu w 2019 r.

Jeszcze w 2017 r. łączna wartość przychodów, do których możliwe było stosowanie kosztów 50% ze wszystkich tytułów uprawniających do kosztów podwyższonych, nie mogła przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42764 zł. Od 2018 r. limit ten uległ podwyższeniu i wynosi 85. 528 zł. W efekcie twórcy mogą korzystać przy przychodach w 2018 r. z podwójnej wartości limitu kosztów 50%.

Co do zasady limit ten przysługuje ze wszystkich tytułów, stąd ustala się go od przychodu wynoszącego 171.056 zł. Przychód ten ustala się w sposób szczególny, bo przy korzystaniu z praw autorskich z wymienionych wyżej zawodów i branż uprawnionych, koszty autorskie i limit oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W pozostałych przypadkach – przeniesienia praw wynalazczych czy licencji wynalazczych – limit oblicza się od czystego przychodu (bez pomniejszania o żadne składki).

Po przekroczeniu powyższego, podwyższonego limitu na rok 2018, koszty autorskie nie przysługują. Dotyczy to również części wynagrodzeń np. z umów zlecenie, pracę itp., obejmujących korzystanie z praw autorskich. Po przekroczeniu limitu do wynagrodzeń tego typu w zakresie korzystania z praw nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów w ogóle (np. zryczałtowanych 20% lub pracowniczych).

Limit kosztów autorskich na przełomie 2017 r. i 2018 r.

Aby ustalić limit kosztów na przełomie roku należy odnieść się do momentu uzyskania przychodu. Jeśli przychód wystąpi w 2017 r. – zastosować należy limit roku 2017, jeśli natomiast posiadane prawa wynalazcze, licencje czy wynagrodzenia objęte prawami autorskimi lub pochodnymi przyniosą przychód w roku 2018 – wówczas zastosować należy wyższy limit roku 2018. Umowa między stronami może określić datę przeniesienia praw, korzystania z licencji, ale również datę wypłaty wynagrodzenia. Zasadą jest, że przychód podatkowy powstaje dopiero w dacie faktycznego otrzymania lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji, stąd jeśli tylko wypłata nastąpi w 2018 r., to nawet wcześniejsze uprawnienia wypłacającego wynagrodzenia pozwolą mu na korzystanie z praw już w 2017 r., to u otrzymującego wynagrodzenie przychód powstanie w 2018 r., a w konsekwencji również przysługiwać będzie mu wyższy limit kosztów autorskich.

 Aktualne koszty uzyskania i koszty podwyższone >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.