1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.01 Regulamin zawiera zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu (1.02) oraz reguluje prawa i obowiązki e-file i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, polegających na udostępnianiu treści w Serwisie oraz udostępnianiu Programu e-pity (dalej: Program e-pity). Wszelkie prawa do Serwisu, treści w nim publikowanych oraz Programu e-pity przysługują e-file.

1.02 e-file świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez e-file za pomocą Serwisu.

1.03 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na warunkach sformułowanych w Regulaminie. Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu lub Programu e-pity, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.

1.04 Użytkownik w ramach Serwisu uzyskuje dostęp do Programu e-pity, z której korzystać może za pomocą Serwisu w wersji online (Wersja Online) lub którą może pobrać na własne urządzenie, a ponadto do treści zamieszczanych w Serwisie przez e-file bądź przez podmioty trzecie. Za każdym razem, gdy w Regulaminie mowa jest o dostępie do Serwisu, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.

1.05 Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy e-file a Użytkownikiem (dalej: Umowa) polegających na dostępie do Serwisu oraz do Programu e-pity w Wersji Online, dochodzi na podstawie postanowień Regulaminu.

1.06 Zasady przetwarzania danych osobowych przez e-file opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych e-file kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszych Serwisów; Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

2. DEFINICJE

2.01 [e-file] – oznacza e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

2.02 [Użytkownik] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa), na podstawie niniejszego Regulaminu, jak również podmiot korzystający z Serwisu w zakresie, w jakim dla korzystania z Serwisu nie jest wymagana Rejestracja.

2.03 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.04 [Przedsiębiorca] - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej

2.05 [Program e-pity] – oznacza oferowany w Serwisie przez e-file program komputerowy e-pity, umożliwiający przygotowanie i, wysłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji podatkowych oraz umożliwiający skorzystanie z usługi Dysk e-pity. Program komputerowy udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w Wersji Online lub Wersji Mobilnej, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji). Program e-pity stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)) (dalej: Prawo autorskie).

2.06 [Licencja] – (dalej nazywana także jako Umowa Licencji) oznacza umowę licencyjną na korzystanie z Programu e-pity zawieraną w formie elektronicznej poprzez akceptację warunków Licencji przed rozpoczęciem korzystania z Programu e-pity między Użytkownikiem a e-file. Licencja na korzystanie z Programu e-pity udostępniana jest Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Programu e-pity, a Użytkownik, aby rozpocząć korzystanie z Programu e-pity, winien zaakceptować treść Licencji. Licencja na korzystanie z Programu e-pity jest ponadto opublikowana pod adresem: https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja .

2.07 [Regulamin] – oznacza niniejszy Regulamin.

2.08 [Serwis] – oznacza udostępniony przez e-file w domenie lub subdomenie internetowej: www.e-pity.pl serwis internetowy, za pomocą którego e-file świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz udostępnia Program e-pity .

2.09 [Wersja Online] – wersja Programu e-pity udostępniana Użytkownikowi do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobrania jej na urządzenie Użytkownika.

2.10 [Wersja Mobilna] – oznacza Program e-pity udostępniony Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Program e-pity na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android, iOS lub Huawei.

2.11 [Dysk e-pity] - usługa archiwizowania Formularzy oraz UPO , wygenerowanych wyłącznie w Programie e-pity, na wirtualnym dysku (chmurze danych w domenie https://dysk.e-file.pl/), która pozwala na autoryzowany dostęp do zapisanych dokumentów z dowolnego urządzenia oraz synchronizacji danych pomiędzy instalacjami Programu e-pity na wielu urządzeniach. Usługa jest opcjonalna, niezależna od możliwości korzystania z usługi Program e-pity, dobrowolna i wymaga odrębnej rejestracji. Usługa posiada limit do 150 zapisanych Formularzy i  jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP.

2.12 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Użytkownika na wzorach formularzy udostępnionych w Programie e-pity w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl/e-deklaracje/).

3. WARUNKI KORZYSTANIA

3.01 Dostęp do Serwisu jest dobrowolny i jest nieodpłatny. Osoby korzystające z Serwisu mają dostęp do prezentowanej w ramach Serwisu oferty świadczonych przez e-file usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Serwisie, przy czym dostęp do ww. oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość pobrania Programu e-pity na własne urządzenie, jak i korzystania z Programu e-pity w Wersji Online.

3.02 Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu (https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/) w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.

3.03 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

3.04 Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania postanowień Regulaminu. Przez korzystanie z Serwisu rozumie się również korzystanie z Programu e-pity w Wersji Online.

4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU E-PITY

4.01 Korzystanie z Serwisu oraz korzystanie z Programu e-pity w Wersji Online wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www).

4.02 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, jak również w celu korzystania z Programu e-pity, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać komputer osobisty, tablet, telefon komórkowy lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, wyposażony w system operacyjny Windows (wersja 8 lub nowsze), Mac OS, iOS, Android, Huawei lub Linux posiadający środowisko graficzne,
  • posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikację JavaScript i pliki cookies w najnowszej wersji,
  • posiadać łącze z siecią Internet.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

5.01 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu lub Programu e-pity wyłącznie w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.

5.02 Użytkownik nie ma prawa dostarczania do Serwisu informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.03 Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Serwisu. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie, lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Serwisu, bez wyraźnej zgody e-file, są zabronione.

5.04 Użytkownik ma prawo pobrać oferowany przez e-file Program e-pity z Serwisu i zapisać ją oraz zainstalować na własnym urządzeniu. Korzystanie z Programu e-pity udostępnionej w Wersji Online nie wymaga jej pobrania. Do rozpoczęcia korzystania z Programu e-pity niezbędne jest zawarcie Umowy Licencji.

5.05 Zawarcie jednej Umowy Licencji na Program e-pity nie rodzi żadnych zobowiązań Użytkownika do jakiegokolwiek dalszego korzystania z innych programów czy usług świadczonych przez e-file, jak również korzystania z Serwisu bądź innych serwisów należących do e-file.

5.06 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie, w tym prawa do Programu e-pity, należą do e-file i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

5.07 Zawartość Serwisu, jak również jego forma graficzna, a także Program e-pity stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Programu e-pity, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.

6. PROGRAM E-PITY

6.01 Program e-pity udostępniana jest przez e-file w Serwisie. Użytkownik może pobrać Program e-pity z Serwisu w wersji umożliwiającej instalację Programu e-pity na własnym urządzeniu Użytkownika lub korzystać z Programu e-pity udostępnionego do korzystania w Wersji Online.

6.02 Użytkownik może korzystać z Programu e-pity w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności, jak również w zależności od potrzeb dla użytku osobistego bądź komercyjnie.

6.03 Zasady korzystania z Programu e-pity, czy to udostępnionej w wersji do pobrania na urządzenie Użytkownika, czy też dostępnej w Wersji Online lub Wersji Mobilnej, niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji (https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/licencja/).

6.04 Do zawarcia Umowy Licencji pomiędzy Użytkownikiem a e-file na korzystanie z określonego Programu e-pity dochodzi w momencie zaakceptowania warunków Licencji, co następuje w zależności od metody korzystania z Programu e-pity: w trakcie instalacji Programu e-pity (wersja umożliwiająca instalację Programu e-pity na własnym urządzeniu Użytkownika), bądź przed pierwszym uruchomieniem Programu e-pity przez Użytkownika (Wersja Online i Wersja Mobilna).

6.05 Rozpoczęcie korzystania z usługi Dysk e-pity jest dobrowolne i wymaga odrębnej rejestracji, w której Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie założenia konta na Dysku e-pity poprzez kliknięcie linku aktywującego usługę.

7. REKLAMY I LINKI

7.01 W ramach Serwisu, jak również w ramach Programu e-pity, wyświetlane mogą być m.in. reklamy pochodzące od podmiotów trzecich niezależnych od e-file, których treść pozostaje poza kontrolą e-file.

7.02 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamy mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których treść, jak również zasady udostępniania i korzystania z takiej treści, bądź oferowanych za pomocą takich stron internetowych produktów czy usług, pozostają poza kontrolą e-file.

7.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Serwisu – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż e-file na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Serwisie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.01 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953.

8.02 W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Serwisem lub Programem e-pity, Użytkownik podaje e-file dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez e-file wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.

8.03 W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usługi Dysk e-pity, przetwarzane są dane niezbędne do aktywacji konta: adres e-mail oraz Imię. Dodatkowo w celu weryfikacji poprawności wyliczenia deklaracji PIT oraz prac serwisowych i analiz statystycznych, przetwarzane są systemowo dane zawarte w dokumentach zapisanych na Dysku e-pity. Użytkownik akceptuje przesyłanie na wskazany podczas rejestracji w usłudze Dysk e-pity adres e-mail informacji serwisowych,  wiadomości zawierających status wysyłki e-deklaracji (UPO), informacji o nowych wersjach Programu e-pity oraz przypomnienia o obowiązku złożenia PIT.

8.04 Użytkownik, który korzysta z usługi Dysk e-pity i przy wykorzystaniu Programu e-pity i przygotowuje deklaracje PIT inne niż dotyczące jego osobiście, oświadcza, że uzyskał zgodę i posiada odpowiednie pełnomocnictwo od osób trzecich, których dane wprowadza do Programu e-pity, na przetwarzanie tych danych oraz powierzenie ich e-file i przetwarzanie zgodnie z zapisami ust. 8.03. Odpowiedzialność dowodowa w zakresie zgody na powierzenie danych osób trzecich spoczywa na Użytkowniku.   

8.05 Gromadzenie danych osobowych przez e-file w celach innych niż wskazane powyżej, następować będzie jedynie na podstawie akceptacji licencji Programu e-pity lub wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.

8.06 Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Programu e-pity bądź usług oferowanych w Serwisie pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

8.07 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

8.08  Korzystanie z Programu e-pity przez Użytkownika nie wiąże się z dodatkowym zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie niż wskazany w pkt 8, a wszelkie dane wprowadzane do Programu e-pity w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika formularza mogą zostać przez Użytkownika zapisane w przestrzeni dysku lub pamięci urządzenia Użytkownika, bądź za pomocą tzw. Usługi zapisu danych w chmurze, świadczonej przez podmioty trzecie i nie są zapisywane ani przechowywane na serwerach bądź innych urządzeniach e-file.

8.09 Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez e-file nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących e-file, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

8.10 Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez e-file zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.

8.11 Wszelkie dane wprowadzane do Programu e-pity w Wersji Online w celu wypełnienia wybranego przez Użytkownika formularza standardowo zostają zapisane w pamięci tymczasowej przeglądarki: Local Storage (tzw. Shared Object). Dane te są zapisywane w specjalnej wydzielonej część pamięci przeglądarki. W celu wysokiej jakości usług dostęp do tych danych mogą uzyskać tylko serwisy lub aplikacje, do których prawa przysługują e-file. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu, chyba, że Użytkownik dokona ich usunięcia, lub zmodyfikuje ustawienia plików Cookies. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z serwisów www lub aplikacji w wersji online - znajdują się w Polityce Cookies.

8.12 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Programu e-pity (wersja desktop i wersja mobilna) uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Programu e-pity (w ustawieniach aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu e-pity przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy z wyjątkiem zapisu danych na Dysk e-pity.

8.13 Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie w dziale “Informacje prawne” na stronie: https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/.

8.14 Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Programu e-pity lub Serwisu jest administratorem tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

9. POUFNOŚĆ DANYCH

9.01 e-file zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak również z Programu e-pity oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.02 Bezpieczny dostęp do danych zapisanych na Dysku e-pity możliwy jest poprzez autoryzowane zalogowanie się do konta Dysku e-pity wyłącznie z poziomu Programu e-pity.

9.03 W przypadku archiwizowania danych na Dysku e-pity, Użytkownik może skorzystać z funkcji szyfrowania danych wprowadzając dodatkowe hasło szyfrujące, bez znajomości którego jakiekolwiek odczytanie tak zapisanych danych nie jest możliwe, a hasło to jest znane wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku, jeżeli Użytkownik zapomni hasła użytego do szyfrowania danych na Dysku e-pity, dane te bezpowrotnie zostaną utracone i nie istnieją żadne mechanizmy odzyskania lub zresetowania tego hasła.     

10. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z SERWISU i PROGRAMU E-PITY

10.01 Dostęp do Serwisu i Programu e-pity jest bezpłatny.

10.02 Warunkiem bezpłatnego korzystania z Programu e-pity, zgodnie z ust. 11.01 w przypadku formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest przekazanie 1,5% podatku na rzecz dowolnej i uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

10.03 W przypadku, gdy wyliczony podatek PIT w formularzach: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest większy od 0 i zgodnie z obowiązującym prawem podatnik ma możliwość odliczenia 1,5% na rzecz OPP, a Licencjobiorca nie chce dokonać takiego odliczenia i skorzystać bezpłatnie z Programu e-pity zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 10.02 niniejszej licencji – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego.

10.04 W specjalnie przygotowanych wersjach Programu e-pity, dedykowanych poszczególnym Organizacjom Pożytku Publicznego lub innym wydawcom, Licencjobiorca może nie mieć prawa swobodnego wyboru OPP, zmiany nr KRS organizacji oraz rezygnacji z przekazania 1,5%. Informacja o braku możliwości swobodnego wyboru dowolnej organizacji jest umieszczona na pierwszej stronie Programu e-pity. Licencjobiorca może skorzystać z darmowej wersji dostępnej w Serwisie (www.e-pity.pl), która zawsze umożliwia swobodny wybór OPP lub wpisanie dowolnego nr KRS.

10.05 W wersjach Programu e-pity - dedykowanych OPP, nie mają zastosowania ust.10.03 Regulaminu.

11. ROZLICZENIA, USŁUGI PŁATNE, ODPŁATNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU E-PITY

11.01 Zakupu kod aktywacyjnego, o którym mowa w ust 10.03 można dokonać wyłącznie z poziomu Programu e-pity przy wykorzystaniu płatności Premium SMS w cenie 3,69 zł. z VAT za każdą pojedynczą deklarację. Warunki sprzedaży i reklamacji, dokonanych za pośrednictwem numeru Premium SMS przedstawione są w ust. 11.03.

11.02 Płatności za pomocą Premium SMS dokonywane są za pośrednictwem podmiotu trzeciego – niezależnego od e-file – przez spółkę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-133, przy al. Jana Pawła II 22, KRS 0000253675.

11.03 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z chwilą otrzymania SMS uzyskuje on dostęp do druku i usługa zostaje w pełni wykonana przez e-file, o czym zostaje on dodatkowo poinformowany przed rozpoczęciem tego świadczenia w Programie e-pity.

11.04 W przypadku wysłania PREMIUM SMS o poprawnej treści oraz braku SMS’a zwrotnego z kodem, lub otrzymania błędnego kodu aktywacji, Użytkownik, który kwestionuje poprawność przeprowadzonej płatności – powinien niezwłocznie przesłać na adres: serwis@e-pity.pl następujące informacje: ID usługi, numer Premium SMS, numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS oraz godzinę i datę wysyłki. e-file dokona weryfikacji zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Informacje na temat czas rozpatrywania i postępowanie reklamacyjne znajdują się w ust 13. Powyższe dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usługi.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.01 W zakresie usługi opisanej w pkt 11, usługa zostaje w pełni wykonana z chwilą wysłania kodu SMS, a Konsument uzyskuje informację przed rozpoczęciem świadczenia przez przedsiębiorcę, że Konsument z chwilą przesłania kodu SMS traci prawo do odstąpienia od umowy.

12.02 Z zastrzeżeniem pkt. 12.01 niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego e-file informuje, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres: biuro@e-pity.pl

12.03 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator daje dostęp do świadczonych wobec Konsumentów usług.

12.04 W odniesieniu do korzystania z Serwisu, Użytkownik, który nie jest Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartych na odległość, ze względu na charakter tych usług – świadczenia otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu nie mogą być zwrócone e-file.

12.05 W odniesieniu do Programu e-pity Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zakończyć korzystanie z jej użytkowania poprzez wyłączenie lub odinstalowanie Programu e-pity z wykorzystywanego urządzenia. Nie ograniczając jednak prawa odstąpienia, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, a powyższa informacja oraz pkt 11.02 stanowi zadośćuczynienie obowiązkowi poinformowania przez e-file Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu 12 ust 1 pkt 10 w zw. z art 27 i art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta t.j. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

13. REKLAMACJE, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

13.01 Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w szczególności w zakresie błędów lub niepoprawnego działania Serwisu, jak również w przypadku świadczenia przez e-file usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Zasady i tryb zgłaszania reklamacji w odniesieniu do Programu e-pity regulowane są każdorazowo w Umowie Licencyjnej.

13.02 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-file.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki e-file: e-file sp. z o.o. sp. k. (60-461 Poznań, ul. Jeziorańska 12). W reklamacji Użytkownik powinien w szczególności opisać przedmiot reklamacji oraz zawrzeć w niej dane umożliwiające jego identyfikację i sformułowanie odpowiedzi.

13.03 e-file rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, którą złożył reklamację.

13.04 Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkownika będącego przedsiębiorcą (tj. podmiotu, który korzysta usług świadczonych przez e-file drogą elektroniczną w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową), ograniczona jest do odpowiedzialności wyłącznie za rzeczywiście poniesione przez Użytkownika straty, a ponadto do maksymalnej kwoty odszkodowania równiej wysokości uzyskanego od Użytkownika wynagrodzenia związanego ze świadczonymi przez e-file na rzecz Użytkownika będącego przedsiębiorcą usługami. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności e-file za szkody wyrządzone przez e-file umyślnie.

14. INFORMACYJNY CHARAKTER SERWISU

14.01 Treści przedstawiane przez e-file w Serwisie, poza ofertą zawarcia Umowy Licencji w stosunku do oferowanego w Serwisie Programu e-pity, jak również poza ofertą świadczenia przez e-file usług drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny, a ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów publikacji lub też jest odzwierciedleniem ich wiedzy. Informacje zawarte w treści Serwisu w żadnej mierze nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, czy jakiegokolwiek innego doradztwa. W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej czy innego rodzaju, Użytkownik powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe.

14.02 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów zarówno w samym Serwisie jak i Programie e-pity , a Użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami dokumentów, druków, formularzy, umów, pism, deklaracji itp.

14.03 Formularze, druki, umowy, pisma i deklaracje udostępniane są jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Użytkownika powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

14.04 Ze względu na niepowtarzalność każdej z czynności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany wzór dokumentu, druk, formularz, umowa czy deklaracja została zastosowana odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Użytkownika wzorów udostępnionych dokumentów w tym formularzy, druków, umów, pism i deklaracji.

14.05 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w punkcie poprzednim dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych na serwisie lub w Programie e-pity .

14.06 e-file nie udziela Użytkownikowi gwarancji, że zastosowany wzór dokumentu będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego, indywidualnego wykorzystania lub użycia wzoru dokumentu, Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

14.07 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były aktualne i rzetelne. Pomimo to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

15. OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO KONSUMENTÓW

15.01 Korzystanie z serwisu nie generuje obowiązku zapłaty ze strony Konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Korzystanie z Programu e-pity w przypadku, gdy wyliczony podatek PIT w formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest większy od 0 i zgodnie z obowiązującym prawem podatnik ma możliwość odliczenia 1,5% na rzecz OPP, a Licencjobiorca nie chce dokonać takiego odliczenia i skorzystać bezpłatnie z Programu e-pity zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 10.02 niniejszej licencji – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego. Szczegóły w zakresie realizacji prawa odstąpienia w tych przypadkach wskazane są w pkt 12 regulaminu.

15.02 Informacje na temat umowy zawartej na odległość z Użytkownikiem będącym Konsumentem zamieszczone są na stronie:www.e-pity.pl/cms/att/informacje_istotne_dla_konsumenta_e-pity.pdf

16. CZAS NA JAKI ZAWARTO UMOWĘ, WYPOWIEDZENIE UMOWY

16.01 Stosunek prawny nawiązany na podstawie Regulaminu, który jest podstawą korzystania z Serwisu przez takiego Użytkownika, nawiązuje się  na podstawie Regulaminu i stosunek ten trwa przez czas, w których Użytkownik nieprzerwanie korzysta z Serwisu, a wygasa z chwilą, w której Użytkownik ten zaprzestał korzystania z Serwisu.

16.02 Usługa archiwizowania danych na Dysku e-pity trwa co najmniej 5 lat (60 miesięcy) licząc od końca roku w którym Użytkownik zapisał PIT i po tym okresie dokument ten może zostać usunięty. W przypadku zawieszenia lub wycofania usług Dysk e-pity przed okresem wskazanym powyżej Użytkownik z wyprzedzeniem 3 miesięcy zostanie poinformowany na adres e-mail podany podczas aktywowania konta o konieczności pobrania i zapisania danych na innym nośniku oraz terminie braku dostępu do tych danych.

16.03 Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje konto wraz z zapisanymi danymi w usłudze Dysk e-pity, operacja ta jest nieodwracalna.

16.04 W przypadku uzyskania przez e-file wiedzy o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługi Dysk e-pity, bądź z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, e-file ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi bez zachowania okresu wypowiedzenia.

16.05 Kwestie wypowiedzenia Umowy Licencji na korzystanie z Programu e-pity uregulowane są w Umowie Licencyjnej.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.01 Aktualna treść regulaminu udostępniona jest na stronie https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin.

17.02 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wiążący charakter pozostałych postanowień Regulaminu.

17.03 Kontakt z e-file, w tym postępowanie reklamacyjne, możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@e-file.pl, jak również pisemnie na adres siedziby e-file wskazanej w definicjach.

17.04 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a e-file, której przedmiotem są usługi świadczone przez e-file w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez e-file w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem poniższych postanowień regulaminu.

17.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

17.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: