ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

W rozliczeniach podatku za rok 2023 r. odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
Każdy z nas poza zwykłymi składkami ZUS może dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na co najmniej dwa sposoby. O ile indywidualne konto emerytalne (IKE) pozwala na to, by po osiągnięciu określonego wieku wypłata środków zwolniona była z podatku dochodowego, o tyle w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty te podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w konsekwencji – staną się podstawą naliczenia podatku. W ich przypadku jednak podatnik uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacane już w roku ich uiszczenia. Z jednej strony, ulga pozwala na wcześniejszą realizację kwoty zwrotu z własnego podatku, z drugiej jednak – istnieje niebezpieczeństwo, że podatnik nie będzie miał na tyle przychodów, by skorzystać z ulgi w pełnym zakresie.

Policz dokładnie ulgę na emeryturę - IKZE w Programie e-pity, zadbaj o zwrot. Nie musisz liczyć ulgi na emeryturę - IKZE w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi na emeryturę - IKZE i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. 
Ulgę na emeryturę - IKZE wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój e-PIT 2024 online

Powszechne Programy Emerytalne, Powszechne Programy Kapitałowe - nie pozwalają na korzystanie z ulg podatkowych takich jak IKZE. Jest to jedyna forma oszczędzania, która obecnie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty wydatkowanej na Indywidualne Konto Emerytalne (posiadane w ramach IKZE). 

Kto może

Odliczenia dokonuje się od podstawy opodatkowania, w konsekwencji odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy rozliczający się:

  • Na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • Rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • Rozliczający się liniowo (19% podatku, PIT-36L),

Nie odliczy natomiast wydatków na IKZE:

  • Stosujący kartę podatkową (PIT-16A),
  • Rozliczający przychody opodatkowane ryczałtowo umowy (np. zlecenia do 200 zł),
  • rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych na PIT-38,
  • składający deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się indywidualnie, czy też łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Ważne jest jednak, że ulga dotyczy wyłącznie jego, tzn. nie może części kwoty do odliczenia przekazać na rzecz drugiego małżonka.

Nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonuje się odliczenia, tzn. możliwe jest odliczanie składek zarówno z tytułu zarobków uzyskiwanych z działalności gospodarczej jak i z tytułu przychodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Pamiętaj - ulga na IKZE może być wykorzystywana również jeśli zostałeś objęty Pracowniczymi Programami Kapitałowymi przez swojego pracodawcę. Programy oszczędzania mogą się zatem powielać a podatnicy mogą czerpać przywileje z obu tych form. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Wyłącznie jedno IKZE

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca na jedno konto IKZE. Nie ma natomiast ograniczenia, by podatnik posiadał jedno konto w ramach IKZE oraz dodatkowo konto w IKE – wówczas ma prawo korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE a wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Wpłaty na rzecz małoletniego

Nie można prowadzić konta na IKZE na rzecz swojego dziecka lub podopiecznego. Niemniej prowadząc własne konto, małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ograniczenie ulgi

Ulga ograniczona jest nie tylko wysokością przychodów oszczędzającego (nie można odliczyć więcej niż zarobił w danym roku) ale również maksymalną wartością składek, jakie rocznie można odłożyć na IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Kwota limitu IKZE wynosi w 2023 r. (zeznanie składane w 2024 r.) to 8322 a w 2024 r. (zeznanie składane w 2025 r.) to 9388,80 zł.

Wyższy limit dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą - 12483 zł (zeznanie składane w 2024 r.), a w 2024 r. (zeznanie składane w 2025 r.) to 14083,2 zł (limit stosowany przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590) - kwota odpowiadająca 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego).

Ulga tylko pozorna

Środki odłożone na IKZE w chwili ich wypłaty podlegać będą doliczeniu do przychodu i opodatkowane. Podatnik oszczędzający za pośrednictwem IKZE powinien zatem pamiętać, że niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, od których będzie możliwe odliczenie kwot składek na IKZE spowoduje mniej korzystne w stosunku do standardowego IKE konsekwencje podatkowe (jeżeli podatnik nie odliczy ulgi, wypłata środków z IKZE byłaby bowiem na jednym z etapów opodatkowana, inaczej niż wypłata z IKE).

Podatek od wypłacanych środków zostaje przesunięty, tzn. płaci się go dopiero w chwili wypłaty środków inwestowanych w ramach IKZE. Opłacany jest on przy uwzględnieniu stawki 10% - ryczałtowym podatkiem bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów (10% pobierane będzie od wartości uzyskanego przychodu).

Wypłata środków z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

  • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
  • w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wypłaty na rzecz oszczędzającego będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Za przychód z innych źródeł uważa się kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Oznacza to, że kwoty wypłat z IKZE zarówno oszczędzający, jak i uposażony lub spadkobierca uznać musi za przychód podatkowy.
W przypadku dziedziczenia środki z IKZE nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Więcej IKZE

Podatek z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych pobierany jest w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym. Dochodem w tym przypadku jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

czytaj także - o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ulga w PIT
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: