Zarówno w trakcie roku, jak i po jego zakończeniu, podatnicy bardzo często muszą samodzielnie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Napotykają w takiej sytuacji na wiele problemów i mają cały szereg wątpliwości. Problem z tym, jak płacić podatek PIT mają również płatnicy – wpłacający zaliczki na podatek za zatrudnione osoby. Do kiedy w takim razie i w jaki sposób dokonać zapłaty podatku PIT?

Płatności dokonać należy na prawidłowy rachunek, w prawidłowym terminie i w prawidłowej kwocie. 

Kalkulator odsetek za zwłokę

Podatek PIT płacisz tylko na indywidualny mikrorachunek podatkowy

Podatek PIT z tytułu rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczek na podatek z tytułu własnego rozliczenia jak i za zatrudnione osoby, płatności z tytułu odsetek za zwłokę lub kar związanych z podatkiem, wpłacać należy na indywidualnie przyporządkowany każdemu podatnikowi mikrorachunek. Wcześniejsze numery rachunków organów podatkowych do wpłat z tytułu PIT zostały z dniem 1 stycznia 2021 r. zamknięte.

Wygeneruj swój indywidualny numer mikrorachunku podatkowego do wpłat PIT

Płatności dokonać należy przede wszystkim terminowo. Różne formy płatności powodują, że w różnych dniach dochodzi do zapłaty podatku (lub zaległości). I tak dniem zapłaty jest:

Program e-pity 2024 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2023.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2023 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2024 r.?  Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2023, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2023

 • przy zapłacie gotówką w kasie – data przekazania pieniędzy,
 • przy realizacji polecenia zapłaty – dzień wpłacenia pieniędzy w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub dzień wpłacenia pieniędzy na rachunek organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta (liczy się data wpłaty/pobrania, a nie data ostatecznych księgowań na rachunku organu);
 • przy zapłacie przelewem - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu (dniem obciążenia jest data, w której na rachunku podatnika zmniejszona jest ilość środków, którymi może swobodnie dysponować, a nie data realizacji transakcji przelewu przez instytucję realizująca przelew; dokonanie go więc w dzień wolny, w który przelewy nie wychodzą z banku zwalnia podatnika ze zobowiązania),
 • przy zapłacie przelewem międzynarodowym (z zagranicy) z krajów UE (z unijnej instytucji płatniczej) – dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 2 dni roboczych.

Płatności należy dokonać w sformalizowany sposób, przy wykorzystaniu blankietu polecenia zapłaty lub formularza przelewu do urzędu skarbowego. Jego wypełnienie – szczególnie co do szeregu pól, może sprawiać kłopoty.

Jak wypełnić okres, którego dotyczy polecenie zapłaty lub przelew do urzędu skarbowego?

Okres płatności wskazywać musi zarówno miesiąc, jak i rok, którego formularz zapłaty dotyczy. W efekcie oznaczenie 23K3 – oznacza płatność za trzeci kwartał 2023 r., a 23M2 – oznacza płatność za luty 2023 r. W przypadku płatności na podatek wynikający z rozliczenia rocznego podać należy wyłącznie datę roczną, np. 2023. W przypadku zapłaty mandatu karnego – daty nie trzeba podawać.

Zapłata podatku online

Zapłatę podatku online, możesz zlecić także bezpośrednio z Programu e-pity w wersji desktop, dzięki usłudze płatności online Blue Media, którą możesz znać np. z zakupów w sklepach internetowych. Usługa płatności podatku online może być zrealizowana z konta bankowego przez internet, blik lub z karty kredytowej. Podobnie możliwe jest zlecenie płatnicze zapłaty podatku online oraz płatność zobowiązań ZUS online z bazy druków i formularzy programu fillUp. W naszych aplikacjach dostępne są także tradycyjne druki wpłaty/ przelewu podatku, które wystawiane są automatycznie na podstawie wyliczeń deklaracji lub można go wypełnić jako samodzielny druk.

Tytuł płatności i symbol podatku PIT – polecenie zapłaty lub przelew podatku

Na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Zaliczki na poczet danego rodzaju płatności obejmujemy tym samym oznaczeniem – nie należy ich w sposób szczególny oznaczać lub dodawać jakichś symboli. Posługiwać się należy w obu przypadkach takimi oznaczeniami, jak poniżej.

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Identyfikator

Opis

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)

PIT-7

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-28

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28S

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

PIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PPD

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

PPE

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

PPL

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PPW

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczymWczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online

Numer identyfikacji podatkowej na blankiecie przelewu/formularzu polecenia zapłaty

Posługiwać się należy numerem NIP lub PESEL osoby, której zobowiązanie podatkowe jest opłacane. W przypadku zapłaty podatku za osobę zmarłą – posłużyć się należy danymi tej osoby. Jeżeli dochodzi do zmiany – w miejsce posługiwania się numerem PESEL podatnik rozpoczyna korzystanie z NIP, podawać należy numer aktualny na dzień realizowania płatności – nawet jeśli dotyczy ona jeszcze okresu sprzed zmiany i nadania numeru.

Różne źródła przychodów a zapłata podatku PIT

W sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody z różnych źródeł, płatności podatku powinien dokonywać z podziałem na podatki, z jakich kwoty te występują. Ustalając zaliczkę na podatek może dokonać jednego przelewu, jednak obejmującego wszystkie kwoty, jakie rozliczane są na PIT-36 (odpowiednio – na PIT-28, PIT-39 etc.). Nie trzeba zatem dzielić płatności na grupy w ramach tej samej zasady rozliczeń podatkowych. Natomiast jeśli podatnik opłaca inne grupy przychodów – wówczas każdy przelew powinien być wykonany osobno, z osobnym tytułem, na jaki wpłacany jest podatek.

Jeśli podatnik posiada wiele przychodów rozliczanych w ten sam sposób, to zapłaty dokonuje jednorazowo, zbiorczo. Przykładowo posiadając 3 wynajmowane nieruchomości zapłata obejmie sumę podatku z najmu za wszystkie i nie powinna odbywać się osobno.

Gdyby podatnik zapłacił zbiorczo na poczet wszystkich płatności – to taka sytuacja również nie będzie błędem, tzn. organ podatkowy wpłaconą kwotę przeniesie na poczet zobowiązań począwszy od tych o najwcześniejszym terminie zapłaty. W praktyce może to jednak rodzić szereg problemów, organ pobierze należną kwotę na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie zapłaty, w efekcie część zobowiązań podatkowych lub zaległych odsetek z innych tytułów przy takiej formie wpłat może pozostać po prostu nieuregulowana.

Opóźnienie w zapłacie podatku a kara/odsetki za zwłokę

Podatek należy płacić w terminach wskazanych w przepisach prawa. Za każdy dzień zaległości w stosunku do takiego terminu naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki naliczane są od dnia następnego po dniu będącym terminem zapłaty do dnia faktycznej zapłaty, łącznie z tym dniem.

Stawka odsetek za zwłokę wynosi obecnie 8% rocznie. Jeżeli jednak odsetki naliczane są z tytułu korekty deklaracji, dokonanej w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie tej deklaracji, to stawka odsetek zmniejsza się o połowę i wynosi 4%. Warunkiem niższej stawki jest zapłata odsetek oraz zaległości podatkowej w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji korygującej.

Odsetki od zaległego podatku oblicza się za każdy dzień opóźnienia dzieląc roczną kwotę odsetek przez ilość dni w roku i mnożąc przez ilość dni zwłoki.

Kalkulator odsetek za zwłokę

Zaległość może dotyczyć zarówno zaliczek na podatek, jak i rocznego podatku. Zaległość z tytułu zaliczek na podatek występują do chwili złożenia zeznania rocznego lub do chwili zapłaty. Zaległość z rozliczenia rocznego – od terminu zapłaty podatku rocznego. Każda z zaliczek na podatek jest osobną zaległością – oznacza to, że każdą oblicza się samodzielnie i osobno liczy np. okres przedawnienia, wysokość odsetek, które należy zapłacić oraz kwoty odsetek niższych od minimalnych wymaganych przez organ skarbowy (od każdej zaległości odsetkowej osobno sprawdza się czy przekraczają one 8,70 zł, a jeśli nie przekraczają – wówczas nie trzeba ich płacić).

Oprócz odsetek podatnik opóźniający się z zapłatą podatku może zostać obciążony karą skarbową za nieterminowe uiszczanie podatku. Kara naliczana jest wyłącznie za uporczywe niewpłacanie podatku (zaliczek na podatek), pojedynczy przypadek zapłaty podatku po terminie nie stanowi podstawy do kary z tytułu opóźnienia.

Kto może płacić podatek w gotówce a kto musi w formie bezgotówkowej?

Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Dotyczy to zarówno zapłaty za własne podatki, jak również wpłat kwot pobranych jako płatnik. Od powyższych reguł istnieją wyjątki:

 • zapłata opłaty skarbowej może nastąpić w gotówce;
 • zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców może nastąpić również w gotówce;
 • zapłata podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – może nastąpić w gotówce;
 • zapłata podatku może odbyć się papierami wartościowymi lub znakami akcyzy.

Podatek płacony za inną osobę

Zapłata podatku może nastąpić nie tylko przez podatnika, ale także przez:

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W takim przypadku w na druku przelewu posługiwać się należy danymi podatnika, a nie osoby płacącej, w szczególności, użyć oznaczenia danych osobowych, numeru NIP/PESEL, okresu płatności oraz rodzaju zobowiązania podatkowego osoby zobowiązanej, a nie wpłacającej. Nie można wpłacać w ten sposób podatku za spółkę prowadzoną przez członka rodziny.

Zapłata podatku wynikającego ze wspólnego zeznania rocznego odbywać się może na rachunek organu podatkowego właściwego dla jednego z małżonków. Nie trzeba dzielić się podatkiem do zapłaty lub wykonywać dwóch osobnych przelewów.

Korekta deklaracji a podatek PIT

Korekta rozliczenia podatkowego nie wpływa na zasady zapłaty podatku, niemniej należy zwrócić uwagę na pewną kwestię. Deklaracja korygowana zawiera ostateczne kwoty podatku do zapłaty, czyli takie jakie po wykryciu błędu – zgłaszamy jako prawidłowe. W takim przypadku bardzo często pierwotna deklaracja również posiadała pewien podatek do zapłaty a po skorygowaniu – widnieje on w innej wysokości niż kwota pierwotna. W efekcie wpłaty należy dokonać w kwocie różnicy pomiędzy wpłaconą pierwotnie, a kwotą wynikającą z deklaracji korygującej. Dodatkowo zapłacić należy ewentualne odsetki za zwłokę.  

Jak płacić odsetki od podatku

Odsetki oblicza się za każdy dzień zwłoki w zapłacie podatku. Pierwszym dniem zwłoki jest dzień następujący po dniu będącym terminem na zapłatę.

Jeśli podatek należało zapłacić do 30 kwietnia, odsetki liczy się od dnia 1 maja

W przypadku gdy termin zapłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień pracujący. W takim przypadku opóźnienie nie spowoduje zwłoki w zapłacie i odsetki się nie naliczają.

Jeśli dniem wolnym jest pierwszy dzień, w którym pozostaje się w zwłoce – wówczas za taki dzień odsetki są już naliczane.

Odsetki nalicza się łącznie z dniem zapłaty. Dzień ten uwzględnia się również w przypadku, gdy zapłata odbędzie się w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (np. w tym dniu dokonany będzie przelew). Należy kontrolować, czy w dniu wolnym od pracy dochodzi do złożenia dyspozycji przelewu, czy też jest ona przyjmowana w najbliższy dzień pracujący – w tym drugim przypadku odsetki należy naliczać aż do dnia pracującego, łącznie z tym dniem.

Zapłaty odsetek dokonać należy z tym samym tytułem, co należność z tytułu którego pochodzą (np. zaległość dotyczy zapłaty podatku rocznego od kapitałów pieniężnych – tytułu przelewu z odsetkami to PIT-38). Organy skarbowe nie wydzielają osobnych kont przeznaczonych wyłącznie do zapłaty odsetek za zwłokę, stąd korzysta się z rachunków przeznaczonych do płatności podatku, z tytułu którego powstała zaległość.

Płacąc zaległy podatek nie trzeba robić osobnego przelewu, który obejmie same odsetki. Prawidłowym jest sumowanie kwoty zaległego podatku oraz należnych odsetek i przelanie ich zbiorczo w jednej transakcji.

Oblicz wartość odsetek za zwłokę i zapłać je: kalkulator odsetek podatkowych

Zbyt niska zapłata podatku

W przypadku, gdy podatnik zapłaci zbyt niską kwotę na rzecz organu skarbowego, wpłacana kwota nie pokryje należności i powstaje zwłoka w zapłacie. Kolejna płatność podatku, nawet jeśli będzie opisana ściśle określonym tytułem, będzie rozliczana w określony sposób - wpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Jeżeli podatnik posiada zobowiązania z różnych tytułów, w tym odsetki za zwłokę z obu tytułów, to dokonana wpłata z określonym tytułem trafi proporcjonalnie na poczet odsetek za zwłokę oraz zobowiązania głównego – z tego tytułu, który został wskazany przez podatnika. Przykładowo, jeśli zaległość dotyczy podatku ryczałtowego i liniowego, to wskazując w tytule przelewu PIT-28, podatnik wpłaca kwoty na poczet odsetek z PIT-28 i należności z PIT-28, pomijając odsetki i należność z PIT-36L (dopiero nadwyżka ponad kwoty z PIT-28 będzie przeksięgowana na poczet innych tytułów - innych zobowiązań).

Płatność podatku ze złym oznaczeniem w tytule przelewu

Jeśli podatnik zapłaci podatek wpisując błędny tytuł zapłaty, to na jego rachunku powstawać będzie zaległość podatkowa aż do momentu, w którym nie zapłaci on podatku z właściwą kwotą lub do momentu, w którym złoży on wniosek o przeksięgowanie. Organ podatkowy nie może sam przeksięgować płatności na poczet zaległości z innego tytułu.

Przykładowo – podatnik posiada do zapłaty należny podatek za sprzedaż nieruchomości – tytuł przelewu oznacza jednak jako PIT-36. Na poczet sprzedanej nieruchomości, aż do chwili przeksięgowania występować będzie zaległość podatkowa.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, gdy tytuł przelewu pozostanie pusty. W takim przypadku organ skarbowy samodzielnie w dacie wpłaty księguje płatność na poczet należnego podatku – począwszy od tego o najwcześniejszym tytule płatności.

Rachunek właściwy do zapłaty podatku

Każdy urząd skarbowy posiada własny rachunek do zapłaty podatków. Urzędy skarbowe stosują kilka rachunków, każdy przeznaczony do innych rodzajów zobowiązań podatkowych. Wybór niewłaściwego rachunku będzie skutkował niezaliczeniem płatności na poczet właściwego zobowiązania podatkowego nawet, jeśli będzie ono opisane właściwie. W efekcie płatność nie spowoduje wygaśnięcia zaległości podatkowej i nadal będą naliczane odsetki – aż do dnia, w którym złożony zostanie wniosek o przeksięgowanie. Organ samodzielnie nie może dokonać przeksięgowania, bez wniosku podatnika.

Przykładowo podatnik dokonuje płatności z tytułem PIT-28, ale wybiera rachunek VAT podany przez organ skarbowy na jego stronie internetowej. Płatność nie zostanie zaliczona na podatek ryczałtowy aż do chwili jej przeksięgowania z rachunku VAT na rachunek PIT.

Odpowiednio płatność na prawidłowy rachunek z błędnym tytułem przelewu zostanie uznana za nieprawidłową i do chwili złożenia wniosku o przeksięgowanie nie będzie traktowana jako zapłata podatku należnego – dopiero z chwilą przeksięgowania płatności – od tej daty – stanowią one zapłatę tej należności, na poczet której dokonywano wpłaty.

Odsetki na podatek wpłacane są na ten sam rachunek, na który wpłaca się należny podatek. Oblicz wartość odsetek za zwłokę i zapłać je korzystając z kalkulatora odsetek podatkowych.

 Baza urzędów skarbowych online

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-21

Zegarek kosztem podatkowym radcy prawnego

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup mechanicznego zegarka.

2024-06-21

Telefon może stać się sprzętem wykorzystywanym w rehabilitacji

Zainstalowanie specjalistycznych aplikacji nadaje urządzeniu cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

2024-06-21

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: