Terminowe wykonywanie czynności, jakie nakłada na podatnika prawo podatkowe pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej i odsetek za zwłokę. Warto znać wszystkie terminy ostateczne, w których dokonanie czynności nie powoduje negatywnych konsekwencji i jest zrobione na czas. 

Ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30. 04. 2025 r.

Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku - naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę. Oblicz ich wysokość w kalkulatorze odsetkowym.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2024 i zmiany - Program e-pity

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2024 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2024, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach 2025: PIT online

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika i płatnika PIT 2024 / 2025  

Do kiedy data Wydarzenie Uwagi
28.12.2024 Termin zapłaty karty podatkowej za grudzień 2024  
31.12.2024 Ostatni dzień wypłat/przychodów rozliczanych w deklaracji PIT-2024 Przychody za miesiące zatrudnienia jako pracownik (zleceniobiorca) z 2024, wypłacane w 2025 r. ująć należy w deklaracjach za 2025 r. (składanej w 2026 r.)
31.12.2024 Ostatni dzień dla ponoszenia kosztów   rozliczanych w deklaracji PIT-2024  
31.12.2024
/ 1.01.2025
Spis z natury koniec roku 2024 / początek roku 2025  

Uwaga! Zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2024, wyślij e-PIT 2024 online licząc na szybszy zwrot podatku: PIT online

1.01.2025 Data, od której można składać oświadczenie co do opłacania zaliczek kwartalnie lub w sposób uproszczony Faktyczna data oświadczenia za 2023 r. to 30 kwietnia 2024 r. – składa się w deklaracji rocznej
10.01.2025 PIT-2, PIT-3 – dla obliczenia zaliczek w 2024 r. przez płatnika w oparciu o oświadczenia pracownika wpływające na wartość tych zaliczek Oświadczenie złożone musi zostać przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
10.01.2025 Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów pokrewnych za grudzień - lista płac Wynagrodzenia wypłacane w styczniu nie pojawiają się na PIT-11 za 2023 r.
14.01.2025 Ostateczny termin wyceny majątku objętego spisem z natury  
20.01.2025 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w 2025 r. w formie karty podatkowej lub u podatników którzy rozliczali się w tej formie w poprzednich latach - o zastosowanie innej formy opodatkowania  
20.01.2025  PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2025 chodzi o przewidywane DPR w roku 2025, a nie o oświadczenie tego, co działo się w gospodarstwie w 2024 r.
20.01.2025 Zaliczki za miesiąc grudzień w stosunku do wynagrodzeń z pracy z zagranicy lub emerytur i rent z zagranicy, z innych źródeł przychodów  
31.01.2025 Oświadczenie o korzystaniu z kredytu podatkowego przy zapłacie zaliczek na rok 2025  Metoda pozwala na niepłacenie zaliczek cały rok i doliczanie ich po 20% w 5 kolejnych latach
31.01.2025 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A - Płatnik PIT Termin wysłania egzemplarzy przekazywanych do urzędu skarbowego; wszystkie deklaracje wysyłane muszą być wyłącznie elektronicznie, nie można wysyłać deklaracji drukowanych; bez znaczenia pozostaje ilość osób zatrudnionych w jednostce
31.01.2025 Zapłata podatku rocznego z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, dochodu duchownych  
31.01.2025 Termin na złożenie oświadczenia o planowanym rozliczeniu się za 2025 r. łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – jeśli podatnik chce korzystać z preferencji przy zaliczkach pobieranych przez płatnika jego wynagrodzenia za cały rok 2024 - PIT-2 Oświadczenie wpływa na stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek oraz stosowanie do zaliczek 12% stopy podatkowej bez względu na wysokość wynagrodzenia. Wybór nie jest konieczny, jeśli podatnik chce się po prostu za dany rok rozliczyć z małżonkiem, a zaliczki w trakcie roku mają być pobierane tradycyjnie. 
7.02.2025 Termin zapłaty karty podatkowej za miesiąc styczeń  

15.02.2025
Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów  
20.02.2025 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2025 r. lub o rezygnacji z tych form Dotyczy sytuacji, gdy pierwszy przychód w 2025 r. wystąpił w styczniu; podatnicy rozliczając najem, podnajem lub dzierżawę - oświadczenia o ryczałcie za 2024 r. nie muszą składać; najem będzie opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtowej.
20.02.2025 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2024 r. – ryczałtem u jednego z małżonków Przy założeniu, że pierwszy przychód z tego źródła w roku 2025, wystąpił w miesiącu styczniu 2025 r.
28.02.2025  PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń  Dowolna forma przekazania informacji na rzecz zatrudnionych
28.02.2025 PIT-16A – termin złożenia deklaracji rocznych dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej w ramach karty podatkowej  
1.04.2025 Ostateczny termin przekazania zwrotu nadpłaconego podatku z deklaracji PIT-37PIT-38, PIT-36, PIT-36L, PIT-39 i PIT-28 wysłanych elektronicznie (e-deklaracje) w okresie 1.01-15.02.2024 Termin zwrotu to 45 dni licząc od 16.02
30.04.2025 Ostateczny termin na zapłatę ryczałtu (podlegającego wykazaniu na PIT-28 za 2024 r.)  od przychodów ewidencjonowanych  
30.04.2025 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników  
30.04.2025 Ostateczny termin złożenia rocznych deklaracji podatkowych PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37PIT-38, PIT-39 Przypadku, gdy PIT-37, PIT-38 nie zostanie zaakceptowany lub zmodyfikowany – uznaje się, że deklaracje te zostają złożone 31.04 w formie udostępnionej w usłudze „Twój e-PIT”; natomiast PIT-28 i PIT-36 składany musi być samodzielnie w usłudze Twój e-PIT lub poza nią - nie będzie on uznawany automatycznie za złożony, podatnik składa go albo samodzielnie, albo w usłudze Twój e-PIT i wysyła go w tej usłudze.
30.04.2025 Ostateczny termin przekazania oświadczenia PIT/OP  
30.04.2025 Ostateczny termin złożenia łącznie z deklaracją podatkową załączników: PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/ZG, PIT/B, PIT-2K, PIT-TP, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, SSE-R, sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, certyfikat rezydencji podatkowej.  
30.04.2025 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe Możliwe jest przekazanie go nie tylko łącznie z deklaracją ale również w terminie wcześniejszym
14.06.2025 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT wysłanych elektronicznie w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT - dniu 30.04.2024 r. lub deklaracji PIT-37 i PIT-38, które do 30.04 nie były przez podatników w ogóle modyfikowane  Termin zwrotu to 45 dni
31.07.2025 Ostateczny termin zwrotu podatku z deklaracji PIT przekazywanych inaczej niż elektronicznie (m.in. osobiście w urzędzie skarbowym lub pocztą listem poleconym) w ostatnim dniu terminowego składania deklaracji PIT- dniu 30.04.2025 r.
Termin zwrotu to 3 miesiące

Do kiedy zwrot podatku? Sprawdź terminy zwrotu PIT

Uwaga - zwrot podatku już w 45 dni! Wysyłaj e-deklaracje z Programu e-pity

Nie musisz znać się na PIT'ach by uzyskać zwrot podatku. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz PIT w Programie e-pity 2023, wyślij e-PIT 2024 online licząc na szybszy zwrot podatku: PIT online

PIT po terminie - czynny żal

Jeżeli deklaracja podatkowa PIT nie zostanie złożona w obowiązujących terminach, podatnik może złożyć wniosek o zaniechanie ukarania (niepodleganie odpowiedzialności karnej skarbowej). Wniosek ten, zwany potocznie czynnym żalem powienien zawierać informację o tym kto i jakiego czynu zabronionego się dopuścił. Pismo odnosi skutek wyłącznie w okresie kilku dni po upływie terminu rozliczeń - w tym bowiem okresie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opóźnił się z wysyłką, czy też deklaracja znajduje się w drodze do urzędu (np. listem poleconym). Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika czynu zabronionego.  

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: