Stan prawny na 31.12.2021 r. Aktualizacja poradnika obejmująca regulacje Nowy Polski Ład na 2022 r. (rozliczenie PIT w 2023 r.) zostanie opublikowana w najbliższym okresie. W październiku znajdziesz tu także Program e-pity 2022, w którym będziesz mógł sprawdzić wstępnie Twój PIT 2023 z uwzględnieniem zmian prawnych na 2022 r.

Osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł opodatkowane są dodatkowym podatkiem. Tym samym ich dochody opodatkowane są co do zasady szczególnym rodzajem III stopniowej skali podatkowej.

Dochody objęte III progiem – podatkiem solidarnościowym - ustalane są jednak inaczej niż te, objęte 17%-wym (I próg) i 32%-wym (II próg) podatkiem. Próg ten określa się sumując szerszą grupę dochodów niż dwa pierwsze progi podatkowe. Tym samym można być objętym tym progiem wcześniej, niż tradycyjnym podatkiem ustalanym według skali podatkowej.

Oblicz dokładnie Twój PIT i daninę solidarnościową od razu w Programie e-pity 2022.

Nie musisz liczyć podatku w PIT ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nowym III progiem podatkowym (+4%). Wylicz wygodnie Twój PIT i podatek solidarnościowy w Programie e-pity 2022 i wyślij PITy online >>

Rodzaj progu Wysokość dochodów zasada rozliczeń Kwota zmniejszająca podatek Rodzaj przychodu sumowanego w danym progu
I próg podatek: 18% 0-85.528 zł x 17%

Tak

 

Wyłącznie przychody opodatkowane według skali podatkowej

II próg podatek: 32% 17% plus dla nadwyżki ponad 85.528 zł podatek według stawki 32%

 

(14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł)

III próg: podatek 32% + od nadwyżki dodatkowo 4% 32% (ewentualnie podatek liniowy lub ryczałtowy) plus dla nadwyżki ponad 1 mln zł podatek 4% (danina solidarnościowa) Nie Dla ustalenia dochodu  sumuje się dochody opodatkowane według skali z dochodami zagranicznymi (wyłącznie rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia), dochodami opodatkowanymi liniowo, dochodami ze sprzedaży akcji i papierów wartościowych

Opodatkowanie w III progu może objąć różnego rodzaju dochody – pochodzące z różnych źródeł. Będzie to miało znaczenie, gdy nie wszystkie są opodatkowane według skali podatkowej.

Przykład – wszystkie przychody opodatkowane według skali podatkowej

Podatnik jest lekarzem, osiąga przychody z umowy o pracę – dochód 35.000 zł netto miesięcznie, rocznie uzyskał 420.000 zł z tego tytułu. Do tego osiągnął przychód z praw do filmu szkoleniowego 100.000 zł oraz uzyskał wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło - za opracowanie serii szkoleń dla młodych lekarzy w czasie specjalizacji 500.000 zł. Wszystkie te przychody pozostają opodatkowane według skali podatkowej. Od nadwyżki ponad 85.528 zł podatek wynosi 32%. Łącznie dochód wyniósł   1.020.000 zł. Podatek za 2021 r. obliczony według skali wynosi 313 570. Od nadwyżki ponad 1 mln doliczać należy dodatkowo 4% = 20.000x 4% = 800 zł. Łącznie podatek wyniesie 314 370 zł.

Przykład – przychody opodatkowane według skali oraz podatkiem liniowym

Podatnik uzyskał dochód z umowy o pracę – 5.000 zł miesięcznie/60.000 zł rocznie. Dodatkowo handlował na giełdzie – dochód ze sprzedaży akcji wyniósł 960.000 zł. Podatni płaci podatek według skali z umowy o pracę (I próg 18%) - 10 244 zł oraz ze sprzedaży akcji (podatek liniowy 19%) – 182.400.  Łączny dochód podatnika wynosi 1.020.000, od 20.000 zł płaci podatek według III progu – 800 zł. Łącznie podatek wynosi 193.444 zł.

Przykład – przychody opodatkowane poza skalą podatkową

Podatnik wybrał opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym 19%. Uzyskał przychód 2.500.000 zł i koszty 1.480.000 zł. Dochód wyniósł 1.020.000 zł płaci podatek liniowy 19% - 193.800 zł plus 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł – 800 zł. Łącznie podatek wynosi 194.600 zł.

Wniosek: Podatnik może nie być opodatkowany w drugim przedziale (progu) skali podatkowej i być zmuszony do zapłaty podatku solidarnościowego.

Źródła przychodów które sumują się przy wyliczaniu daniny solidarnościowej

Rodzaj dochodu Faktyczny podatek + 4%
Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część 19% 
Działalność gospodarcza opodatkowana liniowo PIT-36L 19%
Dochody z zagranicy, opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36) – dla których stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia 17/32%
Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej 19%
Dochody z tzw. innych źródeł 17/32%
Dochody z pracy i umów podobnych 17/32%
Dochody z działalności gospodarczej 17/32% lub 19%
Dochody z prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych 17/32%
Dochody z działalności wykonywanej osobiście (np. kontrakty menedżerskie, umowy zlecenie, dzieło 17/32%
Dochód z praw majątkowych (np. autorskich) i praw pokrewnych 17/32%
Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych na podstawie ksiąg 17/32%
Dochód z praw majątkowych (np. autorskich) i praw pokrewnych 17/32%
Dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy 17/32%

Co można odliczyć od podatku w III progu - daniny solidarnościowej?

Podatek płaci się od dochodu, w związku z tym podstawę jego ustalenia stanowi przychód po odjęciu kosztów uzyskania. Odliczeniu do dochodu podlegają:

  •  Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)
    • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
    • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku.
  • Składki zapłacone w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących w kraju UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  • Jeśli podatek opłaca podmiot, który płaci w Polsce 19% podatek za zagraniczną jednostkę kontrolowaną, wówczas ustalając daninę solidarnościową odliczać może dywidendę otrzymaną od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania (a zatem już raz opodatkowany).

WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 398/20) wskazał, że podatnicy rozliczają w ramach daniny solidarnościowej sumę "dochodów ze źródeł", a zatem mają prawo obniżyć każdy z tych dochodów o wartość straty z poprzednich lat. W efekcie dał podatnikom prawo do wyliczenia daniny od dochodu po obniżeniu o wartość straty pochodzącej z danego źródła. 

 PIT-28 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, PIT-16A karta podatkowa, inne przychody a podatek solidarnościowy

Podatnicy opłacający w danym roku podatek ryczałtowy i osiągną przychód ponad 1 mln zł z tego tytułu, nie zapłacą podatku solidarnościowego. W przypadku, gdy wartość przychodu przekroczy 250.000 euro, w kolejnym roku nie będą oni uprawnieni do korzystania z ryczałtu.

Podatek opłacany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (deklarowany na PIT-28) nie wpłynie również na sumę przychodów z innych źródeł, które łącznie bierze się pod uwagę przy limicie 1 mln zł, powyżej którego podatek solidarnościowy jest naliczany.

Przykład

Podatnik uzyskał z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo dochód 990.000 zł. Dodatkowo prowadził najem prywatny opodatkowany ryczałtem – przychód 200.000 zł. Podatnik nie zapłaci podatku z III progu skali (solidarnościowego).

Inne źródła przychodów, które nie wpływają na daninę solidarnościową (przykłady)

Prywatne zbycie nieruchomości i praw z nieruchomościami związane
Kapitały pieniężne pozostałe(art. 30a PIT)
Przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową
Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – w wysokości 18% przychodu
Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych
Przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
Wypłaty z IKE, PPK,
Dochody w działalności gospodarczej objęte ulgą IP BOX (5% podatek)
Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł
Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł
Przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, zlecił wykonanie określonych czynności,  - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł
Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł
Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł
Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej rozliczanych na podstawie norm szacunkowych

DSF-1 Deklaracje na podatek w 2021 w III progu  - danina solidarnościowa

Danina rozliczana będzie na osobnym formularzu który będzie dostępny w Programie e-pity DSF-1 oraz jako druk DSF-1 online w programie fillUp, składać go będzie trzeba jako dodatkową, oddzielną deklarację za 2021 rok poza PITami PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.

Termin zapłaty daniny solidarnościowej

Podatek opłacany jest jednorazowo za cały rok – nie należy opłacać zaliczek w trakcie roku, po przekroczeniu limitu 1 mln zł. Termin zapłaty podatku to 30 kwiecień roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym (w rozliczeniu za 2021 rok termi zapłaty - 4% daniny solidarnościowej to 02.05.2022 roku).

Uwaga- Nowy Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać?

Nowy Polski Ład to pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku w 2022 r. i latach kolejnych. Jej skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe? Polecamy nasze kalkulatory:  

 czytaj nasze poradniki opisujące zmiany - Nowy Polski Ład w PIT za 2022 rok >

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję