ABC podatki
 Twój e-Pit

Przepisz Twój PIT-40A do PIT-37 w programie e-pityJesteś emerytem? Pobierasz rentę lub inne świadczenia z ZUS? A może dostajesz takie kwoty z zagranicy? Zastanawiasz się, jak powinno wyglądać Twoje rozliczenie podatkowe? Jeśli tak – trafiłeś we właściwe miejsce! U nas dowiesz się wszystkiego krok po kroku i sporządzisz swojego PITa z nami.

Pamiętaj
Rozliczasz się sam tylko, jeśli kwoty wykazane w PIT-40A/11A nie uwzględniają zarobku lub ulg podatkowych, z których korzystasz w tym roku lub jeśli wypłaty dokonywane są ze źródeł zagranicznych. Podobnie złozysz PIT samodzielnie, jeżeli chcesz przekazać 1,5% dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2023 online. To proste! >>

Nie chcesz sam składać PIT-a, ale chcesz wskazać jakiej organizacji przekazać swój 1,5% - wypełnij oświadczenie PIT-OP

Jeżeli nie chcesz skorzystać z ulg i odliczeń, nie masz innych przychodów niż emerytura lub renta, nie chcesz rozliczyć się wspólnie z współmałżonkiem, a chcesz przekazać Twój 1,5% - wypełnij i wyślij Oświadczenie PIT-OP. Deklaracja PIT-OP jest oświadczeniem przekazania 1,5% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, składanym przez emerytów i rencistów, możesz ją wysłać do systemu e-Deklaracji lub wydrukować i złożyć w tradycyjnej formie. Poradnik i darmowy druk znajdziesz na www.pit-op.pl.

Jeżeli chcesz rozliczyć się samodzielnie, skorzystaj z poniższego poradnika i darmowego programu e-pity.

Składki ZUS i zdrowotne emeryta

Świadczenie emerytalne brutto nie podlega składkom emerytalnym i rentowym. Twój PIT-40A/11A nie będzie zawierał składek ZUS (opłacanych przez ZUS), które mogłyby obniżyć pobierany od Twojego świadczenia podatek. Zawierać będzie natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą odlicza się od podatku. 

Jeżeli jednak dorabiasz na umowie zlecenie, o pracę, prowadzisz działalność gospodarczą, to tytuły te stają się co do zasady podstawą ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jedynie, gdy poza emeryturą zarabiasz z kilku źródeł, składki ZUS będą się z tych tytułów ograniczały (wystąpi ich zbieg), ale mimo wszystko wystąpią.

Pamiętaj
Dorabiasz – rozlicz się samodzielnie. Twój PIT-40A/11A będzie jedynie częścią kwot, które wykażesz w swojej deklaracji rocznej.

Odprawa emerytalna

Otrzymałeś od pracodawcy odprawę emertytalną? Jeśli tak to z pewnością powinna ona zostać wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym. Odprawa wynikać może bezpośrednio z przepisów prawa (art. 92(1) ustawy  Kodeks pracy) lub z wiążących pracownika umów o pracę (np. gdy umowa, układ zbiorowy lub międzyzakładowy przewiduje odprawę w wartości wyższej niż wskazana w ustawie – kodeks pracy).

Pamiętaj
Odprawa emerytalna zostanie wykazana w Twoim PIT-11. Nie zapomnij jej wartości doliczyć do innych zarobków na koniec roku!

Odprawę emerytalną zalicz do źródła – stosunek pracy (służby, spółdzielczy stosunek pracy), mimo że jej wypłata nastąpi już po zakończeniu stosunku pracy.

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2023 online. To proste! >>

UWAGA
Odprawy nie zalicza się do tzn. innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) lub do świadczeń przysługujących emerytowi lub renciście z tytułu wiążącej ich poprzednio z zakładem pracy umowy, od których podatek pobiera się ryczałtowo, w wysokości 20% przychodu, bez stosowania jakichkolwiek  kosztów uzyskania z tego tytułu (por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., sygn.. akt III RN 44/01).

Po otrzymaniu odprawy Twój pracodawca do końca lutego prześle Ci PIT-11, w którym wskaże nie tylko wypłaty z umowy o pracę (przed jej rozwiązaniem), jak również w tej samej pozycji tej informacji – zsumowane z przychodami z umowy o pracę – przychody z tytułu odprawy emerytalnej.

Pracodawca pozostaje tzw. płatnikiem podatku z tytułu odprawy, stąd przed wypłatą pobierze z kwoty brutto po obniżeniu jej o pracownicze koszty uzyskania przychodów – zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną według skali podatkowej (podatek 12% i 32%). W przypadku odpowiednich oświadczeń zaliczka ta może zostać dodatkowo obniżona (np. gdy swojemu pracodawcy przekażesz oświadczenie o rozliczeniu się wspólnie z małżonką/małżonkiem - druk PIT-2).

Koszty uzyskania przychodów naliczane są od całości wypłaconych Ci z jednej umowy o pracę świadczeń (czyli np. z wynagrodzenia za ostatni miesiąc i za odprawę emerytalną). W przypadku wypłaty świadczenia emerytalnego łącznie z wynagrodzeniem za ostatni okres, Twój pracodawca nie zastosuje kosztów w podwójnej wysokości. Naliczy je jednorazowo.

Koszty uzyskania przychodu stosuje się z miesiąca, w którym odprawa została wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika, tak samo jak przysługujące koszty z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Pamiętaj
Odprawa emerytalna nie stanowi podstawy naliczenia świadczeń ZUS. Składki te nie zostaną zatem wskazane w PIT-11 i nie obniżą Twojej podstawy opodatkowania.

Nagroda jubileuszowa

Może się zdarzyć, że już po przejściu na emeryturę otrzymasz od pracodawcy nagrodę jubileuszową. Co w takim przypadku powinieneś zrobić w czasie składania zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego?

Pamiętaj
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat nie stanowią podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Nagrody te podlegają jednak opodatkowaniu, stąd ich wartość zostanie wskazana w PIT-11 pracownika lub byłego pracownika jako świadczenie ze źródła – stosunek pracy. Do wypłaty zastosowanie znajdują również pracownicze koszty uzyskania przychodów. 

Sprawdź, czy Twój pracodawca pobrał od świadczenia jubileuszowego zaliczkę na podatek i składkę ZUS. Jeśli postąpił nieprawidłowo – zgłoś mu koniecznie błąd, rozlicz się jednak na podstawie przekazanego Ci PIT-11, czy wykaż takie zaliczki i pobrane składki, jakie pracodawca faktycznie pobrał.

Pamiętaj
Podobnie jak powyższe nagrody, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacona w okresie krótszym niż co 5 lat, w sytuacji gdy prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród pod warunkiem, że przed jak i po zmianie warunków, regulacje wskazują na wypłatę nie częstszą niż co 5 lat.

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2023 online. To proste! >>

W przypadku nagród wypłacanych częściej niż co 5 lat – świadczenie podlega składkom ZUS i zdrowotnym oraz pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy.

Jeśli jesteś nauczycielem, nagrodę bez obniżania jej o składki ZUS, wypłaca się częściej niż co 5 lat, również w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. W przypadku nauczycieli, jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Podobne zasady mogą wynikać z Twoich przepisów wewnątrzzakładowych danego pracodawcy.

Rozliczenie emerytury do wysokości 30.000 zł netto za 2023 r.

Kwoty emerytur do 30.000 zł pozostają zwolnione z opodatkowania. W efekcie ZUS nie pobiera z tego tytułu zaliczki na podatek (emeryt dostaje więcej do ręki), ale również nie ma możliwości odliczać ulg podatkowych. W efekcie nie ma podstawy do zwrotu nadpłaconego podatku. 

Prezenty i pieniądze na święta od byłego pracodawcy

Często pracodawca pamięta o Tobie, dając Ci już po przejściu na emeryturę podarunki świąteczne czy okolicznościowe. Okazuje się, że świadczenia takie nie zawsze będą opodatkowane.

Pamiętaj
Zwolnione z opodatkowania pozostają świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4.500 zł. Wartość takich prezentów podlega natomiast składkom ubezpieczeniowym.
Dodatkowo jeżeli finansowanie prezentów następuje ze środków ZFŚS, nie należy od ich wartości pobierać składek ubezpieczeniowych.

Gdy wartość prezentów przekroczy 4,500 zł powinieneś je doliczać do swoich przychodów i naliczać z tego tytułu podatek tylko gdy jesteś pracownikiem, a nie emerytem. Kwot do wartości 4.500 zł po prostu nie wskazujesz w deklaracji PIT. Podobnie Twój pracodawca prezentów do tej wartości nie musi ujmować w żadnych przesyłanych Ci informacjach podatkowych.

Jeżeli wartość prezentów przekracza kwotę 4.500 zł, to wartość podarunków i kwot przekazywanych byłym pracownikom podlega rozliczeniu dla celów podatkowych jako opodatkowane ryczałtowo w wysokości 10% wypłacanego świadczenia.

Pamiętaj – wykazywać czy też nie? 
Były pracodawca nie przekaże Ci  informacji PIT-11 z tytułu kwot „na święta”.  Podatek z tytułu takich wypłat pobiera się bowiem ryczałtem - w wysokości 10% należności, bez obniżania jej wartości o jakiekolwiek pracownicze koszty uzyskania przychodów (otrzymasz kwotę po pobraniu z niej podatku).  W przypadku prezentów – ich przekazanie może być uzależnione od wpłacenia podatku ryczałtowego przez emeryta. W obu przypadkach twój płatnik przedstawi kwoty wypłat w składanej do urzędu skarbowego deklaracji PIT-8AR, która nie jest jednak dla Ciebie pomocna. Ty, w swoim PIT rocznym kwot po prostu nie wykazujesz dodatkowo, po prostu pomijasz je.

Gdybyś dorabiał na emeryturze i wypłaty lub prezenty były Ci przekazane przez obecnego pracodawcę – ich wartość może wpływać na twój przychód. Wyjątkiem są świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wartości rocznie 2000 zł, które podlegają zwolnieniu z podatku i których nie musisz wykazywać jako swój przychód.
Pamiętaj
Istnieją przypadki, gdy niska wartość świadczeń oraz ich rodzaj zwalnia Cię z opodatkowania,  jako pracownika będącego już na emeryturze lub rencie. W ich przypadku nie zapłacić podatku ryczałtowego 10%. Do takich zwolnionych kwot należą:

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł (a w przypadku zapomóg z ZFŚS - bez górnego limitu kwotowego),
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4.500 zł.

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2024 online. To proste! >>

W przypadku wypłat pieniędzy na rzecz emeryta nie ma znaczenia, czy pracodawca dokonuje ich ze środków obrotowych czy też z ZFŚS. W obu przypadkach podatek pobiera się ryczałtem 10% i nie stosuje się zwolnienia do wartości wypłat z ZFŚS do 2000 zł rocznie, gdyż to ograniczenie dotyczy jedynie pracowników (a nie byłych pracowników). Natomiast prezenty z ZFŚS (pieniądze lub podarunki) nie podlegają składkom ZUS, więc były pracodawca nie będzie Ci musiał jej odejmować z przekazywanej kwoty.

Dodatkowy zarobek emeryta do 200 zł i powyżej 200 zł

Jeśli dorabiasz miesięcznie do 200 zł, to kwota zarobku dodatkowego podejmowanego na umowę zlecenie lub dzieło, której wysokość nie przekracza z jednej umowy 200 zł brutto, nie jest wykazywana w rocznej deklaracji podatkowej. Pracodawca pobiera bowiem podatek ryczałtowo i wypłaca ci wynagrodzenie, którego później nie musi uwidaczniać na przesyłanym Ci PIT-11.  Ryczałt płacony jest według stawki 12%, przy czym oblicza się go od przychodu, czyli od całej wypłaconej kwoty, bez obniżenia jej o pracownicze koszty uzyskania lub inne ulgi i odliczenia podatkowe.

Pamiętaj
Ryczałtowo możesz zarabiać na wielu umowach jednocześnie, ważne by żadna z nich nie dawała Ci więcej niż 200 zł. Gdyby zarobek przekroczył tę kwotę – musisz po prostu złożyć roczną deklarację PIT i wykazać kwotę zarobku.

PIT-40A/11A emeryta i rozliczenie samodzielne

Usiądź do swojej deklaracji podatkowej dopiero z końcem lutego. Twój organ rentowy w tym terminie musi przesłać Ci druk PIT-40A/11A.

Data otrzymania druku PIT-40A/11A stanowi moment, w którym zdecydujesz, czy w ogóle rozliczysz się samodzielnie, złożysz swój PIT, czy nie chcesz tego robić i przesłany druk PIT-40A stanie się automatycznie Twoją roczną deklaracją podatkową.
Pamiętaj
Kwota zaliczek na podatek wykazanych w Twoim PIT-40A jest kwotą pomniejszoną już o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Jeżeli dochód przekroczy 30.000 zł oznacza to tyle, że jeżeli nie korzystasz z żadnych ulg podatkowych – rozliczenie roczne nie spowoduje co do zasady ani podatku do zwrotu, ani do zapłaty. Jeśli zarobiłeś mniej niż 30.000 zł masz szansę na zwrot podatku. 

Własnej deklaracji nie musisz składać, jeśli w trakcie roku:

 • nie uzyskałeś w roku podatkowym innych dochodów niż wynikających z PIT-40A/11A (z wyjątkiem opodatkowanych ryczałtowo, np. z najmu rozliczanego na PIT-28, zlecenia do 200 zł itp.),
 • nie korzystasz z odliczeń od dochodu lub podatku i podstawa opodatkowania nie była niższa od 30.000 zł,
 • nie korzystasz z możliwości łącznego opodatkowania dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzystasz z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • nie uzyskałeś dochodów powodujących obliczenie należnego podatku za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia,
 • nie masz obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

W takim wypadku podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobraną w roku podatkowym, jest co do zasady podatkiem należnym. Oznacza to, że otrzymany druk PIT-40A/11A nie musi być w jakikolwiek sposób powielany lub wysyłany ponownie do urzędu skarbowego. W takim wypadku nie musisz się martwić swoim PIT rocznym!

Jeżeli jednak chcesz, po otrzymaniu PIT-40A możesz korzystać z ulg i odliczeń podatkowych oraz możesz samodzielnie wskazać OPP, któremu chcesz przekazać 1,5% z Twojego podatku! W takim przypadku rozlicz się dla właściwej dla siebie deklaracji rocznej. Emerytura i renta z PIT-40A wędruje do pozycji „Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art.34 ust.7 ustawy”. Złóż zatem własną deklarację!

Emerytura z zagranicy, PIT-40A/11A lub samodzielne zeznanie roczne

Dostajesz emeryturę z innego kraju? Jeśli tak, to sprawdź, czy emerytura wypłacana z zagranicy powinna być w ogóle opodatkowana i wykazywana w polskiej deklaracji PIT.

W tym celu spójrz w treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego Twoje świadczenie jest wypłacane. W większości przypadków emerytury (w tym emerytury rządowe) i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że świadczenie takie nie będzie opodatkowane w kraju, z którego jest wypłacane, a w konsekwencji – podmiot wypłacający w Polsce staje się płatnikiem podatku, który obliczy i pobierze od Ciebie zaliczkę zgodnie z krajową stawką podatku i dokona jej wpłaty na rachunek organu podatkowego. Tym samym płatnik, którym najczęściej będzie bank, przekaże na Twój rachunek emeryturę zagraniczną obniżoną o wartość zaliczki na podatek. Emeryt powinien zatem spodziewać się PIT-11 z banku. Taka informacja będzie podstawą do rozliczenia emerytury. Rozliczenia w takim wypadku dokonujesz samodzielnie, bez pomocy banku!

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2024 online. To proste! >>

Wyjątkowo może się zdarzyć, że emerytura zostanie opodatkowana w obu krajach (tak np. w przypadku emerytury z USA, por. pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w piśmie z 2 marca 2011 r., nr DD4/8213/53/DYI/11/BOC-1027). W tym przypadku masz możliwość zastosować obowiązującą  z danym krajem metodę unikania podwójnego opodatkowania, żebyś nie zapłacił podatku dwukrotnie. Jeszcze rzadziej zdarzyć się może, że podatek pobrany będzie tylko w miejscu wypłaty emerytury (np. jeśli emeryturę dostajesz z Ukrainy). 
Pamiętaj
Masz prawo wystąpić do banku o to, by już przy poborze zaliczek na podatek od Twojej emerytury stosował zasady wynikające z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Możesz także złożyć bankowi oświadczenie, że nie uzyskujesz poza emeryturą innych świadczeń (PIT-2). W takim przypadku zaliczka na podatek za każdy miesiąc obniżona zostanie o kwotę odpowiadającą 1/12 kwoty wolnej od podatku (czyli 1/12 z 3.600 zł). Świadczenie takie składać należy przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody.

Emerytury wypłacane na konto za granicą należy rozliczyć samodzielnie, tzn. samodzielnie opłacać od nich zaliczki na podatek.

 Więcej w poradniku emerytura zagraniczna a polski PIT >

Kwoty odszkodowań za pracę w warunkach szkodliwych

Większość odszkodowań wypłacanych w związku z utratą zdrowia lub pogorszeniem się stanu zdrowia, zarówno w przypadku pracownika, jak i w przypadku jego rodziny podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, nie będziesz ich zatem musiał rozliczać w rocznym PIT.  Zwolnione z opodatkowania pozostają m.in.:

 • otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem jednak m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
 • inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie,
 • odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania uszczerbków na zdrowiu, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły perspektywy na przyszłość.

Oblicz Twój PIT w Programie e-pity i zadbaj o wysokość zwrotu.

Jesteś emerytem, pobierasz rentę nie musisz liczyć podatku w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2023 i wysyłaj e-PIT w 2024 online. To proste! >>

Podobnie zwolnieniu z podatku podlegają co do zasady  kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Renta po małżonku lub osobie zmarłej

Wypłaty renty po zmarłym dokonuje ZUS na rzecz współmałżonka osoby zmarłej po ustaleniu, że:

 • świadczenie przysługuje współmałżonkowi, który w chwili śmierci drugiej osoby osiągnął wiek 50 lat albo był wtedy niezdolny do pracy,
 • osoba ta nie miała ukończonych 50 lat i nie była wtedy niezdolna do pracy, jeśli przynajmniej jeden z tych warunków spełni w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej,
 • małżonek nie spełnia warunków powyższych, lecz po śmierci drugiej osoby znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

ZUS pozostaje płatnikiem z tytułu świadczenia w takim samym zakresie, jak przy emeryturze. Oznacza to, że z końcem roku prześle Ci PIT-40A/11A. W przypadku braku innych dochodów i niekorzystaniu z ulg – na takich samych zasadach, co przy standardowym świadczeniu emerytalnym – możesz poprzestać na tym i nie składać deklaracji PIT. Jeżeli natomiast korzystasz z ulg, zarabiasz dodatkowo – rozlicz się na własnym PIT doliczając kwoty świadczenia emerytalnego do własnych przychodów z pozostałych źródeł ich uzyskania.

Pamiętaj, że na takich samych zasadach rentę pobierają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, które mają prawo do renty rodzinnej:

 • do ukończenia 16 lat;
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie powyższej wskazanym.

Również i ta renta podlega rozliczeniu podatkowemu na tych samych zasadach, co renta na rzecz współmałżonka zmarłego.

Zasiłek pogrzebowy a PIT, świadczenia z zakładu pracy

Kwota zasiłku pogrzebowego pozostaje zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie uwzględniaj jej w rocznej deklaracji PIT.

Natomiast w druku PIT wpisz kwoty przysługujących Ci i wypłaconych z zakładu pracy kwot ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zasiłek chorobowy oraz odprawę pośmiertną. Stanowią one przychód podatkowy, zakład pracy wypłacający te świadczenia staje się płatnikiem i pobierze zaliczkę na podatek z tego tytułu (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, T22.07.2010, sygn.. akt PB2/415-402/10/MK).

array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1733) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(1) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(17) "Piotr Szulczewski" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58195) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(7) "Halinka" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971155) ["nd_update"]=> int(1718976733) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(172) "Prawnik, redaktor naczelny grupy serwisów e-pity.pl. Ukończył Stacjonarne Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1735) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(2) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(13) "Piotr Ceregra" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58196) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(12) "piotrceregra" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971175) ["nd_update"]=> int(1718976754) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(165) "Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1734) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(3) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(18) "Monika Piątkowska" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58197) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(7) "monikap" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971187) ["nd_update"]=> int(1718976779) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(156) "Doradca Podatkowy nr wpisu 14368. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1736) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(4) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(18) "Mikołaj Gendaszyk" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58198) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(8) "mikolajg" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971193) ["nd_update"]=> int(1718976798) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(212) "Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu PZ-3264). Ukończył Stacjonarne Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu." }
Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-21

Zegarek kosztem podatkowym radcy prawnego

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup mechanicznego zegarka.

2024-06-21

Telefon może stać się sprzętem wykorzystywanym w rehabilitacji

Zainstalowanie specjalistycznych aplikacji nadaje urządzeniu cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

2024-06-21

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: