Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Deklaracja PIT 37 - praca

Deklaracja PIT 37 była najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%).

Jeżeli uzyskiwałeś wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Jeżeli uzyskiwałeś wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, to w stosunku do tych przychodów nie wybierzesz tej deklaracji.

Jeśli uzyskiwałeś przychody zwolnione z podatku PIT w związku ze stosowaniem przez Ciebie ulgi dla młodych (do 26 r. ż.), ulgi 4+ (wychowywania czwórki lub wiecej dzieci), dla pracujących seniorów nie pobierających świadczenia emerytalnego lub ze względu na zmianę rezydencji podatkowej na polską, w takim przypadku złóż PIT 37 i wykaż te kwoty bez podatku (zwolnione z PIT). Możesz tego dokonać automatycznie również poprzez program e-PITy, korzystając z danych z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów. 

Jeżeli uzyskiwałeś poza przychodami opodatkowanymi według skali również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu) – PIT 37 oraz właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

PIT 37 do kiedy - termin rozliczenia

Podatnicy – składają PIT 37 za 2022 rok do 2 maja 2023 roku (wtorek).

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika

Deklaracja dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

Zobacz przykłady rozliczeń ulgi dla młodych do 26 roku życia w PIT-37 - wzór PIT zerowy

Doliczenie dochodów małoletnich w PIT 37

Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Doliczać nie należy jednak dochodów małoletnich z pracy (w tym z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, zlecenia, umowy o dzieło), stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, którą podpisać powinien jego rodzic lub opiekun.

PIT 37 a rozliczenie straty z lat ubiegłych

Deklaracja dotyczy osób, które nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Jeżeli doliczeniu podlegają straty - złożyć należy inną deklarację - PIT 36.

PIT 37 można złożyć natomiast za rok, w którym wykazano stratę, zatem podatnik zamiast zarobić - stracił.

Rozliczenie PIT 37 wspólnie z małżonkiem 

Deklaracja dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT 37.

Jeżeli Twój mąż/żona prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się łącznie z nim na PIT 37 z tytułu Twojego stosunku pracy. Wspólne rozliczenie w PIT 37 będzie wtedy błędem. Powinniście rozliczyć się wspólnie na PIT 36.

Istnieje również możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków już w tym samym roku, w którym zawarte zostało małżeństwo. 

Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Nie rozliczysz się wspólnie, jeżeli którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, poprzez ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem jest najem prywatny czy dzierżawa rozliczane ryczałtem; tu nadal można rozliczać się łącznie) lub podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie możesz złożyć również, gdy Twój mąż/żona ma miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Wspólne zeznanie z małżonkiem wybrać możesz również w przypadku, gdy po 30 kwietnia (tj. po terminie ustawowo przyjętym jako ostatni dzień rozliczenia rocznego) składasz korektę wcześniej przygotowanej deklaracji podatkowej. 

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Osoby samotnie wychowujące dziecko a PIT 37

Deklaracę PIT 37 złoży również osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – i w danym roku samotnie wychowywałeś dziecko - to możesz złożyć PIT 37.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

 • małoletnie;
 • bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów:
  • podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali) lub art. 30b (kapitały pieniężne - giełda) - z wyjątkiem renty socjalnej;
  • przychody, z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób zmieniających rezydencję podatkową na polską) o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152
   - w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2022 r. limit dochodu dziecka wynosi 16 061,28 zł.  

Deklaracja PIT-37 może dotyczyć również nierezydentów.

Jeżeli jako nierezydent opłacasz za pośrednictwem płatnika ryczałtowy podatek 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, to nie wypełniasz PIT 37. Wyjątkowo możesz jednak zdecydować się w takim przypadku wypełniać PIT 37, jeżeli:

 • jesteś nierezydentem i zarabiasz w Polsce oraz;
 • masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy).

Jeżeli jesteś zatem cudzoziemcem, który miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ma w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz – na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli spełniasz warunki do złożenia PIT 37 przedstawione powyżej, ta deklaracja jest dla Ciebie. Jeżeli jednak uzyskujesz przychody np. z tytułu działalności gospodarczej, wybierzesz PIT 36.

Przychody z zagranicy w PIT 37

Przychody ze stosunku pracy z zagranicy rozliczysz na PIT 37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika.

Jeżeli wyjechałeś do zagranicznego pracodawcy i tam uzyskałeś zatrudnienie, czyli nie byłeś zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, złożysz PIT 36, a nie PIT 37.

PIT 37 a usługa Twój e-PIT 

Deklarację PIT 37 można wypełnić samodzielnie albo też uzupełnić ją lub skontrolować automatycznie przygotowane zeznanie, przygotowane w usłudze Twój e-PIT

Pobrane z profilu podatnika z usługi Twój e-PIT dane mogą zostać uzupełnione w Programie e-pity o inne informacje (np. dotyczące ulg, odliczeń), a także wykorzystane do sporządzenia innych niż tylko  PIT 37 deklaracji podatkowych. Funkcjonalność programu pozwala zatem nie tylko wypełniać, tak jak ma to miejsce na platformie Ministerstwa Finansów, podstawową deklarację PIT 37, ale również wykorzystywać pobrane dane do sporządzania innych formularzy podatkowych.    

Organ rentowy

Możliwe jest, by deklarację złożył za Ciebie organ rentowy.

Organ rentowy rozlicza wówczas podatnika na deklaracji PIT 40A.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko powoduje, że podatnik powinien złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ rentowy wystawia PIT 11A, a następnie samodzielnie składa deklrację podatkową.

UWAGA: zarówno PIT 40A, jak i PIT 11A uprawniają do złożenia później deklaracji PIT 37.

Nadal możliwe jest zatem złożenie PIT 37, w szczególności gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.

Płatnik wysłał PIT 11, ale bez zaliczek na podatek

Deklarację PIT 37 złożysz również, gdy zaliczki opłacasz samodzielnie, ale to płatnik przekazuje Ci PIT-11 z kwotami Twoich przychodów (np. umowa o pracę przy zbiorach w rolnictwie).

Stawki i progi opodatkowania w 2022 roku dla osób rozliczających się poprzez PIT-37

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład nie ominęły podatników rozliczających się poprzez formularz PIT 37. Od 2022 roku weszły w życie nowelizacje również dla osób opodatkowanych według skali podatkowej. Do jednej z najistotniejszych modyfikacji należy niewątpliwie zmiana progu opodatkowania. Obecnie wynosi on 120.000 zł. Finalnie od 2022 roku obowiązują również nowe stawki dla skali podatkowej - do kwoty nieprzekraczającej 120.000 zł jest to 12%, powyżej od nadwyżki ponad kwotę progu 32%. Zmianie uległa również kwota wolna od podatku z 8.000 zł w 2021 roku do 30.000 zł od początku 2022 roku.

Ulgi obowiązujące od 2022 roku w zeznaniu rocznym PIT-37

W rozliczeniu PIT 37 za 2022 roku powinniśmy również pamiętać o ulgach wprowadzonych przez Polski Ład, które od 2022 roku przysługują podatnikom tj. uldze dla pracujących seniorów, uldze dla rodziny 4+ oraz uldze na powrót. Ustawodawca wprowadził od 2022 roku zwolnienia z podatków dla przychodów do łącznej wysokości 85.528 zł. Z preferencji tej mogą korzystać jedynie podatnicy spełniający określone kryteria. Do tego grona zaliczamy osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie pobierają emerytury i dalej pracują, rodziców wychowujących 4 i więcej dzieci oraz osób, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski.

PIT-37 a nowy III próg podatkowy - Danina Solidarnościowa 4%

UWAGA Osoby, które przekroczyły granicę II progu powinny również kontrolować, czy ich wynagrodzenia nie zostaną objęte dodatkowym podatkiem. Tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% podstawy jej ustalenia obejmuje osoby o dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł. 
Jeżeli Twoje dochody w 2022 roku przekroczyły 1 milion złotych koniecznie przeczytaj poradnik o daninie solidarnościowej, ponieważ do 30.04.2023 roku jesteś zobowiązany złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.  

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: