Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2019 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2019 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2019 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu >

Korekta o wartość straty z działalności gospodarczej z 2020 r.

Jeśli w 2020 r. poniosłeś stratę z prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie uzyskałeś w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności (przychody łączne to suma przychodów z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, liniowo oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) – to zamiast rozliczać stratę w latach kolejnych - możesz jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym celu możesz złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r.

Decydując się na takie rozwiązanie, należy deklaracji za 2020 r. wykazać stratę występującą w tym roku, a jednocześnie skorygować deklarację za 2019 r. wykazując ją w tej deklaracji i odejmując o jej wartość wcześniej wykazany dochód. W efekcie z deklaracji za 2019 r. wynikajć ma niższy podatek do zapłaty - niższy o wartość tej straty z 2020 r. 

Pamiętaj - aby korygować PIT za 2019 r. o wartość straty z 2020 r.:

 • strata musi pochodzić z działalności gospodarczej,
 • odliczać ją musisz od dochodu z działalności gospodarczej z 2019 r.,
 • musiał nastąpić co najmniej 50% spadek przychodów z tej działalności w stosunku do 2019 r.,
 • strata za 2020 r., odliczana w 2019 r. nie może przekorczyć 5 mln zł.

PIT korekta - po co w ogóle korygować PIT?

Jeżeli zauważyłeś, że popełniłeś błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, dopuszczalna jest korekta zeznań podatkowych przygotowanych samodzielnie, jak również takich, które przygotowane są w usłudze Twój e-PIT. W obu przypadkach najlepszą metodą korekty jest samodzielne przygotowanie deklaracji korygującej, która prawidłowo ustali rozliczenie podatkowe za 2019 r. Korekta deklaracji podatkowej oznacza dla podatnika:

 • zmiany i usunięcie błędów obliczeniowych wynikłych w pierwotnej deklaracji,
 • zmiany nieprawidłowości w podanych danych osobowych,
 • dodanie poprzez korektę lub zmiana poprzez nią ilości ulg podatkowych lub wartości odliczanych kwot,
 • zmiany zasad rozliczeń - z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację wspólną z małżonkiem lub jako samotny rodzic lub odwrotnie. 

W związku ze stanem epidemii, korekta złożona do 1 czerwca 2020 r. nie powodowała konieczności płacenia odsetek za zwłokę, o ile tylko należny podatek, wynikający z tej korekty, zapłaciłeś nie później niż 1 czerwca 2020 r. 

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2019 rok

W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2019 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2019 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i skoryguj Twój e-PIT za 2019 - zmieniając rok podatkowy na 2019 >>

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować (danego okresu), nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

UWAGA: Korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym korektą nie wywołuje skutków prawnych.

Do kiedy konieczna jest korekta np. PIT-37 za 2019 rok?

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na korekty PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składa PIT-37 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2019. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to 30 kwietnia 2020 r. Od końca roku 2020 liczyć należy 5 lat – w jakim urząd skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2025 r.

A po co korygować PIT za 2019 rok?

Jeśli zadeklarowałeś mniejsze przychody niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym, co faktycznie powinieneś zapłacić, a co wpłynęło na konto urzędu skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę PIT za 2019 rok?

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – w takiej samej wersji druku, na jakiej składałeś pierwotne zeznanie – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją jak zwykłą deklarację:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • składasz w okienku podawczym urzędu skarbowego,
 • w formie elektronicznej.

Rekomendujemy dla składania deklaracji podatkowych elektronicznie korzystać z programów, które po ustaleniu treści takiej deklaracji korygującej - do złożenia deklaracji wymagają jej podpisania elektronicznego 5 danymi autoryzującymi podatnika lub inną formą podpisu elektronicznego. Usługa Twój e-PIT Ministerstwa Finansów, w której składane są deklaracje e-PIT-37 lub e-PIT-38 nie zawiera podpisu kompletem tych danych w chwili wysyłki. Ewentualne konsekwencje uznania, że tak przekazana deklaracja nie jest podpisana prawidłowo - będą spoczywać na podatniku, (więcej na stronie: korekta Twój e-PIT

Korekta PIT dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej (e-deklaracje), jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

UWAGA: Tak, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną, formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wykazałem za mało podatku w PIT za 2019 i…

Jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

Sprawdź i przelicz także prawidłowe wyliczenia kwot wykazanych na wystawianych i otrzymywanych fakturach. W przypadku błędów w kwocie netto i brutto - możesz być zobowiązany do korekty swoich deklaracji, (kalkulator netto/brutto VAT).

A czy korektą PIT za 2019, mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego (1% OPP). Warunkiem jest jednak, by:

 • deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
 • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 1 czerwca 2020 r. albo do 31 marca 2019 r. w przypadku PIT-28) oraz
 • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).

Czy w korekcie PIT za 2019, mogę zdecydować się na rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem?

Tak, istnieje możliwość, by korygując swoją deklarację podatkową - nawet po 30 kwietnia 2020 r. - wskazać, że wcześniejszy wybór metody rozliczeń podatkowych - zamienić z rozliczenia indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko rodzic. Odpowiednio możliwa jest również rezygnacja z takiej formy i powrót do rozliczenia samodzielnie - sprawdź kalkulator - razem czy osobno - wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem.
 

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: