%
Składka pracownika:
Składka firmy:

Kalkulator wynagrodzeń dla rozliczeń za 2024 / 2025 rok

Sprawdź kalkulator działalności gospodarczej (B2B) - wybór formy opodatkowania
Kalkulator kwot zaliczek i netto PIT/ZUS/zdrowotne - zestawienie miesięczne

Szukasz kalkulatora PIT - oblicz Twój PIT od razu w Programie e-pity®
Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami, nową kwotą wolną od podatku, zmienioną skalą podatkową oraz kosztami uzyskania przychodu. Po prostu oblicz Twój e-PIT 2024 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online »

Kalkulator służy obliczeniu całkowitego obciążenia finansowego w 2024 r. oraz w 2025 r. osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, zlecenie oraz o dzieło.

Kalkulator wylicza wynagrodzenie netto w oparciu o przekazaną informację na temat wynagrodzenia brutto/netto. Wyliczenia dotyczą miesięcznych kwot, które wypłacane są zatrudnionym oraz odpowiednio obciążają zatrudniającego.

W efekcie wyliczeń możliwe jest otrzymanie kwoty wynagrodzenia netto/brutto („na rękę”, "do umowy") oraz kwoty ostatecznego kosztu pracodawcy (zleceniodawcy). Kalkulator na 2024 r. i 2025 r. obejmuje takie elementy wyliczeń, jak:

 • brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • przeliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i limitami zgodnie ze zmianami, obowiązującymi od 1.01.2025 r.,
 • rozliczenie jako samotny rodzic / wspólnie z małżonkiem w 2024 r. i 2025 r., 
 • odpowiednie ograniczenie kwoty zmniejszającej podatek w proporcji 1/12 , 1/24, 1/36,
 • przedział skali podatkowej 120.000 zł,
 • zwolnienie z podatku u rodziców czwórki lub większej ilości dzieci, emerytów rezygnujących z pobierania świadczenia oraz powracających do kraju,
 • kwotę zmniejszającą podatek 300 zł miesięcznie/3600 zł rocznie,
 • zmiana minimalnego wynagrodzenia o  1 stycznia oraz od 1 lipca.  

Możliwe jest również korzystanie z urządzenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 r. i w latach wcześniejszych. Kalkulator dopasowuje reguły wyliczania podatku do roku podatkowego, za który dokonywane są wyliczenia.

Skorzystaj również z innych urządzeń do wyliczenia odpowiednich zaliczek na podatek:

Stosując kalkulator obliczać można wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Wyliczone wynagrodzenie obejmuje jeden stosunek pracy (lub cywilnoprawny) – wyliczenia wskazują składki ZUS, koszty uzyskania przychodów oraz pozostałe obciążenia dotyczące wyłącznie jednej umowy wykonywanej jednocześnie. Przy wyliczeniach wybrać można zarówno ryczałtowe koszty pracownika miejscowego, jak i pracownika dojeżdżającego do zakładu pracy z innej miejscowości. Przyjąć można również koszty autorskie 50%. W przypadku umów zlecenie i dzieło zastosowano 20% lub 50% koszty uzyskania przychodów.

Obliczenia uwzględniają szereg warunków, jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania wynagrodzenia. Przyjęto, że zatrudniony może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek lub nie składać pracodawcy oświadczenia w tej sprawie. Dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia o pracy w wielu miejscach / korzystanie z kwoty zmniejszającej odpowiednio w różnych zakładach pracy. Uwzględniono oświadczenia złożone pracodawcy, że będzie on rozliczał się wspólnie z małżonkiem (lub – na tych samych warunkach - jako samotnie wychowujący dziecko).

Uwzględniono również warunki ograniczenia rocznego składek ZUS, emerytalnej i rentowej oraz miesięcznego składki chorobowej. Kalkulator uwzględnia również ograniczenia Funduszu Pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kosztów autorskich – do wysokości przedziału skali podatkowej. W przypadku stosowania zwolnienia z podatku - do 26 r. ż. , dla rodziców 4+, dla osób pracujących w wieku uprawniającym do świadczeń emerytalnych - kalkulator pozwala uwzględnić limit kosztów autorskich do 120.000 zł łącznie z tymi zwolnieniami.  

Kalkulator uwzględnia pełną odpłatność za wszystkie przepracowane godziny z wynagrodzenia brutto z umowy (przepracowane 100% normy czasu pracy, 100% odpłatności). W przypadku, gdyby zatrudniony przebywał na urlopach, dla których odpłatność za godziny pracy nie byłaby pełna, przed rozpoczęciem wyliczeń należy odpowiednio ustalić kwotę brutto wynagrodzenia i od tej kwoty wyliczać kwoty netto i pełen koszt wynagrodzenia, obciążający pracodawcę.

W kalkulatorze ustalić można również kwoty składek oraz wynagrodzenia netto przysługującego osobie do ukończenia 26 roku życia.

Kalkulator uwzględnia również nową wysokość skali podatkowej za 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r., 2024 r., 2025 r. Stosowane są również podwyższone koszty podatkowe dla pracowników miejscowych 250 zł miesięcznie, a dla pracowników dojeżdżających (z miejscem zamieszkania poza miejscowością siedziby pracodawcy) - 300 zł miesięcznie. W 2022 r. (od lipca 2022 r.), 2023 r., 2024 r. i 2025 r. przy ustalaniu zaliczek uwzględniona jest 12% stawka podatku oraz niższa kwota zmniejszająca - 300 zł.

Kalkulator pozwala na wyliczenia wynagrodzeń za lata wcześniejsze. Uwzględnia reguły opodatkowania i pobierania świadczeń wynikających z Nowego Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 - obowiązujące w 2022 r. w tym od 1 lipca 2022 r., takie jak:

 • brak odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w I połowie roku,
 • odliczenia składki zdrowotnej od dochodu w II połowie roku,
 • ulga dla klasy średniej (opcje - zaawansowane) oraz jej usunięcie w II połowie 2022 r.,
 • rozliczenie jako samotny rodzic / wspólnie z małżonkiem w 2022 r.,
 • zwolnienie z podatku u rodziców czwórki lub większej ilości dzieci, emerytów rezygnujących z pobierania świadczenia oraz powracających do kraju,
 • wyższy poziom II progu skali podatkowej - 120.000 zł,
 • podwyższoną kwotę zmniejszającą podatek - 425 zł miesięcznie / 5100 zł rocznie oraz 300 zł miesięcznie/3600 zł rocznie,
 • ograniczenie wysokości składki zdrowotnej obliczonej w 2022 r. do wysokości podatku obliczonego według zasad podatkowych obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.  

Zatrudniałeś w 2024 / 2025 roku pracowników? Szukasz programu do PIT-11PIT-8C i PIT-4R? PITy płatnika za 2023 i 2024 rok wystawisz, wyślesz e-Deklaracje oraz dostarczysz do pracowników elektronicznie w Programie e-pity Płatnika.

Poradnik: umowa o pracę

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®
Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź lub rozlicz już teraz swój PIT online

A. Składki i rozliczenia po stronie pracownika

UMOWA O PRACĘ:

Do kwoty netto (do września 2019 r.):

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (46,33/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Do kwoty netto (od października 2019 r.)

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (43,76/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Do kwoty netto (w 2020 r. 2021 i w 2022 r.)

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (43,76/250/300/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Do kwoty netto w 2022 r. (od lipca) oraz w latach 2023 i 2024  

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka 12/32% = podatek – kwota zmniejszająca (250/300) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie).
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Kwota brutto – składki ZUS pracownika – podatek do zapłaty = kwota netto

Składki ZUS pracownika:

Podstawa ustalenia – przychód brutto
Emerytalna: podstawa x 19,52%/2
Rentowa: podstawa 6,5%
Chorobowa: podstawa x 1,67%

Ograniczenia składek ZUS:

Składek emerytalnej i rentowej nie pobiera się za 2019 r., gdy podstawa ich ustalenia ROCZNIE przekroczy 142 950 zł (w 2020 r. - 156810 zł; w 2021 r. - 157 770 zł, 2022 - 177 660 zł, 2023 r. - 208 050 zł, 2024 - 234 720 zł). Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł).
Składki chorobowej w przypadku ubezpieczenia w umowie zlecenie nie pobiera się, gdy przychód przekracza miesięcznie 11 912,50 (w 2020 r. - 13.067,50 zł; w 2021 r. - 13.147,50 zł, 2022 r. - 14.805 zł, 2023 r. - 17.337,50 zł, 2024 r. - 19 560 zł). Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł). W umowie o pracę – ograniczenia tego nie stosuje się – składkę liczy się w całości, od całej podstawy).
Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Składka zdrowotna:

Podstawa: przychód – składki ZUS
Składka: podstawa x 7,75 (tzw. składki odliczane); podstawa x 9% (tzw. składki pobierane)
Składka zdrowotna 9% nie może być wyższa niż zaliczka na podatek. Jeśli jest niższa – zostaje ograniczona do wysokości tej zaliczki i od wynagrodzenia brutto pobiera się tę kwotę ograniczoną. W takim przypadku składka odliczana (7,75%) nie jest ograniczona – odlicza się 7,75% od podatku (nie ogranicza się jej jakoś dodatkowo).

W 2024 r., 2023 r. oraz w 2022 r. (od 1 lipca) składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczana od podatku ani od dochodu zatrudnionego. 

Koszty uzyskania:

Do października 2019 r. miesięcznie 111,25 zł/ praca poza miejscem zamieszkania – 139,06 zł
Koszty autorskie: podstawa ich obliczenia x 50% (podstawa obliczenia to przychód minus suma składek emerytalnej, rentowej, chorobowej).
Ograniczenie kosztów autorskich – nie wyższe niż 120.000 zł rocznie. Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Począwszy od października 2019 r., a także w 2020, 2021 i 2022, 2023, 2024 r. - miesięcznie koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł, a w przypadku położenia zakładu pracy poza miejscem zamieszkania – 300 zł.

Ustalenie zaliczki na podatek:

W 2019 r. po przekroczeniu podstawy opodatkowania 85.528 zł zaliczkę pobiera się według stawki 32%. Stawkę 32% stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia. W tym miesiącu (tj. miesiącu z 32% stawką) nie stosuje się również kwoty zmniejszającej podatek 46,33 zł. Wyliczenie zatem za te miesiące po przekroczeniu:
Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka32% = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie).

W 2020 r., 2021 r. i 2022 r. w miesiącu przekroczenia progru zaliczki pobiera się  według stawki 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Wysokość zaliczki zmienia się również w trakcie roku - tzn. jeśli w trakcie miesiąca zmienia się stopa procentowa, 32% stopę stosować należy od każdej wartości, którą przekroczono limit (a nie jak w 2019 r. - dopiero od kolejnego miesiąca). 

w 2022, 2023, 2024 r. próg podatkowy to 120.000 zł, I próg skali 12% a drugi próg - 32%. 

Rozliczenie z małżonkiem:

Stosujemy podwójną kwotę wolna od podatku oraz liczymy całość roku według 18% stawki (od października - 17%, w 2020 r.  - 17%, w 2021 r. - 17%, 2022 r. - 17%, od lipca 2022, w 2023 i 2024 r. - 12%).

UMOWA ZLECENIE  - różnice:

Koszty uzyskania przychodów:

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06/250/300 ) w wartości: 20%x(przychód – składki emeryt. + rent.+ chorob.). Dopuszczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

Składki ZUS - ograniczenia:

Podstawa do wyliczenia składki chorobowej jest ograniczana co miesiąc – nie może być ona wyższa niż limit (w 2020 r. - 13.067,50 zł; w 2021 r. - 13.147,50 zł, 2022 r. - 14.805 zł, 2023 r. - 17.337,50 zł, 2024 r. - 19.560 zł). Natomiast dla składki emerytalnej i rentowej obowiązuje limit roczny taki sam jak w umowie o pracę.

Składki ZUS:

Składka chorobowa jest dobrowolna. Pozostałe – tak jak u pracownika – obowiązkowe.

UMOWA O DZIEŁO - różnice:

Składki ZUS:

Brak składek ZUS, brak składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty uzyskania przychodów:

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06/250/300) w wartości: 20%x (przychód – składki emeryt. + rent. + chorob.). Dopuszczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

B. Składki i rozliczenia po stronie pracodawcy

Umowa o pracę

Składki ZUS – część obciążająca pracodawcę poza wynagrodzeniem brutto. Podstawa wyliczenia przychód brutto.

Składka:

 • emerytalna – przychódx19,52%/2
 • rentowa – przychódx1,5%
 • wypadkowa – przychódx2,45%
 • FP (Fundusz pracy) – przychód x 2,45%
 • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – przychód x 0,1%

FP -> Ograniczenie => Jeśli przychód brutto będzie niższy niż wynagrodzenie minimalne wówczas FP = 0 zł.
FP, FGŚP -> Nie stosuje się ograniczenia rocznego maksymalnego, takiego jak przy składkach emerytalno - rentowych. Jeśli podstawa przekracza limit maksymalny dla wyliczeń tych składek, to składki na FP i FGŚP pobiera się i tak od pełnej kwoty

Koszt całkowity obciążający pracodawcę:

Przychód brutto + ZUS pracodawcy + FP+ FGŚP = koszt całkowity

Umowa zlecenie – brak odstępstw

Umowa o dzieło – odstępstwa

Nie ma składek ZUS, nie ma składek na FP i FGŚP

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: