Podatek obliczany jest co do zasady od przychodu po jego obniżeniu o koszty podatkowe. Ich wysokość zależna jest od tego, z jakiego tytułu pochodzi przychód. Im wyższe koszty, tym niższa jest kwota, od której nalicza się podatek, a w efekcie sam podatek będzie również niższy.

Wynagrodzenie pochodzące z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r. - w celu ustalenia należnego podatku będzie obniżane o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Jeśli osoba korzystająca z podwyższonych 50% kosztów przekorczy limity wynagrodzeń obowiązujących w 2021 r., to koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania (innymi słowy osoba taka zapłaci podatek naliczany od tego, co faktycznie zarobiła, od kwoty brutto). Istnieją również dziedziny aktywności zawodowej, w których podwyższone koszty w ogólne nie przysługują.  

Przykład:
Podatnik otrzymuje 10.000 zł za przekazanie praw do napisanego utworu muzycznego. Podatek pobiera się od 5.000 zł (czyli koszty wyniosły 50% tego wynagrodzenia). 

Program e-pity 2021 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2021.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2022 r.? Jakie koszty zastosować? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 >>

Korzystając z podwyższonych kosztów zadbaj:

 • aby sprawdzić, jaka jest podstawa prawna do korzystania z tych kosztów (np. czy zawarłeś umowę w ramach której przenosisz prawo do wynalazku, licencję do posiadanego utworu, a może korzystasz z przysługujących Ci w ramach tej umowy praw autorskich lub rozporządzasz posiadanymi prawami autorskimi przenosząc je na inny podmiot),
 • by zawrzeć pisemną umowę w tej sprawie - inaczej będziesz miał problem z udowodnieniem przed organami skarbowymi podstawy stosowania podwyższonych kosztów,
 • by z zapisów umowy wynikało, w jakim stopniu wynagrodzenie z niej pochodzące dotyczy przenoszenia (rozporządzenia prawami autrskimi, a w jakim - wynagrodzenie to dotyczy innych czynności (pamietać warto, że sztywno ustawione wykorzystanie kosztów autorskich co miesiąc w umowie na tym samym poziomie nie jest realnym odzwierciedleniem prac twórczych w danym okresie - co powoduje, że koszty mogą być kwestionowane),
 • jeśli udzielasz licencji do wynalazku - sprawdź czy jest to pierwsza licencja, czy kolejna oraz czy chodzi o pierwszy rok licencjonowania, czy następne,
 • sprawdź, czy przychody objęte prawami autorskimi pochodzą z listy zawodów uprawnionych do 50% kosztów. 

Popełniłeś błąd i obliczałeś koszty w zbyt wysokiej wartości. Oblicz odsetki podatkowe w kalkulatorze.

UWAGA! Koszty uzyskania, a rozliczenie w usłudze Twó j e-PIT

Podwyższone koszty podatkowe 50% mogą być rozliczane również w usłudze Twój e-PIT, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy rozliczający się w ten sposób (w Twój e-PIT) w następujących przypadkach:

 • gdy podatnicy sumują koszty ryczałtowe z wielu umów (wielu PIT-11) i zastosowanie znajduje górny limit kosztów - należy sprawdzić, czy został on określony prawidłowo i sumowane koszty z wielu informacji PIT-11 są właściwie ujęte w PIT-37,
 • gdy podatnicy posiadają na deklaracji podatkowej PIT-11 rozliczenia kosztów ryczałtowych oraz procentowych - nalezy sprawdzic, czy są one prawidłowo przenoszone do PIT-37 i czy ustlony został górny limit odliczenia kosztów,
 • gdy podatnikom przysługują koszty 20% i 50% - czy zostały one ujęte w PIT-37 czy też uwzględniono wyłącznie koszty podstawowe,
 • gdy podatnicy korzystają z kosztów autorskich - czy zachowany jest górny limit 85.528 zł tych kosztów.  

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Podwyższone podatkowe koszty uzyskania przychodów - tzw. koszty procentowe (ustalane od wysokości dochodu) w 2018, 2019, 2020, 2021 r. i 2022 r. przysługują z tytułu:

 • „przychodów z przeniesienia praw do wynalazków” – czyli koszty przysługujące z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów z licencji do wynalazków” – czyli przysługujące z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50% uzyskanego przychodu;
 • „przychodów uzyskanych z prac autorskich w ramach listy zawodów uprawnionych” – przysługujące z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, jednak dotyczy to wyłącznie następujących branż lub rodzajów działalności:

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk, plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości
  audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej; 
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650), do opracowania cudzego utworu w postaci
  tłumaczenia; 
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Uwaga
Powyższe branże i zawody rozliczają koszty 50% w przypadku, gdy umowy nie są zawierane przez korzystających z praw autorskich i pokrewnych w ramach samozatrudnienia (np. działalność gospodarcza). Natomiast korzystanie z praw dotyczyć może wszelkiego rodzaju umów zawieranych z zatrudniającym poza działalnością gospodarczą – o ile nie jest to umowa obejmująca wyłącznie prace twórcze to powinna stanowić zgodnie z ustaleniami stron, w jakim stopniu wynagrodzenie obejmuje wykorzystywanie i rozporządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi.

Jeżeli podatnik udowodni, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe od zastosowanego limitu 50%, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Mój zawód nie znalazł się na liście uprawnionych do 50% kosztów - jakie koszty uzyskania?

Jeśli zawód nie mieści się na liście profesji uprawnionych do 50% kosztów autorskich, wówczas do wynagrodzenia, jak i ewentualnego przekazania praw autorskich (rozporządzania prawami) do utworów nie można stosować podwyższonych kosztów. O ile wynagrodzenie pochodzić będzie zatem:

 • z umowy o pracę – zastosować należy pracownicze koszty podatkowe,
 • z umowy zlecenie, dzieło i umów do których stosuje się przepisy o tych umowach – zastosować można co do zasady 20% koszty uzyskania związane z tego rodzaju umowami, przy czym jeśli ponosi się koszty w wartości wyższej – można udowadniać ich poniesienie na podstawie posiadanych dokumentów,
 • wyłącznie z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi (np. umowa licencji, umowa o udostępnienie wizerunku, umowa sprzedaży praw autorskich majątkowych, umowa o niekorzystanie z autorskich praw osobistych), gdzie wynagrodzenie nie wynika z umów o pracę, dzieło, zlecenie czy umów podobnych – kosztów nie należy w ogóle stosować.

Limity wynagrodzeń objętych podwyższonymi 50% kosztami uzyskania przychodu w 2021 r.

Limit kosztów autorskich wynosi 85. 528 zł rocznie (tzn. 50% wynagrodzenia 171.056 zł). 

Co do zasady limit ten przysługuje ze wszystkich tytułów, stąd ustala się go od przychodu wynoszącego 171.056 zł. Przychód ten ustala się w sposób szczególny, bo przy korzystaniu z praw autorskich z wymienionych wyżej zawodów i branż uprawnionych, koszty autorskie i limit oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W pozostałych przypadkach – przeniesienia praw wynalazczych czy licencji wynalazczych – limit oblicza się od czystego przychodu (bez pomniejszania o żadne składki).

Po przekroczeniu powyższego, podwyższonego limitu na rok 2020, koszty autorskie nie przysługują. Dotyczy to również części wynagrodzeń np. z umów zlecenie, pracę itp., obejmujących korzystanie z praw autorskich. Po przekroczeniu limitu do wynagrodzeń tego typu w zakresie korzystania z praw nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów w ogóle (np. zryczałtowanych 20% lub pracowniczych).

Uwaga - limit 85.528 zł sumuje się zw wszystkich wymienipnych wyżej tytułów. Powoduje to, że jeśli podatnik np. sprzedał utwór (i zastosował do przychodów 50% koszty), a następnie wykonuje umowę o pracę z wykorzystaniem praw autorskich - to limit tych kosztów dotyczy obu tych tytułów łącznie.  

 

 Aktualne koszty uzyskania i koszty podwyższone >

2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję