ABC podatki
 Twój e-Pit
PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%).

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania. Wyjątkiem są tzw. ulgi naliczane od przychodu do 85.528 zł rocznie - mimo że przychód ten jest zwolniony z podatku, należy go każdorazowo wykazać w deklaracji PIT-37 (służą do tego ściśle określone pozycje tego formularza). Chodzi wyłącznie o: ulgę dla młodych (do 26 r.ż.), ulgę dla rodzin 4+, ulgę dla pracujących seniorów niepobierających świadczenia emerytalnego oraz ulgę dla osób powracających do Polski i zmieniających rezydencję podatkową (ulgę na powrót). 

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, to w stosunku do tych przychodów nie wybierzesz tej deklaracji.

Jeśli uzyskujesz przychody zwolnione z podatku PIT w związku ze stosowaniem przez Ciebie ulgi dla młodych (do 26 r. ż.), ulgi 4+ (wychowywania czwórki lub więcej dzieci), dla pracujących seniorów nie pobierających świadczenia emerytalnego lub ze względu na zmianę rezydencji podatkowej na polską, w takim przypadku złóż PIT 37 i wykaż te kwoty bez podatku (zwolnione z PIT). Możesz tego dokonać automatycznie również poprzez program e-PITy, korzystając z danych z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów. 

Jeżeli uzyskujesz poza przychodami opodatkowanymi według skali również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu) – PIT 37 oraz właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Rozlicz swój PIT-37 od razu w Programie e-pity® 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie swój PIT-37 w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Podatnicy – składają PIT 37 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).

Deklaracja dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

Uwaga! Teraz rozliczając deklarację PIT 37 w aplikacji e-pity, możesz wygodnie wczytać dane z usługi Twój e-PIT. Program sprawdzi wówczas Twoją deklarację a Ty, będziesz mógł zaakceptować swoją deklarację podatkową. 

Jeżeli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, ta deklaracja nie jest dla Ciebie. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali zarówno za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika (np. sprzedajesz prywatnie meble na serwisie aukcyjnym), to nie wybierzesz tej deklaracji.

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika

Skorzystaj z naszego poradnika video i rozlicz łatwo i szybko swoją deklarację PIT 37 online.

Rozlicz swój PIT-37 od razu w Programie e-pity® 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie swój PIT-37 w Programie e-pity® 2023/2024 i wyślij PIT online

Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Doliczać nie należy jednak dochodów małoletnich z pracy (w tym z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, zlecenia, umowy o dzieło), rent, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, którą podpisać powinien jego rodzic lub opiekun.

Deklaracja dotyczy osób, które nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Jeżeli doliczeniu podlegają straty - złożyć należy inną deklarację - PIT 36.

PIT 37 można złożyć natomiast za rok, w którym wykazano stratę, zatem podatnik zamiast zarobić - stracił.

Deklaracja dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT 37.

Jeżeli Twój mąż/żona prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się łącznie z nim na PIT 37 z tytułu Twojego stosunku pracy. Wspólne rozliczenie z małżonkiem w PIT 37 będzie wtedy błędem, powinniście rozliczyć się wspólnie na PIT 36.

Istnieje również możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków już w tym samym roku, w którym zawarte zostało małżeństwo. 

Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Nie rozliczysz się wspólnie, jeżeli którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, poprzez ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem jest najem prywatny czy dzierżawa rozliczane ryczałtem; tu nadal można rozliczać się łącznie) lub podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie możesz złożyć również, gdy Twój mąż/żona ma miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Wspólne zeznanie z małżonkiem wybrać możesz również w przypadku, gdy po 30 kwietnia (tj. po terminie ustawowo przyjętym jako ostatni dzień rozliczenia rocznego) składasz korektę wcześniej przygotowanej deklaracji podatkowej. 

Deklarację PIT 37 złoży również osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – i w danym roku samotnie wychowywałeś dziecko - to możesz złożyć PIT 37.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

 • małoletnie;
 • bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów:
  • podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali) lub art. 30b (kapitały pieniężne - giełda) - z wyjątkiem renty socjalnej;
  • przychody, z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi (zwolnienia podatkowego) dla osób zmieniających rezydencję podatkową na polską) o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152
   - w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W 2023 r. limit dochodu dziecka wynosi 19 061,28 zł.  

Deklaracja PIT-37 może dotyczyć również nierezydentów.

Jeżeli jako nierezydent opłacasz za pośrednictwem płatnika ryczałtowy podatek 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, to nie wypełniasz PIT 37. Wyjątkowo możesz jednak zdecydować się w takim przypadku wypełniać PIT 37, jeżeli:

 • jesteś nierezydentem i zarabiasz w Polsce oraz;
 • masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy).

Jeżeli jesteś zatem cudzoziemcem, który miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ma w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz – na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli spełniasz warunki do złożenia PIT 37 przedstawione powyżej, ta deklaracja jest dla Ciebie. Jeżeli jednak uzyskujesz przychody np. z tytułu działalności gospodarczej, wybierzesz PIT 36.

Przychody z zagranicy rozliczysz na PIT 37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika.

Jeżeli wyjechałeś do zagranicznego pracodawcy i tam uzyskałeś zatrudnienie, czyli nie byłeś zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, złożysz PIT 36, a nie PIT 37.

Deklarację PIT 37 można wypełnić samodzielnie albo też uzupełnić ją lub skontrolować automatycznie przygotowane zeznanie, przygotowane w usłudze Twój e-PIT

Pobrane z profilu podatnika z usługi Twój e-PIT dane mogą zostać uzupełnione w Programie e-pity o inne informacje (np. dotyczące ulg, odliczeń), a także wykorzystane do sporządzenia innych niż tylko PIT 37 deklaracji podatkowych. Funkcjonalność programu pozwala zatem nie tylko wypełniać, tak jak ma to miejsce na platformie Ministerstwa Finansów, podstawową deklarację PIT 37, ale również wykorzystywać pobrane dane do sporządzania innych formularzy podatkowych.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT 37 z portalu podatki.gov.pl - uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia i spróbuj obniżyć swój podatek. Rozlicz PIT-37 i wyślij e-deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź, lub od razu rozlicz swój PIT online

Możliwe jest, by deklarację złożył za Ciebie organ rentowy.

Organ rentowy rozlicza wówczas podatnika na deklaracji PIT 40A.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko powoduje, że podatnik powinien złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ rentowy wystawia PIT 11A, a następnie samodzielnie składa deklrację podatkową.

Uwaga! Zarówno PIT 40A, jak i PIT 11A uprawniają do złożenia później deklaracji PIT 37.

Nadal możliwe jest zatem złożenie PIT 37, w szczególności gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.

Deklarację PIT 37 złożysz również, gdy zaliczki opłacasz samodzielnie, ale to płatnik przekazuje Ci PIT-11 z kwotami Twoich przychodów (np. umowa o pracę przy zbiorach w rolnictwie).

Obecnie 12% podatek dotyczy osób z dochodem do 120.000 zł (I próg podatkowy). Dla skali podatkowej przekroczenie tego progu powoduje podatek pobierany według stawki 32%. Kwota wolna od podatku w 2023 r. wynosi 30.000 zł (dochód do 30.000 zł nie powoduje naliczenia podatku, wynika do z zastosowania kwoty zmniejszającej podatek, która wynosi w 2023 r. 3.600 zł). 

W rozliczeniu PIT 37 za 2023 roku obowiązuje szereg ulg podatkowych, w tym również zwolnień z podatku o których należy pamiętać w trakcie wypełniania deklaracji np. o uldze dla pracujących seniorów, uldze dla rodziny 4+ oraz uldze na powrót. Zwolnienia te obowiązują dla przychodów do łącznej wysokości 85.528 zł. Z preferencji tej mogą korzystać jedynie podatnicy spełniający określone kryteria. Do tego grona zaliczamy osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie pobierają emerytury i dalej pracują, rodziców wychowujących 4 i więcej dzieci oraz osób, które zdecydowały się na zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski.

Podatnicy składający roczne zeznanie PIT-37 nie mają prawa do odliczenia kwoty zapłaconych składek zdrowotnych od podatku ani od dochodu, dlatego w druku zeznania nie przewidziano pola na jej wpisanie. Wyjątek przewidziano dla podatników korzystających z ulgi na dzieci, którzy mają niewystarczające dochody, by odliczyć od podatku pełną kwotę tej ulgi. Mogą oni wpisać łączną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w sekcji “Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”, a następnie obliczyć wyliczyć przysługującą im kwotę odliczenia.

Uwaga! Osoby, które przekroczyły granicę II progu powinny również kontrolować, czy ich wynagrodzenia nie zostaną objęte dodatkowym podatkiem. Tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% podstawy jej ustalenia obejmuje osoby o dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł. 

Jeżeli Twoje dochody w 2022 roku przekroczyły 1 milion złotych koniecznie przeczytaj poradnik o daninie solidarnościowej, ponieważ do 30.04.2023 roku jesteś zobowiązany złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.  

FAQ

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-12

WSA we Wrocławiu: amortyzacja mieszkania wykorzystywanego jako biuro jest wciąż możliwa

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie podatników, osiągających z nich dochody pasywne.

2024-07-12

Skarbówka może zakwestionować zamianę etatu na samozatrudnienie

Fiskus stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy.

2024-07-10

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: