ABC podatki
 Twój e-Pit
PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Sprzedaż motocykla a umowa o pracę w PIT-37

Po niecałym sezonie trafiła się okazja i sprzedałem kupiony na początku wiosny motocykl. Sprzedałem go w tej samej cenie, w jakiej go kupiłem. Korzystałem z niego przez 5 miesięcy. Teraz zastanawiam się, czy umowę o pracę rozliczyć na druku PIT-37 i jak wykazać kwoty za motocykl.

Prywatna sprzedaż motocykla (ruchomości) przed okresem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia, pozostaje opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek płacić należy od dochodu, czyli od różnicy między ceną sprzedaży, a kosztem jego nabycia, pomniejszoną o wartość nakładów i kosztów sprzedaży.

Sprzedaż musi być wykazana na druku PIT, gdyż nie minął jeszcze okres 6 miesięcy, po którym sprzedaż w ogóle na druku PIT nie musi być wprowadzana. W związku z tym, że ewentualne zaliczki z tytułu prywatnej sprzedaży motocykla rozlicza Pan samodzielnie, a nie za pośrednictwem płatnika, nie wybierze Pan PIT-37, lecz PIT-36. Na tym druku wykazać należy zarówno sprzedaż motocykla, jak i przychody z umowy o pracę.

Oblicz dokładnie Twój PIT-37 od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

Ulga dla młodych a PIT-37

Czy jeśli jako osoba ucząca się, do 26 r. ż uzyskałem przychód niższy niż 85.528 zł, to muszę złożyć PIT-37 za 2023 r.?

Tak, jest to obowiązkowe. Przychody wykazuje się w osobnych pozycjach niemniej nie płaci się od tych wynagrodzeń podatku. 

Zasiłek chorobowy a deklaracja PIT

Gdzie w PIT-37 wykazać zasiłek chorobowy? Chorowałem nieprzerwanie 60 dni. Jestem zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

W Pana przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia ze zbiegiem dwóch niezależnych podstaw wypłaty kwot za okres choroby:

  • Wynagrodzenia chorobowego,
  • Zasiłku chorobowego.

W przypadku wynagrodzenia chorobowego wypłacana kwota trafia bezpośrednio do rubryki 1 części C deklaracji PIT-37 (odpowiednio do wynagrodzeń za pracę w deklaracji PIT-36). W przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego przez zakład pracy, wypłacana kwota trafia do tej samej pozycji, co kwota powyżej (chyba że jest Pan w stanie ustalić dokładną jej wartość wówczas można ją ująć wśród innych źródeł przychodów). W przypadku, gdy zasiłek wypłaca ZUS, wypłacone kwoty należy wpisać w pole innych źródeł przychodów.

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym roku zdarzyło się, że byłem chory przez 1,5 miesiąca (15 marzec – 30 kwiecień). Czy do wypłacanego wynagrodzenia chorobowego i zasiłku należy stosować pracownicze koszty uzyskania przychodów?

Nie, zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy nie będą obniżone o koszty uzyskania przychodów. Tym niemniej koszty przysługują miesięcznie, a w Pana przypadku w kwietniu przez połowę miesiąca był Pan pracownikiem czynnym. Oznacza to, że za kwiecień rozliczy Pan koszty w pełnej wysokości.

Odprawa pracownicza w PIT-37

W tym roku zostałem zwolniony w dniu 30 kwietnia. Zakład pracy w dniu 30 kwietnia wypłacił mi wynagrodzenie za kwiecień a 5 maja odprawę pracowniczą. Czy kwoty te można obniżyć o koszty uzyskania przychodu? Czy obie kwoty podlegają wpisaniu w PIT-37 jako wynagrodzenie ze stosunku pracy?

Wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia rozlicza się na takich samych zasadach, co w pozostałym okresie zatrudnienia. W związku z tym za miesiące wypowiedzenia ustalać należy koszty uzyskania przychodów na takich samych warunkach co za miesiące poprzednie (przy założeniu takich samych warunków zatrudnienia, pozostawaniu w pracy itp.).

Podatek ustalany od odprawy pracowniczej będzie pobierany od przychodu pomniejszonego o pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Wprawdzie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wynika, że zwolnione od opodatkowania są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, ale wyłączone z tego zostały odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Taka odprawa będzie opodatkowana.

Wynagrodzenie bez obowiązku świadczenia pracy a koszty pracownicze

Wypełniam właśnie PIT-37 i zastanawiam się, czy skoro pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę z prawem do nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, lecz z prawem do uzyskiwania wynagrodzenia, to przysługują mi koszty uzyskania przychodów takie, jak w poprzednim okresie trwania tej umowy?

Wynagrodzenie wynika ze stosunku pracy, pracownik ma zatem prawo do stosowania pracowniczych kosztów uzyskania. Nie ma znaczenia, że faktycznie pracy nie świadczył.

Koszty autorskie a wynagrodzenie chorobowe

Czy w przypadku, gdy pójdę na zwolnienie chorobowe, pracodawca ma prawo obniżyć moje koszty autorskie? Mam umowę o pracę i chcę wykazać je w PIT-37 w pełnej wysokości.

Nie ma takiej możliwości, w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego nie świadczy Pan działań twórczych, stąd przysługują wyłącznie standardowe pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Czy przebywając cały rok na zasiłku składam PIT-37?

Początkowo w danym roku wykorzystywałem urlop chorobowy, potem rehabilitacyjny. Później zostałem zwolniony i nie pracowałem już więcej. Czy muszę złożyć PIT-37?

Oczywiście, zarówno zasiłek chorobowy jak i rehabilitacyjny powinny trafić do PIT-37. Płatnikiem w tym przypadku może być zarówno organ ZUS, jaki pracodawca. PIT-37 wypełnia się na podstawie PIT-11A. Może jednak dojść do przypadku, że podatnik uzyska PIT-40A, które stanowi jego deklaracje roczną, o ile tylko nie rozlicza ulg i nie dokonuje modyfikacji w zakresie kwot wykazanych na tym druku. W tym przypadku nie trzeba dodatkowo składać PIT-37.

Czy przebywając na zasiłku dla bezrobotnych składam deklarację PIT-37?

W tym roku uzyskiwałam jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Czy muszę się rozliczać z fiskusem?

Tak, należy złożyć PIT-37 a zasiłek wykazać w ramach tzw. innych źródeł przychodów.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: