ABC podatki
 Twój e-Pit

Jan Kowalski rozlicza się z przychodów uzyskiwanych z trzech źródeł. Łącznie kwota przychodu to 90616 zł. W 2023 r. uzyskiwał przychody z umowy zlecenie oraz dwóch umów o pracę realizowanych w tej samej miejscowości.
Z tytułu umowy zlecenie Pan Jan wykaże koszty w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Z racji tego, że podatnik z tego tytułu nie opłaca składek ZUS (posiada umowę o pracę) – 20% koszty potrąci od pełnej wartości przychodu

10 000 * 20% = 2000 zł

Oblicz dokładnie Twój PIT-37 od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

Pan Jan nie opłaca składek ZUS z tytułu umowy zlecenie, ponieważ z umów o pracę podstawa składek przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia. Z tytułu stosunku pracy Pan Jan ma prawo miesięcznie do kosztów ryczałtowych 250 zł. Niemniej górna granica roczna kosztów – ustalona ryczałtowo wyniesie 3000 zł.

Otwórz plik PDF z wypełnioną deklaracją PIT-37, PIT/O i PIT/D Pana Jana

Niemniej istotne jest, że Pan Jan rozlicza dwa stosunki pracy. Z pierwszego opłaca w trakcie roku składki ZUS i zdrowotne, oraz ujmuje w zaliczkach kwotę wolną od podatku, gdyż złożył oświadczenie, że zakład jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia (zaliczki na podatek liczy się jako kwota 12% - 3.600 zł). Z drugiego natomiast opłaca nie ujmuje wśród zaliczek kwoty wolnej od podatku. Rozliczenia kwoty wolnej dokonuje na koniec roku.

W trakcie roku z obu stosunków pracy rozlicza pełne koszty uzyskania przychodów, po 3000 zł. Ograniczenie kosztów nastąpi dopiero w zeznaniu rocznym. - 4500 zł.

Pan Jan otrzymał zatem trzy informacje PIT-11.

W danym roku Pan Jan korzystał z sieci Internet, z tytułu czego posiada faktury oraz bankowe potwierdzenia zapłaty. Po raz pierwszy ma zamiar rozliczyć ulgę na Internet. Koszt użytkowania sieci wynosił 600 zł, którą to kwotę odliczy od dochodu. A zatem przysługuje mu pełne prawo odliczenia z tego tytułu. W danym roku podatnik kontynuował wykorzystywanie ulgi odsetkowej związanej z kredytem na zakup mieszkania. Zapłacone odsetki wynosiły 4000 zł, w deklaracji wykazuje je i odlicza od dochodu.

Podatnik jest samotny, nie posiada dzieci. Dodajmy, że zamieszkuje on w Polsce, przychody uzyskiwał wyłącznie w Polsce.

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja Pana Jana.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-12-05

Nowe zasady rozliczania różnic remanentowych - składka zdrowotna może wzrosnąć

Wyliczając roczną podstawę składki zdrowotnej część przedsiębiorców musi uwzględnić nie tylko dochód osiągnięty w danym roku, ale także różnicę remanentową.

2023-12-01

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych nie jest kosztem podatkowym

Kwoty wypłacone z tytułu zadośćuczynienia w związku z wadliwym świadczeniem usługi medycznej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

2023-12-01

NSA: Ulgowe wydatki na własny cel mieszkaniowy można ponieść nawet przed sprzedażą posiadanej nieruchomości

NSA podtrzymał wyrok WSA w Gdańsku, z którego wynikała korzystna dla podatnika interpretacja przepisów o zwolnieniu z podatku dochodowego.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy