ABC podatki
 Twój e-Pit

PIT-2K: pierwszy rok rozliczenia ulgi odsetkowej

Informację PIT-2K składa się za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń ulgi odsetkowej. W ramach ulgi odsetkowej podatnik dołącza oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

UWAGA - w deklaracji za 2023 r. ulga odsetkowa, z którą związany jest druk PIT-2K, obowiązuje wyłącznie na prawach nabytych, tzn. można z niej korzystać jeśli nabyło się do niej prawa do 2007 r. Ulga na prawach nabytych przysługiwać będzie do 31.12 2027 r. Nie można natomiast zaciągnąć obecnie kredytu na cele mieszkaniowe i rozpocząć korzystanie z odliczenia tak, jak to miało miejsce dawniej.

Pamiętaj - w 2022 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która pozwoli Ci odliczyć od dochodu koszty związane z podwyższeniem walorów energetycznych domu. Ulga termomodernizacyjna i odsetkowa - na prawach nabytych mogą być wykorzystywane łącznie. 

Czytaj szerzej o uldze termomodernizacyjnej

UWAGA: W roku zakończenia inwestycji oraz w roku następnym po roku jej zakończenia możliwe jest odliczanie nie tylko odsetek zapłaconych w danym roku, ale również tych zapłaconych już w latach wcześniejszych, przed jej zakończeniem.

Oblicz dokładnie Twój PIT-2K do PIT od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT i załącznika PIT-2K za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT z załącznikiem PIT 2K w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

Niezbędne informacje

W oświadczeniu PIT-2K podatnik (a w przypadku małżonków – zarówno mąż jak i żona) wpisuje informacje o:

 • roku, w którym uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
 • kwoty uzyskanego kredytu (pożyczki),
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik
  zaciągnął kredyt (pożyczkę),
 • rodzaju prowadzonej inwestycji,
 • łącznej kwoty poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
 • kwoty wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Cel

Na podstawie PIT-2K ustala się limit faktycznie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i stwierdza się, czy kredyt faktycznie został na cele mieszkaniowe wydatkowany a także czy podatnik spełnił pozostałe warunki do korzystania z odliczenia.

A zatem tak istotne jest, by informacje podane na formularzu były zgodne z prawdą.

Ulga odsetkowa

Nie można odliczać odsetek od kredytu:

 • udzielonego na inny cel – a przeznaczonego na cele mieszkaniowe,
 • udzielonego na cel mieszkaniowy – przez osobę fizyczną, lub instytucję inną niż wskazaną powyżej (bank, SKOK),
 • wykorzystanego dla celów mieszkaniowych tylko częściowo na te cele (odliczenie może być tylko proporcjonalne) lub nie wykorzystanego na cele mieszkaniowe.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają ponadto odsetki od kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub w latach, w których ulga nie obowiązuje,
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

Odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek (a nie całego kredytu). Wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu (z reguły jest to harmonogram dokonanych spłat w danym roku).

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytu niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub których podatnik nie otrzymał powrotnie w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

UWAGA: Do ulgi odsetkowej nie mają prawa podatnicy, jeżeli oni lub ich małżonkowie korzystają lub korzystali z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-37, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: