Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych możesz dokonać dwóch rodzajów odliczeń - odliczenie od dochodu (bardziej korzystne, ponieważ możesz dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej) oraz odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Wypełniając PIT na przykład w Programie e-pity pamiętaj, aby skorzystać z wszystkich ulg i odliczeń Ci przysługujących, tak by otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek!

Odliczenia od podatku 2021
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja
Prorodzinna (na dzieci) 1112,04/ rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1112,04/rok na 2 dziecko; 2000,04 na 3 dziecko; 2700 na 4 i kolejne dziecko Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT-28 i PIT-36L PIT/O,

PIT-36
PIT-37

Składki zdrowotne W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Jedynie 7,75% podstawy, a nie 9%, które płacisz Tylko na deklaracji PIT

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L
PIT-28

Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy  Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT-11)  maksymalne odliczenie 1360 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28

PIT-36L

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity

Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT. Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij swój PIT 2022 online >>

Odliczenia od dochodu 2021
Rodzaj odliczenia Max odliczenie Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Załącznik (poz.) Deklaracja

Ulga termomodernizacyjna

53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT/O

PIT-36
PIT-28
PIT-36L

IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 9 466,20 zł (limit na 2021 r.) dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   PIT/BR

PIT-36

PIT-36L

Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   Tylko na deklaracji
PIT

PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Ulga na samochód 2 280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu! PIT/O

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L

Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28
Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT/O PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny
Umowa darowizny składników majątku
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał
do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)
od 100 do 200% wartości darowizny
Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał
do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT/O PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT/O PIT-36
PIT-37
PIT-28

Odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2018 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2019 r. i 2020 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
3) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r.
1) Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata
2) strata z 2021 spowodowana COVID-19 (w wysokości do 5 mln zł) w sytuacji spadku przychodów o co najmniej 50% może być rozliczona wstecznie w deklaracji za 2020 r.
Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. PIT/O PIT-36
PIT-36L
PIT-28

Ulga na złe długi

Wartość nieopłaconych wierzytelności, tóre zwiększyły przychód podatkowy  Dokument potwierdzający termin do zapłaty Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie PIT/WZ PIT-36
PIT-36L
PIT-28

Dochód podatnika ulegnie obniżeniu o szereg ulg podatkowych. Ich rodzaje zależą od tego, jaką formę opodatkowania podatnik wybierze. W przypadku rozliczającego się według skali, podatek obniżany jest o:

 • składki ZUS,
 • darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościołów,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na walkę z COVID-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
 • darowizny krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę na badanie i rozwój,
 • ulgę na złe długi - nierzetelne płatności
 • ulgę z tytułu opłacania składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • straty z lat poprzednich (nie więcej niż 50% straty wykazanej w danym roku, za który wykazywana jest strata),
 • ulgi które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich

W przypadku podatników opodatkowanych liniowo, od dochodu odliczać można wyłącznie składki ZUS, ulgę termomodernizacyjną oraz związaną ze składkami na IKZE.
Dodatkowo podatnicy mają możliwość korzystania również z ulg odliczanych od podatku. Podatnicy korzystający z ryczałtu odliczać mogą wszystkie wskazane powyżej ulgi.

Wyliczony podatek według skali podatkowej obniżony jest o szereg ulg. Podatnicy korzystać mogą z odliczeń z tytułu:

 • ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej) - poradnik,
 • ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody) - poradnik,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75% podstawy ustalenia tych składek - poradnik,
 • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich,

W delaracji za 2021 r. rozszerzono katalog darowizn, odliczanych od dochodu. Odliczeniu podlegają:

 • darowizny krwi i jej składników na cele publicznych jednostek krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu, jaki przysługuje za krew lub dany składnik krwi. W efekcie jest ona uzależniona od tego czy oddawana jest krew (130 zł/oddany litr krwi; a w przypadku krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł/l), osocze (350 zł), płytki krwi do zabiegu uodpornienia (za 1 mililitr krwi - 1 zł), wzorcowe płytki krwi dla celów diagnostycznych (1 zł/ml). Podstawą korzystania jest dowód z punktu krwiodawstwa o ilości przekazanej krwi,
 • darowizny na cele kultu religijnego - tzn. na kościół lub cele kościelne (dotyczy szeregu kościołów, z którymi zawarto umowy o stosunkach danego kościoła z państwem)
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w strefie pożytku publicznego (organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, a jedynie realizować musi działania ze strefy dobroczynności) równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego UE i EOG,
 • darowizny na cele edukacji zawodowej na rzecz publicznych szkół zawodowych i plastycznych a także centrów edukacji zawodowej - gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat,
 • darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19, na rzecz odpowiednich isntytucji - przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
 • darowizny sprzętu komputerowego (wyłącznie laptopów lub tabletów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe lub na rzecz centrum OSE - przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. 

W powyższych przypadkach łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy (tzn. kwoty przychodu po odjęciu od niej kosztów uzyskania przychodów). Do sumy tej nie zalicza się darowizn na cele COVID i darowizn sprzętu komputerowego. W celu ustalenia łącznej kwoty darowizny sumuje się całość darowizn w okresie całego roku - liczy się data uczynienia darowizny. Podstawą odliczenia w deklaracji PIT jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej lub dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Oprócz powyższych rodzajów darowizn, odliczyć od dochodu można darowizny dokonane na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów. W ich przypadku nie ma ograniczenia limitem 6%. W tych przypadkach jednak oprócz dowodu przekazania darowizny, obowiązkowo trzeba posiadać dowód jej przeznaczenia na cele charytatywno - opiekuńcze. W efekcie darczyńca wskazujący darowiznę musi posiadać:

 • pokwitowanie odbioru darowizny przez obdarowany kościół
 • w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczenia jej na działalność charytatywno - opiekuńczą.

Każda osoba pobierająca emeryturę w 2021 r. może korzystać z ulg podatkowych. W tym zakresie warto wymienić następujące, które mogą obniżyć ostateczną kwotę podatku do zapłaty przez emeryta:

 • kwota zmniejszająca podatek (525,12 zł za 2021 rok) odliczana jest od emerytury w trakcie roku po 1/12 za każdy miesiąc; tym niemniej emeryt zarabiający na etacie lub w roku rozpoczęcia pobierania świadczeń z ZUS, może ona obniżać podatek wynikający z rocznego rozliczenia PIT – poradnik kwota wolna,
 •  ulga rehabilitacyjna - osoby pozostający na emeryturze i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (jeden z trzech stopni); w przypadku osób z orzeczeniem odliczeniu podlegać może m.in.:
  • wydatek na utrzymanie samochodu do 2280 zł rocznie,
  • wydatki na zabiegi rehabilitacyjne.
  • wydatki na sprzęt rehabilitacyjny oraz na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub na leczeniu,
  • opieka pielęgniarska,
  • leki - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 100 zł a wydatkami miesięcznymi na leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 •  odliczenie składek ZUS i zdrowotnych opłaconych przez emeryta (lub pobranych z jego wynagrodzenia lub świadczeń) odpowiednio od dochodu lub podatku
 •  ulga na IKZE (wypłacane z IKZE świadczenia podlegają opodatkowaniu, ale wpłaty na konto zabezpieczenia emerytalnego pozwalają na skorzystanie z ulgi podatkowej),
 • ulga na internet.

Podatnicy z orzeczeniami o niepełnosprawności, w zależności od jej stopnia, uprawnieni są do korzystania z odliczeń wydatków na cele ułatwiania wykonywania czynności życiowych oraz na cele rehabilitacyjne. Odliczeniu podlegają wydatki na:

 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 8. utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 10. opłacenie tłumacza języka migowego;
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
  2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  2. w zakładach, o których mowa w pkt 6,
  3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.

Osoby dojeżdżające do pracy mają możliwość swój podatek obniżyć w następujący sposób:

 • jeśli są pracownikami dojeżdżającymi, tzn. ich zakład pracy znajduje się w innej miejscowości niż ich miejsce zamieszkania (miejsce, w którym zamieszkują w celu stałego pobytu), wówczas mogą oni rozliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów, które w stosunku do jednej umowy wynoszą po 300 zł miesięcznie. Jednocześnie dzięki dojazdom pracownik ma prawo do wyższego niż pracownik miejscowy limitu kosztów rocznych (czyli ich sumy z okresu 12 miesięcy),
 • jeżeli osoby (obojętnie czy miejscowe, czy posiadające miejsce zamieszkania w innej miejscowości niż zakład pracy) dojeżdżają do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, to zamiast kosztów ryczałtowych, mogą w deklaracji podatkowej odliczać od przychodu faktyczny koszt tego dojazdu w kwocie wydatku na imienny bilet okresowy za dojazdy do pracy (inne bilety niż okresowe nie upoważniają do odliczenia),
 • pamiętać też warto, że wszystkie wyjazdy w delegacje (podróże służbowe) pozostają zwolnione z opodatkowania; pracodawca zwrotów wydatków za delegacje oraz wypłacanych diet (do wartości limitów wskazanych w przepisach) nie powinien wykazywać na informacjach podatkowych PIT-11; jeżeli diety przekraczałyby limity ustawowe, to nadwyżka ponad limit staje się przychodem i należy od niej pobrać zaliczkę na podatek, doliczyć do przychodów i odprowadzić składkę ZUS.

Limit podwyższonych kosztów ryczałtowych (pkt 1) nie przysługuje jeśli pracownik otrzymuje dodatek za rozłąkę. Ponadto ani podwyższonego ryczałtu (pkt 1), ani wydatków na bilet nie odlicza się, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję