ABC podatki

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków obejmuje rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie jest ona wyłącznie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 28.

Rodzaje wydatków uprawniających do ulgi

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki: 

 1. poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków - odliczenie przysługuje podatnikowi, jeżeli w momencie poniesienia wydatku jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego
 2. poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków - odliczenie przysługuje, jeżeli w momencie poniesienia wydatku podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego, o którym mowa w tym przepisie, oraz posiada sporządzone na piśmie: 
  1. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 
  2. zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 3.  na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o charakterze remontowo - konserwatorsko - budowlanym oraz jeżeli w momencie dokonywania odliczenia podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości; samo nabycie nieruchomości nie pozwoli zatem na skorzystanie z odliczenia - wymagane jest dodatkowo poniesienie kosztów jej restauracji/ konserwacji / remontu.  

Odliczenia wydatków:

 1. na fundusz wspólnoty mieszkaniowej oraz na prace remontowo - konserwatorsko - budowlane, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki - za taki dzień poniesienia wydatku uznaje się dzień zapłaty należności; 
 2. na nabycie nieruchomości zabytkowej, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy na rzecz nabytego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki z tytułu prac konserwatorsko - remontowo - budowlanych - za datę poniesienia wydatku uznaje się dzień nabycia własności. 
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej: 

 1. zostały uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej; 
 2. wykraczają poza zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceniach konserwatorskich;
 3. zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. 

Prace remontowo - konserwatorsko - budowlane oraz wydatki na nabycie zabytku

Problemem może stać się faktyczny zakres kosztów, jakie można kwalifikować do ulgi. Ogólne pojęcie:

 • “na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego” - obejmować powinno całość wydatków związanych z nabyciem (przepisy nie mówią o uldze na cenę nabycia, lecz na wydatki na nabycie), w tym wydatki pośrednie, tzn. cenę sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty za pośrednictwo, koszty finansowania nabycia zabytku nieruchomego, opłaty ponoszone w związku z nabyciem - koszty dojazdu, noclegów, ogłoszeń o chęci nabycia; nie obejmuje natomiast nabyć około zabytkowych, ruchomości znajdujących się w zabytku;
 • prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;, 
 • prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań,
 • roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - tzn. budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku.

Ze względu na to, że w osobnym miejscu przepisów ustawy wskazano definicję badań konserwatorskich nie obejmuje to jednak badań konserwatorskich czy badań archeologicznych. 

Tylko prace zgodne z pozwoleniem konserwatorskim lub zaleceniem konserwatorskim mogą zostać uznane za uprawniające do odliczenia podatkowego. 

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Limity odliczenia

Odliczenia nie mogą przekroczyć 50% poniesionych wydatków. W efekcie faktura opierwająca na 100 zł netto daje uprawnienie do 50 zł odliczenia podatkowego. 

Wyjątkiem jest odliczenie z tytułu nabycia nieruchomości. W tym przypadku odliczenie nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego. Cała wartość odliczenia nie może przekroczyć jednak 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu. Za powierzchnię użytkową uznaje się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.

Dowody dla rozliczenia ulgi

Dowodami, które dają prawo do ulgi są:

 1. w przypadku wpłat na fundusz mieszkaniowy - dowód wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat w roku podatkowym wystawionym przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową - dowód powinien wskazywać szczegółowo kto, komu ile kiedy i za co zapłacił;
 2. w przypadku remontu - faktury wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. w przypadku nabycia nieruchomości - akt notarialny nabycia połączony z dowodem wpłaty na rzecz sprzedawcy. 

Nie ma możliwości dokumentować wydatków rachunkami lub innymi dowodami niż faktury VAT (zawierających ten podatek na fakturze). Dokumenty takie nie mogą zostać uznane za prawidłowy dowód księgowy dla celów ulgi. 

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, wydatki mogą odliczyć w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej, bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na imię obydwojga małżonków lub jednego z nich. 

W przypadku skorzystania z odliczenia wydatków, stanowiących odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dopuszczalne jest zarówno korzystanie z odliczenia, jak i zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpis amortyzacyjny. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy