ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

W rocznym zeznaniu podatkowym dopuszczalne jest odliczenie przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii:

  • darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
  • darowizn na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych lub
  • darowizn na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej lub
  • darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).
Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity®
Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij Twój PIT online

Warunki odliczenia w rocznej deklaracji PIT  

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej w deklaracjach PIT-36PIT-36LPIT-28PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). W celu uwzględnienia darowizny wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku.  

Odliczenie od dochodu dotyczyć może wyłącznie darowizn związanych z walką z COVID do dnia, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19. Odliczenie w 2022 r. przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny. Od dnia 16 maja 2022 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027) odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego, który będzie aktualny do odwołania.

W 2020 r. była również możliwość przekazania darowizny za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. W 2022 r. takiej możliwości, uprawniającej do odliczenia podatkowego, już nie ma. 

Decydującym dla ustalenia daty będzie dzień dokonania przelewu (data księgowania po stronie darczyńcy) lub data faktycznego przekazania darowizny (darowizna niepieniężna).

W PIT/O podać należy ostateczną wartość odliczenia, a nie wyłącznie kwotę przekazanej darowizny. W efekcie z załącznika musi trafić do właściwej deklaracji cała wartość odliczenia. Wypełniając PIT/O wskazać należy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

W PIT/O wpisujemy faktyczną wartość darowizny (wartość rynkową przekazywanych rzeczy z dnia dokonania darowizny); jeśli przekazywane są rzeczy (darowizna inna niż pieniężna) za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (kwotę brutto). Gdyby zdarzyło się, że darowizny dokonuje podatnik VAT odlicza się ją w kwocie netto - tj. VAT od wartości darowizny odlicza się w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Darowiznę odliczać można w rocznym PIT ale również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u podatników, którzy samodzielnie te zaliczki obliczają. W przypadku sporządzających PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), odliczenia z tytułu darowizn podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego, a zatem również przy opłacaniu go miesięcznie lub kwartalnie. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2022 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2022 i wyślij swój PIT 2022 online

Wymagane dokumenty darowizna COVID

Wysokość odliczanej darowizny ustala się na podstawie ściśle określonych dokumentów.

Podatnik musi posiadać dla celów kontroli:

  1. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
  2. umowę pisemną darowizny (dowód), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Z dokumentu powinien wynikać cel darowizny, tzn. że została ona przekazana  na przeciwdziałanie COVID-19. Brak tej informacji może być interpretowany w sposób niekorzystny dla podatnika i pozbawić prawa odliczenia (darowizna jest darowizną celową). Bez znaczenia dla podatnika pozostaje, czy obdarowani faktycznie wykorzystali darowiznę na cele związane z walką z COVID, nie trzeba zatem uzyskiwać potwierdzenia o tym, że została ona prawidłowo spożytkowana. 

Dopuszczalne jest wielokrotne przekazywanie darowizn - do każdej z nich potrzebny jest osobny dowód jej przekazania. Dowodów dokonania darowizny nie trzeba przekazywać łącznie z deklaracją podatkową - dostarczyć je należy do urzędu skarbowego wyłącznie na wezwanie.

W przypadku zwrotu darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

Sprzęt służbowy przekazany darowizną a koszty podatkowe 

Przekazywane komputery mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, mogły być również amortyzowane. Przekazanie ich darowizną nie pozbawia podatnika prawa do przeprowadzonej amortyzacji lub wcześniejszego rozliczenia ich podatkowo.

Dla otrzymującego darowiznę, otrzymane sprzęty nie stanowią przychodu podatkowego.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego 

Przepisy ustaw antykryzysowych wprowadziły dwa rodzaje ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Nie można odliczać ich jednocześnie z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

  • na COVID
  • w związku z darowizną sprzętu komputerowego. 
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Natomiast nie ma przeciwwskazań, aby jednocześnie dokonać dwóch różnych darowizn, tzn. przekazać sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu skorzystać w tej samej deklaracji podatkowej za 2022 r.

Darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT
COVID-19 a rozliczenie PIT za 2022 rok
Zmiany podatkowe a Tarcza Antykryzysowa

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy