ABC podatki

Ulga przysługuje wszystkim podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od przyjętej metody opodatkowania. Wyjątkiem jest jedynie podatnik opłacający kartę podatkową (PIT 16A), który z ulgi nie może skorzystać. Odliczyć ją można na PIT 36, PIT 36L, PIT 28. Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

W odróżnieniu od innych ulg, odliczenia można dokonać zarówno w roku, w którym kupiono terminal, ale także przez 6 lat następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek na terminal. W zależności od tego, jak kształtuje się dochód podatnika, może odliczenie dokonać częściowo w danym roku lub w całości. Jednocześnie kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że uzyskując przychody z wielu źródeł, podatnik nie może ponieść wydatku, a następnie odliczyć go od innego rodzaju przychodu niż działalność gospodarcza ze względu na niski dochód w działalności gospodarczej lub poniesioną w niej stratę. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Natomiast kwotę dochodu z działalności bada się osobno dla każdego roku, w którym dokonuje się odliczenia - tzn. jeśli w pierwszym roku podatnik nie uzyskał dochodu w wystarczającej wartości, to w kolejnych 6 latach może to zrobić do wartości dochodu z działalności gospodarczej występującej w każdym z tych kolejnych lat.

Możliwe jest nabycie najpierw terminala płatniczego, a potem założenie działalności gospodarczej w tym samym roku podatkowym. Ulga będzie przysługiwała.  

Ulga odliczana jest od dochodu. W efekcie realna wartość korzyści podatkowej (czyli tyle ile faktycznie zostanie w kieszeni podatnika) to 12% poniesionego wydatku (dla opodatkowanego według skali 32% jeśli był on w II progu tej skali), 19% dla opodatkowanego według podatku liniowego lub tyle, jaką stawkę ryczałtu on stosuje - w przypadku rozliczających się na PIT 28 z ryczałtu. 

Maksymalna wartość ulgi 

Wydatki na nabycie terminala oraz związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku należy porównać z maksymalnym limitem ulgi podatkowej.

Maksymalna wartość ulgi wynosi: 

 1. 2.500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług; 
 2. 1.000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1. 
 3. 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym (czyli łącznie nawet 4000 zł przez dwa lata, przez które można ponosić wydatki w ramach ulgi), przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki, w sytuacji, gdy wydatków dokonuje mały podatnik, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w przeciągu 15 dni (termin skrócony ze względu na szereg dodatkowych warunków) przez co najmniej siedem miesięcy lub u rozliczającego się kwartalnie -  przez co najmniej 2 kwartały.

Limitów nie można łączyć, tzn. podatnik może skorzystać z jednego z powyższych limitów. W przypadku kupna wielu terminali płatniczych limit nie ulega zwielokrotnieniu (dotyczy podatnika a nie pojedynczego terminala płatniczego). 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Uwaga

Ulga przysługuje w ciągu dwóch lat, a limit maksymalny jest roczny. A zatem nie sumuje się wydatków z dwóch lat, lecz niezależnie, w każdym z nich należy osobno rozliczać wydatki i porównywać z limitem odpowiednio 1000, 2000 i 2500 zł. 

Z ulgi nie skorzysta się natomiast gdy przyjmowano płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego (nabył go). Innymi słowy - ulga odnawia się raz na 12 miesięcy.  

Programy finansujące terminal płatniczy a ulga w podatku

Jeśli korzystanio z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki odliczać można w terminie późniejszym, tzn. w roku podatkowym, w którym zaprzestano korzystania z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych
i w roku następującym po tym roku. 

Wydatki uprawniające do ulgi

Odliczenie możliwe jest z tytułu:

 • nabycia terminala płatniczego,
 • opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814), tj.
  • opłata interchange – opłatę interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2015/751
  • opłata akceptanta – opłatę akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2015/751
  • opłata systemowa – opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej
 • i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. 

Wydatki sumuje się w kwotach netto. Wyjątkowo sumuje się je  w wartościach brutto, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. 

Dopuszczalne jest łączenie odliczenia podatkowego i zaliczanie do kosztów uzyskania odpisów amortyzacyjnych z tytułu ponoszonych wydatków na terminal. 

Natomiast jeżeli podatnik zmarł przed upływem okresu korzystania z ulgi, nieodliczoną jej wartość odlicza przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli kwoty tej zmarły podatnik nie wykazał w zeznaniu dotychczas składanym. Nieodliczoną kwotę przedsiębiorstwo w spadku odlicza w okresie, w jakim prawo to przysługiwało zmarłemu podatnikowi.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-10

Pobyt poza Polską nie zapewnia ulgi na powrót

Przebywanie przez kilka lat za granicą może nie wystarczyć, by uzyskać prawo do skorzystania z ulgi na powrót.

2024-05-10

Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Darowizna firmy między członkami najbliższej rodziny korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

2024-05-05

Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone za inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: