Podatnika, który nie zapłaci w terminie podatku, obciąża nie tylko dalszy obowiązek jego uregulowania, ale również podwyższenia go o odsetki podatkowe za zwłokę, liczone za okres, za który występuje zaległość podatkowa. Jeśli samodzielnie nie dokona zapłaty, organy skarbowe mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne, w którym dodatkowo obciążony zostanie kosztami jej prowadzenia. Oprócz tego podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wszystkich tych negatywnych skutków opóźnienia można uniknąć korzystając z ulg w terminowej spłacie podatku.

Wylicz najniższy podatek do zapłaty lub zwrot w Programie e-pity 2022

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2022 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2023 r.? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Wylicz Twój PIT i kwotę zwrotu lub podatek do zapłaty, program automatycznie wygeneruje nr konta Twojego mikrorachunku w urzędzie skarbowym i przygotuje druk wpłaty/ przelewu. Wylicz PIT w Programie e-pity 2022, ustal nr konta do wpłaty, przygotuj przelew i wyślij PIT online

Przewidziane jest kilka form przedłużenia terminu na zapłatę podatku. Podatnik może bowiem skorzystać z:

 1. odroczenia terminu płatności podatku,
 2. rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 3. odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 4. rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub
 5. odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Aby skorzystać z przedłużonych terminów zapłaty, podatnik musi złożyć wniosek do organu podatkowego o skorzystanie z odpowiedniej dla niego ulgi:

Dopuszczalnym jest także wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie stosowane jest znacznie rzadziej niż w/w formy ulg. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulgi przyznawane są w drodze decyzji, a jeśli organ uwzględni wniosek podatnika - nowym terminem płatności staje się dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.

Decyzja o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty – pod warunkiem przestrzegania warunków wskazanych w wydanej decyzji – powoduje, że nie są naliczane odsetki za zwłokę od należnego zobowiązania (zaległości podatkowej lub podatku), a organ skarbowy nie wszczyna postępowania egzekucyjnego oraz postępowania w sprawie sankcji karnych – grzywny za nieterminową zapłatę podatku. A zatem, o ile tylko podatnik postępuje zgodnie z warunkami wskazanymi w decyzji, nie poniesie negatywnych konsekwencji późniejszej zapłaty.

Odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty nie stosuje się do każdego podatnika. Nastąpić ono może wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Podatnik, w treści wniosku, powinien wskazać na przyczyny jego złożenia oraz uzasadnić, że sytuacja, w której dochodzi do zapłaty wymaga zastosowania ulgi – przesunięcia terminu zapłaty.

Niewystarczającą podstawą do umorzenia zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatnika. Podstawa do ulgi wystąpi, gdy miejsce ma niezawinione pogorszenie sytuacji podatnika spowodowane np. kradzieżą, pożarem, stratą pracy (przeniesienie obowiązków łożenia na podatnika na Skarb Państwa), chorobą, dodatkowymi obowiązkami związanymi z chorobą dzieci lub ich utrzymaniem, klęska, wypadek losowy uniemożliwiający zarobkowanie lub zmuszający do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wylicz najniższy podatek do zapłaty lub zwrot w Programie e-pity 2022

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2022 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2023 r.? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Wylicz Twój PIT i kwotę zwrotu lub podatek do zapłaty, program automatycznie wygeneruje nr konta Twojego mikrorachunku w urzędzie skarbowym i przygotuje druk wpłaty/ przelewu. Wylicz PIT w Programie e-pity 2022, ustal nr konta do wpłaty, przygotuj przelew i wyślij PIT online

Wpłata rat podatku oraz opłaty prolongacyjnej na właściwy mikrorachunek w 2023 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. podatek PIT z tytułu rocznych rozliczeń podatku, zaliczek na podatek z tytułu własnego rozliczenia jak i za zatrudnione osoby, płatności z tytułu odsetek za zwłokę lub kar związanych z podatkiem, rat, na jaki rozłożono podatek, zaległości podatkowe, zapłatę opłaty prolongacyjnej - dokonać należy na indywidualnie przyporządkowany każdemu podatnikowi mikrorachunek. Podatku PIT nie należy płacić zatem na ten sam rachunek, co w roku poprzednim - rachunek organu podatkowego z lat poprzednich do rozliczeń podatkowych z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaje zamknięty i płatność nie zostanie zaksięgowana.

Wygeneruj swój indywidulany mikrorachunek podatkowy

Nieterminowa zapłata raty lub odroczonego podatku

Podatnik powinien pilnować terminów zapłaty wskazanych w decyzji. Jeżeli zapłaty dokona bowiem po terminie – odsetki podatkowe za zwłokę naliczane są nie tylko za okres nowego opóźnienia (czyli między terminem z decyzji o odroczeniu zapłaty a faktycznym terminem zapłaty), ale za cały okres odroczenia zapłaty (czyli od pierwotnego terminu, w którym miał zapłacić). Dzieje się tak, ponieważ jeśli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin wskazany pierwotnie dla podatnika (odsetki naliczane są zatem za cały okres objęty decyzją o odroczeniu lub rozłożeniu na raty).
Podatnik powinien zatem wpłacać odroczony (rozłożony na raty) podatek najpóźniej w dniu wskazanym w decyzji. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

 1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
 2. w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.

Opłata prolongacyjna za PIT po terminie

Za okres objęty decyzją przesuwającą termin zapłaty podatnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty prolongacyjnej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, a zatem 50% podstawowej stopy odsetek za zwłokę. Przy stawce podstawowej 8% rocznie, opłata prolongacyjna wynosi zatem 4% w skali roku. Pobierana jest wyłącznie od wartości odraczanej lub rozkładanej na raty i tylko za dni, w które doszło do przesunięcia (a nie np. automatycznie za cały rok). W przypadku wyższej stawki odsetek  odpłata prolongacyjna będzie odpowiednio wyższa. 

Opłatę prolongacyjną wpłaca się w terminie płatności odroczonego podatku lub raty podatku. Pominięcie opłaty prolongacyjnej lub jej zapłata po terminie spowoduje, że automatycznie odsetki od danej należności należy zapłacić za cały okres odroczenia (rozłożenia na raty).

Oblicz wartość opłaty prolongacyjnej korzystając z kalkulatora odsetkowego

Umorzenie zaległości podatkowej

Organy skarbowe w szczególnych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym mogą również w formie decyzji umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie należy do nieefektywnego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, stąd decyzje przyznające ulgę są znacznie rzadziej stosowane.

Wylicz najniższy podatek do zapłaty lub zwrot w Programie e-pity 2022

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2022 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2023 r.? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Wylicz Twój PIT i kwotę zwrotu lub podatek do zapłaty, program automatycznie wygeneruje nr konta Twojego mikrorachunku w urzędzie skarbowym i przygotuje druk wpłaty/ przelewu. Wylicz PIT w Programie e-pity 2022, ustal nr konta do wpłaty, przygotuj przelew i wyślij PIT online

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

O ile umorzenia co do zasady dokonuje się na wniosek podatnika, to organ podatkowy może również działać z urzędu i z urzędu umorzyć zaległość, odsetki lub opłatę prolongacyjną, jeżeli:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 2. kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 3. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości;
 4. podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1733) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(1) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(17) "Piotr Szulczewski" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58195) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(7) "Halinka" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971155) ["nd_update"]=> int(1718976733) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(172) "Prawnik, redaktor naczelny grupy serwisów e-pity.pl. Ukończył Stacjonarne Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1735) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(2) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(13) "Piotr Ceregra" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58196) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(12) "piotrceregra" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971175) ["nd_update"]=> int(1718976754) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(165) "Redaktor serwisów e-pity.pl i jpk.info.pl. Dba o to, by treści prezentowane w tych serwisach były nie tylko wartościowe i ciekawe, ale także poprawne językowo." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1734) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(3) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(18) "Monika Piątkowska" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58197) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(7) "monikap" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971187) ["nd_update"]=> int(1718976779) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(156) "Doradca Podatkowy nr wpisu 14368. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość." } array(33) { ["page_id"]=> NULL ["menu_id"]=> int(227) ["ver"]=> string(1) "1" ["old_lang"]=> NULL ["img"]=> NULL ["imga"]=> NULL ["page_target"]=> int(1736) ["href_old"]=> NULL ["pri"]=> int(4) ["fgcolor"]=> NULL ["type"]=> int(0) ["class"]=> NULL ["variables"]=> NULL ["server"]=> int(28) ["alt"]=> string(18) "Mikołaj Gendaszyk" ["name"]=> string(6) "AUTORS" ["hidden"]=> NULL ["target"]=> NULL ["old_lang_target"]=> NULL ["sid"]=> int(58198) ["submenu_id"]=> int(0) ["href"]=> NULL ["menu_sid"]=> int(39838) ["alt_title"]=> string(8) "mikolajg" ["accesslevel"]=> NULL ["lang"]=> string(2) "pl" ["lang_target"]=> NULL ["ufile_target"]=> NULL ["nd_create"]=> int(1718971193) ["nd_update"]=> int(1718976798) ["nd_valid_from"]=> NULL ["nd_valid_to"]=> NULL ["description"]=> string(212) "Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu PZ-3264). Ukończył Stacjonarne Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu." }
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-21

Zegarek kosztem podatkowym radcy prawnego

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup mechanicznego zegarka.

2024-06-21

Telefon może stać się sprzętem wykorzystywanym w rehabilitacji

Zainstalowanie specjalistycznych aplikacji nadaje urządzeniu cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

2024-06-21

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: