Zwrot podatku PIT

Złożenie deklaracji PIT nie służy zapłacie kolejnego podatku, lecz zadeklarowaniu przed organami skarbowymi tych wszystkich zdarzeń, które  w trakcie roku mogły generować przychód (czyli wynagrodzenie). Deklaracja roczna wskazuje też zaliczki na podatek - wpłacane w trakcie roku oraz przedstawia prawa podatnika do ulg i odliczeń. W konsekwencji może się okazać, że urząd skarbowy nie tylko nie będzie żądał podatku do zapłaty, ale będzie zobowiązany zwrócić odpowiednie kwoty na rzecz podatnika.

Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że w trakcie roku wpłacono więcej zaliczek niż wynosi roczna kwota podatku, u podatnika powstaje prawo do zwrotu nadpłaty. Nadpłata (czyli kwota, którą organ musi zwrócić podatnikowi) powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego.  Od tej chwili też podatnik może spodziewać się jej zwrotu. To, czy faktycznie taki zwrot nastąpi, a także w jakim czasie i jakiej wartości zostanie on dokonany zależy od wielu czynników.

Uwaga! Program e-pity 2018 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2018 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2019 r.? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami oraz zwrotem podatku?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2018, wyślij e-PIT 2019 online licząc na szybszy zwrot podatku >>

Trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku

Standardowy termin na zwrot nadpłaconego podatku wynosi 3 miesiące. Jest to termin maksymalny – w przeważającej części przypadków zwrot następuje zdecydowanie wcześniej.

Termin 3 miesięcy na zwrot liczyć należy od dnia złożenia deklaracji podatkowej (czyli np. dnia złożenia deklaracji w okienku podawczym urzędu, dnia wysyłki deklaracji pocztą polską listem poleconym, dnia otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru w przypadku składającego deklarację przez internet). Nie należy natomiast terminu 3 miesięcy liczyć od ostatniego dnia, w którym deklarację można złożyć – czyli np. od 30 kwietnia. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik rozlicza się posiadając już PIT-11 lub PIT-8C od płatnika, czy dokonuje rozliczenia bez tych dokumentów, na podstawie zgromadzonych danych o przychodach za dany rok.

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie

Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. 
Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

Przykład
Podatnik otrzymał deklarację PIT-11 dnia 15 lutego 2019 r. Deklarację roczną złożył 15 marca 2019 r. Do 17 czerwca 2019 r. urząd skarbowy ma czas na rozliczenie zwrotu nadwyżki podatku. Inny podatnik deklarację złożył 8 stycznia 2019 r., nie posiadając jeszcze PIT-11 od pracodawcy. Organ Skarbowy zwrotu powinien dokonać do 9 kwietnia 2019 r. 

Na szybszy zwrot podatku mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Ministerstwo Finansów zobowiązuje bowiem corocznie zarządzeniami wewnętrznymi naczelników urzędów skarbowych do tego, by zwroty takie realizowane były nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Wystarczającym jest w tym przypadku zaznaczenie w części "Informacje uzupełniające" na poszczególnych deklaracjach PIT, że podatnik posiada taką kartę. 

Termin zwrotu w przypadku kontroli i czynności sprawdzających

Samo podjęcie kontroli deklaracji rocznej przez organy podatkowe nie zmienia terminu, w którym należny jest zwrot – nadpłacone pieniądze powinny zostać zwrócone w terminie 3 miesięcy.

Wyjątkiem, gdy organ skarbowy nie musi przestrzegać powyższego terminu jest wykrycie w ramach czynności sprawdzających błędów w deklaracji podatkowej. Czynności sprawdzające są wszczynane przez organ podatkowy, zatem podatnik uzyska wezwanie lub pismo, w którym poinformowany zostanie o konieczności przedstawienia określonych dokumentów lub uzyska wniosek o korektę swojego PITa rocznego lub uwierzytelnioną kopię skorygowanej automatycznie przez urząd skarbowy deklaracji (jeżeli kwota korekty nie przekracza 1000 zł). W takim przypadku organ podatkowy ma 3 miesiące licząc od zakończenia terminu na wniesienie przez podatnika sprzeciwu od doręczonej kopii skorygowanej deklaracji. Termin na wniesienie sprzeciwu to 14 dni licząc od dnia doręczenia podatnikowi tej kopii druku. Jeżeli podatnik zdecyduje się w ramach czynności sprawdzających sam, bez przedstawienia mu przez organ podatkowy kopii korygowanej deklaracji, na modyfikację treści druku i sam zmieni zapisy w deklaracji – to organ podatkowy na zwrot ma 3 miesiące licząc od daty dokonania korekty.

Zwrot podatku po korekcie deklaracji PIT

Gdyby podatnik sam zdecydował się skorygować złożoną deklarację podatkową (np. popełnił błąd lub dodatkowo zadeklarował wcześniej niewykorzystane odliczenia) poza wspomnianymi powyżej czynnościami sprawdzającymi, to termin, w którym organ podatkowy musi zwrócić nadpłacony podatek, wynikający z przedstawionej skorygowanej deklaracji wynosi 2 miesiące, niemniej nie musi on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od terminu złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

Przykład
Podatnik zdecydował się złożyć deklarację bez otrzymania PIT-11 dnia 15 stycznia, oczekiwał zwrotu najpóźniej 16 kwietnia 2019 r. 25 stycznia dostał PIT-11 od pracodawcy, z którego wynikało, że zarobił jednak mniej, niż pierwotnie zadeklarował. Złożył zatem 29 stycznia 2019 r. korektę zeznania rocznego, w którym wskazał wyższą kwotę zwrotu niż pierwotna. Organ skarbowy posiada 2 miesiące na rozpatrzenie korekty, ale nie krócej niż 3 miesiące od złożenia rocznej deklaracji. W tym przypadku zatem decydujący będzie termin 3 miesięcy – zwrotu wynikającego z korekty urząd skarbowy musi dokonać nie później niż 16 kwietnia.

Inny podatnik stwierdził 5 października 2019 r. że nie wprowadził do deklaracji składanej za rok 2018 rok ulgi internetowej. Złożył zatem korektę i wykazał nadpłatę. Jej zwrot powinien nastąpić nie później niż do 5 grudnia 2019 r.

Brak zwrotu w terminie

Terminem zwrotu nadpłaconego podatku jest dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu (czyli dzień, w której organ złoży w banku polecenie – „zwrot podatku”, a polecenie zostanie zrealizowane) lub dzień nadania przekazu pocztowego (a nie dzień otrzymania tego przekazu przez podatnika). W przypadku zwrotów w gotówce za datę tę uznaje się dzień wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.
Może się zdarzyć, że organ skarbowy nie dotrzyma terminu zwrotu. W takim przypadku od dnia następnego po upływie terminu podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę. Stosuje się w takim przypadku odsetki podatkowe, z wyjątkiem przypadku, gdy kwota spóźnionego zwrotu nie przekracza 11,60 zł. Do tej kwoty zwrotu - nawet, jeśli będzie on spóźniony - odsetek nie nalicza się.  

Gdyby natomiast podatnik wymusił zwrot podatku nienależnie odpowiada on nie tylko za odsetki za zwłokę z tego tytułu, ale również karnie (może otrzymać np. mandat lub inną karę). Odsetki nie wystąpią ze strony podatnika, gdy kwota zaległości (zwróconej podatnikowi nienależnie nadpłaty z rocznego PIT) nie przekroczy 8,70 zł (jest to tzw. trzykrotna wartość opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej).

Im szybciej złożona deklaracja, tym szybciej zwrot nadpłaty

Przyspieszenie rozliczenia rocznego z dwóch powodów staje się korzystne dla podatnika. Po pierwsze, termin 3 miesięcy na zwrot liczyć należy od daty złożenia deklaracji, zatem im szybciej deklaracja znajdzie się w organie podatkowym, tym szybciej rozpocznie bieg termin 3 miesięcy. Po drugie okres ten jest ostatecznym terminem, jakiego przestrzegać musi organ podatkowy. Jeżeli nie występują dodatkowe okoliczności możliwe jest znaczne skrócenie okresu zwrotu, który wynieść może również kilka tygodni.

Podatnik, który chce uzyskać pieniądze w jak najwcześniejszym terminie powinien również zwrócić uwagę na formę, jaką składa swoją deklarację. Najdłużej czekać będą osoby, które składają wniosek pocztą, kurierem, wysyłają deklaracje z zagranicy czy też w jednostkach dyplomatycznych lub konsularnych. Związane jest to z dodatkowym czasem - niezbędnym na przesłanie deklaracji do urzędu. Ten sam druk złożony bezpośrednio w organie podatkowym znajdzie się w kolejce, by wprowadzić go do systemów informatycznych organu.

Złożysz deklarację przez Internet – masz szansę na szybszy zwrot

Najszybciej na zwrot liczyć mogą podatnicy, którzy wniosek złożą przez internet, np. poprzez program e-pity – trafia on bowiem bezpośrednio do systemu elektronicznego, a w konsekwencji wniosek jest rozpatrywany przez odpowiedni organ. Przyspieszenie terminu zwrotu potwierdzają nie tylko podatnicy, którzy co roku korzystają z elektronicznej formy rozliczeń, ale również Ministerstwo Finansów. Po złożeniu rocznej deklaracji PIT w formie elektronicznej czas oczekiwania na zwrot nadpłaty wynosi średnio kilka dni, a w sytuacjach szczególnych wydłuża się do 2-3 tygodni. PIT elektroniczny oszczędza również czas spędzony w kolejce do okienka podawczego urzędu skarbowego czy koszty ponoszone na wysyłkę deklaracji pocztą.   

Zwrot podatku na konto lub w gotówce

Zwrot nadpłaconego podatku następuje:

  • na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego (taka sytuacja dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców);
  • w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Natomiast gdyby wysokość zwrotu nie przekraczała 11,60 zł, kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Taniej na konto niż przez listonosza

Zwrot na konto bankowe nie jest związany z opłatami manipulacyjnymi. Do zwrotu gotówki przekazem pocztowym doliczana jest natomiast opłata manipulacyjna za przekazanie nadpłaty. Wartość opłaty z tego tytułu wynosi 1% kwoty przekazu plus 5,2 zł.

Podatnik, który chciałby otrzymać zwrot na konto bankowe powinien podać na odpowiednim druku CEiDG-1, ZAP-3 lub NIP-7 (w zależności od tego, kim jest składający druk) numer rachunku oraz złożyć wniosek o zwrot nadpłaty na konto. Wniosek taki złożyć można łącznie z deklaracją podatkową lub później, aż do momentu zwrotu podatku. Mimo, że na rocznej deklaracji podatkowej nie ma pola przeznaczonego na złożenie oświadczenia w tej sprawie, możliwe jest dołączenie takiego wniosku na piśmie. Pamiętać trzeba, by nie podawać w nim numeru rachunku bankowego. Numer ten powinien zostać dostarczony do urzędu na druku NIP-7, CEiDG-1 lub ZAP-3. Samo pisemne powiadomienie o numerze rachunku może okazać się niewystarczające.

Co ważne, druków z numerem rachunku nie trzeba składać corocznie. Podatnik powinien je wskazać ponownie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną one zmienione i oczekuje on zwrotu na inny rachunek niż podany w latach ubiegłych.

W przypadku zwrotu podatku przekazem pocztowym, pieniądze dostarczane są na adres zamieszkania zgłoszony przez podatnika w informacji NIP-7, CEiDG-1 lub ZAP-3. W przypadku zmiany adresu podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizującego powyższe dane adresowe i zwrot zostanie dokonany na nowy adres.

Zwrot podatku a zaległości we wcześniejszych płatnościach

Gdy podatnik posiada zaległości względem urzędu skarbowego, w tym z innych tytułów niż podatek dochodowy od osób fizycznych, nadpłata nie podlega zwrotowi, lecz zostaje zaliczona z urzędu na poczet tych zaległości. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy na podatniku ciążą bieżące zobowiązania podatkowe względem urzędu. Dopiero w braku powyższych, nadpłata podlega zwrotowi. Podatnik może również w takim wypadku złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.