PIT-38 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT 38: kapitały

Deklarację tę złożysz, jeżeli w roku podatkowym rozliczasz przychody z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia:
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną, ze spółki komandytowej i komandytowo - akcyjnej,
  • innych papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

Oblicz dokładnie Twój PIT-38 od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-38 (kapitał) za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT-38 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

PIT-38 do kiedy - termin rozliczenia

Podatnicy – składają PIT-38 za 2023 rok do 30 kwietnia 2024 roku. W roku gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę termin złożenia PIT-38 przypada w następny dzień roboczy.

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika >

Przychody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, spółki komandytowej, s. k. a. oraz innych papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

podlegają opodatkowaniu jako przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

W aplikacji e-pity, wygodnie pobierzesz swój przygotowany PIT-38 (usługa Twój e-PIT 38) - bezpośrednio z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, a także skontrolujesz jego poprawność lub uzupełnisz o dodatkowe przychody, ulgi czy koszty podatkowe. Będziesz mógł również zaakceptować treść deklaracji podatkowej przygotowanej w usłudze Twój e-PIT jak również odrzucić ją. 

Koszty uzyskania

Znaczna ilość przychodów kapitałowych podlega opodatkowaniu bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Pamiętaj zatem dokładnie zbadać PIT 8C oraz przepisy podatkowe przed zadeklarowaniem uzyskiwanych przychodów.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT-38 w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT-38. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT-38 z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT-38 i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT 38 - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online

Strata z lat ubiegłych

Rozliczenia zysków i strat z kapitałów pieniężnych dokonuje się w zależności od rodzaju inwestycji, jaka została poczyniona. W przypadku szeregu działań podatek pobierany jest bowiem ryczałtowo przez płatnika. W takim przypadku dochodu np. z z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Straty występujące natomiast w związku ze zbyciem udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych (art. 30b ustawy o PIT) mogą być w ramach tego źródła przychodów rozliczane i obniżą one przychód uzyskiwany z tej grupy inwestycji.

Pamiętaj, że w 2023 r. masz możliwość:

 • wykorzystać do 100% straty jeśli nie przekracza ona 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty oraz
 • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Inne źródła

Formularz składasz niezależnie od tego, czy uzyskujesz przychody z innych źródeł.

Działalność gospodarcza

Formularza nie złożysz, jeżeli sprzedaż dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takim przypadku przychód/stratę ze źródła deklarował będziesz na formularzu PIT 36/PIT 36L.

Termin

Deklarację składasz do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który deklarujesz przychody lub stratę.

Cudzoziemcy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przed ww. terminem, deklarację składasz za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i uzyskiwałeś na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody – a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi o zastosowaniu innej niż 19% stawki podatkowej – zastosowanie albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i uzyskiwałeś przychody kapitałowe za granicą – deklarację z ich uzyskania składasz w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowić będzie inaczej, w szczególności nie będzie stanowiła o opodatkowaniu kapitału w kraju zamieszkania lub siedziby uzyskującego przychód (w takim przypadku całość przychodów opodatkowujesz w kraju ich uzyskania). W przypadku składania deklaracji w Rzeczpospolitej Polskiej masz prawo zastosować odpowiednią zasadę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Subfundusz, czyli opóźnienie zapłaty podatku

Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1537).

A zatem instytucje oferujące tzw. pakiety funduszy inwestycyjnych pozwalają na opóźnienie zapłaty podatku i złożenia deklaracji dopiero po faktycznym zakończeniu inwestycji.

PIT 8C

Deklarację wypełniasz na podstawie otrzymanego PIT 8C.

UWAGA: jeżeli nie otrzymałeś informacji, PIT 38 i tak musisz złożyć. Niezłożenie deklaracji grozi odpowiedzialnością karną skarbową.

Wspólne rozliczenie

Deklaracji PIT 38 nie składasz łącznie z małżonkiem. Każdy małżonek rozlicza się indywidualnie.

PIT-38 a nowy III próg podatkowy - Danina Solidarnościowa 4%

UWAGA Osoby, któe przekroczyły granicę II progu powinny również kontrolować, czy ich wynagrodzenia nie zostaną objęte dodatkowym podatkiem. Tzw. danina solidarnościowa w wysokości 4% podstawy jej ustalenia obejmuje osoby o dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł. 
Jeżeli Twoje dochody w 2020 roku przekroczyły 1 milion złotych koniecznie przeczytaj poradnik o daninie solidarnościowej, ponieważ do 30.04.2021 roku jesteś zobowiązany złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.  

FAQ

Tak, urzędy skarbowe uznają powszechnie, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji mogą być opłaty za założenie i obsługę rachunku maklerskiego, a także prowizje biura maklerskiego pobierane od transakcji kupna i sprzedaży akcji (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 13 czerwca 2005 r., US.VI/I-415-58-I/05). Natomiast Urząd Skarbowy w Siedlcach (13 czerwca 2005 r., 1426/PD/415-26A/05/AA) stwierdził, że wydatki na zakup prasy i literatury fachowej o tematyce ściśle związanej z inwestowaniem na giełdzie będą stanowiły koszty ponoszone w celu uzyskania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W zakresie odsetek od kredytu bezpieczniejsze jest rozliczanie w kosztach wyłącznie kwoty proporcjonalnie, tj. od tej części udzielonego kredytu, który faktycznie został wykorzystany na zakup akcji (Izba Skarbowa w Poznaniu, 23 sierpnia 2006 r. BD-F/415-5/06/OD), a nie od kwoty udzielonego kredytu (przy redukcji sprzedaży kredyt tylko w części spożytkowany będzie na zakup akcji i wpływać będzie tylko w części na uzyskiwanie przychodów).

Do 2023 r. przychód z funduszy inwestycyjnych rozliczany był przez płatnika. Fundusz pobierał ryczałtowo podatek 19%.

Począwszy od rozliczenia PIT za 2024 r. uczestnik funduszu inwestycyjnego rozlicza się samodzielnie z podatku Belki na formularzu PIT-38 w związku z przeprowadzonymi operacjami odkupienia (czyli sprzedaży) bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Uzyskał w ten sposób możliwość kompensacji zysków i strat z poszczególnych inwestycji. Pojawiła się tym samym możliwość obniżenia podatku na skutek pomniejszenia dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Niezmiennie operacja zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami tego samego funduszu parasolowego nie jest objęta podatkiem od zysków kapitałowych.

Przeczytaj: Broszurę informacyjną PIT-38, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-20

Związek świadczonych usług z oprogramowaniem musi być jasno wykazany

Dyrektor KIS nie uzasadnił wystarczająco, dlaczego odmawia informatykowi biorącemu udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych prawa do zastosowania niższej stawki ryczałtu.

2024-05-20

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej w deklaracji ZUS za kwiecień

W poniedziałek 20 maja upływa termin, w którym należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023.

2024-05-20

Pomoc psychoterapeuty kosztem podatkowym

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że ratownik medyczny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za sesje u psychoretapeuty.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: