Jak korygować Twój e-PIT-37 lub e-PIT-38 za 2021, 2022, 2023, 2024 rok?

Deklaracja podatkowa e-PIT-37 lub e-PIT-38, e-PIT-36, e-PIT-28 wypełniona w aplikacji Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT” może zawierać błędy. Pytania, na które należy odpowiedzieć, to przede wszystkim czy po zaakceptowaniu deklaracji można wprowadzić do e-deklaracji zmiany, w tym dodatkowe ulgi podatkowe albo zmienić ich wysokość? Czy można zmienić formę rozliczenia i rozliczyć się wspólnie lub indywidualnie? Warto umieć w prawidłowy sposób korygować deklaracje wysłane w „Twój e-PIT”?

Korekta Twój e-PIT w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego e-PIT-37 lub e-PIT-38 lub dowolnej deklaracji PIT za 2021, 2022, 2023 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę e-PIT. Przygotuj korektę PIT i wyślij ją w Programie e-pity już teraz online >>

Czy można korygować Twój e-PIT?

Tak, takie prawo przysługuje każdemu podatnikowi. Przysługuje ono temu, który sam zaakceptował treść swojej deklaracji logując się do „Twój e-PIT” na podatki.gov.pl. Prawo takie przysługuje także podatnikom, którzy nie zrobili nic ze swoją deklaracją podatkową i zaufali że z dniem 30.04.20XX r. Ministerstwo Finansów rozliczy ich automatycznie w usłudze "Twój e-PIT". Innymi słowy z dniem 2.05.2023, 30.04.2024 r. zamiast rozliczania się z podatków, podatnicy mogą korygować złożone deklaracje e-PIT, które zostały złożone przez nich (lub za nich) w systemie Twój e-PIT.

Czy można dodać dodatkowe ulgi i odliczenia, zmienić 1,5% podatku w korekcie Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT samodzielnie wprowadza bardzo niewielką ilość ulg podatkowych bazując na informacjach, które organy podatkowe dysponują z urzędu. Ogranicza to prawa podatnika do otrzymania zwrotu podatku.

Jeśli podatnik nie złożył deklaracji PIT do 2.05.2023, 30.04.2024 r., jego rozliczenie podatkowe zostało przygotowane za niego automatycznie w podstawowej formie. Podatnik może nadal korzystać z ulg podatkowych za 2021 i odpowiednio za 2022, 2023 r. Może modyfikować ich wartość oraz dopisać ulgi, które nie pojawiły się w usłudze Twój e-PIT automatycznie.

Również jeśli podatnik zaakceptował swój PIT w usłudze Twój e-PIT, ma prawo zmieniać ustalone pierwotnie ulgi i odliczenia lub dodawać kolejne, zmieniać formę rozliczeń na wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem, rozliczenie PIT samotnie wychowując dziecko lub na rozliczenie indywidualne.

Zatem jeśli podatnik dokona korekty swojej pierwotnej deklaracji podatkowej, to może ona zawierać dodatkowe ulgi i odliczenia, których nie wykazał w e-PIT-37 lub e-PIT-38 złożonym poprzez Twój e-PIT. Tak samo może je uwzględnić, jeśli deklaracja została złożona automatycznie z dniem 2.05.2023 i odpowiednio 30.04.2024 r. bez logowania się do systemu Twój e-PIT. W obu przypadkach zmiany mogą następować aż do momentu wszczęcia kontroli podatkowej – czyli można aż do tego momentu zmieniać ilość, rodzaj i wysokość ulg i odliczeń.

Jak korygować Twój e-PIT?

Do końca kwietnia przesłaną wcześniej deklarację można korygować przygotowując samodzielnie deklarację korygującą poza usługą Twój e-PIT lub poprzez aplikację Twój e-PIT, gdzie znajduje się opcja korekty wcześniej przygotowanej deklaracji (bezpieczniejszym ze względu na kwestie prawidłowości podpisu pod deklaracją, jest korygowanie deklaracji samodzielnie, czyli poza systemem Twój e-PIT); na ten temat więcej w dziale „Czy można skorygować Twój e-PIT w systemie Twój e-PIT” poniżej.

System Twój e-PIT stworzony został do wysyłania deklaracji podatkowych w terminie rozliczeń rocznych.

Korekta polega na przygotowaniu ostatecznej wersji deklaracji i złożeniu jej z zaznaczeniem pola „korekta deklaracji”. W efekcie deklaracja korygująca zawiera wszystkie wypełnione pola – w sposób prawidłowy. Nie należy na deklaracji korygującej wypełniać wyłącznie pola korygowanego, lecz wszystkie wymagane dla podatnika pola.

Korekta deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT wykonana w systemie Twój e-PIT?

Co do zasady – można korygować deklarację w systemie Twój e-PIT udostępnionym w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Lepszym rozwiązaniem jest jednak samodzielna korekta deklaracji Twój e-PIT w programie do rozliczeń podatkowych. Ministerialny system Twój e-PIT jest przeznaczony do udostępniania deklaracji podatkowych i ich akceptacji w okresie rozliczeń rocznych. Jeśli zatem podatnik chce zmienić cokolwiek w Twoim PIT po kwietniu 20XX r., to do jego decyzji pozostaje, czy skorzysta z Twój e-PIT czy z tradycyjnej formy korekty – poprzez przygotowanie deklaracji rocznej elektronicznie za pomocą programu do rozliczeń podatkowych i w tej formie wypełni, podpisze i wyśle deklarację korygującą.

Ryzyko, które podejmuje podatnik polega na tym, że Twój e-PIT nie zawiera możliwości elektronicznego podpisywania deklaracji korygującej pełnym zestawem danych autoryzujących podatnika. Powoduje to, że brak jest poprzez usługę Twój e-PIT zgodnej w pełni z przepisami prawa – korekty wcześniej przygotowanej deklaracji (logowanie odbywa się na podstawie trzech z pięciu danych autoryzujących, uznawanych łącznie za e-podpis).

Najwygodniejszą metodą dla podatnika może okazać się:

  • uruchomienie po 30.04 Programu e-pity,
  • pobranie danych z deklaracji wysłanej z aplikacji Ministerstwa Finansów,
  • zmiana danych – zgodnie z przygotowywaną korektą,
  • wysłanie deklaracji korygującej z Programu e-pity – jako e-deklaracji lub złożenie w formie tradycyjnej.       

Dlaczego ta forma jest bezpieczniejsza niż wysyłka bezpośrednio z Twój e-PIT? Deklaracje korygujące wymagają podpisania m.in. zestawem pięciu danych autoryzujących. Usługa Twój e-PIT zawiera wyłącznie pole logowania, natomiast nie ma dodatkowego pola na podpisanie wysyłanej korekty. Dodatkowo podpis deklaracji opiera się na zestawie 5 danych (imię, nazwisko, PESEL/NIP, data urodzenia, kwota przychodu), gdy tymczasem usługa Twój e-PIT posiada inny zestaw danych do logowania (PESEL/NIP, dwie różne kwoty przychodu, data urodzenia). W chwili logowania podatnik nie podaje imienia i nazwiska (czyli kompletu danych), co może mieć wpływ na ważność złożonej korekty. W przypadku natomiast jej złożenia w programach do rozliczeń podatkowych lub wypełnienia deklaracji samodzielnie – deklarację podpisuje się i opatruje wszystkimi 5 danymi uwierzytelniającymi.

Informacja z Urzędu Skarbowego o podatku do zapłaty po rozliczeniu w Twój e-PIT a korekta

W sytuacji, w której z rozliczenia podatkowego przygotowanego w usłudze Twój e-PIT wynika podatek do zapłaty, organ podatkowy czeka na wpłatę podatku. Jeśli wpłata nie została dokonana, a deklaracja e-PIT została rozliczona automatycznie przez fiskusa, wówczas US przesyła do podatnika informację o obowiązku wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Informacja ta zostaje przekazana podatnikowi w terminie do miesiąca od pierwotnego dnia, w którym upływał termin zapłaty podatku.

Uwaga – informacja z US zostanie przesłana tylko do takich osób, które biernie rozliczą się z podatku – czyli nie dokonają ani akceptacji, ani odrzucenia zeznania udostępnionego w usłudze Twój e-PIT. Pozostali podatnicy muszą samodzielnie sprawdzić ile podatku mają do zapłaty i zapłacić go w terminie tj. do 2.05.20XX roku.

W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności. Jeśli podatnik zgadza się z rozliczeniem i chce wpłacić kwotę podatku jak najpóźniej, to:

  • po rozliczeniu się automatycznie w usłudze Twój e-PIT nie wpłaca podatku i czeka na informację z US o tym obowiązku – zyskuje na tym do 30 dni,
  • odbiór korespondencji poleconej to okres maksymalnie 14 dni, w efekcie nie trzeba pisma poleconego odbierać 1 dnia od jego otrzymania lecz awizować je,
  • odebrać pismo 14 dnia od daty jego pierwotnego otrzymania – podatnik zyskuje na tym 14 dni,
  • wpłacić podatek w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu odbioru pisma z informacją z Urzędu Skarbowego.

Ta forma zapłaty nie powoduje u podatnika naliczenia odsetek za zwłokę. Jednak uchybienie temu terminowi powoduje, że odsetki naliczane będą od 3.05.20XX r.  

Korekta Twój e-PIT w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego e-PIT-37 lub e-PIT-38 lub dowolnej deklaracji PIT za 2021, 2022, 2023, 2024 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę e-PIT. Przygotuj korektę PIT i wyślij ją w Programie e-pity już teraz online >>

Powyższa informacja powoduje szereg pytań o możliwość korekty deklaracji podatkowej.

1. Podatnik dostał informację z US o obowiązku zapłaty podatku – płacić podatek czy korygować zeznanie?

Korekta zeznania podatkowego w takim przypadku jest dopuszczalna. Jeśli skorygujemy deklarację to informacja z US o konieczności zapłaty podatku nie będzie dla nas wiążąca. Korekta niesie ze sobą skutki wstecznie, zatem pozwala by podatek nie był w ogóle wymagany. Jeśli podatnik:

  • otrzyma informację z US o konieczności zapłaty podatku wynikającego z usługi Twój e-PIT i informacja ta czeka na odbiór na poczcie, a w tym okresie podatnik złożył korektę deklaracji (z korekty wynika, że podatek nie występuje), to taką informację należy po prostu zignorować,
  • w terminie 7 dni przewidzianych w przesłanej informacji na wpłatę podatku złożył korektę i z takiej korekty wynika, że podatek nie występuje, to informację o konieczności zapłaty podatku należy zignorować.

Oczywiście, jeśli korekta okaże się błędna – odsetki za zwłokę naliczane są nie od daty korekty – lecz od pierwotnego terminu na złożenie zeznania PIT.

Natomiast jeśli z informacji z US wynika, że należy zapłacić podatek wynikający z rozliczenia z użyciem usługi Twój e-PIT i podatnik nie zdecyduje się na korygowanie deklaracji, to podatek wynikający z przesłanej informacji należy wpłacić dokładnie w wartości w niej wskazanej - nie trzeba jej podwyższyć o odsetki za zwłokę.

2. Podatnik zaakceptował deklarację, odrzucił ją lub skorygował ją przed 30.04. Czy dostanie informację o należnym podatku?

Nie, w tych przypadkach sam musi wpłacić podatek w terminie do 30.04. Nie otrzyma informacji o należnym podatku w maju, a odsetki za zwłokę będą liczone od 01.05.2024 r. W efekcie za wszelkie działania podjęte w Twój e-PIT odpowiada podatnik.

3. Podatnik nie dostał jeszcze informacji z US o wysokości podatku – czy korygować zeznanie PIT?

Taka korekta jest również w pełni dopuszczalna. Jeżeli jednak deklaracja zostanie skorygowana w taki sposób, że będzie z niej wynikać podatek do zapłaty wyższy niż wynika z pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej w usłudze Twój e-PIT, to odsetki za zwłokę będzie trzeba zapłacić począwszy od 1.05.20XX r.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy korekta dotyczy błędów w deklaracji wynikłych z winy organu podatkowego. W tym zakresie odsetek za zwłokę w ogóle się nie nalicza. Innymi słowy korekta może spowodować naliczenie odsetek wyłącznie, gdy błąd wynika z winy podatnika.

4. Podatnik rozliczył się poprzez Twój e-PIT, po którym skorygował PIT i nie zapłacił podatku - czy US wyśle informację o obowiązku zapłaty?

Nie, bo podatek wynika z korekty deklaracji. W takim przypadku usługa Twój e-PIT nie jest podstawą rozliczenia, lecz jest nią skorygowana deklaracja podatkowa. Podatnik sam odpowiada wówczas za popełnione błędy i za odsetki za zwłokę w rozliczonej deklaracji.

W takim przypadku podatnik sam odpowiada za przeprowadzenie korekty. Odpowiada również za odsetki za zwłokę o ile błędy, które popełnił zaniżyły wysokość zobowiązania podatkowego lub podwyższyły Twoje prawo do zwrotu.

5. Czy jeśli podatnik automatycznie rozliczony został w usłudze Twój e-PIT, to warto płacić podatek, jeśli nie dostał jeszcze informacji z US?

Nie, gdyż w takiej sytuacji odsetki za zwłokę nie będą naliczane przez ten okres. Dopiero przekazanie informacji powinno być momentem, w którym warto dokonać zapłaty. Jednocześnie jednak należy pilnować, czy była już próba doręczenia informacji z urzędu skarbowego i czy podatnik jej nie przeoczył. Jeśli w ciągu 7 dni nie zapłaci podatku – odsetki naliczane będą nie od daty przekazania informacji, lecz od 1 maja 20XX r., a jeśli podatek będzie zapłacony do 1 czerwca - odsetki w ogóle nie wystąpią.

6. Czy jeśli podatnik sam zaakceptował lub skorygował zeznanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, to warto płacić podatek, jeśli nie dostał jeszcze informacji z US?

Tak, gdyż w takim przypadku informacja nie będzie w ogóle wysłana. 

Błędnie skorygowane zeznanie, które zostało wcześniej rozliczone automatycznie w usłudze Twój e-PIT

W takim przypadku odsetki naliczane są od dnia następującego po dacie ostatecznej złożenia deklaracji PIT, jeśli czyli od 3.05.20XX r. Jeśli dojdzie do kontroli skarbowej lub podatkowej, to podatek będzie trzeba zapłacić i skorygować deklarację w taki sposób, jaki wynika z decyzji (wyniku kontroli).

Terminy korygowania deklaracji złożonej jako Twój e-PIT

Zasady korygowania deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT są takie same, jak w przypadku standardowo przygotowanego i złożonego rozliczenia podatkowego. Tak samo jak w tradycyjnej deklaracji rocznej PIT – termin na korektę trwa aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego ze złożonej deklaracji (5 lat od końca roku, w którym złożona została dana deklaracja podatkowa). W powyższym okresie prawo do korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Po tym okresie dopuszczalne jest ponowne korygowanie deklaracji.

W przypadku gdy podatnik otrzyma informację przypominającą o obowiązku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji przygotowanej w Twój e-PIT, termin na złożenie korekty nie ulega zawieszeniu. Informacja ta jest przekazywana w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności podatku. Oznacza to, że nawet po otrzymaniu takiej informacji możliwe jest korygowanie PIT i zmienianie kwoty, która wynika z przekazanej podatnikowi informacji.

Pobierz Program e-PITy i złóż korektę PIT za 2022 > Uruchom e-PITy online i przygotuj korektę e-PIT za 2022 >

 

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: