Twój e-PIT

Za błędy deklaracji udostępnionej na Portalu Podatkowym przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) w usłudze Twój e-PIT, nie odpowiada podatnik tylko w przypadku, gdy błędy powstaną po stronie organu podatkowego albo po stronie zakładu pracy, który przekazał informacje podatkowe na rzecz urzędu skarbowego.

W pierwszym przypadku – gdy błąd leży po stronie organów Ministerstwa Finansów (KAS) - chodzi o błędy obliczeniowe usługi Twój e-PIT, niewłaściwe pobranie danych z deklaracji (płatników) i rejestrów administracyjnych. Chodzi również o błędy wynikające z pracy serwerów i niedostarczaniem prawidłowych danych do podatnika. Od zaległości związanych z korektą zeznania, którą w takim przypadku przygotowuje organ skarbowy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku, do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu od przedstawionej podatnikowi nowej, skorygowanej wersji zeznania. Jeśli z korekty wynika obowiązek dopłaty podatku, to podatnik wpłaca go w terminie 14 dni, jednak jeśli tego nie zrobi, to w ciągu miesiąca organ skarbowy dodatkowo upomni podatnika o terminie zapłaty. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego upomnienia nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu tej płatności – aż do tej daty zapłaty.

 więcej informacji w poradniku korekta Twój e-PIT >

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

W drugim przypadku chodzi o sytuacje, w których to po stronie płatnika powstał błąd – gdy wyliczenia na informacjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R nie są prawidłowe, podano kwoty niezgodne z rzeczywistością lub zastosowano z winy zatrudniającego niewłaściwe kwoty zaliczek, odliczeń czy zmniejszeń podatku. Za ewentualne zaległości podatkowe w tym przypadku odpowiedzialność ponosi płatnik jednak wyłącznie w zakresie zaliczek, czyli do chwili rozliczenia i złożenia zeznania PIT. Podatnik musi zatem samodzielnie sprawdzić, czy ustalone przez płatnika dane są prawidłowe, a jeśli je zaniżył - pownien samodzielnie podwyższyć kwoty, jakie wykazuje w rocznym PIT. Za prawidłowość deklaracji rocznej odpowiedzialność ponosi podatnik i to niezależnie czy chodzi o deklaracje wypełnioną w Twój e-PIT, czy samodzielnie, np. elektronicznie przesłany PIT do urzędu. 

 co zrobić jeżeli nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT >>

Przykład:
Płatnik nie uwzlędnił w PIT kwot jakie wypłacał za godziny nadliczbowe i pracę nocną. Podatnik otrzymał PIT-11 bez wskazania tego wynagrodzenia. Zaliczki na podatek za ten okres powinien uiścić płatnik, natomiast podatnik - wskazać dodatkowe wynagrodzenie w rocznym PIT. 

Jeżeli błędy wynikają z działania lub zaniechania podatnika – wówczas złożenie deklaracji podatkowej poprzez Twój e-PIT nie ogranicza jego odpowiedzialności. Zatem niedopisanie dodatkowych źródeł przychodów, pominięcie zarobku, zastosowanie ulg i odliczeń, do których nie ma się prawa lub odliczenie w kwocie wyższej niż możliwa – jest błędem podatnika.

Korzystając z usługi Twój e-PIT mimo automatycznych wyliczeń, należy zachować szczególną uwagę na:

  • zmiany uprawnień przysługujących podatnikom z lat poprzednich, przeniesionych do deklaracji za obecny rok (czy usługa wylicza je prawidłowo),
  • czy wykazywane w Twój e-PIT uprawnienie do ulgi prorodzinnej faktycznie występuje; Ministerstwo Finansów przypisuje ulgę automatycznie do podatników z dziećmi w określonym wieku, nie jest natomiast w stanie ustalić, czy dziecko podatnika zarabia i ile zarabia - a taka sytuacja pozbawia prawa do ulgi,
  • autorskie koszty uzyskania przychodów - czy rozliczane są na wskazywanym w usłudze Twój e-PIT poziomie 50%, czy też są pomijane i podawane w wartości 0 zł lub w wartości 20% lub jako koszty ryczałtowe - podstawowe,
  • sumowanie kosztów ryczałtowych z wielu informacji od płatników - należy skontrolować, czy w usłudze wyliczane są koszty z limitem - 3000 zł dla pracowników miejscowych i odpowiednio 3600 zł dla dojeżdżających, a także limitu kosztów autorskich 120.000 zł, 
  • stawkę podatkową - obowiązującą w rozliczeniu za 2024 r. - 12%.

Jednocześnie warto też sprawdzić, czy np. wysokość kosztów uzyskania przychodów obliczona przez pracodawców i wyliczona przez KAS jest odpowiednia i czy nie ma możliwości obniżenia Twojego podatku. Między innymi warto z tego powodu wygodnie pobrać, sprawdzić i rozliczyć Twój e-PIT w Programie e-pity.

Przykład

Kowalski posiada dziecko, które w trakcie roku ukończyło 25 lat. W poprzednich latach w całości korzystał z ulgi na dziecko. Twój e-PIT automatycznie ograniczy prawo do ulgi za miesiące, w których dziecko przekroczyło ten wiek. Okazuje się jednak, że syn w trakcie roku zarobił 20000 zł, co powoduje, że Kowalski nie ma prawa do ulgi za cały rok. Powinien zatem samodzielnie usunąć przyznaną mu w Twój e-PIT ulgę i nie korzystać z niej w trakcie 2023 r. Jeżeli tego nie zrobi – ponosi odpowiedzialność za błędnie rozliczoną deklarację poprzez usługę Twój e-PIT.

 Więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT >>

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: