PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Jedną z najprostszych, a jednocześnie najefektywniejszych metod na to, by płacić niski podatek dochodowy, jest rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Metoda ta powoduje, że podatek wylicza się ustalając najpierw sumę dochodów małżonków, którą dzieli się na dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie oboje podatników – dzięki czemu żaden z nich nie trafia do wyższego progu skali podatkowej. Korzystniej również może być rozliczana kwota zmniejszająca podatek. Istnieją jednak przypadki, w których warto rozważyć rozliczanie się samodzielne.

Rozliczając się wspólnie należy dokonać następujących czynności:

 1. Osobno u każdego z małżonków rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS, składkę zdrowotną oraz ulgi odliczane od dochodu,
 2. Zsumować należy czyste podstawy opodatkowania,
 3. Sumę podzielić przed dwa,
 4. Od takiej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku,
 5. Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa,
 6. Od wyliczonego podatku odlicza się ulgi odliczane od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

 Sprawdź - PIT razem, czy osobno? Kalkulator rozliczanie PIT z małżonkiem >

Rozlicz Twój PIT wspólne z małżonkiem od razu w Programie e-pity 2023.

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2023. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2023 i płać niższy podatek online >>

Przykład:

Karol i Jadwiga Kowalscy zamierzają się rozliczyć wspólnie. Dochód Jadwigi wynosi 50.000 zł, Karola – 170.000 zł. Rozliczając się samodzielnie podatek u Jadwigi wyniesie 2400 zł, u Karola – 26 800 zł. Łącznie ich podatek wyniesie 29.200 zł.

Jeśli wybiorą łączne opodatkowanie – wyliczą podatek w następujący sposób:

 1. 50.000 + 170.000 = 220.000 zł
 2. 220.000/2 = 110.000 zł
 3. Podatek od 110.000 zł = 110.000 x 12% - 3600 zł = 9600 x 2 = 19.200 zł

Wybór wspólnego opodatkowania dał oszczędność 10.000 zł.

Kto jest uprawniony do opodatkowania wspólnie z małżonkiem

Łącznemu rozliczeniu podlegać mogą wyłącznie małżonkowie, którzy:

 • zawarli związek małżeński w trakcie 2023 r. (lub związek ten został zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal),
 • istnieje między nimi w 2023 r. ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej (umowy o rozdzielności majątkowej eliminują rozliczenie tego rodzaju; umowy o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej – pozwalają na wspólne opodatkowanie; separacja prawna nie pozwala na wspólne rozliczenie, separacja faktyczna bez orzeczenia – nie ogranicza prawa do rozliczenia wspólnie),
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), wyjątkiem jest opodatkowanie w tej formie przychodów z najmu, dzierżawy, podatku tonażowego, podatku pobieranego na podstawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych; jeśli małżonkowie posiadają też inne przychody, to również do tych pozostałych – rozliczanych według skali podatkowej, nie mogą zastosować łącznego opodatkowania,
 • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
 • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.

Dopuszczalne jest rozliczenie się łącznie z małżonkiem w przypadku, gdy zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub gdy pozostawał w związku małżeńskim w trakcie roku, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. U takich osób nie można natomiast stosować w danym roku rozliczenia podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Dopuszczalne jest również rozliczenie się w Polsce przez osoby nie mające polskiej rezydencji podatkowej w przypadku małżonków którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w UE , EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Przypadki, gdy rozliczenie PIT za 2023 z małżonkiem daje korzyść

Jest kilka przypadków, które pozwalają na osiągnięcie korzyści podatkowej ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem:

 1. Gdy jedno z małżonków nie zarabia w ogóle – wówczas nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek; przy rozliczeniu wspólnym – kwota zmniejszająca (3.600 zł rocznie) obniży dodatkowo wspólne zarobki – zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia.
 2. Gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 120.000 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 12%.

Rozlicz Twój PIT wspólne z małżonkiem od razu w Programie e-pity 2023.

Masz dochody w drugim progu podatkowym, Twój małżonek ma niskie dochody w PIT za 2023. Sprawdź wysokość podatku PIT w wspólnym rozliczeniu małżonków kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Wasz wspólny PIT w Programie e-pity 2023 i płać niższy podatek online >>

Przypadki, gdy rozliczenie z małżonkiem nie opłaca się

Występuje kilka sytuacji, w których łączenie rozliczeń podatkowych przez małżonków nie wpłynie na podatek do zapłaty lub może przynieść stratę w stosunku do rozliczenia samodzielnego. Chodzi o następujące sytuacje, w których warto zastanowić się nad łącznym rozliczeniem podatkowym:

 1. Gdy oboje małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku i posiadają dochód wyższy niż 30.000 zł – wówczas przysługuje im taka sama kwota zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie podatkowe nie przyniesie dodatkowych korzyści dla małżonków,
 2. Gdy łączny dochód małżonków wyniesie więcej niż 60.000 (2x30.000) zł, małżonek zarabiający mniej – posiada dochód nie niższy niż 30.000 zł, a zarabiający więcej - do 120.000 zł,
 3. Gdy dochody jednego z małżonków przekroczą 1 mln zł – wówczas niewielkie dochody drugiego z małżonków lub ich brak nie wpłyną na to, by bogatszy małżonek nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu przekraczającego 1 mln zł – w wysokości 4% podstawy opodatkowania.

Podpis na wspólnej deklaracji podatkowej PIT za 2023 w 2022

Deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe składać może jeden z małżonków w imieniu obojga. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Nie trzeba składać dodatkowo pisma z pełnomocnictwem do łącznego rozliczenia się z podatków, czy też do składania rozliczenia za drugą osobę. Wspólne rozliczenie PIT 2022 z małżonkiem można także wysłać w formie e-Deklaracji.

Korekta deklaracji podatkowej PIT za 2023 w 2024 i wskazanie wspólnego rozliczenia

Wniosek o łączne rozliczenie podatkowe złożyć można nie tylko w deklaracji złożonej terminowo, ale również w korekcie takiej deklaracji. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-12

WSA we Wrocławiu: amortyzacja mieszkania wykorzystywanego jako biuro jest wciąż możliwa

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie podatników, osiągających z nich dochody pasywne.

2024-07-12

Skarbówka może zakwestionować zamianę etatu na samozatrudnienie

Fiskus stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy.

2024-07-10

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: