PIT-36 rozliczysz w programie e-pity

Przychody czerpane z praw z posiadania (wytworzenia samodzielnie albo ulepszenia lub rozwinięcia praw nabytych) określonych praw mogą być opodatkowane 5% stawką podatku PIT. Podstawą do jej ustalenia jest dochód (w sytuacji niestosowania tej metody rozliczenia podatnik musi płacić 12, 19, 32 % podatek od dochodu). Prawami, z których przychód podlega tej preferencyjnej stawce są:

 1. autorskie prawo do programu komputerowego
 2. patent,
 3. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 4. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 5. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 6. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 7. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 8. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 9. licencja do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługująca podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji (tzn. podatnik sam pracował przy stworzeniu prawa, które następnie licencjonował).

Oblicz dokładnie Twój PIT z działalności od razu w Programie e-pity 2025.

Nie musisz liczyć podatku w PIT z działalności gospodarczej ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT w Programie e-pity 2024 i wyślij PIT 2025 online >>

Samo nabycie praw intelektualnych nie daje możliwości preferencyjnego opodatkowania przychodów generowanych przez takie prawo. Konieczne jest:

 1. wykonanie prac badawczo – rozwojowych nad nim, w wyniku których dojdzie do wytworzenia innych praw lub rozwinięcia lub ulepszenia nabytego prawa). Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczorozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczorozwojowych, wystarczające jest aby były to udokumentowane prace:
  1. systematyczne (a nie jednorazowa czynność),
  2. twórcze (dające efekt nowości – przy czym wystarczające jest, by efekt ten osiągnąć w ramach posiadanych praw w danym podmiocie, nie trzeba poszukiwać jakiegoś wzorca innowacyjności działania w obrębie kraju lub świata),
  3. dające efekt w postaci zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
 2. Po wykonaniu prac konieczne jest również odpowiednie zgłoszenie prawa, aby uzyskało ono ochronę prawną. Wyjątkowo nie ma konieczności zgłoszenia gdy prawo nabiera ochrony na podstawie samego wytworzenia (np. program komputerowy na podstawie ar. 74 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych już z chwilą stworzenia chroniony jest przed naruszeniami).

Preferencyjną 5% stawkę podatkową podatnik może zastosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te mogą być dochodami z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce. Jeżeli dochód osiągany jest za granicą za pomocą stałego zakładu, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia, dochód uzyskany za pomocą tego zakładu nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku nie jest możliwe skorzystanie z preferencji IP Box.

Jak ustalić wysokość podatku dla twórców IP Box?

Podatek ustala się według wzoru: 5% x Podstawa opodatkowania. Podstawa opodatkowania to iloczyn dochodu rocznego z w/w prawa własności intelektualnej i wskaźnika stworzonego z kwot ponoszonych wydatków – tj. kosztów działalności.
Dochód oblicza się jako nadwyżkę przychodów nad kosztami – przy czym jako koszty nie są traktowane wydatki nieposiadające związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (koszty należy podzielić na bezpośrednio związane z IP BOX - wówczas trafiają do ustalenia wartości powyżej opisanego wskaźnika oraz jednocześnie obniżają przychód, koszty pośrednio związane z IP BOX - które jedynie obniżają przychód z IP BOX oraz koszty nie związane z IP BOX,  które będą obniżały przychód  iny niż pochodzący z IP BOX, jeśli taki u podatnika wystąpi).

Jeśli wystąpiłaby nadwyżka kosztów nad przychodami, czyli strata podatkowa, wówczas jej wygenerowanie uprawnia do obniżenia dochodu związanego z tym samym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tym samym rodzajem produktu lub usługi o wysokość owej straty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych; nie występuje tu ograniczenie jakie ma miejsce w przypadku normalnego rozliczenia straty, tzn. że nie odlicza się więcej niż 50% rocznie. W efekcie cała strata może być płynnie odliczana w całości w kolejnych latach. 

Wskaźnik, przez który mnoży się dochód ustala się według zasady: (Koszt bezpośredniej działalności badawczo – rozwojowej związanej z w/w prawem + koszt nabycia wyników zewnętrznych prac badawczo-rozwojowych związanych z w/w prawem od podmiotu niepowiązanego) x 1,3 / sumę powyższych kosztów własnych i obcych oraz kosztów nabycia w/w wyników od podmiotu powiązanego oraz kosztów nabycia samego prawa własności intelektualnej. Przy tym jeśli wskaźnik ten wyjdzie wyższy niż 1 przyjmuje się, że wynosi on 1. Dodać też należy, że jako koszty nie są traktowane wydatki nieposiadające bezpośredniego związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej; w szczególności nie są nimi odsetki, opłaty finansowe oraz koszty związane z posiadaniem czy obsługą nieruchomości.

Jeżeli którejś grupy kosztów nie ponosi się – podmiot ustala je jako zero.

Przykład

Podmiot zajmujący się sprzedażą usług turystycznych nabył od podmiotu niepowiązanego autorskie prawa własności do aplikacji do wyświetlania ofert w internecie. W ramach prac zewnętrznych ulepszył ją zlecając firmie z branży IT dopisanie kodu i stworzenie aplikacji do wyświetlania ofert turystycznych. Następnie mocą własnych pracowników – programistów wprowadził do aplikacji oferty własne i na bieżąco aplikację uaktualniał. Żaden z podmiotów nie jest powiązany. Podmiot po stworzeniu aplikacji zamiast sprzedawać własne usługi zdecydował się aplikację licencjonować innym biurom podróży.

Koszty i przychody przedstawiają się następująco:

Przychód w 2022 r. z licencji: 2.000.000 zł

Koszty nabycia własnościowych praw autorskich: 300.000 zł

Koszty prac zewnętrznych badawczo – rozwojowych: 400.000 zł

Koszty wynagrodzeń i prac wewnątrz zespołu (bezpośrednia działalność badawczo – rozwojowa): 500.000 zł

Dochód roczny: 800.000 zł.

Podatek wynosi: 5% x [800.000  x [400.000 + 500.000] x 1,3 / 400.000 + 500.000 + 300.000] =

5% x [800.000 x 0,975] = 5% x 780.000 = 39.000 zł 

Gdyby rozliczyć ten sam podatek według 19% stawki liniowej podatek wyniósłby:

2.000.000 – 1.200.000 = 800.000 x 19% = 152.000 zł

W przypadku podatku według skali podatek wyniósłby znacznie więcej (zastosowany byłby drugi próg skali podatkowej

14539,76 + 714.472 x 32% = 243.171 zł 

Ustalając dochód roczny kwalifikowany, ustalić należy najpierw dochód z praw (przychód minus koszty tak samo, jak robi się to w działalności gospodarczej). Dochody te ustala się łącznie dla następujących rodzajów grup przychodów – w odniesieniu do każdego z praw, jakie podatnik chce rozliczać obniżoną stawką:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Uwaga

Należy osobno rozliczać każdy rodzaj prawa – nie można łączyć dochodu z jednego z nich ze stratą z innego. Temu właśnie służy wyodrębnienie ich w prowadzonej ewidencji księgowej.

Podatnik korzystający z obniżonej stawki podatku nie musi przechodzić na pełne księgi.
Jeżeli jednak decyduje się pozostać przy księgowości uproszczonej - podatkowej księgę przychodów i rozchodów – musi w odrębnej ewidencji przedstawiać informacje zgodnie z poniższym zestawieniem. U podatników prowadzących pełne księgi informacje te przedstawia się w następujący sposób, a podmioty te muszą spełniać następujące warunki:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji uproszczonej prowadzonej łącznie z KPiR, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z zasadami ogólnymi (skalą podatkową) lub według zasad liniowych.

Zgłoszenia i deklaracja podatku IP Box

Rozliczania podatku według stawki 5% nie wymaga zgłoszenia, niemniej w broszurze Ministerstwa Finansów wskazane jest, aby przed skorzystaniem z preferencji oprzeć się na indywidualnej interpretacji podatkowej.

W trakcie roku należy płacić podatek według ogólnych zasad, a korzystanie z preferencyjnej stawki wystąpić powinno dopiero w zeznaniu rocznym. W efekcie podatnik będzie deklarował ulgę na odpowiednich pozycjach deklaracji PIT-36, PIT-36l lub CIT-7 oraz poprzez wykazanie preferencji w załączniku PIT/IP

 jak wypełnić załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT36L IP BOX PIT/IP >>
czytaj także poradnik PIT - prowadzę firmę >>
 poradnik jak rozliczyć PIT-36L - podatek liniowy >>
 poradnik jak rozliczyć PIT-36 działalność gospodarczą >>
 poradnik jak rozliczyć PIT-28 ryczałt >>
jak wypełnić załącznik CIT-8 deklarację CIT/IP>> 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: