wybierz temat:

PIT/IP przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - 5% podatku - IP BOX.

PIT/IP stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L w związku z przychodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składany jest w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości praw własności intelektualnej objętych rozliczeniami preferencyjnymi. Pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z tych praw własności intelektualnej.

Gdyby oboje małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą i korzystali z rozliczenia stawką 5% kwalifikowanych praw, to bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/IP.

W załączniku podać należy łączną ilość praw z podziałem na ich rodzaje. W kolejnych pozycjach formularza wskazuje się sumy przychodów, kosztów i dochodów kwalifikowanych. Kwoty to łączne wartości danych kwot, osiągniętych (poniesionych) w danym roku podatkowym. W efekcie podatnik prowadzić musi osobne ewidencje w trakcie roku, dzieląc te kwoty w stosunku do poszczególnych praw własności intelektualnej, natomiast w rozliczeniu rocznym kwoty wykazywane w poszczególnych ewidencjach należy sumować i łączyć.

Oblicz dokładnie Twój PIT/IP do PIT-36 od razu w Programie e-pity 2019.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 i załącznika PIT/IP za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT/IP w Programie e-pity 2019 i wyślij PIT online >>

Podatnicy rozliczający przychody z kwalifikowanych praw własności przemysłowej muszą stosować PIT/IP zarówno gdy korzystają z preferencyjnej stawki 5%, jak i w przypadku, gdy ta stawka nie ma zastosowania (i dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych 19% lub 18/32% podatkiem). 

Dodatkowo w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania zaliczek w trakcie roku i podatku rocznego podatnicy muszą ten fakt wykazać na PIT/IP, PIT/B i PIT/Z (tzw. ulga przewidziana z art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z jej zasadami,  podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni (po zgłoszeniu faktu korzystania z ulgi i spełnieniu szeregu warunków co do wartości przychodu, wykorzystania określonej kategorii środków trwałych i posiadania statusu małego podatnika) z obowiązków zapłaty zaliczek i podatku, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

  • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  • dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony powyższy warunek. 

 Kwoty oraz informacje wykazywane na PIT-IP trafiać będą do załączników:

  • PIT/Z – w części B. dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej, zwanej dalej „działalnością gospodarczą” dodane zostały dwie dodatkowe części B.4 i C.2. W dodawanych częściach podatnik wykazywał będzie doliczenie do dochodu objętego zwolnieniem, dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu według stawki 5%, tj. na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy,
  • PIT/B – do części D.2. kwoty zwiększające dochód / zmniejszające stratę z działalności gospodarczej. W części tej, podatnicy będą wykazywać dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%, a który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo 19% stawki podatku.

Kwoty z PIT/IP trafią również do rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L. 

Oprócz powyższych kwot, w PIT/IP wykazać należy dochody zwolnione wynikające z kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

  • uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w  16 ust. 1ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.  1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższe przychody zwolnione z podatku wykazywane są w części E.

Szczegółowe zasady rozliczeń podatku, wykazywanego w PIT/IP znajdują się w poradniku IP Box - niższa stawka podatek PIT 5% - ulga dla twórców.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.