wybierz temat:

PIT-36 Załącznik PIT/MIT Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z nieruchomości

PIT/MIT stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L i składany jest przez podatników, którzy zobowiązani są opłacać tzw. Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uwaga - do 20 lipca przedłużony był termin zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec–maj 2020 r., gdy podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

  • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, były niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

W tych przypadkach w PIT/MIT jako termin podatku należnego za te miesiące wskazać należy standardowo każdy z miesięcy (czyli również marzec, kwiecień, maj), przedłużony był jedynie termin zapłaty podatku, a nie termin deklarowany, którego płatność miała dotyczyć.

Podatek opłacany jest w przypadku, gdy wartość początkowa nieruchomości przekraczała 10 mln. zł. Podatek płacony jest od nadwyżki ponad 10 mln zł i podatek wynosi 0,035% tej podstawy za każdy miesiąc.

Oblicz dokładnie Twój PIT/MIT do PIT-36 od razu w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 i załącznika PIT/MIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT-MIT w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

Podatek opłaca się za całe miesiące, stąd kwoty nie dzieli się proporcjonalnie do liczby dni, w których środek trwały jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie. Nie opłaca się go za okres w którym środek trwały nie jest wykorzystywany na skutek zawieszenia działalności gospodarczej lub na skutek zaprzestania działalności gospodarczej. W tych przypadkach załącznika nie trzeba sporządzać.

Wartość nieruchomości (poz. 10 -12)

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika - przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji środków trwałych podatnika.

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, przypadającej na wspólnika ustala się ją proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku spółki, chyba że z umowy własności wynika inaczej. Takie tez dane należy podać w PIT/MIT. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem przy obliczaniu wartości początkowej, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. 

Wartość początkowa ustalana na każdy miesiąc nie oznacza, że można ją obniżać o dokonywane odpisy amortyzacyjne – będzie ona stała do momentu, aż w środku trwałym nie zajdą określone zmiany (np. został zmodernizowany). 

W PIT/MIT w pozycjach wartości wskazać należy całą wartość nieruchomości, a nie jedynie nadwyżkę ich wartości ponad 10 mln zł. 

Przychód w poszczególnych miesiącach (poz. 13-24)

Podać należy nadwyżkę ponad 10 mln zł. Jest ona równoważna podstawie do ustalenia podatku za dane miesiące.

Podatek z PIT/MIT – wykazanie w deklaracjach rocznych i ulga podatkowa

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Kwoty należnego podatku należy wykazać w pozycjach zaliczek w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy, wykazanej w PIT-36 i PIT-36L. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. 

W deklaracjach (np. PIT-36 poz. 271-322, PIT-36L poz. 54-105) wpisać należy podatek należny oraz zapłacony. Innymi słowy:

  • Wpisać należy całą wartość zaliczki na podatek PIT, należną za dany okres (miesiąc, kwartał)
  • Wpisać należy całą wartość należnego podatku minimalnego
  • Wpisać należy wartość podatku minimalnego wpłaconego (czyli tyle ile faktycznie zapłacono za dany miesiąc) – jeśli jest on niższy od zaliczki na podatek – można go nie wpłacać, chociaż jest uznany – wykazany jako należny we wcześniejszym wierszu,

Wpisać należy kwotę zaliczki na podatek faktycznie zapłaconej – można wpłacić i wykazać zaliczkę po obniżeniu o kwotę podatku minimalnego – wpłaconego.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.