ABC podatki

Formularz stanowi informację o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę. W przypadku osób korzystających z odliczania kosztów kwalifikowanych, poza zaliczeniem ich do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, podatnik ma prawo odliczyć 50% takiego wydatku od dochodu.

PIT-CSR nie jest załącznikiem do deklaracji, stanowi osobny formularz, który może zostać złożony do urzędu w terminie pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Jeśli PIT-CSR nie zostanie wypełniony, to nie ogranicza to prawa do wykazania ulgi w deklaracji głównej, tj. PIT-36 lub PIT-36L.

Oblicz od razu PIT-CSR do PIT-36 online lub pobierz Program e-pity 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku wynikającego z formularza PIT-CSR ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT-CSR w Programie e-pity 2023/2024 lub wyślij PIT online

Poz. od 10 do poz. 19 PIT-CSR wypełnia się pełną wartością wydatku. Dopiero w PIT-36 lub PIT-36L wskazuje się ograniczenie ponoszonych kosztów kwalifikowanych do wartości 50% tj. faktyczną kwotę ulgi.

W PIT-RB w poz. 10-19 ujmować należy kwoty faktycznie wydatkowane w danym roku (koszty poniesione), Gdyby zdarzyło się, że wartość dochodu jest na tyle niska w danym roku, że podatnik nie korzysta z ulgi, PIT-CSR nie trzeba wypełniać - ulga przysługuje wyłącznie za rok podatkowy (nie jest przenoszona na kolejny rok podatkowy).

poz. 10 służy ujęciu wydatków na poczet klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. na rzecz klubu działającego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy - tj. na:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

W poz. 11 wykazywana jest wartość stypendium sportowego przez które rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

W poz. 12 wykazywane są koszty imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową (czyli mniejszej niż masowa imprezy sportowej), o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), tzn. niebędącej taką imprezą, która mając na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana jest na:

 • stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
 • terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Oblicz od razu PIT-CSR do PIT-36 online lub pobierz Program e-pity 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku wynikającego z formularza PIT-CSR ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT-CSR w Programie e-pity 2023/2024 lub wyślij PIT online

Poz. 13 służy wykazaniu wydatków na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - https://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury.php; instytucja musi być wpisana na dzień poniesienia kosztu, a nie na dzień dokonania odliczenia,

W poz. 14 wpisuje się wydatki na działalność kulturalną realizowaną przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W Poz. 15-19 wykazywane są odpowiednio następujące wydatki:

 • poz. 15 - stypendia, o których mowa w:
  • art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tj. za wyniki w nauce lub w sporcie lub stypendium naukowe przyznane doktorantowi,
  • art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.10) ), tj. w odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
 • poz. 16 - finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie - tj. opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach;
 • poz. 16 - finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • poz. 17 - sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • poz. 18 - wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Czytaj o: ulga na działalność kulturalną, sportową i szkolnictwo wyższe

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP