wybierz temat:

PIT/TP Uproszczone sprawozdanie - jednostki powiązane, ceny transferowe

O tym, że podatnik zobowiązany jest sporządzić dokumentację cen transferowych, ma obowiązek poinformować na bieżąco, corocznie organy skarbowe. W tym celu obowiązany jest przygotować uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub będące sprawozdaniem z innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Uwaga -  o obowiązku sporządzania PIT/TP decyduje wartość obrotów jednostki. Należy kontrolować, czy w poprzednim roku ich wartość przekorczyła limity zobowiązujące do deklarowania transakcji z podmiotami powiązanymi na PIT/TP.

Sprawozdanie uproszczone PIT/TP stosować należy do transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Z treści PIT/TP wynika szczegółowość i rodzaj informacji, która musi być następnie zastosowana w dokumentacji podatkowej, w przypadku podjęcia przez organy skarbowe kontroli w przedmiocie rynkowości prowadzonych transakcji z podmiotami powiązanymi z podmiotem składającym PIT/TP.

Oblicz dokładnie Twój PIT/TP do PIT-36 od razu w Programie e-pity 2018.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36 i załącznika PIT/TP za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36 z PIT-TP w Programie e-pity 2018 i wyślij PIT online >>

PIT/TP składać należy łącznie z rocznym rozliczeniem podatkowym według skali podatkowej – łącznie ze złożeniem deklaracji PIT-36. PIT/TP składa się do końca kwietnia następującego po roku, w którym doszło do transakcji wymagających przygotowania dokumentacji podatkowej. Nie można sprawozdania składać samodzielnie, przed lub po złożeniu deklaracji PIT-36. PIT/TP nie składa się w przypadku prowadzenia działalności w innej formie niż skala podatkowa, a zatem nie złoży się go razem z PIT-36L, PIT-28. Podatnicy CIT zobowiązani są natomiast do składania CIT/TP.

Limity przychodów, kosztów dla PIT/TP

PIT/TP składają wyłącznie podatnicy jeżeli ich przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro. Wyrażone w euro wielkości, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który jest składane sprawozdanie.  

W zakresie sprawozdania składanego za 2018 – w roku 2019, kurs średni ustala się na podstawie kursu średniego NBP euro z 29 grudnia 2017 r.

Limity przygotowania sprawozdania PIT/TP
Rok za który przygotowuje się sprawozdanie Kurs Wartość przychodów lub kosztów w PLN
1 EUR 4,1709 PLN 41.719.000 PLN

Limit ten dotyczy wszystkich transakcji składającego PIT-TP, a nie tylko transakcji z podmiotami powiązanymi. Niższe wartości nie zobowiązują do przygotowywania PIT/TP – nawet jeśli podmiot ten:

 • prowadzi transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • musi z tytułu tych transakcji przygotowywać dokumentację podatkową.

Nie ma również obowiązku przygotowywania zerowego sprawozdania PIT/TP. Podmioty:

 • których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro i jednocześnie
 • które nie są obowiązane przygotowywać dokumentację podatkową,

- nie muszą składać zerowego PIT/TP. Podobnie – jeśli w jednym roku wystąpiły transakcje z podmiotem powiązanym lub pochodzącym z kraju stosującego szkodliwą politykę podatkową, a w roku kolejnym takich transakcji nie ma, to za ten kolejny rok nie trzeba już składać PIT/TP.

Natomiast podmiot ma obowiązek przygotować za ten kolejny rok dokumentację podatkową (czyli sporządzić dokumentacje bez PIT/TP) – nawet jeśli nie przekroczy limitów przychodów. Podatnicy są bowiem obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Nie oznacza to jednak, że w tym kolejnym roku należy przygotować PIT/TP – nie było w nim bowiem transakcji podlegających zgłoszeniu, wiec PIT/TP nie jest w tym przypadku obowiązkowy.   

Limity, poniżej których PIT/TP nie trzeba przygotowywać

Dokumentacji podatkowej nie trzeba przygotowywać przy części transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadkach, gdy transakcje takie nie posiadają kryterium wysokiej istotności dla podmiotu. W efekcie – drobne transakcje nie zmuszają co do zasady, do przygotowywania dokumentacji podatkowej, jak również PIT/TP.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 • 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro; 
 • 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 • 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Zatem niższe wartości transakcji roczne nie zmuszają do składania PIT/TP nawet jeśli dokonuje się transakcji z podmiotami powiązanymi.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.

Inaczej wygląda obowiązek przygotowania PIT/TP w stosunku do transakcji, umów o wspólnym przedsięwzięciu lub zawieranych spółkach osobowych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Tu nie stosuje się limitu przychodów i kosztów danego podmiotu w roku podatkowych, a jedynie limit transakcji istotnych. Zatem każdy (nawet podmiot o niewielkich przychodach lub kosztach) może zostać zobowiązany do takiej dokumentacji - sprawozdanie PIT/TP dla transakcji z rajami podatkowymi należy przygotować bowiem w przypadku, gdy podmiot dokonuje, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub gdy zawiera się z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.

Termin złożenia PIT/TP, oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych

Założeniem jest, że podmiot składający PIT/TP powinien posiadać na dzień złożenia sprawozdania – dokumentację podatkową obejmującą dane wykazane w PIT/TP. Potwierdzeniem tego jest oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, które podatnicy mają obowiązek złożyć do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych wypełnisz także w fillUp >

Niemniej samą dokumentację przedstawia się wyłącznie na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania. Należy jednak pamiętać, że  organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów przygotowania dokumentacji i informowania o transakcjach na PIT/TP, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji podpisuje podatnik. Pełnomocnictwa oraz prokura pozwala na przekazanie prerogatywy na osoby odpowiedzialne w jednostce za określone czynności.   

W przypadku niezłożenia oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych lub złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą osoba odpowiedzialna ponosi odpowiedzialności karno-skarbową z tytułu uchybienia terminowi złożenia wymaganej informacji podatkowej bądź informacji nieprawdziwej.

Oświadczenie nie musi być przekazane łącznie z PIT/TP oraz łącznie z deklaracją podatkową PIT-36, musi być natomiast przekazane w terminie do 31 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Uwaga - niższe składki ZUS przedsiębiorców od 2019 roku!

Od 2019 r. zmianie ulegają zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak, jak to było do tej pory, a przedsiębiorcy mający przychody poniżej podanego progu będą płacili niższe składki ZUS! W celu wyliczenia wysokości Twojej składki ZUS w 2019 r. skorzystaj z kalkulatora ZUS na 2019 r. >> 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.